TCVN 4418 1987

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
231
lượt xem
78
download

TCVN 4418 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4418 1987. Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơghen và gamma. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp tia rơnghen và gamma có sử dụng phim; không áp dụng cho phương pháp chiếu tia rơnghen và gamma sử dụng màn chiếu sáng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4418 1987

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 Nhãm H H|íng dÉn lËp ®å ¸n quyho¹ch x©y dùng huyÖn Guidance for making district planing buiding project B¶n h|íng dÉn nµy ¸p dông ®Ó lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn thuéc tÊt c¶ c¸c vïng l·nh thæ (vïng nói, trung du, ®ång b»ng, ven biÓn, biªn giíi, h¶i ®¶o) trong c¶ n|íc. B¶n h|íng dÉn nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn viÖc lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng cô thÓ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, kinh tÕ c¬ së (x·, hîp t¸c x·, n«ng, l©m, tr|êng...) vµ c¸c ®iÓm d©n c| ( thÞ trÊn, th«n xãm...). 1. Nguyªn t¾c chung 1.1. §å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn ph¶i nªu ®|îc nh÷ng môc tiªu chÝnh sau ®©y: a) Cô thÓ ho¸ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ – x· héi ®Ò ra trong quy ho¹ch tæng thÓ thµnh ®Ò ¸n ph¸t triÓn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt, phôc vô ®|êi sèng x· héi, ph¸t triÓn d©n sè, lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr|êng sèng cña tõng huyÖn trong mét vµi kÕ ho¹ch 5 n¨m tíi vµ nh÷ng n¨m tr|íc m¾t (tíi n¨m 1990 vµ n¨m 2000). b) §iÒu chØnh vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn l·nh thæ huyÖn: h×nh thµnh c¸c hÖ thèng x©y dùng c¬ b¶n nh| c¸c khu d©n c|, giao th«ng, ®iÖn thuû lîi... g¾n bã h÷u c¬ víi nhau, nh»m khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn mét c¸ch hîp lÝ, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, quèc phong cao; æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n lao ®éng, ®Ò ra biÖn ph¸p b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr|êng trong huyÖn. c) §Ò xuÊt nh÷ng yªu cÇu ®Çu t| x©y dùng ®ång bé trªn l·nh thæ trong tõng kÕ ho¹ch 5 n¨m. 1.2. §å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn ph¶i thÓ hiÖn ®|îc nh÷ng ph|¬ng h|íng nguyªn t¾c chÝnh sau: 1.2.1. B¸m s¸t môc tiªu cña môc tiªu quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ – x· héi nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch Nhµ n|íc; phôc vô thiÕt thùc vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c ch|¬ng tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, v¨n ho¸ x· héi cña tõng huyÖn cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh –c¬ së; phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ – x· héi lÞch sö vµ ®Þa lÝ tù nhiªn cña tõng ®Þa ph|¬ng. 1.2.2. ¦u tiªn ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i quan t©m c¶i tiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n lao ®éng; dùa vµo quy ho¹ch x©y dùng ®ång réng khèi kÕt hµi hoµ c¸c quy ho¹ch thuû lîi, giao th«ng, ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt dù kiÕn trªn l·nh thæ (tr¹m trÞ kÜ thuËt) vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, tiªu thñ c«ng nghiÖp; chó träng quy ho¹ch cai t¹o c¸c khu d©n c|, quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi c«ng tr×nh v¨n ho¸- phóc lîi c«ng céng vµ nhµ ë n«ng th«n. 1.2.3. KÕt hîp gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lÝ yªu cÇu x©y dùng tr|íc m¾t vµ l©u dµi. Trªn c¬ së quy ho¹ch x©y dùng chung, x¸c ®Þnh thø tù x©y dùng |u tiªn g¾n liÒn víi c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ 5 n¨m. 1.2.4. KÕt cÊu chÆt chÏ vµ c©n ®èi gi÷a nhu cÇu x©y dùng ngµnh víi x©y dùng chung, ®ång thêi b¶o ®¶m ®ång bé gi÷a c¸c hÖ thèng chuyªn ngµnh x©y dùng trªn l·nh thæ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 1.2.5. LËp quy ho¹ch x©y dùng ®ång bé trªn ®Þa bµn huyÖn cho tíi ®¬n vÞ hµnh chÝnh, kinh tÕ c¬ së,t¹o nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ x· héi thèng nhÊt trªn toµn l·nh huyÖn. 1.2.6. Khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng vÒ lao ®éng, vèn ®Çu t|, kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cña c¸c ®Þa ph|¬ng. 1.2.7. Thóc ®Èy l|u th«ng ph©n phèi vµ h×nh thµnh c¸c thÞ tr|êng tiªu thô, t¹o c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt kÝch thÝch mèi liªn kinh tÕ ®a d¹ng ë trong vµ ngoµi huyÖn. 1.2.8. Ph¶i g¾n liÒn quy ho¹ch kinh tÕ x· héi víi yªu cÇu quèc phßng, h×nh thµnh huyÖn “ ph¸o ®µi” nhÊt lµ nh÷ng huyÖn duyªn h¶i, biªn giíi. 1.3. NhiÖm vô chÝnh cña c¸c c«ng t¸c x©y dùng huyÖn gåm: 1.3.1. §iÒu tra kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn tiÒm n¨ng vµ hiÖn tr¹ng x©y dùng cho ®Õn thêi ®iÓm lËp quy ho¹ch. 1.3.2. LËp luËn chøng cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, thùc hiÖn quy m« kinh tÕ “ n«ng c«ng nghiÖp ” tïy theo quy ho¹ch cña tõng huyÖn vµ g¾n víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. 1.3.3. Dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè – lao ®éng x· héi trªn c¬ së t¨ng tù nhiªn vµ c¬ hä; tÝnh to¸n ph©n bè l¹i d©n c| trªn l·nh thæ toµn huyÖn. 1.3.4. TÝnh tãan vµ tæ chøc l¹i c¸c hÖ thèng: c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt c¸c ®iÓm c¶i t¹o vµ xay dùng míi, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi, khíp nèi c¸c m¹ng l|íi kÜ thuËt h¹ tÇng nh| giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn... 1.3.5. TÝnh to¸n vµ c©n ®èi c¸c nhu cÇu sö dông ®Êt x©y dùng c¬ b¶n, cho c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn; ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr|êng sèng (®Êt, n|íc, kh«ng khÝ) trong l·nh thæ huyÖn. 1.3.6. C©n ®èi c¸c kh¼ n¨ng vèn ®Çu t| vµ cung øng c¸c vËt liªô x©y dùng tõ nguån t¹i chç lµ chÝnh; ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m thùc hiÖn chñ tr|¬ng” Nhµ n|íc vµ nh©n d©n cïng x©y dùng ”. 1.3.7. §|a vµo ®å ¸n uy ho¹ch x©y dùng huyÖn c¸c yªu cÇu vÒ tæ chøc chiÕn tranh nh©n d©n ë ®Þa ph|¬ng vµ phßng vÖ d©n sù; h×nh thµnh c¸ tuyÕn phßng thñ, c¸c côm chiÕn ®Êu liªn ®oµn trong x· vµ liªn x·. 1.4. C¬ së ®Ó lËp ®å ¸n x©y dùng huyÖn gåm: 1.4.1. C¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt vµ chñ tr|¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n|íc cho c«ng t¸c x©y dùng vµ t¨ng c|êng cÊp huyÖn. 1.4.2. S¬ ®å quy ho¹ch vïng, tØnh, quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ – x· héi vµ c¸c chuyªn ngµnh s¶n xuÊt, phôc vô s¶n xuÊt, c¸c dù kiÕn ph¸t triÓn kinh tÕ Trung |¬ng, tØnh x©y dùng trªn l·nh thæ huyÖn (dïng ®Ó x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña huyÖn). 1.4.3. C¸c sè liÖu thèng kª h×nh thøc vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña huyÖn. 1.4.4. C¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh ®Þnh møc vµ chØ dÉn vÒ x©y dùng ®· ®|îc ban hµnh c¸c th«ng tin phæ biÕn vµ øng dông khoa häc trong n|íc vµ ngoµi n|íc vÒ x©y dùng huyÖn vµ n«ng th«n míi. 1.4.5. §å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn ph¶i lËp cho giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña huyÖn ®Õn n¨m 2000. CÇn cô thÓ ho¸ quy ho¹ch x©y dùng ®ît ®Çu tíi n¨m 2000. Tron g quy ho¹ch x©y dùng ph¶i ®Ò ra mét sè gi¶ ph¸p quy
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 ho¹ch cô thÓ phï hîp víi giai ®o¹n qu¸ ®é b¶o ®¶m sù thèng nhÊt liªn tôc víi quy ho¹ch chung. 2. Yªu cÇu néi dung cña viÖc lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn 2.1. ViÖc lËp ®å ¸n x©y dùng huyÖn bao gåm c¸c c«ng t¸c sau: 2.1.1. Thu thËp c¸c tµi liÖu, sè liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n chung cho toµn huyÖn vµ tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh – kinh tÕ trong huyÖn. §¸nh gi¸ l¹i c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, t×nh h×nh hiÖn tr¹ng chung vµ t×nh x©y dùng c¬ b¶n trong huyÖn; tæng hîp can ®èi c¸c nhu cÇu vÒ x©y dùng c¬ b¶n c¸c ngµnh kinh tÕ – x· héi ®|îc ®Ò ra trong quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch ngµnh nh»m lËp c¬ së kinh tÕ –kÜ thuËt cña ®å ¸n. 2.1.2. Dù ¸n quy m« d©n sè c¨n cø vµo nhu cÇu lao ®éng cña toµn huyÖn tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c nh©n khÈu t¨ng, gi¶m tù nhiªn (sinh, tö) vµ t¨ng gi¶m c¬ häc ( do di c| vµ nhËp c|), phï hîp víi chiÕn l|îc ph¸t triÓn d©n sè lao ®éng chung cña tØnh vµ Trung |¬ng. KÕ ho¹ch ho¸ vµ ph¸t triÓn d©n sè lao ®éng víi c¸c biÖn ph¸p cô thÓ; tiÕn tíi ph©n bè lao ®éng – d©n c| mét c¸ch hîp lÝ theo c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh kinh tÕ trong huyÖn, phï hîp víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña huyÖn qua tõng giai ®o¹n quy ho¹ch. 2.1.3. Ph©n bè l¹i l·nh thæ huyÖn, c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt n«ng, l©m ng| nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c¸c khu d©n c| vµ trung t©m phôc vô c«ng céng, c¸c m¹ng l|íi c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt, c¸c khíp nèi cña c¸c hÖ thèng kinh tÕ – kÜ thuËt vµ d©n c| mét c¸ch hµi hoµ trªn l·nh thæ huyÖn. Cô thÓ lµ: a) Trong giai ®o¹n tr|íc m¾t tæ chøc ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ míi (n«ng l©m tr|êng quèc doanh, tr¹m tr¹i kÜ thuËt, c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp...) nh|ng ch|a x¸o chén nhiÒu c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh – x· héi hiÖn nay. Dù kiÕn c¸c tiÓu vïng s¶n xuÊt – d©n c| lµm c¬ së bè trÝ c¸c côm kÜ thuËt – x· héi lµm nÒn mãng cho c¸c thÞ trÊn vµ thÞ tø trong t|¬ng lai. b) Ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña c¸c ®iÓm d©n c| trªn l·nh thæ huyÖn theo 3 lo¹i c¬ b¶n sau ®©y: §iÓm d©n c| cã triÓn väng l©u dµi; §iÓm d©n c| cã ph¸t triÓn cã giíi h¹n; §iÓm d©n c| kh«ng triÓn väng ( vÒ l©u dµi cã thÓ xo¸ bá) Tõ ®ã dù b¸o tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè – lao ®éng cña tõng ®iÓm, dù tÝnh h¹ng môc, tÝnh chÊt vµ quy m« cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (nhµ ë, c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phóc lîi c«ng céng...) lµm c¬ së cho viÖc chØ ®¹o vµ qu¶n lÝ x©y dùng ®èi víi khu d©n c| trong huyÖn. a) Tæ chøc hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh, v¨n ho¸ vµ phóc lîi c«ng céng trªn toµn huyÖn. H×nh thµnh c¸c trung t©m theo hai cÊp phôc vô c¬ b¶n: cÊp huyÖn ( gåm trung t©m phôc vô toµn huyÖn vµ trung t©m phôc vô liªn x·) vµ cÊp x·, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu phôc vô ®Þnh k×, kh«ng ®Þnh k× vµ th|êng xuyªn cña nh©n d©n trong huyÖn víi tiÖn nghi vµ chÊt l|îng phôc vô ngµy mét cao. b) §Ò xuÊt nh÷ng øng dông tiÕn bé koa häc kÜ thuËt thÝch hîp ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, phôc vô cho tiÓu thñ c«ng nghiÖp, phôc vô ®êi sèng v¨n ho¸, vËt chÊt sinh ho¹t hµng ngµy ( kÜ thuËt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu...b»ng c¸c nguån nguyªn liÖu t¹i chç; kÜ thuËt khai th¸c vµ dö dông c¸c nguån n¨ng l|îng míi nh| mª tan, søc giã... kÜ thuËt khai th¸c
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 cung cÊp n|íc ¨n vµ vÖ sinh n|íc; kÜ thuËt c¶i tiÕn vËn t¶i th« s¬ vµ c¬ khÝ nhá; øng dông c¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh vÒ c«ng tr×nh c«ng céng...). c) Ph©n phèi vµ c©n ®èi quü ®Êt ®ai cho c¸c nhu cÇu x©y dùng c¬ b¶n víi yªu cÇu ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông cao vµ hÕt søc tiÕt kiÖm ®Êt canh t¸c. 2.1.4. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ chèng « nhiÔm m«i tr|êng (®Êt, n|íc, kh«ng khÝ...) quanh c¸c khu s¶n xuÊt vµ d©n c|; duy tr× sù c©n b»ng cña hÖ sinh th¸i n«ng th«n: Chó ý: tæ chøc hÖ thèng mÆt n|íc c¸c lo¹i nh»m phôc vô thuû s¶n vµ c¶i t¹o vi khÝ hËu; Tæ chøc vµ c¶i t¹o hÖ thèng c©y xanh c¸c lo¹i nh|: rõng, c©y xanh phßng hé ven biÓn, ven ®|êng, trong th«n xãm; T¹o mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a m«i tr|êng nh©n t¹o vµ m«i tr|êng thiªn nhiªn. 2.1.5. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng thùc tÕ huy ®éng vèn, dù kiÕn h|íng ®Çu t| x©y dùng c¬ b¶n vµ tiÕn ®é c¸c b|íc thùc hiÖn ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 2.1.6. KiÕn nghÞ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu lùc nh»m thùc hiÖn ®å ¸n. 2.2. Dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè vµ lao ®éng x· héi. Néi dung cña viÖc nghiªn cøu dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè vµ lao ®éng x· héi trong huyÖn. 2.2.1. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña d©n c| trong huyÖn qua tõng giai ®o¹n iªu biÓu vÒ tèc ®é ph¸t triÓn, nh÷ng biÕn ®éng vÒ di c|. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ph¸t triÓn d©n sè vµ lao ®éng qua thèng kª trong thêi gian tõ 3 n¨m ®Õn 5 n¨m gÇn ®©y vÒ: biÕn ®éng cña quy m« d©n sè chung; sè l|îng vµ tØ lÖ t¨ng tù hiªn do sinh ®Î vµ tö vong; sè l|îng vµ tØ lÖ di chuyÓn c¬ häc (do ®i vµ ®Õn, c¬ cÊu d©n sè theo giíi tÝnh vµ løa tuæi (lÊy ë n¨m tæng ®iÒu tra d©n sè 1979), quy m« vµ c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ. 2.2.2. Dù b¸o c¸c xu h|íng ph¸t triÓn d©n sè cña huyÖn trªn c¬ së: a) Quy luËt tÊt yÕu cña d©n sè ph¸t triÓn mét c¸ch tù nhiªn do sinh ®Î vµ tö vong. Cã thÓ tÝnh tæng d©n sè huyÖn ph¸t triÓn do t¨ng tù nhiªn ®Õn n¨m quy ho¹ch theo c«ng thøc sau: Htn =H0 ( 1+n)t Trong ®ã: Htn –Tæng d©n sè huyÖn do t¨ng tù nhiªn ®Õn n¨m quy ho¹ch ( 1990 vµ 2000); H0 – D©n sè hiÖn tr¹ng; n - Tû lÖ t¨ng tù nhiªn trong n¨m, lÊy trung b×nh trong giai ®o¹n quy ho¹ch t - Thêi gian tõ hiÖn tr¹ng ®Õn n¨m quy ho¹ch (sè n¨m quy ho¹ch ). Tèc ®é t¨ng d©n sè tù nhiªn ë huyÖn ®|îc b¸o ®Õn n¨m quy häach lµ: - Giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 1990: n( 1990) = 1,5 –1,8 - Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 2000: n( 2000) =1-1,25 b) ViÖc t¨ng gi¶m d©n sè trªn c¬ së di chuyÓn c¬ häc do ®i vµ ®Õn ®Þnh c| lµm kinh tÕ míi.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 §i hoÆc ®Õn do nguyªn nh©n x· héi – kinh tÕ kh¸c (®i bé ®éi, hîp lÝ ho¸ gia ®×nh). Nh÷ng di chuyyÓn c¬ häc nµy n»m trong chiÕn l|îc ph©n bè d©n c| lao®éng trªn l·nh thæ toµn quèc, ®ang ®|îc ph¸c th¶o trªn dù ¸n cô thÓ ®èi víi tõng vïng – xu thÕ chung lµ: §èi víi nh÷ng huyÖn n«ng nghiÖp cã mËt ®é qu¸ cao tõ 600 ng|êi/km2 trë lªn tõ ®ång b»ng s«ng hång vµ ven biÓn Trung bé cÇn ®|a d©n c| ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi theo kÕ ho¹ch cô thÓ vµ ®Çu t| thÝch ®¸ng nh| vËy sÏ cã su thÕ gi¶m c¬ häc hµng n¨m. §èi víi nh÷ng huyÖn n«ng ngiÖp cã mËt ®é tõ 300 ®Õn 600 ng|êi /km2 th× s¾p xÕp ph©n bè l¹i vµ ®iÒu chØnh t¹i chç (trong ph¹m vi huyÖn), do vËy gi¶m kh«ng ®¸ng kÕ. §èi víi huyÖn miÒn nói phÝa b¾c, T©y Nguyªn, miÒn §«ng Nam bé th|êng ®Êt ®ai réng, tiÒm n¨ng kinh tÕ lín, mµ mËt ®é l¹i qu¸ hÊp (50 ®Õn 300 ng|êi/km2) th× sÏ tiÕp d©n c| tõ n¬i kh¸c ®Õn ®Þnh c|, x©y dùng trªn quª h|¬ng míi, viÖc t¨ng c¬ häc lµ tÊt yÕu vµ ®¸ng l|u ý. c) D©n sè toµn huyÖn dù b¸o ®Õn mèc quy ®Þnh sÏ lµ kÕt qu¶ cña viÖc tÝnh to¸n d©n sè do t¨ng tù nhiªn vµ d©n sè t¨ng hoÆc gi¶m c¬ häc c©n ®èi vµ kh¶ n¨ng t¹o ra viÖc lµm: H =Htn +Hch Trong ®ã: H- D©n sè toµn huyÖn n¨m quy ho¹ch Htn – D©n sè tÝnh theo t¨ng tù nhiªn Hch – D©n sè do t¨n g hoÆch gi¶m c¬ häc trong thêi gian quy ho¹ch. d) ViÖc tÝnh to¸n ph©n bè d©n c| toµn huyÖ theo c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh kinh tÕ c¬ së dùa theo: - Tèc ®é t¨ng tù nhiªn khèng chÕ cho c¸c ®¬n vÞ ®ã. - ViÖc di chuyÓn tc¬ häc trong néi bé huyÖn nh»m nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh, h×nh thµnh n«ng l©m tr|êng nh÷ng côm kinh tÕ kÜ thuËt ë nh÷ng vïng kinh tÕ cßn kÐm ph¸t triÓn trong huyÖn nh»m thu hót d©n c| lao ®éng t¹o nªn thÕ bè trÝ c©n ®èi hµi hoµ. Chó ý: NÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ tÝnh t¨ng tù nhiªn theo ph|¬ng ph¸p chuyÓn tuæi. 2.2.3. Dù b¸o ph¸t triÓn lao ®éng x· héi trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm: - Dù kiÕn nguån lao ®éng trong d©n sè ®Õn c¸c mèc thêi gian quy ho¹ch (cã thÓ dù b¸o tØ lÖ lao ®éng trong d©n sè ®Õn n¨m 1990 chiÕm 48 ®Õn 50,5 vµ ®Õn n¨m 2000 chiÕm tõ 52 ®Õn 50,5 ). - TÝnh to¸n c©n ®èi lao ®éng theo c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt dùa vµo c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cô thÓ tõng huyÖn. Chó thÝch: 1) ë nh÷ng huyÖn ®ång b»ng, ven biÓn, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu th× tØ lÖ nhu cÇu lao ®éng n«ng nghiÖp cã su thÕ gi¶m xuèng vµ c¬ giíi ho¸ chØ mãi ®|îc thùc hiÖn ë møc ®é nhÊt ®Þnh, nh|ng tæng sè n«ng nghiÖp kh«ng gi¶m v× ch¨n nu«i trë nªn ngµnh chÝnh thu hót lao ®éng. ë nh÷ng huyÖn ven biÓn, lao ®éng ng| nghiÖp sÏ t¨ng lªn c¶ vÒ
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 sè l|îng vµ tØ lÖ chung. CÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p kÝch thÝch sù ph¸t triÓn n©ng tØ lÖ lªn tõ 5 ®Õn 10 trong tæng sè lao ®éng x· héi. 2) ë nh÷ng huyÖn cã rõng, phÇn lín lao ®éng tËp trung l©m tr|êng quèc doanh vµ mét phÇn c¸c ®éi chuyªn trong c¸c x· - hîp t¸c x· miÒn nói. Lao ®éng nµy ®|îc tÝnh to¸n cô thÓ theo diÖn tÝch rõng tù nhiªn hoÆc c©y c«ng nghiÖp cña tõng huyÖn. 3) Lao ®éng c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®Þa ph|¬ng ®|îc dù b¸o víi tØ lÖ tõ 10 ®Õn 25% ®Õn n¨m 2000 so víi tæng sè lao ®éng. PhÇn lín lao ®éng nµy tËp trung trong hîp t¸c x· n«ng nghiÖp. 4) C¸c lao ®éng kh¸c nh|: hµnh chÝnh, y tÕ, gi¸o dôc v¨n hãa, th|¬ng nghiÖp còng ®|îc t¨ng c|êng víi tØ lÖ ®|îc dù b¸o tíi n¨m 1990 chiÕm kho¶ng 10 ®Õn 12% vµ ®Õn n¨m 2000 kho¶ng 15 ®Õn 17% tæng sè lao ®éng. 2.2.4. Ph©n bè lao ®éng x· héi theo l·nh thæ dùa trªn quy ho¹ch ph©n bè s¶n xuÊt. CÇn t¹o nhiÒu c¬ së lao ®éng míi ë gÇn nguån cã nhiÒu tiÒm n¨ng khai th¸c, cã triÓn väng ph¸t triÓn m¹nh trong thêi gian tíi nh|: nguån h¶i s¶n, muèi, c©y c«ng nghiÖp xuÊt khÈu, tiÓu thñ c«ng nghiÖp phôc vô tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. MÆt kh¸c ph¶i nhanh chãng t¹o ra nhiÒu ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp thu hót lao ®éng t¹i chç. 2.3. Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt trung 2.3.1. Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt trung ph¶i g¾n víi viÖc h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn, c¸c thÞ tø cña côm kinh tÕ – x· héi do huyÖn 2.3.2. C¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt tËp trung lµm tiÒn ®Ò cho viÖc h×nh thµnh c¸c thÞ tr|êng thÞ tø vµ côm kinh tÕ - x· héi do huyÖn trùc tiÕp qu¶n lÝ bao gåm: c¸c tr¹m, tr¹m kÜ thuËt phôc vô cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng| nghiÖp; nh÷ng xÝ nghiÖp chÕ biÕn, tiÓu thñ c«ng nghiÖp söa ch÷a vµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng tiªu dïng, xuÊt nhËp khÈu; c¸c c¬ së khoa häc- kÜ thuËt thùc hµnh. 2.3.3. M¹ng l|íi c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp trung ®|îc ph©n thµnh c¸c hÖ thèng nhá sau ®©y: a) HÖ thèng tr¹m,tr¹i kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt n«ng, l©m ng| nghiÖp bao gåm - C¸c tr¹m phôc vô trång trät nh|: tr¹m c¬ khÝ n«ng nghiÖp vµ söa ch÷a, tr¹m cung cÊp gièng lóa vµ mét sè gièng c©y trång kh¸c, tr¹m thuû n«ng, tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, tr¹m vËt t| n«ng nghiÖp. - C¸c tr¹m, tr¹i phôc vô ch¨n nu«i nh|: tr¹i lîn gièng (cÊp II, cÊp III), tr¹i lîn thÞt, tr¹m truyÒn tinh nh©n t¹o, c¸c tr¹i gia sóc cã sõng ( tr©u, bß, dª ), tr¹i gia cÇm (gµ,vÞt), tr¹m thó y, tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, lß Êp trøng, lß s¸t sinh...; c¸c tr¹m tr¹i phôc vô l©m nghiÖp nh| tr¹m kiÓm l©m, tr¹m nghiªn cøu c¶i t¹o ®Êt, tr¹m hoÆc c«ng ty thu mua l©m s¶n; - C¸c tr¹m, tr¹i phôc vô thuû s¶n nh|: tr¹i c¸ gièng, tr¹i nu«i trång thuû s¶n, tr¹m cung øng vËt t| h¶i s¶n, tr¹m hoÆc c«ng ty thu mua vµ chÕ biÕn h¶i s¶n... - C¸c tr¹m, tr¹i phôc vô c«ng viÖc lµm muèi. b) HÖ thèng c¸c c«ng ty phôc vô ph©n phèi l|u th«ng, c¸c kho tµng bÕn b·i trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm: - C¸c c«ng ty cung øng vËt t| n«ng, l©m, ng| nghiÖp, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty l|¬ng thùc, thùc phÈm, c«ng ty b¸ch ho¸ cÊp I, c«ng ty muèi, c«ng ty h¶i s¶n, c«ng ty x©y dùng, vËn t¶i.;
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 - C¸c kho l|¬ng thùc thùc phÈm, rau qu¶, kho b¶o qu¶n c¸c vËt t| nh|: gièng ph©n bãn ho¸ häc, n«ng cô, b¸ch ho¸,c¸c kho thu mua vµ chÕ biÕn n«ng, l©m,h¶i s¶n, c¸c tr¹m x¨ng dÇu... c) HÖ thèng c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp bao gåm: - C¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n vµ thùc phÈm nh|: xay x¸t g¹o, chÕ biÕn c¸c c©y cã dÇu( l¹c, võng, dõa,së, trÇu), c©y cã sîi (®ay, cãi, gai, t¬,t»m), chÕ biÕn rau qu¶; xÝ nghiÖp chÕ biÕn chÌ, thuèc l¸, cµ phe, cao su, c¸c c¬ së lµm ®Ëu phô, n|íc chÊm, dÇu thùc vËt, b¸nh kÑo n|íc gi¶i kh¸t, chÕ biÕn thhøc ¨n lµm s½n xÝ nghiÖp chÐ biÕn c¸, n|íc m¾m...c¸c huyÖn quanh thµnh phè, khu c«ng nghiÖp cã lß mæ, chÕ biÕn thÞt s÷a. - C¬ së c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o nhá vµ söa ch÷a nh|:s¶n xuÊt n«ng cô, dông cô cÇm tay, ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn th« s¬ vµ c¶i tiÕn s¶n xuÊt vµ gia c«ng mét sè phô tïng c¬ khÝ nhá, söa ch÷a trung, tiÓu tu m¸y mãc n«ng nghiÖp, vËn t¶i.Trong giai ®o¹n tr|íc m¾t x|ëng c¬ khÝ huyÖn cÇn cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¬ ®éng, nªn kÕt hîp víi n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, xuÊt khÈu h×nh thµnh côm xÝ nghiÖp c¬ khÝ tæng hîp huyÖn víi d©y truyÒn c«ng nhÑ linh häat, thÝch øng víi ph|¬ng ¸n s¶n phÈm ®a d¹ng. C¸c huyÖn miÒn nói cã thÓ cã x|ëng xÎ, chÕ biÕn gç,c¸c huyÖn miÒn biÓn cã thÓ cã x|ëng ®ãng söa thuyÒn, s¶n xuÊt ng| cô dïng lµm muèi. - C¬ së c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nh|: xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch, ngãi, v«i, khai th¸c ®¸, c¸t, sái, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt cÊu kiÖn nhá, g¹ch kh«ng nung, chÊt kÕt dÝnh ®¬n gi¶n (®«n«mi). CÇn tiÕn tíi mçi huyÖn cã mét x|ëng bª t«ng phôc vô cho x©y dùng, thñy lîi, giao th«ng c«ng nghiÖp vµ d©n dông nh| ®óc cèng, lµm cét ®iÖn, dÇm, panen...vµ cã x|ëng méc s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu x©y dùng nh| kÌo, c¸nh cöa,...kÕt hîp víi s¶n xuÊt ®å dïng gia ®×nh. - C¸c c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nh|: dÖt v¶i, may mÆc, lµm chiÕu cãi, th¶m len, th¶m ®ay, ®an n¸t m©y tre, thªu ren, lµm ®å mÜ nghÖ, ®å dïng sµnh sø, gèm, thuû tinh, chÕ biÕn ®|îc liÖu... Mét sè huyÖn cã nguyªn liÖu lµm giÊy nh|: nøa, giang, b· mÝa...cã thÓ cã c¬ së s¶n xuÊt víi quy m« nhá c«ng suÊt vµi tr¨m tÊn trªn mét n¨m.TiÓu thñ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ph¶i dùa vµo nguån nguyªn liÖu t¹i chç lµ chÝnh. Nhµ n|íc cung cÊp nguyªn liÖu ®Ó gia c«ng hµng xuÊt khÈu. 2.3.4. Quy ho¹ch x©y dùng vµ c¶i t¹o m¹ng l|íi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp trung ph¶i dùa vµo viÖc tæ chøc c¬ cÊu l·nh thæ huyÖn theo 3 cÊp: - CÊp 1: L·nh thæ toµn huyÖn víi trung t©m chÝnh trÞ – kinh tÕ – x· héi ®Çu n·o cña thÞ trÊn, huyÖn lÞ. - CÊp 2: L·nh thæ bao trïm mét sè x· kÒ nhau víi c¸c ®Æc thï ®Þa lÝ, s¶n xuÊt d©n c| t|¬ng ®èi ®ång nhÊt vµ quan hÖ ho¹t ®éng ng¾n bã ( cßn gäi lµ tiÓu vïng s¶n xuÊt -d©n c|). Trong giai ®o¹n tr|íc m¾t ch|a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh mét cÊp c¬ së hµnh chÝnh – kÕ ho¹ch cña huyÖn. C¸c trung t©m tiÓu vïng hiÖn nay lµ côm kinh tÕ x· héi víi mét c¬ së kho tµng, tr¹m tr¹i tiÓu thñ c«ng vµ phôc vô c«ng céng cho khu vùc liªn x· ®ang ®|îc h×nh thµnh vµ cñng cè, lµ c¬ së t¹o lËp thÞ trÊn hoÆc thÞ tø trong dù ¸n quy ho¹ch huyÖn dµi h¹n. - CÊp 3: L·nh thæ giíi h¹n trong c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh – kinh tÕ s¬ së ( x· - hîp t¸c x·, c¸c ®éi s¶n xuÊt cña n«ng, l©m, ng| tr|êng quèc doanh) víi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tù x©y dùng lµ chÝnh.
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 2.3.5. Quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn huyÖn lÞ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 2.3.6. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c thÞ tø kh¸c trªn l·nh thæ huyÖn th|êng g¾n liÒn víi viÖc h×nh thµnh c¸c côm kinh tÕ – x· héi phôc vô liªn x·( c¸c trung t©m kinh tÕ – x· héi – l|u th«ng ph©n phèi cña c¸c tiÓu vïng s¶n xuÊt – d©n c|), phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lÝ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc l|îng s¶n xuÊt hiÖn nay. 2.3.7. C¬ së h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn hoÆc c¸c thÞ tø lµ c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ –x· héi cã quy m« phôc vô lín h¬n quy m« cña mét x· - hîp t¸c x· nh|ng l¹i nhá h¬n quy m« phôc vô cho toµn huyÖn. C¸c c¬ së nµy bao gåm: a) C¸c c«ng tr×nh phô vô s¶n xuÊt ë tiÓu vïng nh|: ®éi m¸y kÐo n«ng nghiÖp hÖ thèng ®|êng khu vùc cho c¬ giíi ho¹t ®éng, x|ëng söa ch÷a c¬ khÝ n«ng cô, tr¹m thuû n«ng ph©n phèi, ®iÒu hoµ t|íi, tiªu cho l|u vùc gåm vµi x·, tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, c¸c tr¹i ch¨n nu«i gièng vµ thÞt tËp trung quy m« lín (lîn, tr©u, bß, gia cÇm, c¸...) c¸c kho khu vùc ph©n phèi vËt t| vµ thu mua n«ng s¶n, muèi, tr¹m x¨ng dÇu, tr¹m chÕ biÕn khu vùc..., c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung: dÖt, may mÆc, s¬ chÕ vµ l¾p r¸p c«ng cô b¸n c¬ giíi, lß g¹ch, ngãi, v«i c«ng suÊt lín, c¸c x|ëng s¶n xuÊt cÊu kiÖn nhá, vËt liÖu kh«ng nung. b) C¸c c«ng tr×nh phôc vô ®êi sèng x©y dùng ë tiÓu vïng nh|: tr|êng phæ th«ng trung häc theo hÖ thèng gi¸o dôc tõ 10 ®Õn 12 n¨m vµ tr|êng bæ tóc v¨n ho¸, phßng kh¸m ®a khoa( tõ 30 ®Õn 50 gi|êng ), th| viÖn, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé, nhµ v¨n ho¸ khu vùc, s©n khÊu ngoµi trêi, s©n b·i thÓ thao theo tiªu chuÈn, mét sè cöa hµng tæng hîp vµ chuyªn m«n ho¸ phôc vô nhu cÇu ®Þnh k×, b|u ®iÖn, ng©n hµng, khu vùc chî... 2.3.8. ViÖc bè trÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña tiÓu c¸c tiÓu vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chÝnh, n¬i ®Êt ®ai t|¬ng ®èi b»ng ph¼ng th× bè trÝ c¸c c«ng tr×nh víi cù li ho¹t ®éng cho phÐp tõ 3 ®Õn 4 km. ë khu ®åi, trång c©y c«ng nghiÖp chuyªn canh hoÆc ch¨n nu«i ®¹i gia sóc, c¸c trung t©m tiÓu vïng nªn g¾n víi trung t©m n«ng tr|êng bé cã nhiÒu vïng cù li ho¹t ®éng cho phÐp tõ 4 ®Õn 5 km. ë nh÷ng khu vùc ®åi nói lao ®éng l©m nghiÖp lµ chÝnh, c¸c trung t©m tiÓu vïng nªn g¾n víi trung t©m l©m tr|êng bé. Cù li ho¹t ®éng cho phÐp lµ 5 ®Õn 7km( tèi ®a lµ 10km). Tr|êng hîp ®i l¹i qu¸ khã kh¨n thÝ cã thÓ bè trÝ thªm trung t©m phô g¾n víi trung t©m n«ng tr|êng hoÆc trung t©m x· miÒn nói. ë nh÷ng khu vùc ven biÓn, h¶i ®¶o, n¬i d©n c| tËp trung ®«ng ®óc gÇn cöa s«ng hoÆc bÕn b·i ®Ëu thuyÒn, c¸c trung t©m tiÓu vïng g¾n bªn nh÷ng lµng lín vµ bÕn b·i tµu thuyÕn tËp trung. 2.3.9. Nguyªn t¾c quy ho¹ch tæ chøc x©y dùng c¸c thÞ trÊn, thÞ tø trong huyÖn lµ tËp trung c¸c c«ng tr×nh thµnh trung t©m víi mét hoÆc nhiÒu chøc n¨ng kÕt hîp, g¾n víi kh¶ x©y dùng thùc tÕ trong tõng kÕ ho¹ch 5 n¨m ®Ó x©y dùng gän tõng côm c«ng tr×nh nh»m sím ®|a vµo sö dông vµ sím t¹o bé mÆt kiÕn tróc cho thÞ trÊn. Quy ho¹ch x©y dùng ph¶i g¾n víi ®Þa h×nh thiªn nhiªn, vËn dông c¶ hai d¹ng bè côc theo tuyÕn phè vµ côm ®iÓm tËp trung. C¸c tr¹m tr¹i kÜ thuËt, xÝ nghiÖp c¬ së söa ch÷a, kho tµng nªn bè trÝ thµnh tõng côm liªn hoµn g¾n víi ®Çu mèi vµ tuyÕn kÜ thuËt ( giao th«ng, ®iÖn, n|íc...). §èi víi c¸c c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp kh«ng ®éc h¹i vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng kh¸c nªn bè trÝ kÕt hîp theo nh÷ng tuyÕn phè chÝnh.
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 2.4. Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi ®iÓm d©n c| c¬ së trªn l·nh thæ huyÖn. 2.4.1. M¹ng l|íi ®iÓm d©n c| c¬ së trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm th«n, xãm, b¶n ë x· - hîp t¸c x· vµ khu ë c«ng nh©n n«ng, l©m tr|êng. Nh÷ng ®iÓm d©n c| c¬ së ®|îc x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o ph¶i phï hîp víi viÖc tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi chñ nghÜa ë n«ng th«n. Quy ho¹ch m¹ng l|íi ®iÓm d©n c| c¬ së ph¶i kÕ rhõa khai th¸c truyÒn thèng lµng x· ViÖt Nam trong lÞch sö, ®ång thêi gãp phÇn t¹o nªn thÕ trËn liªn hoµn, réng kh¾p cña “ph¸o ®µi” huyÖn. 2.4.2. Tr|íc khi tiÕn hµnh ph©n bè m¹ng l|íi ®iÓm d©n c| c¬ së, ph¶i nghiªn cøu kÜ qu¸ tr×nh h×nh thµnh m¹ng l|íi ®iÓm d©n c| hiÖn tr¹ng. Ph¶i ®iÒu tra quy m« d©n sè vµ hiÖn tr¹ng x©y dùng cña tõng ®iÓm; vÞ trÝ trung t©m c«ng céng vµ s¶n xuÊt cña x· ®· h×nh thµnh quy m« vµ gi¸ trÞ x©y dùng cña c«ng tr×nh chÝnh (tr|êng häc, trô së, héi tr|êng, tr¹m y tÕ, s©n ph¬i, s©n kho chÝnh, tr¹i ch¨n nu«i x·...), b×nh qu©n ®Êt ë, thæ c|, tû lÖ nhµ ë x©y dùng kiªn cè vµ b¸n kiªn cè. Ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra ph©n lo¹i x¸c ®Þnh lµng gèc chÝnh (quy m« lín h¬n 200 hé), nh÷ng th«n xãm quy m« tõ 50 ®Õn 200 hé míi d·n ra trong qu¸ t×nh më réng ph¸t triÓn, nh÷ng Êp tr¹i nhá ( d|íi 50 hé) ®Þnh c| tù ph¸t qua c¸c biÕn ®éng lÞch sö ph¶i dùa vµo møc ®é c¬ giíi hãa ®ång ruéng; møc ®é ®iÖn khÝ ho¸; møc ®é thñy lîi ho¸ toµn bé (hoµn toµn chñ ®éng t|íi tiªu); møc ®é ho¸ häc ho¸ (chñ ®éng bãn ph©n ho¸ häc vµ dïng thuèc trõ s©u ). Khi quy ho¹ch cÇn tÝnh ®Õn viÖc tËn dông c¸c nguån vÒ diÖn vµ n¨ng l|îng kh¸c( khÝ mª tan, søc giã, søc n|íc, n¨ng l|îng mÆt trêi...) cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. 2.4.3. M¹ng l|íi ®iÓm d©n c| hiÖn tr¹ng ®|îc ph©n lµm 3 lo¹i: a) C¸c ®iÓm d©n c| chÝnh, tån t¹i l©u dµi vµ ph¸t triÓn gÇn nh÷ng th«n b¶n ®|îc quy ho¹ch x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o thµnh nh÷ng ®iÓm d©n c| chÝnh thøc cña hÖ thèng d©n c| chung trªn l·nh thæ huuyÖn, ®|îc |u tiªn quy ho¹ch vµ ®Çu t| x©y dùng ®ång bé. C¸c ®iÓm d©n c| nµy cã c¸c trung t©m s¶n xuÊt phôc vô c«ng céng chung cña x· - hîp t¸c x·. b) C¸c ®iÓm d©n c| phô thuéc, ph¸t triÓn cã giíi h¹n. C¸c ®iÓm d©n c| nµy cã mèi quan hÖ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t g¾n chÆt víi c¸c ®iÓm d©n c| chÝnh ®|îc khèng chÕ vÒ quy m« më réng vµ møc ®é x©y dùng trong giai ®o¹n qu¸ ®é; kh«ng ®|îc ®Çu t| x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ. c) Nh÷ng tr¹i Êp nhá kh«ng cã triÓn väng ph¸t triÓn, kh«ng thuËn lîi cho tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®êi sèng khi quy ho¹ch cÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ chuyÓn tíi nh÷ng th«n míi ( cã trong hoÆc ngoµi huuyÖn ) ®· ®|îc quy ho¹ch. 2.4.4. ë nh÷ng khu vùc d©n c| ®«ng ®óc, ®· tån t¹i mét m¹ng l|íi d©n c| hiÖn tr¹ng tõ tr|íc, khi quy ho¹ch cÇn dùa trªn 6 tiªu chuÈn sau ®©y ®Ó ®¸nh gi¸: a) Th«n xãm chÝnh cña mét vµi ®éi s¶n xuÊt phô tr¸ch õ 100 ha canh t¸c trë lªn ( ®èi víi nh÷ng xãm phô Ýt nhÊt phô tr¸ch 50 ha canh t¸c). b) Cù li trung b×nh tõ ®iÓm d©n c| ®Õn c¸nh ®ång xa nhÊt kh«ng qu¸ 1,5 ®Õn 2km. c) Cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®Êt ®ai, vÞ trÝ ®Þa lÝ, kh¼ n¨ng trang bÞ kÜ thuËt vµ nguån nh©n lùc ®Ó x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, sím h×nh thµnh côm trung t©m s¶n xuÊt tËp tung cña x· - hîp t¸c x·( l·nh thæ cÊp 3). d) Cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ vµ phóc lîi c«ng céng chung cña x· ( ®èi víi nh÷ng ®iÓm d©n c| chÝnh, ph¶i cã sè d©n lín h¬n 1500 vµ ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸c vÒ ®Êt ®ai, vÞ trÝ, trang bÞ, kÜ thuËt; ®èi víi ®iÓm
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 d©n c| phô ph¶i cã quy ho¹ch d©n sè tèi thiÓu 500 d©n ®Ó x©y dùng nhµ trÎ, mÉu gi¸o). ®) Cã nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nh|: c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña hîp t¸c x·( s©n ph¬i, nhµ kho,tr¹i ch¨n nu«i ) hoÆc c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng ( tr|êng häc, héi tr|êng; nhµ ë cña d©n ®|îc x©y dùng b»ng g¹ch ngãi tõ 30 ®Õn 40% trë lªn). e) Cã vÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi gÇn tuyÕn giao l|u ®Çu mèi kÜ thuËt. 2.4.5. §èi víi nh÷ng huyÖn ®Êt réng, ng|êi th|a, ®ang vµ sÏ h×nh thµnh nhiÒu vïng kinh tÕ míi, khi quy ho¹ch ph©n bè d©n c| cÇn x¸c ®Þnh tÝnh chÊt, quy m« nh÷ng ®iÓm d©n c| míi, cÇn b¶o ®¶m phï hîp víi ®Þa bµn s¶n xuÊt ( khu vùc khai hoang, phôc ho¸, hÖ thèng phôc vô h¹ tÇng) vµ yªu cÇu x©y dùng th«n x· chiÕn ®Êu ( ®èi víi nh÷ng huûÖn miÒn nói phÝa b¾c ). Nh÷ng ®iÓm d©n c| nµy ®|îc quy ho¹ch x©y dùng ngay tõ ®Çu, hîp thµnh m¹ng l|íi ®iÓm d©n c| c¬ së tån t¹i t|¬ng ®èi l©u dµi trªn l·nh thæ huyÖn. 2.4.6. Quy ho¹ch nh÷ng “th«n n«ng, l©m nghiÖp míi” ®Þnh c| ®ång bµo tõ n¬i kh¸c ®Õn x©y dùng quª h|¬ng míi cÇn chän vÞ trÝ quy ho¹ch thuËn lîi, n¬i s|ên ®åi, ch©n nói, cã thÓ ®Êt tho¶i võa ph¶i ( tõ 5 ®Õn 100), ®Êt ch|a bÞ phong ho¸ nhiÒu, gÇn nguån n|íc vµ vÞ trÝ trung ®é trong ®Þa bµn s¶n xuÊt. Mçi th«n nªn cã quy m« tõ 1000 ®Õn 1500 d©n trë lªn, ®Ó cã ngay tõ ®Çu tæ chøc thµnh mét hîp t¸c x· n«ng nghiÖp gåm 2 ®Õn 3 ®éi s¶n xuÊt, b¶o ®¶m tíi 100 ®Õn 150 ha canh t¸c; b¶o ®¶m cù li tíi s¶n xuÊt nhÊt tíi 2 km. 2.4.7. Quy ho¹ch nh÷ng ®iÓm d©n c| æn ®Þnh l©u dµi cho nh©n n«ng nghiÖp vµ gia ®×nh bao gåm nh÷ng khu ë theo hé gia ®×nh, cã v|ên (chia l« tõ 500 ®Õn 1000 m2 / hé). Quy m« d©n sè cña tõng ®iÓm d©n c| phô thuéc vµo vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ®Æc thï ®Þa h×nh. C¸c th«n c«ng nh©n n«ng nghiÖp nªn cã quy mo tõ 200 ®Õn 400 c«ng nh©n (t|¬nng øng tõ 500 ®Õn 1000 d©n, chÕ biÕn thµnh tõ 2 ®Õn 3 ®éi s¶n xuÊt khai th¸c vµ tu bæ rõng. Nªn kÕt hîp víi b¶n, th«n cña ®ång bµo ®Þa ph|¬ng thµnh th«n l©m nghiÖp míi. §èi víi n«ng tr|êng chuyªn canh, mçi ®iÓm d©n c| c¬ së cã thÓ tËp trung cao h¬n 3 ®Õn 4 ®éi s¶n xuÊt víi 500 ®Õn 600 c«ng nh©n, h×nh thµnh víi quy m« 1000 d©n trë lªn. 2.4.8. Khi quy ho¹ch, thu gom nh÷ng ®iÓm d©n c| lÎ (Êp, tr¹i, kh«ng cã triÓn väng tån t¹i, ph¸t triÓn cÇn dùa trªn c¬ së 4 ®Æc ®iÓm sau: a) Quy m« d©n sè qu¸ nhá, kh«ng ®ñ diÒu kiÖn h×nh thµnh mét ®éi s¶n xuÊt, x©y dùng mét s©n ph¬i, nhµ kho, hoÆc nhµ trÎ, mÉu gi¸o. §ã lµ nh÷ng ®iÓm chØ kho¶ng 50 hé trë xuèng( tõ nay ®Õn 1990 chØ nªn thu gän nh÷ng ®iÓm d|íi 10 hé). b) ë lÎ tÎ, ph©n t¸n trªn ruéng ®ång, chia sÎ c¸nh ®ång cÇn c¬ giíi ho¸, thuû lîi ho¸, lµm h¹n chÕ sö dông cña c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt; vÞ trÝ ®Þa lÝ xa c¸c ®iÓm d©n c| chÝnh kh«ng tiÖn sinh ho¹t vµ khã qu¶n lÝ. c) Sö dông®Êt canh t¸c tèt. d) HiÖn tr¹ng x©y dùng nghÌo nµn, kh«ng cã c«ng tr×nh s¶n xuÊt hoÆc phóc lîi x· héi ®¸ng kÕ. Tuú theo møc ®é ¶nh h|ëng cña nh÷ng ®iÓm d©n c| kh«ng triÓn väng nµy mµ tõng ®Þa ph|¬ng cã kÕ ho¹ch di chuyÓn, dån voµ c¸c khu ®Êt ao hå c¶i t¹o l¹i trong th«n
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 trung t©m hoÆc cho ®i x©y dùng quª h|¬ng míi. CÇn tiÕn hµnh viÖc di chuyÓn nµy mét c¸ch thËn träng cã kÕ ho¹ch cã tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ ( gi¶i phãng ®|îc ®Êt canh t¸c, thùc hiÖn ®|îc quy ho¹ch ®ång ruéng...).Cã chó ý gi¶i thÝch vËn ®éng ®Ó nh©n d©n tù nguyÖn thùc hiÖn. 2.4.9. ViÖc tiÕn hµnh quy ho¹ch ph©n bè l¹i m¹ng l|íi ®iÓm d©n c| c¬ së ph¶i ®|îc phèi hîp ®ång bé nhÊt qu¸n tõ huyÖn ®Õn x·, b¶o ®¶m lîi Ých chung vµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm tõng n¬i ( tù nhiªn, lÞch sö, d©n téc...). CÇn hÕt søc coi träng ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña m«i tr|êng ®Ó x¸c ®Þnh h×nh th¸i ph©n bè d©n c| thÝch hîp (bè trÝ thµnh nh÷ng ®iÓm quÇn c| lín tËp trung hay tuyÕn d¶i), møc ®é tËp trung d©n c|, ®é dµy c¸c tuyÕn d©n c|... Ngoµi ra tró träng hÕt søc mèi quan hÖ víi c¶nh quan thiªn nhiªn nh| ®Þa h×nh c©y xanh, s«ng hå phong c¶nh ®Ñp...b¶o vÖ khai th¸c hîp lÝ nguån n|íc cho s¶n xuÊt vµ sinhh ho¹t; cã nh÷ng biÖn ph¸p tr¸nh « nhiÔm nguån n|íc vµ nguån n|íc do ph©n ho¸ häc, thuèc trõ s©u vµ r¸c th¶i trong s¶n xuÊt vµ trong sinh ho¹t. 2.5. Tæ chøc hÖ thèng trunh t©m phôc vô c«ng céng trªn l·nh thæ huyÖn 2.5.1. HÖ thèng trung t©m phôc vô c«ng céng bao gåm: c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh, v¨n ho¸ phóc lîi c«ng céng ®|îc quy ho¹ch g¾n víi hÖ thèng d©n c| (thÞ trÊn, th«n xãm). 2.5.2. ViÖc ph©n lo¹i phôc vô cña hÖ thèng trung ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n l·nh thæ theo 3 cÊp: vïng tßan huyÖn tiÓu vïng s¶n xuÊt d©n c| ( liªn x· ) ®¬n vÞ c¬ së x· -hîp t¸c x·. C¸c c«ng tr×nh ë trung t©m ®|îc quy ho¹ch bè trÝ thµnh côm g¾n trong c¬ cÊu quy ho¹ch chung cña tõng lo¹i ®iÓm d©n c| ®|îc x©y dùng míi hoÆch c¶i t¹o më réng. Quy m« møc ®é x©y dùng trang bÞ kÜ thuËt cña c¸c c«ng tr×nh ®|îc tÝnh to¸n theo quy m« d©n sè cña tõng ®iÓm vµ nh÷ng mèi quan hÖ t|¬ng t¸c chung. 2.5.3. Trªn l·nh thæ huyÖn h×nh thµnh 3 d¹ng trung t©m phôc vô (n»m trong hai cÊp huyÖn vµ x·) a) Trung t©m phôc vô c¬ së ( phôc vô trong ph¹m vi l·nh thæ x· hoÆc ®¬n vÞ t|¬ng ®|¬ng ). §©y lµ cÊp phôc vô c¬ së, b¶o ®¶m c¸c phôc vô th|êng xuyªn hµng ngµy, bao gåm c¸c c«ng tr×nh ): - Gi¸o dôc: nhµ trÎ, mÉu gi¸o phôc vô cho tõng nhãm ë 50 ®Õn 100 hé( t|¬ng øng víi 300 ®Õn 500 d©n); tr|êng phæ th«ng c¬ së víi quy m« 9, 18, 29 líp ( t|¬ng øng víi sè d©n phôc vô 1500, 3000, 4500 d©n); líp tæ chøc v¨n ho¸ cho ng|êi lín tuæi. - V¨n ho¸: th| viÖn, phßng t«ng tin, nhµ v¨n ho¸ x· víi phßng biªñ diÔn, héi häp (tõ 1 ®Õn 1,5 chç cho d©n ), nhµ truyÒn thèng x·; b·i chiÕu bãng ngoµi trêi. - Y tÕ: tr¹m y tÕ x· tõ 10 ®Õn 15 gi|êng phôc vô cho quy m« tõ 3000 ®Õn 5000 d©n; v|ên vµ nhµ chÕ biÕn thuèc ®«ng ý t¹i chç. - Th|¬ng nghiÖp: chî phiªn, hîp t¸c x· mua b¸n thùc phÈm vµ mÆt hµng b¸ch ho¸ thong dông th|êng ngµy, c¸c dÞch vô nhá ( söa ch÷a, c¾t tãc...) - ThÓ thao: s©n bãng ®¸, bÓ b¬i cì nhá...(nªn bè trÝ gÇn tr|êng phæ th«ng c¬ së). - Hµnh chÝnh: trô së uû ban x·, ban qu¶n lÝ hîp t¸c x·, §¶ng uû vµ c¸c ®oµn thÓ kh¸c.
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 C¸c c«ng tr×nh trªn ®|îc kÕt hîp thµnh trung t©m c«ng céng x·, bè trÝ ë vÞ ttÝ tiÖn lîi vµ ®Ñp trong th«n trung t©m x· - hîp t¸c x· ®|îc x¸c ®Þnh tån t¹i l©u dµi. Cã thÓ kÕt hîp víi s©n ph¬i lín, ®×nh chïa, ao lín ®· c¶i t¹o...trong khu trung t©m. Mét trung t©m phôc vô ®|îc quy ho¹ch x©y dùng víi quy m« d©n sè tõ 3000 ®Õn 5000 d©n ( tèi thiÓu 1500 d©n). Cù li tíi ®iÓm d©n c| phô xa nhÊt kh«ng qu¸2km. ë c¸c x· miÒn nói,T©y Nguªn...(d©n c| c¬ së tån t¹i l©u dµi ë qu¸ lµng trung t©m tõ 3 ®Õn 4 km ) mÆc dï kh«ng ®ñ quy m« tèi thiÓu cÇn thiÕt ( nhá h¬n 1500 d©n), cã thÓ bè trÝ trung t©m phô víi c«ng tr×nh nh|: ph©n hiÖu c¬ së, quÇy mau b¸n, c©u l¹c bé... b) Trung t©m phôc vô liªn x· ( hoÆc §¬n vÞ t|¬ng ®|¬ng lµ tiÓu vïng s¶n xuÊt, d©n c|) b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng ®Þnh k× (hµng tuÇn, hµng th¸ng ) bao gåm c¸c c«ng tr×nh: - Gi¸o dôc: tr|êng phæ th«ng trung häc víi sè líp tõ 9 ®Õn 15 líp, líp bá tóc v¨n ho¸ (cã thÓ cã tr|êng kÜ thuËt d¹y nghÒ ). - V¨n ho¸: nhµ v¨ ho¸ khu vùc kÕt hîp chiÕu bãng th|êng xuyªn víi quy m« tõ 500 chç trë lªn, c©u l¹c bé thanh thiÕu niªn, th| viÖn v|ên hoa, s©n khÊu ngoµi trêi trªn 1000 chç. - Y tÕ: phßng kh¸m ®a khoa khu vùc víi quy m« tõ 30 ®Õn 50 gi|êng, hiÖu thuèc ®«ng y, ®é vÖ sinh phßng dÞch. - Th|¬ng nghiÖp: c¸c cöa hµng c«ng nghÖ thùc phÈm hoÆc b¸ch ho¸, thùc phÈm, l|¬ng thùc, nhµ kh¸ch, tiÖm ¨n ®Æc s¶n, gi¶i kh¸t, khu vùc chî... - ThÓ thao: s©n bãng ®óng quy c¸ch, bÓ b¬i, nhµ tËp cã m¸i. C¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng nµy ®|îc bè trÝ kÕt hîp víi c¸c c¬ kinh tÕ – kÜ thuËt cña tiÓu vïng s¶n xuÊt n»m trong c¬ cÊu quy ho¹ch cña c¸c côm kinh tÕ – x· héi hoÆc thÞ trÊn kh¸c trong huyÖn hoÆc g¾n víi c¸c lµng chÝnh cã ®iÒu kiÖn. Trung t©m nµy phôc vô cho quy m« d©n sè tõ 4 ®Õn 6 v¹n d©n. Cù li ho¹t ®éng cho phÐp tíi c¸c lµng xãm trong khu vùc kh«ng qu¸ 6 km. Chó ý: Côm kinnh tÕ – x· héi tiÓu vïng kh«ng trïng hîp chÊp hµnh chÝnh kinh tÕ huyÖn vµ x· lªn ph¶i ®|îc quy ho¹ch tæ chøc mét c¸ch linh ho¹t tuú theo t×nh h×nh ®Þa lÝ vµ møc ®é ph¸t triÓn cña lùc l|îng s¶n xuÊt, cña c¬ giíi ho¸. c) Trung t©m phôcvô toµn huyÖn ( th|êng bè trÝ ë thÞ trÊn huyÖn lÞ ): B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng kh«ng ®Þnh k× víi c¸c c«ng tr×nh cã chÊt l|îng vµ quy m« phôc vô cao.Trung t©m bao gåm c¸c c«ng tr×nh: - Gi¸o dôc: cã thÓ cã c¸c tr|êng phæ th«ng trung häc võa häc võa lµm, tr|êng bæ tóc v¨n ho¸, tr|êng chÝnh trÞ, hµnh chÝnh huuyÖn, c¸c tr|êng d¹y nghÒ, tr|êng s¬ cÊp hoÆc trung cÊp bæ tóc n«ng, l©m, ng| nghiÖp, tr|êng phæ th«ng trung häc v.v...tuú theo sù ph©n bè chung cho toµn tØnh. - V¨n ho¸: nhµ v¨n ho¸ huyÖn víi héi tr|êng ®a chøc n¨ng cã tõ 800 chç ngåi trë lªn, r¹p chiÕu bãng, nhµ th«ng tin, v¨n ho¸, th| viÖn huyÖn, b¶o tµng, ®µi ph¸t thanh huyÖn, c«ng viªn, c©u l¹c bé thanh niªn, s©n khÊu ngoµi trêi tõ 1500 ®Õn 2000 chç. - Y tÕ: bÖnh viÖn huyÖn d|íi 1000 d©n, c¸c hiÖu thuèc, ®éi vÖ sinh phßng dÞch, x|ëng chÕ biÕn thuèc ®«ng y, v|ên c©y thuèc.
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 - Th|¬ng nghiÖp: cöa hµng b¸ch ho¸, c«ng nghÖ phÈm, thùc phÈm c¸c cöa hµng vËt t| chuyªn dông, cöa hµng söa ch÷a ®iÖn c¬, c¸c cöa hµng ¨n uèng ®Æc s¶n, may mÆc, dÞch vô nhá, ng©n hµng huyÖn. - ThÓ thao: s©n vËn ®éng cã kh¸n ®µi vµ mét phÇn m¸i che ®óng quy ®Þnh, cã thÓ cã c¸c nhµ tËp cã m¸i vµ bÓ b¬i. - Hµnh chÝnh: trô së huyÖn uû, Uû ban nh©n d©n huyÖn, toµ ¸n, c«ng an, huyÖn ®éi, viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn. Quy m« c¸c c«ng tr×nh thuéc trung t©m phôc vô toµn huyÖn phô thuéc vµo quy m« d©n sè tõng huyÖn. Cù li ho¹t ®éng tíi c¸c trung t©m phôc vô liªn x· n»m trong ph¹m vi tõ 7 ®Õn 10 km. §èi víi c¸c huyÖn miÒn nói, T©y Nguyªn nªn chia bít quy m« c«ng tr×nh ë cÊp nµy cho c¸c c«ng tr×nh t|¬ng øng ë trung t©m phôc vô khu vùc liªn x·. 2.5.4. Khi tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh phôc vô cÊp huyÖn bè trÝ toµn huyÖn phô thuéc vµo quy m« d©n sè tõng huyÖn. Cù li ho¹t ®éng tíi c¸c trung t©m phôc vô liªn x· ph¶i chó y tÕ 7 ®Õn 10 km. §èi c¸c huyÖn miÒn nói, T©y Nguyªn nªn chia bít quy m« c«ng tr×nh ë cÊp nµy cho c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®|îc tÝnh nh| thµnh phÇn lao ®én c¬ b¶n. 2.5.5. C¸c c«ng tr×nh phôc vô cÇn kÕt hîp víi yªu cÇu quèc phßng toµn d©n. Khi tÝnh to¸n quy m« ph¶i l|u ý tíi kh¶ n¨ng phôc vô cho lùc l|îgn vò trang ®ãng trong huyÖn vµ khi cã chiÕn sù x¶y ra, hÖ thèng phôc vô nµy sÏ ®|îc chuyÓn ho¸ nhanh chãng sang hËu cÇn chiÕn ®Êu t¹i chç. 2.5.6. §èi huyÖn ®ång b»ng h×nh th¸i ph©n bè trung t©m phôc vô “ héi tô” lµ thÝch hîp. C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n tËp trung nhiÒu ë thÞ trÊn huyÖn lþ (kho¶ng 50%).§èi víi c¸c huyÖn miÒn nói, T©y Nguyªn th× d¹ng “ph©n cùc” lµ thÝch hîp h¬n. C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ph©n ®Òu gi÷a thÞ trÊn huyÖn lþ vµ c¸c thi trÊn, thÞ tø kh¸c trong huyÖn ( t¹i thÞ trÊn huyÖn lþ chØ chiÕm 30%). 2.6. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng 2.6.1. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng trªn l·nh toµn huyÖn bao gåm quy ho¹ch ®Êt ®ai x©y dùng ®iÓm d©n c|, quy ho¹ch giao th«ng, quy ho¹ch cÊp ®iÖn vµ quy ho¹ch cÊp n|íc. Quy ho¹ch chuÈn bÞ x©y dùng: 2.6.2. Ph¶i lËp b¶n ®å ®¸nh gi¸ - tæng hîp ®Êt ®ai x©y dùng Trªn b¶n ®å ®¸nh gi¸ ®Êt ®ai x©y dùng ®|îc ph©n ra 4 lo¹i: - X©y dùng thuËn lîi; - X©y dùng Ýt thuËn lîi - X©y dùng kh«ng thuËn lîi; - Kh«ng ®|îc phÐp x©y dùng. 2.6.3. ViÖc ph©n lo¹i vÒ kÜ thuËt ®Êt ®ai x©y dùng theo c¸c chØ tiªu b¶ng 1 B¶ng 1
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 Ph©n lo¹i ®Êt ®ai ®Êt ®ai x©y ®Êt ®ai x©y ®Êt ®ai x©y ®Êt ®ai kh«ng x©y dùng theo c¸c dùng thuËn lîi dùng Ýt thuËn dùng kh«ng ®|îc phÐp x©y chØ tiªu lîi thuËn lîi dùng 1 2 3 4 5 §é dèc ®Þa h×nh 5-10% 10-30% 30% - C|êng ®é chÞu nÐn 1KG/cm2 0,5 -1Kg/cm2 0,5 KG/cm2 - Chi phÝ ®Çu t| vµo c¸c Ýt CÇn ®Çu t| ph¶i ®Çu t| - c«ng t¸c chuÈn bÞ kÜ thuËt Khu vùc cÊm x©y dùng kh«ng n»m trªn t|¬ng ®èi nhiÒu N»m trªn Lò óng kh«ng Møc ngËp lín - kh«ng Møc ngËp h¬n 1 cã HiÖn t|îng sôt lë Dù kiÕn khai th¸c má kh«ng 0,5 –1,0 cã tèt kh¾c nghiÖt « nhiÔm §iÒu kiÖn khÝ hËu Nguån n|íc cÇn Chó thÝch: 1. Nh÷ng ®Êt ®ai ®· bÞ « nhiÔm, ®Êt cã æ vi trïng truyÒn nhiÔm, ®Êt ph¹m vi di tÝch c¶nh quan, ®Êt canh t¸c, ®Êt giao th«ng, thuû lîi...®Òu lµ nh÷ng ®Êt kh«ng ®|îc phÐp x©y dùng. 2. §Ó ®¸nh gi¸ ®Êt mét c¸ch tæng hîp cÇn cã c¸c chØ tiªu kh¸c vµ ph|¬ng ph¸p riªng; sÏ cã c¸c h|íng dÉn riªng. 2.6.4. Ph¶i nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ph©n bè d©n c| trªn l·nh thæ huyÖn ®Ó c«ng t¸c chuÈn bÞ kÜ thuËt ®Êt ®ai x©y dùng hîp lÝ, kh¾c phôc ®|îc c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi. 2.6.5. Dùa vµo s¬ ®å ph©n bè d©n c| trªn l·nh thæ huyÖn ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ®iÒu tra vµ c¸c dù kiÕn quy ho¹ch chuyªn ngµnh, cÇn nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c| cho thuËn lîi nhÊt. Chó thÝch: 1. Nh÷ng ®iÓm d©n c| n»m tronh vïng thÊp, tròng hoÆc n»m ngo¸i ®ª cµn cã dù kiÕn t«n ®¾p nÒn cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. §èi víi c¸c ®iÓm d©n c| vïng ®åi nói cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p san ®¾p nÒn phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt. 2. Ngoµi nh÷ng dù kiÕn quy ho¹ch thuû lîi cÇn cã nh÷ng dù kiÕn quy ho¹ch tiªu, chèng lò côc bé, b¶o vÖ c¸c ®iÓm d©n c|. Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi giao th«ng 2.6.6. CÇn nghiªn cøu quy ho¹ch giao th«ng toµn tØnh vµ c¸c dù kiÕn ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh trong huyÖn. NÕu cã dù kiÕn quy ho¹ch giao th«ng toµn tØnh cÇn ph¶i nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò ®|îc nªu trong quy ho¹ch giao th«ng toµn tØnh cã liªn quan ®Õn giao th«ng trong huyÖn. nghiªn cøu hÖ thèng giao th«ng huyÖn g¾n liÒn víi hÖ thèng giao th«ng chung cña tØnh vµ quèc gia.
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 2.6.7. Ph¶i nghiªn cøu c¸c dù kiÕn quy ho¹ch cña c¸c ngµnh kinh tÕ ®Æt trong l·nh thæ huyÖn. CÇn n¾m ®|îc quy m«, tÝnh chÊt c«ng tr×nh dù kiÕn x©y dùng, khèi l|îng hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu cÇn vËn chuyÓn, ý ®å x©y dùng ®|êng chuyªn dông, ®|êng c«ng nghiÖp, ®|êng n«ng l©m tr|êngv.v...CÇn nghiªn cøu quy ho¹ch giao th«ng huyÖn hîp lÝ, tr¸nh më ®|êng tuú tiÖn, kh«ng sö dông hÕt n¨ng lùc vËn t¶i. 2.6.8. CÇn nghiªn cøu vÞ trÝ, ý nghÜa quèc phßng cña huyÖn, kh¶ n¨ng quy ho¹ch kÕt hîp giao th«ng trªn l·nh thæ huyÖn víi ph|¬ng ¸n tæ chøc giao th«ng quèc phßng. Nh÷ng tuyÕn giao th«ng kÕt hîp quèc phßng th× cÇn nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh tuyÕn, tÝnh chÊt, quy m« cho hîp lý. 2.6.9. CÇn lùa chän quy ho¹ch giao th«ng trªn l·nh thæ huyÖn cho phï hîp víi d¹ng vµ vÞ trÝ ph©n bè d©n c|. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn giao th«ng trªn c¸c vïng ®Þa h×nh trong huyÖn. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu hiÖn tr¹ng ®Ó rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ qu¶n lÝ vµ sö dông ph|¬ng tiÖn giao th«ng. Dùa vµo dù kiÕn trong x©y dùng chuyªn ngµnh ®Ó rót ra nh÷ng ®èi t|îng giao th«ng phôc vô. Mçi ph|¬ng ¸n tæ chøc ph©n bè d©n c| nªn ph¸c th¶o mét s¬ ®å giao th«ng ®Ó chän ph|¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. 2.6.10. Quy ho¹ch chän ph|¬ng ¸n vËn t¶i trªn c¬ së nghiªn cøu: - §iÒu kiÖn tù nhiªn, dù kiÕn quy ho¹ch thuû lîi; - Nhu cÇu vËn t¶i cña c¸c ngµnh; - T×nh h×nh hiÖn tr¹ng giao th«ng; - Ph|¬ng ¸n ph©n bè d©n c|; - Ph©n tÝch vµ kiÕn nghÞ ph|¬ng thøc vËn t¶i cho nh÷ng n¨m tr|íc m¾t vµ dµi h¹n sau nµy; - CÇn luËn chhøng vÒ tØ lÖ gi÷a c¸c ph|¬ng tiÖn vËn t¶i trong gia ®o¹n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, |íc tÝnh sè l|îng cÇn sö dông. 2.6.11. LËp m¹ng l|íi quy ho¹ch giao th«ng Trªn c¬ së ph|¬ng ¸n giao th«ng quèc lé, tØnh lé qua l·nh thæ huyÖn, ph|¬ng ¸n d©n c|, dù kiÕn ph©n bè c¸c khu vùc s¶n xuÊt tËp trung ( xÝ nghiÖp tr¹m tr¹i...)vµ dù kiÕn giao th«ng kinh tÕ kÕt hîp quèc phßng, tiÕn hµnh nghiªn cøu lËp ph|¬ng ¸n m¹ng l|íi giao th«ng trªn l·nh thæ huyÖn. ph|¬ng ¸n m¹ng l|íi ph¶i thÓ hiÖn c¸c lo¹i ®|êng theo tÝnh chÊt, cÊp ®|êng (quèc lé tØnh lé, ®|êng liªn x·, ®|êng chuyªn dông). CÇn lËp b¶ng so s¸nh gi÷a c¸c ph|¬ng ¸n giao th«ng trªn c¸c chØ tiªu vÒ vèn ®Çu t|, kinh phÝ x©y dùng, qu¶n lÝ, ®Çu t| ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng thi c«ng vµ vËt t|. Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi cÊp ®iÖn 2.6.12. Khi lËp chøng chØ cÊp ®iÖn cho huyÖn ph¶i dùa trªn c¬ së sau: - Quy ho¹ch cÊp ®iÖn toµn tØnh; - TiÒm n¨ng thuû ®iÖn trong huyÖn;
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 - Nguån ®iÖn hiÖn cã trong huyÖn; - Kh¶ n¨ng vµ dù kiÕn cña c¸c ngµnh ®Çu t| x©y dùng nguån ®iÖn vµ tiªu thô ®iÖn trong huyÖn; - Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l|íi d©n c| vµ c¸c c¬ së vËt chÊt –kÜ thuËt; - Kh¶ n¨ng ®Çu t| cña tØnh, huyÖn, x· - hîp t¸c x· vµ sù ®ãng gãp cña nh©n d©n. 2.6.13. X©y dùng chØ tiªu cÊp ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo c¸c c¬ së nªu trªn cã nghiªn cøu, ph©n tÝch, lùa chän.ChØ tiªu cÊp ®iÖn cho c¸c ®èi t|îng tiªu thô ®iÖn trong huyÖn bao gåm c¸c c¬ së s¶n xuÊt phôc vô s¶n xuÊt (c«ng, n«ng, l©m, ng| nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n...), c¸c ®iÓm d©n c| ( thÞ trÊn, th«n xãm...) vµ c¸c c¬ së phôc vô sinh ho¹t. 2.6.14. LËp quy ho¹ch cÊp ®iÖn ph¶i cÇn cø vµo c¸c chØ tiªu cÊp ®iÖn cho c¸c ®èi t|îng tiªu thô, c¨n cø vµo quy ho¹ch ph©n bè d©n c|, ph©n bè s¶n xuÊt trong huyÖn vµ theo tr×nh tù sau ®©y: a) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n: Phô t¶i tÝnh to¸n cã quy ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n theo chØ tiªu c¸p ®iÖn, hteo quy m«, tÝnh chÊt cña c¸c c¬ së tiªu thô. Sau khi x¸c ®Þnh phô t¶i, lËp biÓu ®å phô t¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ, c«ng suÊt cña tõng c¬ së tiªu thô. b) LËp ph|¬ng ¸n quy ho¹ch nguån ®iÖn vµ m¹ng l|íi ®iÖn 2.6.15. Quy ho¹ch nguån ®iÖn bao gåm: - §¸nh gi¸ nguån ®iÖn hiÖn t¹i; - Cô thÓ ho¸ dù kiÕn quy ho¹ch cÊp ®iÖn cña tØnh cho huyÖn; Quy ho¹ch nguån ®iÖn dùa trªn c¬ së nguån ®iÖn hiÖn cã, dù kiÕn quy ho¹ch cÊp ®iÖn toµn tØnh, biÓu ®å phô t¶i trªn l·nh thæ huyÖn, kh¶ n¨ng ®Çu t|...tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c ph|¬ng ¸n x¸c ®Þnh nguån trong giai ®o¹n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Lùa chän ph|¬ng ¸n nguån thÝch hîp (nhiÖt ®iÖn, thuû ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p...) c¸c vÞ trÝ nguån, c«ng suÊt nguån v.v.. 2.6.16. Quy ho¹ch m¹ng l|íi cung cÊp ®iÖn trong huyÖn dù kiÕn dïng nguån lµm tr¹m biÕn ¸p thÝ ph¶i tÝnh to¸n, lùa chän ph|¬ng ¸n tuyÕn, cÊp ®iÖn ¸p cña tuyÕn phô thuéc vµo cù li tõ trung t©m cÊp ®iÖn ( biÕn ¸p trung gian, nhµ m¸y ®iÖn ) ®Õn tr¹m biÕn ¸p nguån vµ phô t¶i mµ biÕn ¸p nguån ph¶i cung cÊp. 2.6.17. M¹ng l|íi ph©n phèi ®iÖn cao ¸p( tõ 6 ®Õn 10 KV) tõ nguån ®iÖn cña huyÖn (tr¹m biÕn ¸p nguån, tr¹m ph¸t ®iÖn v.v...) ®Õn c¸c tram biÕn ¸p tiªu thô ( tõ 6 ®Õn 10 KV/0,4KV) ph¶i ®|îc nghiªn cøu hîp lÝ ®Ó phôc vô cho c¸c ®iÓm d©n c|, c¸c xÝ nghiÖp, tr¹m, tr¹i v.v... 2.6.18. H|íng quy ho¹ch m¹ng l|íi ph©n phèi ®iÖn ph¶i ®|îc nghiªn cøu ngay khi lËp quy ho¹ch nguån ®iÖn. §Õn giai ®o¹n nµy, quy ho¹ch m¹ng l|íi ph©n phèi ®iÖn ®|îc nghiªn cøu chi tiÕt cô thÓ h¬n ®Ó chän ph|¬ng ¸n m¹ng l|íi hîp lÝ. V× m¹ng l|íi ®iÖn cña n|íc ta ch|a ph¸t triÓn réng kh¾p ®Òu, nªn cho phÐp nghiªn cøu m¹ng l|íi ®iÖn trªn l·nh thæ huyÖn kh«ng khÐp kÝn. B¸n kÝnh hîp lÝ cña tr¹m biÕn ¸p tiªu thô ( tõ 6 ®Õn 10KV) lµ 5 ®Õn 10km. 2.6.19. Quy ho¹ch m¹ng l|íi tr¹m biÕn ¸p tiªu thô (tõ 6 ®Õn 10 KV/0,4KV) bao gåm sè l|îng vµ vÞ trÝ c¸c tr¹m.ViÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ sè l|îng tr¹m (tõ 6 ®Õn 10 KV/0,4KV) liªn quan ®Õn quy ho¹ch m¹ng ®|êng d©y ph©n phèi vµ m¹ng ®|êng d©y h¹ thÕ. B¸n kÝnh hîp lÝ cña tr¹m biÕn ¸p tiªu thô tõ 500 ®Õn 1000m.
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 2.6.20. Khi chän tuyÕn ®iÖn cao ¸p vµ h¹ ¸p ph¶i xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) TuyÕn chän nªn ®i theo c¸c tuyÕn giao th«ng hiÖn cã hoÆc dù kiÕn x©y dùng ®Ó khi thi c«ng vµ qu¶n lÝ vËn hµnh ®|îc thuËn lîi. b) Tr¸nh x©y dùng nh÷ng tuyÕn ®iÖn ®i qua vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi nh| ®Çm lÇy, nói cao, rõng rËm v.v...®Ó ®ì ph¶i sö lÝ b»ng kÜ thuËt phøc t¹p, tèn vËt t|, khã thi c«ng dÉn ®Õn gi¸ thµnh cao vµ tiÕn ®é thi c«ng chËm. c) TuyÕn ®iÖn cao thÕ kh«ng ®|îc ®i qua nh÷ng vïng cÊm v× lÝ do kÜ thuËt, quèc phßng vµ an toµn cho khu d©n c|. Quy ho¹ch x©y dùng cÊp n|íc 2.6.21. CÇn nghiªn cøu tæng hîp c¸c dù kiÕn quy ho¹ch cña c¸c ngµnh liªn quan ®Õn viÖc khai th¸c sö dông nguån n|íc. Nghiªn cøu dù kiÕn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, thuû s¶n, thuû ®iÖn, giao th«ng, du lÞch v¨n ho¸ vÒ khai th¸c tæng hîp tiÒm n¨ng nguån n|íc mÆt. CÇn x©y hå chøa, bËc n|íc, kªnh, s«ng, ®µo, tr¹m b¬m t|íi n|íc v.v..( ph©n phèi l|u th«ng trªn c¸c kªnh dÉn v.v...) 2.6.22. LËp c¸c chØ tiªu quy ho¹ch ph|¬ng thøc cÊp n|íc cho c¸c ®iÓm d©n c| trong huyÖn ph¶i c¨n cø vµo: - kh¶ n¨ng vËt t|; - kh¶ n¨ng vèn ®Çu t| cña nhµ n|íc,tËp thÓ vµ gia ®×nh; - §Æc ®iÓm vµ quy m« c¸c ®iÓm d©n c| trong huyÖn; - TÝnh chÊt quy m« c¸c tr¹m, tr¹i xÝ ghiÖp trong huyÖn vµ ph|¬ng thøc cÊp n|íc cho c¸c ®iÓm d©n c|. 2.6.23. Khi quy ho¹ch x©y dùng cÊp n|íc cho c¸c ®iÓm d©n c|, xÝ nghiÖp, tr¹m tr¹i nÕu cã ®iÒu kiÖn ®|îc phÐp x©y dùng hÖ thèng cÊp n|íc hoµn chØn, cã nhµ m¸y sö lÝ n|íc, cã hÖ thèng cÊp n|íc, ®Õn tõng nhµ, tõng xÝ nghiÖp theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh hoÆc cã thÓ x©y dùng hÖ thèng cÊp n|íc tËp trung nh|ng ch|a hoµn chØnh vÒ xö lÝ hÖ thèng èng dÉn vµ ch|a ®¹t tiªu chuÈn hiÖn hµnh. §èi víi lo¹i ®iÒm d©n c| tù x©y dùng hÖ thèng cÊp n|íc gia ®×nh (hå ao, giÕng ®µo, cÇn x©y dùng hÖ thèng l¾ng läc ®¬n gi¶n). 2.6.24. Quy ho¹ch cÊp n|íc cho c¸c ®iÓm d©n c| bao gåm: a) X¸c ®Þnh nguån n|íc: CÇn ph©n tÝch tô ®iÓm, nh|îc ®iÓm cña c¸c nguån n|íc hiÖn cã vµ dù kiÕn chän nguån cho thêi gian ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho tõng ®iÓm d©n c| hoÆc kiÕn nghÞ x©y dùng nguån n|íc míi (®Ëp d©ng, hå chøa...). X¸c ®Þnh ph|¬ng thøc khai th¸c c¸c nguån ®ã vµ lËp chØ tiªu cÊp n|íc cho tõng ®iÓm d©n c|. b) Quy ho¹ch m¹ng l|íi cÊp n|íc CÇn nghiªn cøu c¸c gi¶ ph¸p dÉn n|íc tõ nguån ®Õn ®iÓm d©n c| trong c¸c kªnh cèng, ®|êng èng v.v... CÇn x¸c ®Þnh quy m« c«ng tr×nh, chØ tiªu x©y dùng, ph|¬ng thøc xö lÝ vµ quy ho¹ch hÖ thèng cÊp n|íc trong tõng ®iÓm d©n c| trong thêi gian ng¾n h¹n vµ dµi h¹n.
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 3. Tr×nh tù lËp vµ th«ng qua ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn; 3.1. ViÖc lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn ®|îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: 3.1.1. Buíc chuÈn bÞ: bao gåm c«ng t¸c tæ chøc vµ t×m kiÕm c¬ së ®Ó tiÕn hµnh lËp ®å ¸n; kh¶o s¸t thùc ®Þa, ®iÒu tra thu thËp sè liÖu, tµi liÖu chung cho toµn huyÖn vµ tõng ®¬n vÞ c¬ së, c¸c lo¹i b¶n ®å cÇn thiÕt ®Ó lËp quy ho¹ch. CÇn chuÈn bÞ hai lo¹i tµi liÖu: a) Tµi liÖu dïng lµm tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn huyÖn bao gåm: - C¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ba cÊp (trung |¬ng tØnh, huyÖn) cã liªn quan ®Õn huyÖn. - S¬ ®å quy ho¹ch tØnh hoÆc vïng l·nh thæ, vïng huyÖn (b¶n ®å tØ lÖ1:100.000 hoÆc 1:200.000); - LuËn chøng c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ – x· héi cña trung |¬ng vµ tØnh dù kiÕn x©y dùng cho liªn quan trùc tiÕp ho¾c gi¸n tiÕp tíi huyÖn. 3.1.2. B|íc triÓn khai lËp s¬ ®å quy ho¹ch x©y dùng huyÖn: a) Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tæng hîp c¸c mÆt nh| sau - Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ t¸c ®éng tíi kh«ng gian x©y dùng s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ kÜ thuËt x©y dùng. - Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng c¸c mÆt t¸c ®éng tíi cc¸c yÕu tè hµnh chÝnh, kinh tÕ x· h«Þ, quèc phßng tíi viÖc h×nh thµnh c¸c m¹ng l|íi c«ng tr×nh s¶n xuÊt, d©n c| phuc lîi c«ng céng, c¸c hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng; - Ph©n tÝch t¸c ®éng t|¬ng hç gi÷a c¸c khu d©n c| víi c¸c côm c«ng tr×nh kinh tÕ – kÜ thuËt vµ c¸c trung t©m phôc vô c«ng céng trªn l·nh thæ huyÖn víi c¸c vïng kÕ cËn cña huyÖn; - Ph©n lo¹i x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¸c ®iÓm d©n c|, mèi quan hÖ víi ®Þa bµn s¶n xuÊt vµ c¸c hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kh¸c. b) §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, dù b¸o kh¶ n¨ng, nhu cÇu vµ x¸c ®Þnh h|íng ph¸t triÓn x©y dùng cña huyÖn bao gåm: - X¸c ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng| nghiÖp, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dù b¸o nhu cÇu x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô c¸c chØ tiªu ®ã; - §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vÒ d©n sè lao ®éng vµ dù b¸o c©n ®èi c¬ cÊu d©n sè lao ®éng, bè trÝ cô thÓ lao ®éng theo ngµnh theo l·nh thæ; - C©n ®èi quü ®Êt x©y dùng cho tõng giai ®o¹n quy ho¹ch theo chøc n¨ng sö dông kh¸c nhau; - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn (nguån tËp thÓ vµ nh©n d©n), dù b¸o kh¶ n¨ng cung øng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ trang thiÕt bÞ. c) LËp ph|¬ng ¸n quy ho¹ch x©y dùng, tæ chøc l·nh thæ, so s¸nh vµ chän ph|¬ng ¸n tèi |u bao gåm: - LËp ph|¬ng ¸n bè trÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt, c¸c côm c«ng tr×nh kinh tÕ – kÜ thuËt tËp trung; - X¸c ®Þnh m¹ng l|íi vµ quy m« tÝnh chÊt c¸c ®iÓm d©n c| cã triÓn väng ®Çu t| l©u dµi (kÕ c¶ ®iÓm d©n c| míi x©y vµ c¶i t¹o) vµ c¸c ®iÓm d©n c| ph¸t triÓn cã giíi h¹n: x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c trung t©m phôc vô ë c¶ hai cÊp (huyÖn vµ x·);
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4418 : 1987 - X¸c ®Þnh vµ hoµn thiÖn c¸c m¹ng l|íi cÊu tróc h¹ tÇng x· héi vµ kÜ thuËt phôc vô cho khu d©n c| quy ho¹ch vµ tuyÕn huyÖn hoÆc côm kinh tÕ - kÜ thuËt; - Quy ho¹ch, b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr|êng sèng; - KiÕn nghÞ kÕ ho¹ch lËp c¸c dù ¸n x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh cÇn thiÕt ®Çu t| x©y dùng nh÷ng n¨m tr|íc m¾t phôc vô cho ph¸t triÓn toµn vïng... 3.2. B|íc th«ng qua, xÐt duuyÖt ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn. 3.2.1. Khi th«ng qua, xÐt duyÖt ®å ¸n cÇn lÊy ý kiÕn tho¶ thuËn cña c¸c ngµnh trong huyÖn trong tØnh cã liªn quan. Sau ®ã hoµn thiÖn ®å ¸n: th«ng qua HuyÖn uû, Uû ban nh©n d©n vµ Héi ®ång nh©n d©n huyÖn vµ tr×nh xÐt duyÖt ®å ¸n t¹i cÊp cã thÈm quyÒn, cã sù tháa thuËn cña Uû ban x©y dùng c¬ b¶n nhµ n|íc. 3.3. B|íc thùc hiÖn ®å ¸n bao gåm: - ThÓ chÕ ho¸ ®å ¸n quy ho¹ch ®· ®|îc duyÖt thµnh nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n tõng n¨m; cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch hîp t¸c x· vµ c¸ nh©n tù bá vèn ®ãng gãp x©y dùng. - TiÕn hµnh thiÕt kÕ quy ho¹ch cô thÓ c¸c khu d©n c|, tr|íc hÕt lµ thÞ trÊn huyÖn lÞ, c¸c trung t©m vµ mét vµi x· ®iÓm; - Tæ chøc chØ ®¹o qu¶n lÝ tiÕn ®é thùc hiÖn quy ho¹ch trong tõng n¨m vµ lËp kÕ ho¹ch ®Çu t| x©y dùng lªn ban x©y dùng c¬ b¶n vµ ban x©y dùng huyÖn cña tØnh hoÆc thµnh phè qua tõng giai ®o¹n thùc hiÖn 5 n¨m. CÇn bæ sung ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng cho s¸t víi nh÷ng thay ®æi thùc tÕ.
Đồng bộ tài khoản