TCVN 4452 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
342
lượt xem
131
download

TCVN 4452 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4452 1987, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép-quy phạm thi công và nghiệm thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4452 1987

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 Nhãm H KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu Prefabricated concrete and reinforced concrete - Codes for construction, check and acceptance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Quy ph¹m nμy ®−îc ¸p dông khi thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp nhμ vμ c«ng tr×nh b»ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n. Ngoμi nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nμy, ®¬n vÞ thi c«ng cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ph¹m chuyªn ngμnh vμ nh÷ng tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan cña Nhμ n−íc nh−: Tæ chøc thi c«ng, kÜ thuËt an toμn trong x©y dùng, nh÷ng quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong x©y l¾p. 1.2. Tr−íc khi thi c«ng l¾p ghÐp c«ng tr×nh b»ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n, trong giai ®o¹n chuÈn bÞ x©y dùng, ph¶i lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng; trong giai ®o¹n l¾p ghÐp, ph¶i lËp thiÕt kÕ thi c«ng. Néi dung, tr×nh tù lËp vμ xÐt duyÖt thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, thiÕt kÕ thi c«ng". 1.3. §èi víi nh÷ng vïng l·nh thæ th−êng x¶y ra ®éng ®Êt, vïng ®Êt yÕu (lón, sôt kh«ng ®Òu, vïng nói cao vμ vïng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt kh¸c) khi tiÕn hμnh l¾p ghÐp c«ng tr×nh b»ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n, ngoμi nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nμy, ®¬n vÞ thi c«ng cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 1.4. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng t¸c l¾p ghÐp kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n, ph¶ tiÕn hμnh kiÓm tra trong tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh l¾p ghÐp theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn "Tæ chøc thi c«ng TCVN 4055 : 1985". 1.5. Trong thiÕt kÕ thi c«ng l¾p ghÐp c«ng tr×nh b»ng kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n, ph¶i ®Æc biÖt chó ý vÊn ®Ò sau: - Chän ph−¬ng tiÖn cÈu l¾p; - Tr×nh tù l¾p dùng kÕt cÊu; - Nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c l¾p ghÐp; - §é cøng cña kÕt cÊu, b¶o ®¶m kh«ng biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh tæ hîp khèi lín vμ l¾p ghÐp vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ, còng nh− ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng cña toμn bé c«ng tr×nh: - BiÖn ph¸p ®¶m b¶o thi c«ng xen kÏ gi÷a l¾p kÕt cÊu vμ l¾p c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh, th«ng giã - B¶o ®¶m sù ®ång bé cña qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. 1.6. Nªn ¸p dông nh÷ng ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp tiªn tiÕn sau khi ®· tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ - kÜ thuËt nh− ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp kÕt cÊu tù hiÖu chØnh trong kh«ng gian; ph−¬ng ph¸p tæ hîp khèi lín, ph−¬ng ph¸p tæ hîp thμnh côm lín (ngay c¹nh c«ng tr×nh råi sö dông cÇn trôc cã søc n©ng lín ®Ó ®Æt vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ) sö dông hÖ thèng thiÕt bÞ dùng l¾p ®ång bé v.v 1.7. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu phi tiªu chuÈn, cång kÒnh to nÆng ®¬n vÞ thi c«ng cÇn ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Khi ph¶i chia kÕt cÊu thμnh nh÷ng bé phËn nhá phï hîp víi kÝch th−íc vμ träng t¶i cña ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ cña cÇn trôc l¾p ghÐp ®ang ®−îc sö dông ë c«ng tr−êng; - X¸c ®Þnh nh÷ng mèi nèi ë vÞ trÝ thuËn lîi cho c«ng t¸c hμn, ghÐp tæ hîp; Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 - §Æt thªm c¸c chi tiÕt ch«n s½n, c¸c mãc, lç hæng phôc vô cho c«ng t¸c vËn chuyÓn, bèc, xÕp, l¾p ®Æt vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ; - §¸nh dÊu c¸c bé phËn ®· chia nhá cña kÕt cÊu vμ ph¶i l¾p thö trong nhμ m¸y s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p vμ tr×nh tù hîp lÝ l¾p ghÐp, tæ hîp khèi lín ngoμi c«ng tr−êng; - X¸c ®Þnh c¸ch s¾p xÕp kÕt cÊu trªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn; - BiÖn ph¸p n©ng cao ®é chÝnh x¸c khi gia c«ng kÕt cÊu. 1.8. Khi lùa chän c¸c lo¹i cÇn trôc, m¸y mãc, thiÕt bÞ l¾p ghÐp c«ng tr×nh, ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau: - KÝch th−íc, träng l−îng kÕt cÊu; - H×nh d¹ng, kÝch th−íc c«ng tr×nh; - §Æc ®iÓm cña khu vùc l¾p ghÐp. Khi chän cÇn trôc ®Ó l¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu cña cÇu, ph¶i tÝnh to¸n tËn dông cÇn trôc ®Ó cã thÓ võa l¾p trô, võa l¾p c¸c kÕt cÊu nhÞp. CÇu trôc næi ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh ®Ó cã thÓ tiÕn hμnh l¾p ghÐp ngay c¶ khi cã giã ®Õn cÊp 5: 1.9. Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp ph¶i c¬ giíi ho¸ ®ång bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ l¾p ghÐp tõ kh©u vËn chuyÓn, xÕp dì cho ®Õn kh©u l¾p ®Æt cÊu kiÖn vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ. Ph¶i chó ý sö dông c¸c thiÕt bÞ g¸ l¾p vμ c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ho¸ nhá, c¸c c«ng cô cÇm tay cã n¨ng suÊt cao nh»m gi¶m lao ®éng th× c«ng nÆng nhäc trong l¾p ghÐp vμ hoμn thiÖn c«ng tr×nh. 1.10. Tr−íc khi khëi c«ng l¾p ghÐp c«ng tr×nh, ph¶i hoμn thμnh c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ. C«ng t¸c chuÈn bÞ cã thÓ gåm mét sè hoÆc toμn bé c¸c vÊn ®Ò sau: - Lμm ®−êng t¹m phôc vô thi c«ng. §−êng kh«ng ®−îc lón, lÇy, tr¬n tr−ît vμ ph¶i ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc quanh n¨m; - Lμm kho, l¸n, s©n b·i, c¹nh c«ng tr×nh, ph¶i trang bÞ c¸c bÖ g¸ ®ì xÕp cÊu kiÖn trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña cÇu trôc; - KiÓm tra, hiÖu chØnh m¸y mãc, thiÕt bÞ l¾p ghÐp vμ bè trÝ ®óng vÞ trÝ x¸c ®Þnh trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng; - L¾p ®μ gi¸o, trô ®ì vμ gi¸ ®ì phôc vô thi c«ng; - KiÓm tra ®μ gi¸o, c¸c trô vμ gi¸ ®ì phôc vô thi c«ng; - KiÓm tra c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn lao ®éng. 1.11. CÇn ph¶i l¾p ghÐp kÕt cÊu lÊy trùc tiÕp tõ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc bÖ tæ hîp. ChØ khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn, míi cho phÐp xÕp kÕt cÊu l¹i c¸c kho, b·i c¹nh c«ng tr−êng nh−ng ph¶i chó ý ®Õn tr×nh tù c«ng nghÖ l¾p ghÐp. 1.12. Tr−íc khi l¾p ghÐp, cÇn tæ hîp c¸c kÕt cÊu thμnh côm lín khung ph¼ng hoÆc khung kh«ng gian, hoÆc thμnh tõng khèi hoμn chØnh ®· l¾p ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ, tuú theo tÝnh to¸n kinh tÕ - kÜ thuËt trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vμ kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ. 1.13. C«ng t¸c l¾p ghÐp c«ng tr×nh b»ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n ph¶i do c¸c tæ chøc chuyªn m«n ho¸ ®−îc trang bÞ, huÊn luyÖn vμ ®μo t¹o chuyªn m«n vÒ c«ng t¸c nμy thùc hiÖn. 2. VËn chuyÓn, xÕp kho, nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n 2.1. C¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vμ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc vÒ lo¹i s¶n phÈm nμy. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu kh«ng cã trong tiªu chuÈn cña Nhμ n−íc, ph¶i ®¶m b¶o phï hîp nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt do thiÕt kÕ quy ®Þnh vÒ chÕ t¹o c¸c lo¹i s¶n phÈm ®óc s½n phi tiªu chuÈn. CÊm xuÊt x−ëng nh÷ng kÕt cÊu ®óc s½n kh«ng cã chøng chØ vμ kh«ng cã dÊu kiÓm tra chÊt l−îng cña KCS. DÊu kiÓm tra chÊt l−îng ph¶i ghi b»ng lo¹i s¬n kh«ng nhoÌ. Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 2.2. Tr−íc khi l¾p ghÐp ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu ban ®Çu víi tõng cÊu kiÖn vμ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau: - C−êng ®é bª t«ng cña s¶n phÈm xuÊt x−ëng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh c−êng ®é bª t«ng cña s¶n phÈm xuÊt x−ëng th× ph¶i tuú thuéc vμo c«ng dông cña kÕt cÊu, ®iÒu kiÖn dùng l¾p vμ thêi h¹n chÊt t¶i mμ quyÕt ®Þnh, nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 70% m¸c thiÕt kÕ cña bª t«ng theo c−êng ®é chÞu nÐn. C−êng ®é bª t«ng cña s¶n phÈm ph¶i do thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh; - H×nh d¹ng bªn ngoμi cña kÕt cÊu kh«ng ®−îc biÕn d¹ng, søt mÎ, ph¶i ®¶m b¶o kÝch th−íc thiÕt kÕ, møc ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ cña c¸c khe, c¸c chç lâm, hèc, c¸c lç, vÞ trÝ cña c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, cèt thÐp chê, chi tiÕt ®Þnh vÞ, vÞ trÝ c¸c mãc cÈu, c¸c r·nh ®Æt cèt thÐp c¨ng sau, chÊt l−îng c¸c mãc cÈu (tiÕt diÖn thÐp, chñng lo¹i thÐp lμm mãc, sù biÕn d¹ng cña mãc xÕp dì, vËn chuyÓn); - MÆt ngoμi cña s¶n phÈm, nhÊt lμ nh÷ng bé phËn ®· ®−îc trang trÝ hoμn thiÖn trong xÝ nghiÖp chÕ t¹o kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, khe nøt, mμu s¾c vμ trang trÝ phï hîp víi thiÕt kÕ. 2.3. Trªn c¸c kÕt cÊu ®óc s½n, ph¶i ®¸nh dÊu träng t©m, trôc ®Þnh vÞ. Nh÷ng cÊu kiÖn cña kÕt cÊu cÇn tæ hîp do xÝ nghiÖp chÕ t¹o ®¸nh dÊu. Nh÷ng cÊu kiÖn kh«ng cÇn tæ hîp tr−íc do ®¬n vÞ thi c«ng ®¸nh dÊu. C¸c ®−êng trôc cã thÓ ®−îc ®¸nh dÊu b»ng khe r·nh, tiÕt diÖn h×nh tam gi¸c hoÆc dïng s¬n v¹ch kÎ trªn mét chiÒu dμi cña trôc. Nh÷ng chØ dÉn vÒ viÖc ®¸nh dÊu c¸c ®−êng trôc ph¶i ghi râ trong b¶n vÏ thi c«ng. Ngoμi ra, ph¶i ®¸nh dÊu nh÷ng ®iÓm kª, vÞ trÝ mãc cÈu. §èi víi nh÷ng cÊu kiÖn cã mÆt trªn vμ mÆt d−íi khã ph©n biÖt víi nhau hoÆc cã cèt thÐp chÞu lùc kh«ng ®èi xøng, ph¶i ghi ch÷ "trªn" hoÆc ®¸nh dÊu, ®Ó ®Æt chóng vÞ trÝ khi vËn chuyÓn, xÕp kho vμ l¾p ghÐp. §èi víi nh÷ng cÊu kiÖn kh«ng ®−îc phÐp lËt th× còng ph¶i cã nh÷ng dÊu hiÖu chØ dÉn râ rμng vμ thÝch hîp. 2.4. XÝ nghiÖp chÕ t¹o ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ vμ ®ång bé theo ®¬n ®Æt hμng cho ®¬n vÞ thi c«ng c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, kÌm theo c¸c chi tiÕt liªn kÕt. M¸c thÐp cña c¸c chi tiÕt kÌm theo ph¶i phï hîp víi m¸c thÐp cña c¸c chi tiÕt liªn kÕt ®· ®Æt s½n trong cÊu kiÖn. C¸c chi tiÕt ®Æt s½n vμ chi tiÕt liªn kÕt kh«ng ®−îc cã nh÷ng khuyÕt tËt nh−: khe nøt; c¸c mÐp vμ ®Çu mót bÞ søt vì; mÆt c¾t ë ®Çu mót lÖch víi gãc vu«ng qu¸ 15o bÞ dËp hÑp s©u qu¸ 0,1 bÒ dμy cña chi tiÕt, hay 0,1 ®−êng kÝnh thÐp trßn. 2.5. C¸c bã vμ thanh cèt thÐp dïng ®Ó c¨ng trong kÕt cÊu øng suÊt tr−íc ph¶i ®−îc cung cÊp ë d¹ng thμnh phÈm ®ång bé cïng víi thiÕt bÞ neo. Ph¶i cã phiÕu ghi râ kÝ hiÖu m¸c, chiÒu dμi bé, ®−êng kÝnh vμ sè l−îng sîi trong bé. BÒ mÆt cèt thÐp ph¶i s¹ch, kh«ng cã vÈy rØ, kh«ng dÝnh ®Êt, c¸t, dÇu mì. 2.6. C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n khi chuyÓn tõ n¬i s¶n xuÊt tíi n¬i dùng l¾p kh«ng ®−îc ®Ó h− háng. XÝ nghiÖp chÕ t¹o ph¶i cã tr¸ch nhiÖm bèc, xÕp c¸c cÊu kiÖn lªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n cÊu kiÖn. 2.7. LÞch vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n ®Õn c«ng tr−êng (thêi gian, thø tù theo sè l−îng vμ chñng lo¹i) ph¶i phï hîp víi tr×nh tù c«ng nghÖ l¾p ghÐp quy ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vμ theo ®óng lÞch giao nhËn ghi trong hîp ®ång. 2.8. Khi vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: - Bèc, xÕp c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n lªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hay xÕp tr÷ trong kho b·i ph¶i theo ®óng s¬ ®å gi»ng nÐo mãc cÈu ®· chØ dÉn trong thiÕt kÕ. ViÖc xÕp ®Æt ph¶i ®¶m b¶o ®óng tr×nh tù vμ vÞ trÝ quy ®Þnh trong thiÕt kÕ; Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 - C¸c cÊu kiÖn ph¶i ®Æt ë t− thÕ ®øng (hoÆc gÇn ®øng) víi thiÕt kÕ. Riªng c¸c cét ®−îc phÐp vËn chuyÓn ë t− thÕ n»m ngang. C¸c cÊu kiÖn cì lín b»ng bª t«ng nhÑ cã chiÒu dμi tõ 20cm trë lªn, ph¶i xÕp vμ vËn chuyÓn ë vÞ trÝ th¼ng ®øng; - C¸c cÊu kiÖn ph¶i kª, tùa trªn c¸c tÊm ®Öm, chÌn, lãt chuyªn dïng b»ng gç vμ ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®· ®−îc ®¸nh dÊu trªn cÊu kiÖn. BÒ dμy cña c¸c tÊm ®Öm, lãt kh«ng ®−îc nhá h¬n 30mm vμ chiÒu dμi phÇn nh« ra ngoμi nhá nhÊt lμ 20mm, tÝnh tõ c¹nh ngoμi cïng cña cÊu kiÖn. Khi xÕp nhiÒu líp cÊu kiÖn, ph¶i bè trÝ ®iÓm kª c¸c tÊm ®Öm, tÊm lãt theo mét chiÒu th¼ng ®øng; - Ph¶i gi»ng nÐo ch¾c ch¾n, kh«ng ®Ó cÊu kiÖn bÞ ®æ lËt, kh«ng bÞ xª dÞch däc ngang, va ch¹m vμo nhau hay vμo thμnh xe trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. §ång thêi, ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng bèc dì tõng cÊu kiÖn ra khái ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn mμ kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c; - Nh÷ng bÒ mÆt cÊu kiÖn ®· ®−îc gia c«ng hoμn thiÖn trong x−ëng chÕ t¹o ph¶i ®−îc b¶o vÖ cÈn thËn, tr¸nh lμm nøt vì, d©y bÈn, bÞ Èm −ít v.v ; - Cèt thÐp chê, bu l«ng ch«n s½n, c¸c tÊm ®Öm vμ chi tiÕt ®· hμn dÝnh vμo cÊu kiÖn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, tr¸nh h− háng; - Nh·n hiÖu cña xÝ nghiÖp chÕ t¹o, dÊu kiÓm tra chÊt l−îng cña KCS ph¶i bè trÝ ë nh÷ng vÞ trÝ dÔ nh×n thÊy ®Ó tiÖn viÖc kiÓm tra; - C¸c chi tiÕt nhá kÌm theo phôc vô l¾p ghÐp ph¶i ®ùng trong thïng, cã buéc phiÕu ghi râ sè l−îng chi tiÕt, c¸c chi tiÕt nhá nμy ph¶i göi kÌm ngay cïng víi cÊu kiÖn ®óc s½n vμ ph¶i ®−îc che m−a n¾ng. - ChiÒu dμi cña ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i phï hîp víi chiÒu dμi cña cÊu kiÖn. ChiÒu dμi phÇn thõa ra kh«ng ®−îc v−ît qu¸ chiÒu dμi cho phÐp trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ®èi víi c«ng t¸c vËn chuyÓn cÊu kiÖn. 2.9. Khi vËn chuyÓn c¸c tÊm m¸i, tÊm sμn cã chiÒu dμi lín h¬n chiÒu dμi cña ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng. Khi vËn chuyÓn kÕt cÊu ®óc s½n b»ng ®−êng s¾t, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ vËn t¶i ®−êng s¾t. 2.10. Ph¶i sö dông nh÷ng c«ng cô vμ thiÕt bÞ n©ng chuyÓn chuyªn dïng ®Ó bèc, xÕp cÊu kiÖn ®óc s½n lªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn còng nh− xÕp vμo kho b·i. CÊm treo buéc cÊu kiÖn vμo nh÷ng chç kh«ng ®−îc quy ®Þnh. 2.11. Ph¶i s¾p xÕp cÊu kiÖn trong kho b·i mét c¸ch hîp lÝ, phï hîp víi tr×nh tù c«ng nghÖ l¾p ghÐp hoÆc tæ hîp khèi lín vμ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña ®iÒu 1.11; 2.10 cña quy ®Þnh nμy. 2.12. Khi xÕp c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n trong kho b·i thμnh tõng ®èng trªn c«ng tr−êng, ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - B¶o ®¶m treo buéc tõng cÊu kiÖn vμ n©ng, chuyÓn dÔ dμng khi l¾p ghÐp, kh«ng g©y h− háng c¸c cÊu kiÖn bªn c¹nh; - ChiÒu cao cña ®èng xÕp nhiÒu líp ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vμ ®iÒu kiÖn an toμn. §ång thêi, ph¶i ®−îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 2m; - ChiÒu réng lèi ®i gi÷a c¸c ®èng kh«ng nhá h¬n 0,7m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng kÒ nhau kh«ng nhá h¬n 0,2m; - Kh«ng ®−îc xÕp ®èng c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n lªn lèi ®i cña cÇn trôc vμ trªn ®−êng thi c«ng. 2.13. §èi víi c¸c sîi cèt thÐp c−êng ®é cao sau khi n¾n th¼ng vμ c¸c bé cèt thÐp ®· gia c«ng dïng ®Ó c¨ng, trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr−íc, khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n, ph¶i Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 tu©n theo quy ®Þnh riªng cña thiÕt kÕ. Ngoμi ra, c¸c thanh sîi, bã cèt thÐp, c¸c bu l«ng neo vμ chi tiÕt b»ng thÐp ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn kh«ng bÞ ¨n mßn, kh«ng bÞ biÕn d¹ng. 2.14. ViÖc vËn chuyÓn vμ bèc, xÕp cÊu kiÖn ®óc s½n tiªu chuÈn hãa ph¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu vμ quy ®Þnh cô thÓ cña tiªu chuÈn Nhμ n−íc ®èi víi tõng lo¹i cÊu kiÖn. 3. L¾p ghÐp cÊu kiÖn ChØ dÉn chung 3.1. ChØ dÉn ®−îc l¾p ghÐp nh÷ng cÊu kiÖn b¶o ®¶m chÊt l−îng (cã chøng chØ xuÊt x−ëng cña nhμ m¸y s¶n xuÊt vμ phiÕu kiÓm tra sau khi vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, bèc xÕp ). Trong phiÕu kiÓm tra, ph¶i ghi râ kÝch th−íc h×nh häc, chÊt l−îng cÊu kiÖn, ®é tin cËy cña c¸c mãc neo. TÊt c¶ sè liÖu kiÓm tra ®Òu ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ. 3.2. ChØ ®−îc phÐp l¾p ghÐp cÊu kiÖn khi cã b¶n vÏ hoμn c«ng mãng hoÆc c¸c cÊu kiÖn ®ì, gèi tùa trong ®ã, ph¶i cã kÕt luËn vμ sù ®ång ý cña ng−êi kiÓm tra, nghiÖm thu cã thÈm quyÒn. 3.3. Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cÊu kiÖn vμ x¸c ®Þnh vÞ trÝ thùc tÕ cÊu kiÖn ®· ®−îc l¾p ®Æt b»ng c¸c m¸y tr¾c ®¹c. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra (sau khi liªn kÕt cè ®Þnh) ph¶i ghi trong b¶n vÏ hoμn c«ng. 3.4. Tr−íc khi kÕt thóc viÖc kiÓm tra, cÇn chØnh vμ cè ®Þnh cÊu kiÖn kh«ng cho phÐp l¾p lªn ®ã c¸c cÊu kiÖn kh¸c nÕu kh«ng ®−îc phÐp cña thiÕt kÕ. 3.5. Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, ph¶i b¶o ®¶m ®é cøng vμ ®é æn ®Þnh kÕt cÊu d−íi t¸c ®éng cña träng l−îng b¶n th©n, t¶i träng l¾p ghÐp, m−a giã. Trªn c¬ së ®ã, ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kª, ®Öm vμ liªn kÕt c¸c bé phËn cÊu t¹o. 3.6. ViÖc l¾p ghÐp cÊu kiÖn ph¶i b¾t ®Çu tõ bé phËn cøng cña c«ng tr×nh, c¸c chi tiÕt liªn kÕt, lâi cøng, v¸ch cøng v.v L¾p ghÐp nhμ vμ c«ng tr×nh cã chiÒu dμi vμ chiÒu cao lín cÇn tiÕn hμnh l¾p theo c¸c ®¬n nguyªn æn ®Þnh kh«ng gian (theo kiÓu ®é, tÇng, khe nhiÖt ) 3.7. ViÖc l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn tÇng trªn (nhμ nhiÒu tÇng) cÇn tiÕn hμnh sau khi bª t«ng (hoÆc v÷a) c¸c mèi nèi liªn kÕt cña c¸c kÕt cÊu chÞu lùc tÇng d−íi ®¹t c−êng ®é theo chØ dÉn trong thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh c−êng ®é bª t«ng ph¶i ®¹t 70% c−êng ®é thiÕt kÕ. 3.8. Trong tr−êng hîp ®é cøng vμ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu l¾p ghÐp, d−íi t¸c ®éng cña t¶i träng l¾p ghÐp ®−îc b¶o ®¶m b»ng c¸c mèi hμn, c¸c mèi nèi l¾p ghÐp, cho phÐp tiÕp tôc l¾p ghÐp c¸c tÇng trªn nhμ khi ch−a ®æ bª t«ng mèi nèi l¾p ghÐp nh−ng ph¶i ghi râ nh÷ng chØ dÉn cÇn thiÕt vÒ tr×nh tù l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn, hμn liªn kÕt vμ ®æ bª t«ng mèi nèi. 3.9. §èi víi nhμ l¾p ghÐp nhiÒu tÇng mμ ®é æn ®Þnh cña cÊu kiÖn khi l¾p ghÐp ®−îc b¶o ®¶m nhê c¸c liªn kÕt víi t−êng, ph¶i x©y t−êng ®ång thêi víi viÖc l¾p khung hoÆc chËm h¬n l¾p khung kh«ng qu¸ mét tÇng. V÷a trong c¸c m¹ch t−êng x©y khi l¾p cÊu kiÖn tÇng trªn ph¶i ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ. 3.10. Cho phÐp ¸p dông c¸c liªn kÕt t¹m thêi khi liªn kÕt cè ®Þnh kh«ng ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu trong giai ®o¹n l¾p ghÐp hoÆc kh«ng thÓ ®Æt c¸c liªn kÕt nμy tr−íc khi kÕt thóc viÖc kiÓm tra cÊu kiÖn l¾p ghÐp. 3.11. ViÖc kÕt hîp l¾p ghÐp cÊu kiÖn vμ l¾p ghÐp thiÕt bÞ ph¶i tiÕn hμnh theo thiÕt kÕ thi c«ng, trong ®ã, cã phèi hîp c¸c s¬ ®å l¾p ghÐp c¸c tÇng vμ c¸c vïng, biÓu ®å n©ng cÊu kiÖn vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 3.12. Tr−íc khi n©ng cÊu kiÖn, cÇn: Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 - Lμm s¹ch cÊu kiÖn vμ trÝ mμ cÊu kiÖn sÏ ®−îc l¾p: kh«ng cho phÐp lμm s¹ch b»ng n−íc nãng, n−íc mÆn, cÊm ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®èt nãng ®Ó lμm s¹ch s¬n, dÇu trªn c¸c chi tiÕt cña cÊu kiÖn, lªn bÒ mÆt c¸c cÊu kiÖn ®· ®−îc trang trÝ, hoμn thiÖn, nªn lμm s¹ch b»ng lau chïi, c¹o röa, ch¶i ; - KiÓm tra vÞ trÝ lo¹i cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ: - Trang bÞ cho cÊu kiÖn c¸c ®μ gi¸o l¾p ghÐp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ thi c«ng vμ chuÈn bÞ chç nhËn cÊu kiÖn, kiÓm tra t¹i n¬i lμm viÖc c¸c chi tiÕt liªn kÕt vμ vËt liÖu phô cÇn thiÕt cho l¾p ghÐp; - KiÓm tra ®é tin cËy vμ ®é chÝnh x¸c c¸c dông cô, thiÕt bÞ g¸ l¾p. 3.13. Khi mãc c¸p vμ n©ng cÊu kiÖn, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: - NÕu dïng c¸p thÐp ph¶i ®Æt ®Öm ®Ó tr¸nh dËp háng bª t«ng, b¶o vÖ c¸p khái bÞ h− h¹i; - Khi n©ng, ph¶i dïng c¬ cÊu kÑp gi÷a ®Ó b¶o ®¶m ph©n phèi ®Òu t¶i träng lªn cÊu kiÖn vμ lªn c¸c nh¸nh c¸p; - D©y mãc c¸p ph¶i theo ®óng tiªu chuÈn vμ cã c¬ cÊu chuyªn dïng ®Ó th¸o mãc tõ xa. 3.14. Vßng mãc c¸p ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ ghi trong thiÕt kÕ, b¶o ®¶m n©ng, chuyÓn cÊu kiÖn lªn vÞ trÝ l¾p ®Æt ë t− thÕ gÇn gièng nh− thiÕt kÕ. NÕu do ®iÒu kiÖn l¾p ghÐp kh«ng cho phÐp, viÖc thay ®æi vÞ trÝ mãc c¸p ®−îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan thiÕt kÕ. CÊm mãc n©ng cÊu kiÖn ë vÞ trÝ bÊt k×, cÊm ®Æt vßng mãc ë vÞ trÝ bÊt k×. Dông cô g¸ tÊm lín vμ blèc kh«ng gian ph¶i b¶o ®¶m n©ng vμ chuyÓn cÊu kiÖn ®Õn vÞ trÝ l¾p ghÐp kh«ng bÞ thay ®æi kÝch th−íc h×nh häc vμ h×nh d¸ng cÊu kiÖn. 3.15. ViÖc sö dông c¸c kÕt cÊu ®· l¾p ®Æt ®Ó liªn kÕt vμo ®ã c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c chØ cho phÐp khi cã ghi trong thiÕt kÕ thi c«ng hoÆc thiÕt kÕ c«ng tr×nh (cña c¬ quan thiÕt kÕ). 3.16. CÊu kiÖn ph¶i ®−îc n©ng tõ tõ kh«ng giËt, kh«ng ®¶o, kh«ng quay kÕt hîp víi d©y ch»ng h−íng cÊu kiÖn. §Ó h−íng dÉn cÊu kiÖn, sö dông d©y thõng bÖn cã ®−êng kÝnh 20mm. Khi n©ng c¸c cÊu kiÖn n»m ngang, tÊm ph¼ng, ph¶i dïng hai d©y dÉn h−íng ë hai ®Çu ®èi diÖn. 3.17. CÊm kÐo lª c¸c cÊu kiÖn trong khi vËn chuyÓn. 3.18. Ph¶i ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ (®−êng trôc, cao ®é, gèi ®ì ). C¸c cÊu kiÖn cã chi tiÕt ®Æt s½n ®Æc biÖt hoÆc c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c c¬ cÊu ®ã. 3.19. ChØ cho phÐp th¸o mãc cÈu sau khi ®· liªn kÕt ch¾c ch¾n cÊu kiÖn b»ng c¸c liªn kÕt t¹m thêi hoÆc liªn kÕt cè ®Þnh. C¸c liªn kÕt t¹m thêi ph¶i b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh vμ kh«ng thay ®æi vÞ trÝ cÊu kiÖn hoÆc c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c c¬ cÊu ®ã. 3.20. Tr−íc khi liªn kÕt cè ®Þnh, ph¶i kiÓm tra vÞ trÝ cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra nμy ph¶i ®−îc ghi vμo sæ nhËt kÝ l¾p ghÐp. 3.21. M¸c vμ ®é sôt cña v÷a ®Ó l¾p ghÐp ph¶i do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Kh«ng cho phÐp sö dông v÷a ®· b¾t ®Çu ninh kÕt. NÕu líp v÷a ®Öm (v÷a l¾p ghÐp) ®· ë trong giai ®o¹n ninh kÕt, cÇn ph¶i n©ng cÊu kiÖn lªn, c¹o s¹ch v÷a cò, thay v÷a míi, sau ®ã míi ®−îc ®Æt cÊu kiÖn. 3.22. Giíi h¹n xª dÞch vÞ trÝ thùc tÕ cña cÊu kiÖn ®· l¾p ghÐp so víi vÞ trÝ cña thiÕt kÕ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ giíi h¹n ghi trong b¶ng 1 cña quy ph¹m nμy (nÕu trong thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn riªng). 3.23. Ph¶i b¶o qu¶n cÊu kiÖn cÈn thËn trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, tr¸nh bÞ h− háng. Nh÷ng cÊu kiÖn h− háng qu¸ møc cho phÐp, ph¶i ®−îc thay thÕ hoÆc söa ch÷a theo sù tho¶ thuËn cña c¬ quan thiÕt kÕ. Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 3.24. Ph¶i l¾p ®Æt mãng chÝnh x¸c theo c¸c v¹ch dÊu trªn mãng vμ trªn mÆt nÒn. §ång thêi, ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra b»ng dông cô tr¾c ®¹c. 3.25. Cèc mãng vμ ®Êt ®Õ mãng ph¶i ®−îc lμm s¹ch bôi bÈn tr−íc khi l¾p ghÐp. 3.26. Kh«ng cho phÐp ®Æt mãng (mãng l¾p ghÐp) lªn nÒn cã n−íc. 3.27. Khèi mãng ®Çu tiªn ®−îc l¾p ®Ó lμm mèc ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ giao nhau gi÷a c¸c trôc t−êng nhμ. C¸c chi tiÕt kh¸c sÏ ®−îc l¾p tiÕp sau khi ®· kiÓm tra vÞ trÝ cña khèi mãng lμm mãng b»ng c¸c dông cô tr¾c ®¹c. 3.28. Khi l¾p ghÐp cét vμ khung cét, ph¶i b¶o ®¶m v¹ch dÊu vμ kÝ hiÖu ë ch©n cét ph¶i trïng víi: - Trôc ph©n chia ë ®¸y cèc mãng; - Trôc h×nh häc cÊu kiÖn ®· lÊy tr−íc ë d−íi; - NÕu cét hoÆc khung cã c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®Æt s½n th× viÖc l¾p ®Æt ph¶i b¶o ®¶m sù trïng khÝt cña c¸c chi tiÕt ®ã. 3.29. Khi hiÖu chØnh liªn kÕt t¹m thêi cét vμ khung trong mãng cèc. Ph¶i dïng thiÕt bÞ g¸ l¾p cã mèc b¶o ®¶m ®Ó chÝnh x¸c l¾p ghÐp. 3.30. Ph¶i dïng líp ®Öm b»ng bª t«ng ®Ó b¶o ®¶m ®é cao thiÕt kÕ cña ®¸y cét. §é sôt cña v÷a bª t«ng lμm ®Öm ph¶i do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3.31. ChuÈn bÞ l¾p ®Æt cét theo ph−¬ng ph¸p "l¾p chÝnh x¸c" hoÆc ph−¬ng ph¸p "l¾p kh«ng chØnh" lμ l¾p ®Æt v÷a mãng cèc c¸c dông cô chuyªn dïng vμ th¸o c¸c chØ dÉn riªng biÖt trong thiÕt kÕ thi c«ng. C¸c sai lÖch thùc tÕ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c sai lÖch cho phÐp trong thiÕt kÕ. 3.32. ViÖc chØnh ®Çu trªn cña cét vμ khung vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ ph¶i ®ång thêi theo c¶ hai trôc ph©n chia: trôc däc vμ trôc ngang. 3.33. Th¸o dì thiÕt bÞ g¸ l¾p chØ ®−îc thùc hiÖn sau khi ®· liªn kÕt cè ®Þnh cét, khung hoÆc sau khi ®· liªn kÕt côm b»ng c¸c chi tiÕt gi»ng. 3.34. ChØ cho phÐp l¾p ®Æt c¸c cÊu kiÖn lªn cét khi bª t«ng chÌn ch©n cét ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× c−êng ®é bª t«ng chÌn ph¶i ®¹t 70% c−êng ®é thiÕt kÕ. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, cho phÐp l¾p cÊu kiÖn lªn cét vμ khung tr−íc khi ®æ bª t«ng chÌn ch©n cét nh−ng ph¶i b¶o ®¶m chÊt l−îng theo thiÕt kÕ vμ ph¶i cã chØ dÉn cô thÓ trong thiÕt kÕ thi c«ng. L¾p ®Çm, gi»ng, dμn vμ tÊm 3.35. Ph¶i b¶o ®¶m vÞ trÝ thiÕt kÕ cña dÇm, dμn vμ gi»ng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. DÊu ghi trªn cÊu kiÖn l¾p ph¶i trïng víi dÊu ghi trªn cÊu kiÖn ®ì (gèi ®ì). 3.36. Khi l¾p ®Æt dÇm cÇu trôc, ph¶i liªn kÕt t¹m thêi vμ kiÓm tra ®é chÝnh x¸c tõng khÈu ®é cña dÇm so víi giíi h¹n cho phÐp. 3.37. §èi víi dμn, kÌo vμ dÇm, tr−íc khi th¸o mãc c¸p, ph¶i kiÓm tra liªn kÕt víi kÕt cÊu ®ì theo thiÕt kÕ hoÆc liªn kÕt t¹m thêi theo thiÕt kÕ thi c«ng. 3.38. TÊm sμn chØ ®−îc l¾p ®Æt sau khi kÕt cÊu ®ì ®· ®−îc liªn kÕt cè ®Þnh hoÆc ph¶i theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ thi c«ng. 3.39. Tr×nh tù vμ h−íng dÉn l¾p ®Æt tÊm sμn ph¶i ®−îc ghi râ trong thiÕt kÕ thi c«ng vμ ph¶i b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh c«ng tr×nh ®ång thêi b¶o ®¶m kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c tÊm víi kÕt cÊu chÞu lùc. DiÖn tÝch tiÕp xóc cña tÊm lªn gèi tùa ph¶i b¶o ®¶m theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 3.40. Khi l¾p tÊm theo mÆt trªn cña dÇm vμ dμn, cÇn ®Æc biÖt chó ý kiÓm tra c¹nh kª cña tÊm lªn dÇm, dμn vμ ®èi chiÕu víi kÝch th−íc ghi trong thiÕt kÕ. 3.41. TÊm m¸i ph¶i ®−îc liªn kÕt víi kÌo sau khi l¾p ®Æt tõng tÊm. 3.42. Khi l¾p ®Æt tÊm sμn nhμ nhiÒu tÇng, tr−íc hÕt ph¶i l¾p ®Æt vμ liªn kÕt c¸c tÊm gi»ng. L¾p ghÐp tÊm t−êng 3.43. Khi l¾p ®Æt tÊm t−êng hoÆc v¸ch ng¨n, c¹nh cña tÊm ph¶i trïng víi v¹ch dÊu trªn mÆt tùa (v¹ch dÊu trªn mÆt tùa ®−îc x¸c ®Þnh theo trôc ph©n chia). Khi l¾p nhμ nhiÒu dÉy, c¸c tÊm dÉy ®Çu ph¶i ®−îc l¾p nh− l¾p nhμ mét d·y. Khi l¾p nhμ nhiÒu tÇng, ph¶i hiÖu chØnh c¹nh tÊm tÇng trªn (®ang l¾p) trïng víi c¹nh tÊm t−êng tÇng d−íi (tr−êng hîp c¸c tÊm t−êng cã chiÒu dμy kh«ng ®æi). 3.44. NÕu ®Æt trªn mÆt ®øng nhμ, cã l« - gia, ban c«ng, khi l¾p ®Æt tÊm ngoμi chÞu lùc ph¶i sö dông thiÕt bÞ g¸ l¾p ®Æt tÊm t−êng chuyªn dïng. 3.45. Khi l¾p ®Æt tÊm t−êng tÇng hÇm, tÇng kÜ thuËt cña nhμ, ph¶i chØnh t−êng theo mÆt trong. 3.46. Ph¶i c¨n cø vμo trôc ghÐp (trôc däc, trôc ngang) ®Ó hiÓu chØnh tÊm t−êng vμo vÞ trÝ. §é th¼ng ®øng cña tÊm t−êng ph¶i ®−îc kiÓm tra theo c¹nh. 3.47. Khi l¾p ®Æt tÊm t−êng vμ v¸ch ng¨n, ph¶i sö dông thiÕt bÞ g¸ l¾p chuyªn dïng. ThiÕt bÞ nμy cã c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ ®Ó c©n chØnh cÊu kiÖn vμo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. CÇn chó ý ®Õn ®é æn ®Þnh cña c¸c cÊu kiÖn gèc (cÊu kiÖn ®· l¾p) 3.48. §èi víi tÊm t−êng vμ v¸ch ng¨n cã c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ s½n (mÉu, kho¸, chèt ) th× ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c chi tiÕt ®ã. 3.49. ViÖc l¾p ®Æt tÊm t−êng cã èng khãi vμ èng th«ng h¬i ph¶i b¶o ®¶m trïng khÝt t¹i khíp nèi. Kh«ng cho phÐp ®Ó r¬i v÷a vμ c¸c vËt kh¸c vμo trong èng. C¸c èng ®øng ph¶i b¶o ®¶m kh«ng bÞ t¾c n−íc, t¾c h¬i. L¾p ghÐp b»ng ph−¬ng ph¸p n©ng sμn, n©ng tÇng 3.50. Khi thi c«ng nhμ, c«ng tr×nh theo ph−¬ng ph¸p n©ng sμn (hoÆc n©ng tÇng), cÇn ph¶i kiÓm tra khe hë thiÕt kÕ cét vμ lç sμn, gi÷a tÊm sμn víi v¸ch cøng vμ ®é s¹ch cña c¸c lç cho ch©n kÝch. 3.51. Tr−íc khi n©ng, cÇn ph¶i l¾p vμ thö thiÕt bÞ n©ng, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c vμ c¸c tÝn hiÖu, chuÈn bÞ khung ®Ó nèi cét, chuÈn bÞ thang n©ng vμ ®μ gi¸o ®Ó phôc vô kÝch vμ liªn kÕt t¹m thêi c¸c tÊm (hoÆc tÇng) ®· n©ng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kh¸c vμ b¶o vÖ c¸p ®iÖn. 3.52. Ph¶i b¶o ®¶m cho thiÕt bÞ n©ng ®Òu tÊm sμn ë tÊt c¶ c¸c cét. Sai lÖch cao ®é cña tõng ®iÓm tùa trong qu¸ tr×nh n©ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/300 khÈu ®é vμ ph¶i nhá h¬n 200mm (nÕu trong thiÕt kÕ kh«ng chØ dÉn trÞ s« sai lÖch nμy). 3.53. ChØ ®−îc n©ng sμn (hoÆc n©ng tÇng) sau khi tÊm sμn ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ. 3.54. C¸c tÊm khi n©ng ®Õn ®é cao thiÕt kÕ ph¶i ®−îc liªn kÕt cè ®Þnh, sau ®ã lËp biªn b¶n nghiÖm thu trung gian kÕt thóc giai ®o¹n l¾p ghÐp cÊu kiÖn ®ã. Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 3.55. Tr−íc khi n©ng toμn bé tÇng, c¸c mèi nèi cña mäi cÊu kiÖn (kh«ng kÓ mèi nèi ë chç tiÕp xóc víi lâi cøng vμ cét) ph¶i ®−îc hμn vμ ®æ bª t«ng chÌn, chÌn nhùa hoÆc c¸c chÊt bÞt kÝn. C¸c m¹ch nèi ngang trªn ®Çu t−êng ph¶i ®−îc bäc nhùa tr−íc khi n©ng tÇng vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ. L¾p ghÐp theo tæ hîp khèi lín 3.56. ViÖc l¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu theo ph−¬ng ph¸p tæ hîp khèi chØ ®−îc tiÕn hμnh khi tr×nh ®é l¾p ghÐp, ph−¬ng tiÖn l¾p ghÐp tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña viÖc l¾p ghÐp ®óng thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 3.57. ViÖc tæ hîp cÊu kiÖn ph¶i tiÕn hμnh trªn c¸c gi¸ chuyªn dïng cho phÐp ®Þnh vÞ vμ kiÓm tra, nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh tæ hîp. Ph¶i kiÓm tra s¬ bé kÝch th−íc c¸c chi tiÕt tr−íc khi tæ hîp, kiÓm tra sù sai lÖch vμ vÞ trÝ chi tiÕt ®Æt s½n. 3.58. Khi tæ hîp khèi lín, ®èi víi c¸c kÕt cÊu cã thÐp chê ë mèi nèi cÇn ph¶i: - KiÓm tra b»ng dông cô tr¾c ®¹c møc ®é chÝnh x¸c cña viÖc l¾p ®Æt c¸c cÊu kiÖn trªn gi¸ vμ møc ®é ®ång trôc cña c¸c thanh cèt thÐp chê; - Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m c¸c thÐp chê kh«ng bÞ cong vªnh, kh«ng bÞ biÕn d¹ng, kh«ng g©y ra søt mÎ bª t«ng ë chç nèi, kh«ng cho phÐp nèi c¸c thanh ®· bÞ cong vªnh, biÕn d¹ng qu¸ giíi h¹n cho phÐp. 3.59. ChØ ®−îc l¾p ghÐp khèi lín (®· ®−îc tæ hîp) khi v÷a (hoÆc bª t«ng mèi nèi) trong khèi tæ hîp ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ. 3.60. Sai lÖch kÝch th−íc cña c¸c chi tiÕt trong khèi lín khi l¾p ghÐp vμo c«ng tr×nh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè trong b¶ng 1 cña quy ph¹m nμy. 4. Hμn vμ chèng ¨n mßn mèi nèi vμ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n 4.1. C«ng t¸c hμn mèi nèi ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn vÒ hμn cèt thÐp hiÖn hμnh, ®ång thêi ph¶i theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ hμn quy ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng. X¸c ®Þnh tr×nh tù c«ng t¸c hμn l¾p ghÐp. Ph−¬ng ph¸p hμn; tr×nh tù thùc hiÖn c¸c mèi nèi, chÕ ®é hμn, ®−êng kÝnh vμ c¸c que hμn, sîi hμn vμ c¸c yªu cÇu kh¸c ®èi víi vËt liÖu hμn. 4.2. C«ng t¸c hμn ph¶i do thî hμn (®· ®−îc ®μo t¹o) thùc hiÖn vμ ph¶i quy ®Þnh râ bËc thî vμ ®Æc ®iÓm c«ng t¸c hμn cña lo¹i thî ®ã. 4.3. TÊt c¶ vËt liÖu hμn tr−íc khi sö dông ph¶i ®−îc kiÓm tra s¬ bé ban ®Çu, trong ®ã cÇn kiÓm tra sù kh¸c biÖt gi÷a lÝ lÞch vμ vËt liÖu. 4.4. Lo¹i que hμn vμ m¸c sîi hμn ph¶i ®−îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ. NÕu kh«ng cã chØ dÉn, cÇn ¸p dông vËt liÖu hμn theo h−íng dÉn c«ng t¸c hμn cèt thÐp, mèi nèi vμ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n trong quy ph¹m cña Nhμ n−íc. 4.5. VËt liÖu que hμn ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn chèng Èm, chèng bÈn vμ chèng c¸c va ®Ëp kh¸c. Que hμn, sîi hμn, bét hμn tr−íc khi hμn ph¶i ®−îc sÊy theo chØ dÉn trong c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vμ lÝ lÞch cña chóng, ph¶i b¶o qu¶n riªng phÇn ®· sÊy víi phÇn ch−a sÊy. Sîi hμn ph¶i ®−îc lμm s¹ch gØ, dÇu, mì vμ c¸c bôi bÈn kh¸c. 4.6. Que hμn, sîi hμn, bét hμn ®−îc chuyÓn ®Õn chç lμm viÖc cña thî hμn, theo sè l−îng cÇn thiÕt, ®ñ hμn trong 1 ca. VËt liÖu hμn ë n¬i lμm viÖc ph¶i ®−îc b¶o qu¶n kh« r¸o. 4.7. C¸c chi tiÕt hμn cña cÊu kiÖn ph¶i ®−îc lμm s¹ch gØ v¶ hai mÆt (kh«ng nhá h¬n 10mm tõ chç cã bª t«ng). Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 4.8. ViÖc hμn dÝnh c¸c chi tiÕt l¾p ghÐp ph¶i do thî hμn thùc hiÖn. VËt liÖu hμn dÝnh ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sö dông vËt liÖu hμn hiÖn hμnh. 4.9. C¸c mèi hμn trong qu¸ tr×nh hμn ph¶i ®−îc bao che tr¸nh m−a, giã hoÆc bôi bÈn. 4.10. Sau khi hμn, ph¶i lμm s¹ch xØ hμn b¸m dÝnh trªn mèi hμn. 4.11. Nh÷ng mèi hμn quan träng ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu hoÆc g¾n m· hiÖu, kÝ hiÖu cña thî hμn trªn s¬ ®å thiÕt kÕ. Sau khi hμn, ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c khuÊt. 4.12. Khi kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn, cÇn ph¶i thùc hiÖn nh− sau: - KiÓm tra vËt liÖu hμn, ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n, sÊy vμ thiÕt bÞ hμn còng nh− t×nh tr¹ng thiÕt bÞ hμn, nguån ®iÖn, chÊt l−îng l¾p ghÐp chi tiÕt hμn, tr×nh ®é tay nghÒ thî hμn; - KiÓm tra ®Þnh k× viÖc thùc hiÖn quy tr×nh hμn; - KiÓm tra kÝch th−íc toμn bé c¸c mèi hμn, thö nghiÖm x¸c ®Þnh c−êng ®é mÉu hμn sau khi kiÓm tra xem xÐt b»ng m¾t. Khi cã ®iÒu kiÖn, cã thÓ kiÓm tra c¸c mèi hμn b»ng ph−¬ng ph¸p siªu ©m. 4.13. Khi kiÓm tra vμ nghiÖm thu mèi hμn ph¶i tu©n theo yªu cÇu vÒ hμn cèt thÐp trong x©y dùng hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc. 4.14. VËt liÖu chèng gØ, biÖn ph¸p vμ tr×nh tù thùc hiÖn líp chèng gØ còng nh− viÖc b¶o vÖ líp chèng gØ c©n ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 4.15. Tr−íc khi phñ líp b¶o vÖ lªn bÒ mÆt chi tiÕt ®Æt s½n, mèi nèi liªn kÕt, mèi hμn, ph¶i lμm x¹ch xØ, kim lo¹i b¸m dÝnh, bôi bÈn Trong qu¸ tr×nh phñ líp b¶o vÖ ph¶i ®Æc biÖt chó ý sao cho líp b¶o vÖ phñ kÝn c¸c gãc c¹nh cña chi tiÕt. 4.16. ChÊt l−îng líp chèng gØ, líp b¶o vÖ ph¶i ®−îc kiÓm tra theo quy ph¹m hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc. Sè liÖu kiÓm tra ph¶i ®−îc ghi vμo biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c khuÊt. 5. ChÌn kÝn c¸c khe hë, hoμn thiÖn c¸c mèi nèi 5.1. ViÖc chÌn kÝn c¸c khe hë vμ hoμn thiÖn c¸c mèi nèi ph¶i tiÕn hμnh chÝnh x¸c, b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ vμ chó ý ®Æc biÖt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - B¶o ®¶m sù liÒn khèi cña mèi nèi; - B¶o ®¶m c−êng ®é cña bª t«ng (v÷a) t¹i khe hë vμ mèi nèi; - §é chèng ¨n mßn c¸c chi tiÕt nèi kim lo¹i; - B¶o ®¶m c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, chèng thÊm khÝ, thÊm Èm. 5.2. ChØ ®−îc phÐp tiÕn hμnh chÌn kÝn c¸c khe hë, hoμn thiÖn c¸c mèi nèi khi ®· kiÓm tra vμ nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: - B¶o ®¶m chÊt l−îng c¸c chi tiÕt nèi c¸c liªn kÕt hμn; - Chèng gØ c¸c mèi hμn vμ c¸c chi tiÕt kim lo¹i. 5.3. V÷a chÌn kÝn c¸c khe hë vμ mèi nèi ph¶i ®−îc s¶n xuÊt b»ng lo¹i xi m¨ng ®«ng cøng nhanh hoÆc xi m¨ng pooc l¨ng m¸c 400 trë lªn. M¸c v÷a ®−îc quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. Trong tr−êng hîp thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh, ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §èi víi mèi nèi chÞu lùc vμ b¶o ®¶m ®é cøng cña kÕt cÊu c«ng tr×nh, ph¶i chÌn b»ng bª t«ng cã m¸c kh«ng thÊp h¬n m¸c bª t«ng cña kÕt cÊu; - §èi víi mèi nèi kh«ng chÞu lùc th× ®−îc chÌn kÝn b»ng v÷a cã m¸c kh«ng nhá h¬n 100. 5.4. Tr−íc khi ®æ bª t«ng (hoÆc phun v÷a) chÌn, cÇn ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt v¸n khu«n, ®é bÒn v÷ng gi»ng nÐo. C¸c mèi nèi vμ khe hë ph¶i ®−îc lμm s¹ch, kh«ng cßn r¸c bÈn vμ ph¶i t−íi bÒ mÆt bª t«ng. Nªn sö dông khÝ nÐn hoÆc n−íc ¸p lùc ®Ó röa mèi nèi vμ khe hë. 5.5. C«ng t¸c ®æ bª t«ng chÌn, ®Çm bª t«ng, b¶o d−ìng bª t«ng, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña "Quy ph¹m kÜ thuËt thi c«ng vμ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi". Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 5.6. §Ó gi¶m bít thêi gian chÌn kÝn khe hë vμ hoμn thiÖn mèi nèi, cho phÐp trén phô gia vμo bª t«ng vμ v÷a nh»m t¨ng nhanh qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña bª t«ng. TØ lÖ thμnh phÇn vμ chñng lo¹i phô gia do thÝ nghiÖm c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh. 5.7. C−êng ®é bª t«ng (v÷a) t¹i mèi nèi trong thêi gian th¸o v¸n khu«n ph¶i ®¹t yªu cÇu cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh c−êng ®é bª t«ng khi th¸o v¸n khu«n th× chØ ®−îc phÐp th¸o dì v¸n khu«ng t¹i mèi nèi khi c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng ®¹t 25% c−êng ®é thiÕt kÕ. Sù t¨ng c−êng ®é bª t«ng theo thêi gian cã thÓ tham kh¶o phô lôc 5. C−êng ®é thùc tÕ cña bª t«ng ph¶i kiÓm tra theo mÉu quy ®Þnh hiÖn hμnh. 5.8. Ph¶i ghi nhËt kÝ ®æ bª t«ng chÌn kÝn mèi nèi vμ khe hë. MÉu nhËt kÝ xem phô lôc 4. 5.9. C«ng t¸c c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, chèng thÊm khÝ, thÊm h¬i, thÊm Èm t¹i c¸c khe hë vμ mèi nèi cña kÕt cÊu c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hμnh theo nh÷ng h−íng dÉn riªng. 6. KiÓm tra viÖc nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp 6.1. ViÖc kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu ®óc s½n nh»m môc ®Ých: - X¸c ®Þnh chÊt l−îng kÕt cÊu so víi thiÕt kÕ; - §¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c l¾p ghÐp; - KiÓm tra møc ®é hoμn thμnh cña c«ng tr×nh (hay h¹ng môc c«ng tr×nh) sau khi ®· l¾p ghÐp xong vμ kh¶ n¨ng ®−îc phÐp tiÕn hμnh thi c«ng c¸c c«ng viÖc tiÕp theo; - KÞp thêi söa ch÷a c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. 6.2. Ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra vμ nghiÖm thu nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Møc ®é chÝnh x¸c cña viÖc l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn, ®é kÝn khÝt cña chç tiÕp gi¸p gi÷a c¸c cÊu kiÖn víi nhau vμ víi mÆt tùa; - ChÊt l−îng mèi hμn vμ chÊt l−îng ®æ bª t«ng chÌn kÝn mèi nèi vμ khe hë; - Sù nguyªn vÑn cña c¸c cÊu kiÖn vμ bé phËn l¾p ghÐp; - ViÖc thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña thiÕt kÕ. 6.3. Ph¶i nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c khuÊt vμ c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - Líp lãt d−íi mãng t−êng, mãng cét; - C¸c mãng (l¾p ghÐp hay ®æ t¹i chç) tr−íc khi dùng l¾p tiÕp phÇn trªn; - C¸c gèi vμ mÆt tùa cña cÊu kiÖn; - C¸c kÕt cÊu khèi lín tæ hîp xong; - Hμn cèt thÐp chê, hμn liªn kÕt vμ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n; - C¨ng cèt thÐp cña kÕt cÊu øng suÊt tr−íc; - Chèng gØ cho c¸c chi tiÕt kim lo¹i; - ChÌn kÝn c¸c khe hë vμ mèi nèi; - C«ng t¸c c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, chèng thÊm khÝ, thÊm Èm. Khi nghiÖm thu, ph¶i lËp biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ c«ng t¸c kiÓm tra vμ nghiÖm thu trong x©y dùng c¬ b¶n. 6.4. ViÖc kiÓm tra vμ nghiÖm thu chØ tiÕn hμnh sau khi liªn kÕt cè ®Þnh kÕt cÊu vμ khi bª t«ng chÌn kÝn c¸c mèi nèi ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ. Ph¶i tiÕn hμnh quan s¸t, kiÓm tra vμ ®o ®¹c t¹i chç. Tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i lËp s¬ ®å hoμn c«ng, trong ®ã ghi râ sai lÖch thùc tÕ so víi thiÕt kÕ. 6.5. ViÖc kiÓm tra vμ nghiÖm thu ®Ó cho phÐp triÓn khai thi c«ng c¸c c«ng t¸c l¾p ghÐp tiÕp theo, chØ tiÕn hμnh sau khi l¾p ghÐp xong toμn bé kÕt cÊu c«ng tr×nh hoÆc mét bé phËn c«ng tr×nh cã ®é cøng kh«ng gian riªng biÖt (nhÞp, khung n»m trong ph¹m vi gi÷a c¸c khe nhiÖt v.v ). Ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 6.6. Khi nghiÖm thu c¸c cÊu kiÖn ®· l¾p ghÐp, ph¶i cã c¸c v¨n b¶n sau ®©y: Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 - Chøng chØ xuÊt x−ëng cña c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n; - C¸c v¨n b¶n x¸c ®Þnh chÊt l−îng vËt liÖu x©y dùng nh− bª t«ng chÌn, que hμn, s¬n chèng gØ, c¸c vËt liÖu c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, chèng thÊm v.v ; - B¶n vÏ hoμn c«ng l¾p ghÐp cÊu kiÖn, trong ®ã cã ghi râ sai lÖch thùc tÕ so víi thiÕt kÕ; - Biªn b¶n hoÆc b¶n vÏ thay ®æi thiÕt kÕ; - S¬ ®å kiÓm tra tr¾c ®¹c c«ng tr×nh; - NhËt kÝ cña c«ng t¸c l¾p ghÐp, c«ng t¸c hμn, c«ng t¸c chèng ¨n mßn, c«ng t¸c chÌn kÝn mèi nèi vμ khe hë; - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c khuÊt; - Biªn b¶n nghiÖm thu trung gian; - KÕt qu¶ thÝ nghiÖm chÊt l−îng mèi hμn vμ bª t«ng chÌn t¹i c¸c mèi nèi; - Biªn b¶n liÖt kª v¨n b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n tham gia l¾p ghÐp. 6.7. Kh«ng cho phÐp tiÕn hμnh triÓn khai c«ng t¸c l¾p ghÐp tiÕp theo khi ch−a cã kÕt luËn cho phÐp thi c«ng tiÕp cña Héi ®ång kiÓm tra, nghiÖm thu. 6.8. Sai lÖch cho phÐp khi l¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh sai lÖch cho phÐp khi l¾p ghÐp kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè trong b¶ng sau: B¶ng 1 - Sai lÖch cho phÐp Tªn sai lÖch Chªnh lÖch cho phÐp 1.Sai lÖch trôc khèi mãng vμ cèc mãng so víi trôc ®Þnh vÞ ( 15 ) 2.Sai lÖch cao ®é mÆt tùa trªn mãng so víi thiÕt kÕ -10 3. Sai lÖch cao ®é ®¸y cèc mãng so víi thiÕt kÕ -20 4. Sai lÖch trôc hoÆc c¹nh tÊm, t−êng, cét c¸c khèi kh«ng gian t¹i 5 mÆt tiÕp xóc d−íi (mÆt tùa) 5. Sai lÖch trôc ®Çu cét so víi trôc ®Þnh vÞ khi: - D−íi 8,0 m 20 - Tõ 8,0 ®Õn 16,0 25 - Tõ 16,0 ®Õn 2,50m 32 - Tõ 25,0 ®Õn 40,0m 40 6. Sai lÖch cña trôc dÇm chÝnh, dÇm phô, dμn, dÇm m¸i 10 So víi trôc cña cÊu kiÖn ®ì (trªn ®ã cã sμn, trÇn) 7. Sai lÖch cao ®é mÆt trªn cña dÇm, dμn (trªn ®ã cã sμn, trÇn) 8. Sai lÖch theo ph−¬ng th¼ng ®øng tÊm t−êng, v¸ch ng¨n so víi trôc ph©n chia trªn mét tÇng nhμ. 9. Sai lÖch cao ®é ®Çu cét hoÆc mÆt tùa cña hai cét cña c«ng son ®èi -20 víi nhμ hoÆc c«ng tr×nh mét tÇng so víi thiÕt kÕ 10 10. Sai lÖch cao ®é ®Çu cét hoÆc mÆt - tùa ë mçi tÇng trong ph¹m vi +10 12+2n (n lμ sè tÇng) ®o¹n kiÓm tra ®èi víi nhμ, c«ng tr×nh nhiÒu tÇng Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 11. Sai lÖch cao ®é mÆt trªn cña hai tÊm kÒ nhau: + Khi chiÒu dμi tÊm sμn: 4,0m 12. Sai lÖch vÞ trÝ (däc theo c¹nh kª) cña tÊm sμn, tÊm m¸i so víi thiÕt kÕ trªn mÆt tùa vμ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc kh¸c 13. Sai lÖch däc cña dÇm cÇu trôc so víi trôc ®Þnh vÞ trªn mÆt tùa 14. Sai lÖch cao ®é bÒ mÆt c¸nh trªn cña dÇm cÇu trôc trong ph¹m vi gi÷a hai gèi tùa 15. Sai lÖch cña trôc ®−êng ray so víi trôc cña dÇm cÇu trôc 5 8 15 10 -20 20 Phô lôc 1 Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 NhËt kÝ l¾p ghÐp Tæ: ...§éi: Tªn c«ng tr×nh: .. Thi c«ng l¾p ghÐp KiÓm tra nghiÖm thu Ngμy th¸ng M· hiÖu cÊu VÞ trÝ l¾p Hä vμ tªn vμ §¸nh gi¸ chÊt Hä tªn vμ ch÷ Hä tªn vμ ch÷ hoμn kiÖn ghÐp cÊu kiÖnch÷ kÝ cña l−îng (kÕt qu¶ kÝ cña ng−êi kÝ cña gi¸m thμnh thî l¾p ghÐp kiÓm tra thÝ kiÓm tra thÝ ®èc xÝ nghiÖp nghiÖm) nghiÖm l¾p hÐ 1 2 3 4 5 6 7 Phô lôc 2 NhËt kÝ c«ng t¸c hμn Tæ: ...§éi: c«ng tr×nh: Ngμy VÞ trÝ mèi Hä vμ tªn §¸nh gi¸ chÊt Hä tªn vμ Hä tªn vμ th¸ng Tªn chi hμn theo M· hiÖu ch÷ kÝ cña l−îng (kÕt qu¶ ch÷ kÝ cña ch÷ kÝ cña hoμn tiÕt s¬ que hμn thî hμn kiÓm tra ng−êi kiÓm gi¸m ®èc xÝ thμnh ®å nghiÖm thu) tra nghiÖp l¾p nghiÖm thu ghÐp iÖ hμ 1 2 3 4 5 6 7 8 Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 Phô lôc 4 NhËt kÝ thi c«ng chèng thÊm mèi nèi Tæ: §éi: Tªn c«ng tr×nh: Ngμy th¸ng VÞ trÝ mèi Hä vμ tªn §¸nh gi¸ Hä tªn vμ Hä tªn vμ hoμn thμnh Tªn mèi nèi trªn s¬ VËt liÖu ch÷ kÝ chÊt l−îng ch÷ kÝ ch÷ kÝ cña chèng nèi ®å chèng ng−êi trùc (kÕt qu¶ cña gi¸m thÊm thÊm mèi tiÕp chèng kiÓm tra, ng−êi kiÓm ®èc xÝ mèi nèi nèi thÊm nghiÖm tra nghiÖm nghiÖp l¾p thu) thu ghÐp 1 2 3 4 5 6 7 8 Phô lôc 5 NhiÖt ®é Sù t¨ −ê ®é ñ bª t« tÝ h th % ñ R28 ®«ng cøng Giê Ngμy cña v÷a bª t«ng 0C 0 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 2 15 3 20 5 23 7 35 14 45 10 6 10 13 15 18 20 66 20 10 13 19 24 28 30 35 42 51 59 75 40 16 25 32 37 41 44 91 50 19 29 35 44 51 57 43 50 60 69 87 100 60 23 37 47 55 61 66 57 64 75 85 70 35 48 57 63 68 - 62 70 84 95 80 42 57 64 70 68 - 92 73 80 92 Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4452 : 1987 NhiÖt ®é Sù t¨ng c−êng ®é cña v÷a tÝnh theo % cña R28 ®«ng cøng Ngμy cña v÷a 0C 1 2 3 5 7 10 4 21 28 5 1 3 5 10 15 23 31 42 52 5 4 8 11 19 25 35 45 58 68 10 6 12 18 28 37 40 60 74 83 15 10 18 24 37 47 58 71 85 95 20 13 23 33 45 55 68 80 92 100 25 18 30 42 54 64 75 85 96 104 30 23 38 49 61 72 82 100 - - 35 27 45 58 70 79 89 96 103 - 40 32 54 66 78 87 95 100 - - 45 38 63 75 85 94 100 - - - 50 43 76 85 95 99 - - - - Page 16 
Đồng bộ tài khoản