TCVN 4435 1992

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
117
lượt xem
32
download

TCVN 4435 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4435 1992. Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử. Trước khi kiểm tra các kích thước từng tấm sóng tiến hành kiểm tra bề mặt sản phẩm bằng mắt th|ờng để đánh giá các khuyết tật nhận thấy như: vết nứt, sứt, lồi lõm... và ghi biên bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4435 1992

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4435 : 1992 TÊm sãng ami¨ng xi m¨ng - Ph|¬ng ph¸p thö Asbestos -cement corrugated sheets : Test method 1. LÊy mÉu 1.1. MÉu thö ®|îc lÊy theo l« s¶n phÈm. Tïy theo cì l«, sè l|îng mÉu lÊy ra ®|îc quy ®Þnh nh| sau : Cì l« (tÊm) Sè mÉu lÊy ra (tÊm) §Õn 200 3 201 - 400 4 401 - 800 5 801 - 1500 7 1501 - 3000 l0 1.2. MÉu lÊy theo ®iÒu 1.1. ®|îc kiÓm tra toµn bé vÒ ngo¹i quan vµ kÝch th|íc. Tõ nh÷ng mÉu ®· kiÓm tra ngo¹i quan vµ kÝch th|íc lÊy ra ba tÊm ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu c¬ lÝ, 2. KiÓm tra kÝch th|íc vµ ngo¹i quan 2.1. Dông cô ®o: MÆt ph¼ng chuÈn cã kÝch th|íc b»ng hoÆc lín h¬n tÊm sãng; th|íc th¼ng dÑt, cuén, eke, ke... ®Òu cã thang chia ®Õn lmm; Th|íc kÑp (panme) cã ®Çu nhän. 2.2. Tr|íc khi kiÓm tra c¸c kÝch th|íc tõng tÊm sãng tiÕn hµnh kiÓm tra bÒ mÆt s¶n phÈm b»ng m¾t th|êng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c khuyÕt tËt nhËn thÊy nh|: vÕt nøt, søt, låi lâm... vµ ghi biªn b¶n. 2.3. §o b|íc sãng §Æt th|íc dÑt vu«ng gãc víi c¸c sãng (h×nh l). §o kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Ønh sãng liÒn nhau t¹i c¸c ®iÓm tiÕp xóc gi÷a th|íc vµ ®Ønh sãng, chÝnh x¸c ®Õn lmm. KÕt qu¶ lµ trung b×nh cña ba sè ®o t¹i ba vÞ trÝ kh¸c nhau cña tÊm sãng. h×nh 1
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4435 : 1992 2.4. §o chiÒu cao h Mçi mÉu thö do chiÒu cao h ë ba sãng hoµn chØnh kh¸c nhau. Mçi lÇn ®o ®Æt th|íc dÑt, nèi liÒn hai ®Ønh sãng vµ vu«ng gãc víi c¸c sãng (h×nh 1). §Æt eke vu«ng gãc víi th|íc dÑt vµ ®o kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ ®iÓm lâm nhÊt cña sãng víi mÆt d|íi cña th|íc dÑt. KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña 3 lÇn ®o, chÝnh x¸c ®Õn lmm. 2.5. §o chiÒu dµi L vµ chiÒu réng d. §Æt tÊm sãng ngay ng¾n lªn mÆt ph¼ng. §èi víi c¶ chiÒu dµi vµ chiÒu réng, tiÕn hµnh ®o 3 lÇn ë kho¶ng gi÷a vµ mÐp tÊm kho¶ng 50mm. §o chÝnh x¸c ®Õn 1mm. KÕt qña lµ trung b×nh céng cña 3 lÇn ®o. 2.6. Do chiÒu dµy s. Dïng panme ®Çu nhän ®o t¹i c¸c ®iÓm chuyÓn tiÕp (l) cña 3 sãng (h×nh l). KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña s¸u phÐp ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,hnm. 2.7. §o chiÒu cao c¹nh sãng (h0d vµ h0m) §Æt tÊm sãng lªn mÆt ph¼ng chuÈn sao cho ®¸y cña mçi sãng tiÕp xóc víi bÒ mÆt chuÈn. Trªn mçi c¹nh sãng tiÕn hµnh ®o ë 2 ®Çu c¹nh sãng (h×nh 2). Dïng eke ®o chÝnh x¸c ®Õn 1mm. KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng c¸c cÆp gi¸ trÞ ®o ®|îc. 2.8. §o ®é th¼ng gãc. Dïng ke cã mçi c¹nh dµi Ýt nhÊt 1m ®Ó x¸c ®Þnh ®é th¼ng gãc. ¸p s¸t l c¹nh cña ke víi c¹nh dµi tÊm, ®Ønh gãc vu«ng cña ke trïng víi ®Ønh tÊm. §o kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a ke vµ c¹nh cßn l¹i cña tÊm sãng. ë mçi tÊm sãng tiÕn hµnh ®o ë 2 gãc chÐo nhau, chÝnh x¸c ®Õn 1mm. 3. Ph|¬ng ph¸p thö c¬ lÝ 3.1. X¸c ®Þnh t¶i träng uèn g©y mÉu 3.1.1. ThiÕt bÞ thö M¸y uèn cã cÊu t¹o theo s¬ ®å sau:
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4435 : 1992 3.1.2. ChuÈn bÞ mÉu thö MÉu thö uèn lµ mét tÊm nguyªn ®· ®|îc b¶o d|ìng kh«ng Ýt h¬n 28 ngay kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt. Tr|íc khi thö, mÉu ®|îc ng©m trong n|íc ë nhiÖt ®é m«i tr|êng xung quanh vµ trong 24h. 3.1.3. TiÕn hµnh thö. MÉu thö (l) ®|îc ®Æt lªn trªn 2 gèi ®ì (2) cè ®Þnh, cøng, ph¼ng, song song, chiÒu réng mçi gèi ®ì lµ 50mm ®Ó l¹i gi÷a chóng mét kho¶ng c¸ch lµ 1,10m. C¸c gèi ®ì ph¶i vu«ng gãc víi c¸c sãng. TÊm sãng ®|îc chÊt t¶i ë kho¶ng gi÷a hai gèi ®ì b»ng thanh tú uèn (3), cøng, ph¼ng, réng 230mm song song víi c¸c gèi ®ì. Gia c¸c gèi ®ì víi mÉu còng nh| gi÷a mÉu vµ thanh tú uèn cã lãt c¸c m¶nh d¹ mÒm (4) hoÆc cao su dµy kho¶ng 10mm vµ réng b»ng chiÒu réng gèi ®ì vµ thanh tú uèn. Sau khi mÉu ®· ®|îc ®Æt ®óng vÞ trÝ, tiÕn hµnh chÊt t¶i víi t¶i träng t¨ng dÇn ®Òu sao cho sau 25 - 40s mÉu g·y. KÕt qu¶ lµ t¶i träng bÎ gÉy mÉu tÝnh theo 1m chiÒu réng tÊm, chÝnh x¸c ®Õn lN. 3.2. X¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch. 3.2.1. Dông cô vµ thiÕt bÞ thö Tñ sÊy ®iÖn C©n kÜ thuËt chÝnh x¸c ®Õn 0,1mg; C©n thñy tÜnh. 3.2.2. MÉu thö cã kÝch th|íc kho¶ng 40 x 60mm ®|îc c¾t ra tõ tÊm sãng nguyªn. 3.2.3. TiÕn hµnh thö. X¸c ®Þnh khèi l|îng mÉu thö b»ng c¸ch sÊy kh« mÉu trong tñ sÊy ë nhiÖt ®é l000C - l050C cho ®Õn khi khèi l|îng kh«ng ®æi (thêi gian c©n liªn tiÕp c¸ch nhau 2h vµ chªnh lÖch lµ l% khèi l|îng). §o thÓ tÝch mÉu thö b»ng c©n thñy tÜnh chÝnh x¸c ®Õn 2%. 3.2.4. TÝnh kÕt qu¶ Khèi l|îng thÓ tÝch (Pv) ®|îc tÝnh b»ng g/cm3, theo c«ng thøc: m Pv  V Trong ®ã : m – khèi l|îng mÉu ®· sÊy kh«, tÝnh b»ng g; V - thÓ tÝch mÉu, tÝnh b»ng cm3 3.3. X¸c ®Þnh ®é xuyªn n|íc. 3.3.1. Dông cô thö. Khu«n cã kÝch th|íc theo h×nh 4(mm). b = 3 sãng hoµn chØnh
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4435 : 1992 3.3.2. TiÕn hµnh thö vµ ®¸nh dÊu kÕt qu¶ PhÐp thö ®|îc tiÕn hµnh trªn toµn bé tÊm sãng nguyªn ®· ®|îc b¶o d|ìng 28 ngµy ®ªm. Khu«n cã h×nh d¸ng vµ kÝch th|íc theo h×nh 4 ®|îc ¸p chÆt vµo tÊm thö (cã thÓ dïng parafin g¾n kÝn che khe hë). Sau ®ã ®æ n|íc vµo khu«n ë møc ngËp 20mm cao h¬n ®Ønh sãng. Sau 24h kiÓm tra mÆt d|íi cña tÊm sãng vµ x¸c ®Þnh sù phï hîp víi ®iÒu kiÖn 2.2 cña TCVN 4434 : 1992.
Đồng bộ tài khoản