TCVN 4376 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
146
lượt xem
48
download

TCVN 4376 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4376 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica (Sand for construction works - Method for determination of mica content.) Cân 300g mẫu thí nghiệm theo TCVN 337 : 1986, rồi sấy đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ l050 - 1100C. Để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4376 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4376 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng mica Sand for construction works - Method for determination of mica content 1. ThiÕt bÞ thö Tñ sÊy; Bé sµng c¸t : 5; 2,5; l,25; 0,63; 0,315; 0,14mm; GiÊy nh¸m (cã thÓ ®ïng giÊy in r«nª«…) khæ giÊy 330 x 210mm; §òa thuû tinh; 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. C©n 300g mÉu thÝ nghiÖm theo TCVN 337 : 1986, råi sÊy ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é l050 - 1100C. §Ó nguéi mÉu ®Õn nhiÖt ®é phßng. 2.2. Sµng c¸t qua sµng cã kÝch th|íc lç 5mm. C©n 200g c¸t d|íi sµng råi chia hai phÇn mçi phÇn l00g. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Dïng 100g c¸t ®· chuÈn bÞ ë trªn, sµng qua sµng : 2,5; l,25; 0,68; 0,315; 0,l4mm. Bá c¸c h¹t d|íi sµng 0,14mm. C¸t cßn l¹i trªn mçi sµng ®Ó riªng. 3.2. §æ l|îng c¸t trªn tõng sµng ®æ mçi lÇn tõ l0 ®Õn 15g lªn mÆt giÊy nh¸m, dïng ®òa thuû tinh g¹t máng c¸t trªn giÊy råi nghiªng tê giÊy ®æ nhÑ c¸t sang tê giÊy kh¸c c¸c h¹t mica cßn dÝnh l¹i trªn giÊy ®Ó riªng ra mét chç. Lµm nh| vËy nhiÒu lÇn, ®Õn khi tæng khèi l|îng mica dÝnh l¹i trªn giÊy sau mçi lÇn thªm mét cì h¹t kh«ng qu¸ 0,02g. 3.3. T¸ch xong mica cho 1 c¬ h¹t th× gép toµn bé l|îng mica ®· t¸ch ®|îc vµ tiÕn hµnh t¸ch l¹i lo¹i bá c¸c h¹t c¸t nhá cßn lÉn vµo. 3.4. Lµm xong tÊt c¶ c¸c cì h¹t th× gép l¹i toµn bé l|îng mica cña c¶ mÉu ®em c©n b»ng c©n ph©n tÝch. 4. TÝnh kÕt qu¶. 4.1. Hµm l|îng mica trong c¸t (mc) tÝnh b»ng (%) chÝnh x¸c ®Õn 0,0l% theo c«ng thøc : m1 mc  . 100 Trong ®ã : m m1 - Khèi l|îng mica cña c¶ mÉu thö, tÝnh b»ng g. m - Khèi l|îng c¸t ®em thö, tÝnh b»ng g. 4.2. Hµm l|îng mica cña c¸t tÝnh b»ng trung b×nh céng kÕt qu¶ hai lÇn thö song song. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản