TCVN 4431 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
203
lượt xem
70
download

TCVN 4431 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4431 1987, Thiết kế, chế tạo và công lan can an toàn- điều kiện kĩ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4431 1987

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4431 : 1987 Nhãm H Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn Lan can an toμn - §iÒu kiÖn kÜ thuËt Protective inventory safeguards - Technical condition 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho viÖc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vμ thi c«ng lan can can an toμn, dïng cho c¸c c«ng tr−êng x©y dùng. Chó thÝch : Lan can an toμn dïng ®Ó ng¨n ng−êi ng· tõ trªn cao khi x©y hoÆc söa ch÷a nhμ c«ng tr×nh. 1.2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c tÊm dïng ®Ó che, ®Ëy nh÷ng lç hæng, c«ng cô cè ®Þnh lμm viÖc ë trªn cao. 1.3. Lan can an toμn ph¸i thiÕt kÕ vμ sö dông phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tμi liÖu kÜ thuËt ®· ®−îc duyÖt. 1.4. Lan can an toμn dïng ®Ó ng¨n: - C¸c lç hæng trªn trÇn vμ m¸i; - R×a trÇn vμ m¸i; - Nh÷ng chç ë trªn cao cã ng−êi qua l¹i lμm viÖc mμ kh«ng cã rμo ng¨n cè ®Þnh; 1.5. Trong qu¸ tr×nh sö dông lan can an toμn ph¶i chÞu ®−îc c¸c t¸c dông cña m«i tr−êng (®é Èm, nhiÖt ®é, bøc x¹ mÆt trêi, s−¬ng gi¸). 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. VËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o lan can an toμn ph¶i nhÑ, thuËn tiÖn khi l¾p ®Æt vμ th¸o dì 2.2. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm liªn kÕt cña lan can an toμn víi c¸c kÕt cÊu æn ®Þnh cña ng«i nhμ hoÆc c«ng tr×nh ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kÜ thuËt, nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 6m. 2.3. Lan can an toμn ph¶i ®−îc tÝnh to¸n theo c−êng ®é vμ æn ®Þnh d−íi t¸c ®éng cña t¶i träng tiªu chuÈn theo quy ®Þnh TCVN 2737 : 1978 ®èi víi ban c«ng. HÖ sè v−ît t¶i lÊy b»ng l,2; gi¸ trÞ ®é vâng tèi ®a do t¶i träng kh«ng ®−îc lín h¬n 0,lm. 2.4. ChiÒu cao cña lan can an toμn kh«ng ®−îc nhá h¬n l, lm kÕ tõ ®é cao mÆt sμn ®Õn phÝa trªn cña tay vÞn. 2.5. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh n»m ngang trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng kh«ng ®−îc lín h¬n 0,45m. 2.6. Ph¶i ®Æt tÊm diÒm ®øng cã chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 0,15m t¹i r×a sμn, ®Ó ng¨n ngõa r¸c, vËt liÖu rêi r¬i tö trªn sμn hoÆc tÊm l¸t xuèng. 2.7. Khèi l−îng mçi bé phËn kÕt cÊu lan can an toμn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 20kg. 2.8. C¸c kÕt cÊu cña nhμ vμ c«ng tr×nh cã ®Æt lan can an toμn ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn vμ æn ®Þnh t−¬ng øng víi t¶i träng t¸c dông lªn lan can an toμn. 2.9. Ph−¬ng ph¸p liªn kÕt lan can an toμn ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, lo¹i trõ kh¶ n¨ng bÞ bËt ra. 2.10. ChÊt l−îng vËt liÖu, mèi hμn, liªn kÕt, bu l«ng, ®inh vμ ®inh t¸n ph¶i ®¸p øng ®−îc yªu cÇu thiÕt kÕ kÜ thuËt ®· ®−îc duyÖt. 2.11. Mμu s¬n b¸o hiÖu cña lan can an toμn ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hμnh cña nhμ n−íc.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4431 : 1987 3. Quy t¾c nghiÖm thu 3.1. C¬ quan s¶n xuÊt lan can an toμn ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu vμ thö nghiÖm, nghiÖm thu chuyÓn giao ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng cña lan can an toμn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ nh÷ng b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng. 3.2. KiÓm tra nghiÖm thu lan can an toμn ë n¬i s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: - KiÓm tra sù nguyªn vÑn cña c¸c bé phËn; - KiÓm tra vËt liÖu vμ kÝch th−íc theo b¶n vÏ thi c«ng; - KiÓm tra mμu s¬n b¸o hiÖu cña lan can an toμn theo yªu cÇu cña c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh; - KiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn, d©y c¸p, c¸c liªn kÕt bu l«ng, ®inh vμ ®inh t¸n theo c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 3.3. Sè l−îng lan can an toμn thö nghiÖm, nghiÖm thu chuyÓn giao lÊy b»ng 5% trong mçi l« hμng nhËn, nh÷ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 5 mÉu. Chó thÝch : L« hμng lμ sè l−îng lan c¶n an toμn cïng mét lo¹i hoÆc cïng mét kiÓu, chuyÓn giao cïng mét lóc cho mét n¬i nhËn. 3.4. Khi thö nghiÖm ®Ó nghiÖm thu chuyÓn giao ®Õn n¬i sö dông, ng−êi mua ph¶i kiÓm tra ®é bÒn vμ ®é æn ®Þnh cña lan can an toμn. Trong tr−êng hîp mét mÉu kh«ng ®¹t yªu cÇu thö nghiÖm th× ph¶i tiÕn hμnh thö l¹i víi sè l−îng mÉu thö gÊp hai lÇn. Khi thö nghiÖm l¹i nÕu kÕt qu¶ vÉn kh«ng ®¹t ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu tõng chiÕc. Lan can an toμn ®¹t yªu cÇu nÕu sau khi thö nghiÖm kh«ng cã biÕn d¹ng d−, gia cè kh«ng bÞ gi¶m yÕu vμ mÊt æn ®Þnh. 3.5. Ng−êi nhËn hμng cã quyÒn yªu cÇu n¬i s¶n xuÊt tiÕn hμnh thö nghiÖm ®Ó nghiÖm thu chuyÓn giao bÊt k× lan can an toμn nμo trong l« hμng nhËn víi sè l−îng quy ®Þnh trong ®iÒu 3.3. 4. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra 4.1. KiÓm tra vμ nghiÖm thu chÊt l−îng s¶n phÈm ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®· qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy (kÕ c¶ trong c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ), ngoμi ra ph¶i ®¶m b¶o sù nguyªn vÑn cña c¸c bé phËn kh«ng cã ®é nøt, ®é dËp, cong vªnh trong c¸c chi tiÕt cÊu kiÖn cña s¶n phÈm, kÕ c¶ líp s¬n b¶o vÖ vμ mèi hμn trong c¸c s¶n phÈm qua sù ®¸nh gi¸ b»ng xem xÐt bªn ngoμi cña s¶n phÈm vμ ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c. 4.2. ChÊt l−îng vËt liÖu x¸c ®Þnh theo chøng tõ hoÆc kÕt qu¶ ph©n tÝch thy nghiÖm: 4.3. KÝch th−íc cña c¸c lan can an toμn x¸c ®Þnh b»ng c¸c dông cô ®o vμ d−ìng víi ®é chÝnh x¸c ®· ®−îc chØ dÉn trªn b¶n vÏ. 4.4. ViÖc thö nghiÖm vÒ ®é bÒn vμ æn ®Þnh cña lan can an toμn ph¶i tiÕn hμnh trªn vÞ trÝ lμm viÖc cña lan can víi t¶i träng tÝnh to¸n theo ®iÒu 2.5 5. D¸n nh·n, ®ãng gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n . 5.1. Ph¶i cã nh·n hiÖu trªn c¸c bé phËn cña lan can an toμn khi xuÊt x−ëng. Trªn nh·n hiÖu h·ng (hoÆc tªn c¬ së s¶n xuÊt); DÊu hiÖu h·ng (HoÆc tªn c¬ së s¶n xuÊt) - KÝ hiÖu quy −−íc, ph¹m vi sö dông. . Ngμy chÕ t¹o (th¸ng, n¨m) 5.2. H×nh thøc ®ãng gãi lan can an toμn do n¬i s¶n xuÊt quy ®Þnh. §ãng gãi ph¶i ®¶m b¶o cho lan can an toμn nguyªn vÑn vμ bèc dì c¬ giíi hãa. 5.3. VËn chuyÓn vμ b¶o quan lan can an toμn ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn hμng hãa vμ b¶o qu¶n hμng hãa hiÖn hμnh.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4431 : 1987 6. ChØ dÉn sö dông 6.1. KÜ s−, c¸n bé kÜ thuËt phô tr¸ch c«ng t¸c an toμn trªn c¸c c«ng tr−êng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thøc hiÖn c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy khi l¾p ®Æt sö dông vμ th¸o dì lan can an toμn. 6.2. Khi l¾p ®Æt lan can an toμn ph¶i kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 3.2 6.3. Lan can an toμn khi mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc ph¶i lo¹i ra ®Ó tiÕn hμnh söa ch÷a 6.4. Nh÷ng ph¸t hiÖn vÒ h− háng ph¶i ghi vμo sæ nhËt kÝ c«ng t¸c. 6.5. §é räi t¹i chç l¾p ®Æt vμ th¸o dì lan can an toμn kh«ng ®−îc nhá h¬n 3 lux 6.6. Kh«ng cho phÐp l¾p ®Æt vμ th¸o dì lan can an toμn ë trªn cao vμ ngoμi trêi khi cã giã m¹nh tõ cÊp 6 trë lªn 6.7. C¸c liªn kÕt ®inh vÝt vμ liªn kÕt khíp, b¶n lÒ cña lan can an toμn ph¶i ®−îc b«i tr¬n.   Page 3 
Đồng bộ tài khoản