TCVN 4454 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
280
lượt xem
108
download

TCVN 4454 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4454 1987, Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-tiêu chuẩn thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4454 1987

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x·, hîp t¸c x· - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Buiding plans for settlement in comunes, cooperatives Design standard 1. Quy ®Þnh chung Nhãm H 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng míi vμ x©y dùng c¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c−, vËn dông vμo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña x· - hîp t¸c x·. Chó thÝch: Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· s¶n xuÊt kh¸c cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nμy. 1.2. Ngoμi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cÇn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong nh÷ng tiªu chuÈn cã liªn quan hiÖn hμnh. 1.3. §iÓm d©n c− c¸c th«n, xãm ,lμng, b¶n thuéc ph¹m vi qu¶n lÝ c¶u x· - hîp t¸c x· bao gåm: c¸c khu ®Êt x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh kÜ thuËt (giao th«ng, ®iÖn n−íc, vÖ sinh...),nhμ ë (kÕ c¶ c¸c l« ®Êt cña c¸c t− nh©n). 1.4. LËp quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x·- hîp t¸c x· bao gåm viÖc x¸c ®Þnh quy m« lao ®éng, d©n sè, yªu cÇu vÒ ®Êt x©y dùng, chän ®Êt x©y dùng, c©n ®èi ®Êt ®ai, bè côc quy ho¹ch x©y dùng vμ c¶i t¹o c¸c khu chøc n¨ng (khu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, c«ng tr×nh c«ng céng, nhμ ë), c¸c hÖ thèng kÜ thuËt, trong c¸c ®iÓm d©n c−. 1.5. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ph¶i dùa trªn c¬ së ph−¬ng h−íng nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt (trång trät, ch¨n nu«i, c¸c ngμnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp), ph¶i phôc vô thiÕt thùc cho c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ cña x·- hîp t¸c x·. 1.6. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch bè trÝ l¹i lao ®éng, d©n c− trªn ®Þa bμn huyÖn vμ ph¶i xÐt ®Õn quan hÖ víi c¸c ®iÓm d©n c− l©n cËn; ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c quy ho¹ch chuyªn ngμnh kh¸c cã liªn quan nh−: quy ho¹ch thuû lîi, quy ho¹ch giao th«ng, quy ho¹ch ®ång ruéng. Chó thÝch: Trong tr−êng hîp ch−a cã quy ho¹ch bè trÝ l¹i d©n c− trªn ®Þa bμn huyÖn cã thÓ lμm quy ho¹ch ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· nh−ng ph¶i xÐt ®Õn mèi quan hÖ víi c¸c ®iÓm d©n c− l©n cËn. 1.7. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ph¶i xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh hiÖn tr¹ng, kh¶ n¨ng vÒ ®Êt ®ai, nh©n lùc, vèn ®Çu t−, theo ph−¬ng ch©m “hîp t¸c x· vμ nh©n d©n cïng lμm”; sö dông vËt liÖu t¹i chç lμ chñ yÕu, tiÕt kiÖm ®Êt ®ai (nhÊt lμ ®Êt canh t¸c) ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn (®Þa h×nh, khÝ hËu, thñy v¨n...), phï hîp víi truyÒn thèng, tËp qu¸n tiÕn bé vÒ s¶n xuÊt vμ sinh ho¹t chung cña tõng vïng, tõng d©n téc. 1.8. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x·- hîp t¸c x· ngoμi nh÷ng yªu cÇu vÒ kinh tÕ, cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ quèc phßng, chèng b·o lôt vμ b¶o vÖ m«i tr−êng. 1.9. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· cÇn xÐt triÓn väng ph¸t triÓn trong t−¬ng lai; ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu s¶n xuÊt vμ ®êi sèng trong giai ®o¹n tr−íc m¾t; ph¶i cã ph−¬ng h−íng quy ho¹ch dμi h¹n tõ 15 ®Õn 20 n¨m; ph¶i lμm quy ho¹ch ®ît ®Çu cô thÓ cã kÕ ho¹ch 5 n¨m vμ chuÈn bÞ kÜ cho yªu cÇu x©y dùng tõ 1 ®Õn 2 n¨m. 1.10. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− x· - hîp t¸c x· ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¶i t¹o Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 vμ x©y dùng míi; triÖt ®Ó tËn dông c¸c c¬ së cò cã thÓ sö dông ®−îc vμo môc ®Ých s¶n xuÊt vμ phôc vô ®êi sèng. Chó thÝch: 1. §èi víi c¸c ®iÓm d©n c− cÇn xo¸ bá nh− Êp tr¹i r¶i r¸c, ph©n t¸n; mçi ®iÓm cã sè d©n qóa Ýt kh«ng nªn x©y dùng c«ng tr×nh míi. 2. §èi víi c¸c ®iÓm d©n c− n»m trªn ®Êt canh t¸c tèt, ë vÞ trÝ c¶n trë x©y dùng c¸c c¸nh ®ång chuyªn canh, th©m canh, trë ng¹i cho giao th«ng liªn l¹c th× ph¶i h¹n chÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiªn cè. 3. §èi víi c¸c ®iÓm d©n c− cã kh¶ n¨ng tån t¹i vμ ph¸t triÓn ë vÞ trÝ hîp lÝ, giao th«ng liªn l¹c víi bªn ngoμi thuËn tiÖn, kh«ng trë ng¹i ®Õn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt lín; cã sè d©n ®ñ quy m« ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng thiÕt yÕu; cã nhiÒu nhμ cöa cãn sö dông tèt; cã di tÝch lÞch sö, di tÝch c¸ch m¹ng cÇn b¶o vÖ th× ph¶i lμm quy ho¹ch c¶i t¹o vμ x©y dùng theo tiªu chuÈn nμy. 2. Quy m« d©n sè vμ ®Êt x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c− ë x·- hîp t¸c x· 2.1. Quy m« d©n sè ë c¸c ®iÓm d©n c− x· -hîp t¸c x· ®−îc tÝnh to¸n dù b¸o theo tiªu chuÈn “ h−íng dÉn quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn huyÖn lÞ” 2.2. Chän ®Êt x©y dùng vμ më ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ®ång ph¶i phï hîp c¸c quy ho¹ch ph©n bè d©n c− trªn ®Þa bμn huyÖn, còng phï hîp víi c¸c quy ho¹ch bè trÝ s¶n xuÊt c¬ giíi ho¸, giao th«ng thuû lîi... cña x· - hîp t¸c x· ®ång thêi ®¶m b¶o liªn hÖ thuËn tiÖn víi c¸nh ®ång. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm d©n c− ®Õn c¸nh ®ång tõ 1,5 ®Õn 2 km. 2.3. Khi chän ®Êt x©y dùng vμ më réng c¸c ®iÓm d©n c− x· - hîp t¸c x· ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: Cã ®ñ ®Êt ®Ó x©y dùng vμ ph¸t triÓn theo quy m« tÝnh to¸n; Kh«ng bÞ óng lôt; ThuËn tiÖn cho giao th«ng ®i l¹i; TriÖt ®Ó sö dông ®Êt thæ c− hiÖn cã, hÕt søc tr¸nh lÊy ®Êt canh t¸c ®Ó x©y dùng; §èi víi miÒn nói vμ trung du nh÷ng kho¶ng ®Êt cã ®é dèc d−íi 150 cÇn dμnh ®Ó trång trät, canh t¸c, kh«ng nªn dïng lμm ®Êt x©y dùng. B¶o ®¶m c¸c yªu cÇu kÜ thuËt x©y dùng vμ vÖ sinh m«i tr−êng; B¶o ®¶m c¸c yªu vÒ quèc phßng. 2.4. Khi chän ®Êt x©y dùng vμ më réng c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· cÇn tr¸nh c¸c khu vùc sau ®©y: N¬i bÞ « nhiÔm do c¸c chÊt ®éc h¹i ë khu c«ng nghiÖp, kho tμng, bÕn b·i th¶i ra; N¬i cã vÞ trÝ khÝ hËu xÊu, trªn s−ên ®åi phÝa t©y, n¬i giã quÈn; N¬i cã tμi nguyªn kho¸ng s¶n cÇn khai th¸c; N¬i hay ph¸t sinh dÞch bÖnh truyÒn nhiÔm; N»m trong ph¹m vi d¶i c¸ch li cña ®−êng d©y ®iÖn cao thÕ; N»m trongkhu vùc kh¶o cæ hoÆc khu di tÝch lÞch sö, di tÝch c¸ch m¹ng, di tÝch v¨n ho¸ ®· ®−îc liÖt h¹ng. N»m trong khu vùc kh«ng an toμn ven c¸c ®−êng xe löa, ®−êng quèc lé(c¸ch ®−êng xe löa, ®−êng quèc lé 100m, ®−êng tØnh lé d−íi 50m, tÝnh tõ mÆt nhμ ë gÇn ®−êng nhÊt). Chó thÝch: ®èi víi nh÷ng ®iÓm d©n c− ®· ë s¸t ®−êng xe löa, ®−êng quèc lé, tØnh lé ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn vμ kh«ng ®−îc x©y dùng, ph¸t triÓn thªm. 2.5. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng ë c¸c ®iÓm d©n c− x· - hîp t¸c x· cÇn tinh theo chØ tiªu nªu trong b¶ng 1 Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 B¶ng 1 Lo¹i ®Êt ChØ tiªu §Êt x©y dùng nhμ ë vμ l« ®Êt gia ®×nh Tõ 35 ®Õn 50m2/ ng−êi Tõ 8 ®Õn 10m2/ §Êt x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng ng−êi Tõ 6 ®Õn 8m2/ ng−êi §Êt lμm ®−êng giao th«ng Tõ 90 ®Õn 120m2/ ha canh t¸c §©t x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt Chó thÝch: ®Êt trång c©y xanh tÝnh theo chØ tiªu m2/ ng−êi ®−îc x¸c ®Þnh tuú t×nh h×nh cô thÓ n¬i x©y dùng. 3. Quy ho¹ch c¶i t¹o vμ x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· 3.1. Ph©n khu chøc n¨ng0 3.1.1. Khi quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− x·- hîp t¸c x· cÇn ph©n chia c¸c khu chøc n¨ng chñ yÕu sau ®©y: Khu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng (khu trung t©m ); Khu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vμ phôc vô s¶n xuÊt (khu s¶n xuÊt) Khu x©y dùng nhμ ë, c¸c xãm nhμ ë, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng phôc vô tõng xãm. Ngoμi ra cã c¸c m¹ng l−íi ®−êng vμ hÖ thèng kÜ thuËt (cèng r·nh, cÊp ®iÖn, th«ng tin v.v...) ®Ó phôc vô cho c¸c khu chøc n¨ng nãi trªn. 3.1.2. ViÖc ph©n chia c¸c khu chøc n¨ng ph¶i ®¶m b¶o hîp lÝ vÒ giao th«ng ®i l¹i, s¶n xuÊt, ¨n, ë, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ, sinh ho¹t c«ng céng vμ b¶o vÖ m«i tr−êng sèng. 3.1.3. C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vμ phôc vô s¶n xuÊt kh«ng nªn bè trÝ trong khu ë(trong xãm nhμ ë) mμ nªn bè trÝ gÇn ®ång ruéng, gÇn ®Çu mèi giao th«ng, bè trÝ thμnh côm cã ph©n lo¹i ®Ó tiÕt kiÖm viÖc x©y dùng hÖ thèng kÜ thuËt vμ thuËn tÖn trong qu¸ tr×nh sö dông. 3.1.4. Khi bè trÝ c¸c khu chøc n¨ng trong c¸c ®iÓm d©n c− cÇn chu ý ®Õn ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, triÖt ®Ó tËn dông phong c¶nh thiªn nhiªn ®Ó t¹o nªn bè côc kh«ng gian kiÕn tróc ®Ñp. Chó thÝch: ë vïng cã giã kh« nãng vμ nh÷ng vïng khÝ hËu ®Æc biÖt cÇn chó ý b¶o ®¶m cho ng−êi ë Ýt bÞ ¶nh h−ëng xÊu cña khÝ hËu vμ thêi tiÕt. 3.1.5. C©n ®èi ®Êt ®ai x©y dùng ë c¸c ®iÎm d©n c− x· - hîp t¸c x· trong quy ho¹ch x©y dùng ®−îc lËp ë b¶ng 2 Chó thÝch: tØ lÖ phÇn tr¨m lo¹i ®Êt so s¸nh víi tæng diÖn tÝch canh t¸c trong tõng x· - hîp t¸c x·. B¶ng 2 §Êt x©y dùng hiÖn tr¹ng §Êt x©y dùng quy ho¹ch Lo¹i ®Êt Ha % m2/ng−êi Ha % m2/ng−êi Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 A. §Êt x©y dùng §Êt x©y dùng nhμ ë (l« ®Êt ë c¸c gia ®×nh) §Êt c«ng céng §Êt c©y xanh chung Giao th«ng Ao hå chung B. §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô s¶n xuÊt tr¹m... C. C¸c lo¹i ®Êt kh¸c §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt Vö sinh, v−ên −¬m... 3.2. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt 3.2.1. C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt nªn x©y dùng tnμh c¸c khu s¶n xuÊt tËp chung nh»m cã hiÖu qu¶, thiÕt bÞ m¸y mãc, sö dôngchung hÖ thèng kÜ thuËt (®−êng x¸, cÊp ®iÖn cÊp n−íc). CÇn bè trÝ thμnh tõng côm c«ng tr×nh nh− sau: Côm c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt vμ ch¨n nu«i gåm s©n thu ho¹ch, kho n«ng s¶n, tr¹m xay x¸t, tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ n«ng cô, c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp . Côm c«ng tr×nh ch¨n nu«i gåm tr¹i nu«i lîn, nu«i gia cÇm, nu«i tr©u bß, ao nu«i c¸, tr¹m b¬m, nhμ chÕ biÕn ph©n. 3.2.2. C¸c khu s¶n xuÊt tËp trung ph¶i bè trÝ n¬i liªn hÖ thuËn tiÖn víi ®ång ruéng víi xãm nhμ ë ph¶i cã kho¶ng c¸ch li trång c©y xanh. Nªn ®Æt c¸c khu s¶n xuÊt tËp trung gÇn c¸c trôc ®−êng chÝnh, ®−êng liªn th«n, liªn x· hoÆc c¹nh kªn m−¬ng chÝnh cã thÓ vËn chuyÓn b»ng thuyÒn ,®Þa ®iÓm cÇn thuËn tiÖn cho viÖc cÊp n−íc. 3.2.3. Khi chän ®Êt x©y dùng c¸c khu s¶n xuÊt tËp trung ph¶i tÝnh ®Õn viÖc më réng khi cÇn thiÕt. Chó thÝch: Trong c¸c ®iÓm d©n c− cò cã thÓ g÷ l¹i c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®Æt trong khu vùc trung t©m vμ c¸c xãm nhμ ë nh−ng kh«ng g©y « nhiÔm nh−: C¸c c«ng tr×nh phôc vô trång trät, s©n thu ho¹ch, khu sö lÝ gièng, c¸c kho tμng, x−ëng söa ch÷a n«ng cô. C¸c c«ng tr×nh tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ®Öt th¶m theu ren, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gi© c«ng hμng tiªu dïng... 3.2.4. S©n thu ho¹ch nªn bè trÝ ë ven ®iÓm d©n c− tiÕp gi¸p víi c¸nh ®ång vμ ®Æt liÒn víi kho thãc hoÆc n«ng s¶n kh¸c. S©n tu ho¹ch nªn bè trÝ c¸ch nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c Ýt nhÊt 50m. Chó thÝch: Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 1. Ngoμi s©n thu ho¹ch mçi hîp t¸c x· cÇn cã s©n ph¬i hãc gièng riªng biÖt, x©y dùng liÒn víi khu xö lÝ gièng vμ kho gièng. 2. §èi víi nh÷ng hîp t¸c x· cã s©n thu ho¹ch lín mμ hμng n¨m chØ sö dông vμi th¸ng trong thêi vô thu ho¹ch, cã thÓ bè trÝ gÇn khu trung t©m ®Ó kÕt hîp sö dông vμo mét sè sinh ho¹t c«ng céng nh− héi häp, xem chiÕu bãng, xem v¨n nghÖ ngoμi trêi... 3.2.5. S©n thu ho¹ch ph¶i chiÕu nhiÒu n¾ng vμ kh«ng bÞ ch¾n giã, ë n¬i cao r¸o tr¸nh n¬i bÞ ngËp n−íc hoÆc Èm −ít. DiÖn tÝch s©n thu ho¹ch tÝnh theo tiªu chuÈn lÊy tõ 35 ®Õn 40m2/ha canh t¸c. Chó thÝch: 1. Tiªu chuÈn trªn tÝnh cho ruéng cã n¨ng suÊt trung b×nh vμ chÕ ®é ph¬i 3 n¾ng. 2. Tuú theo n¨ng suÊt lóa, chÕ ®é ph¬i cña tõng ®Þa ph−¬ng mμ ®iÒu chØnh cho phï hîp. 3. NÕu chia thãc vÒ cho x· viªn ph¬i hoÆc ¸p dông chÕ ®é kho¸n s¶n phÈmcho tõng hé th× diÖn tÝch s©n thu ho¹chcã thÓ gi¶m bít tuú ®iÒu kiÖn ë mçi x· - hîp t¸c x·. 3.2.6. Ph¹m vi phôc vô cña mçi s©n thu ho¹ch vμ sè l−îng s©n trong tõng x· - hîp t¸c x· ®−îc tÝnh to¸n theo møc ®é ph©n t¸n c¸nh ®ång; vμo n¨ng suÊt, kh¶ n¨ng t¨ng vô; vμo c«ng suÊt c¸c lo¹i m¸y suèt, ®Ëp, lμm s¹ch... ®−îc trang bÞ vμo tr×nh ®é qu¶n lÝ cña hîp t¸c x· vμ h×nh thøc kho¸n c¸c kh©u c«ng viÖc cho tËp thÓ vμ x· viªn. Mçi s©n thu ho¹ch phôc vô tèi thiÓu cho mét ®éi s¶n xuÊt. 3.2.7. C¸c lo¹i kho ®−îc x©y dùng phæ biÕn ë hîp t¸c x· lμ: Kho n«ng s¶n c¸c lo¹i (thãc, ng«, khoai, s¾n). Kho gièng lóa vμ gièng ng«; Kho ph©n ho¸ häc vμ thuèc trõ s©u; Kho n«ng cô, vËt t− c¸c lo¹i... Chó thÝch: C¸c lo¹i kho phôc vô cho c«ng tr×nh s¶n xuÊt kh¸c ®−îc bè trÝ trªn khu ®Êt tÝnh riªng cho c¸c c«ng tr×nh ®ã. 3.2.8. Kho thãc c¸c lo¹i n«ng s¶n kh¸c ®Æt liÒn víi s©n thu ho¹ch. DiÖn tÝch ®Êt khu x©y dùng kho thãc lÊy theo tiªu chuÈn lÊy tõ 2 ®Õn 3m2 trªn mét tÊn thãc. 3.2.9. Kho gièng lóa nªn ®Æt gÇn khu s¶n xuÊt gièng lóa cña hîp t¸c x·. DiÖn tÝch ®Êt khu x©y dùng kho gièng lóa tÝnh theo tiªu chuÈn lÊy tõ 1 ®Õn 1,5m2/ha canh t¸c. Chó thÝch: DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng bao gåm: c¶ diÖn tÝch ®Êt x©y dùng kho, nhμ chÕ biÕn, kho t¹m, kho s©n ph¬i vμ c¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c trong khu vùc kho gièng lóa. 3.2.10. Kho ph©n ho¸ häc thuèc trõ s©u phØa ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch li ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh¸c Ýt nhÊt 100m vÒ cuèi h−íng giã chñ ®¹o. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng kho ph©n ho¸ häc vμ thuèc trõ s©u tÝnh theo tiªu chuÈn tõ 0,5 ®Õn 1m2/ha canh t¸c. 3.2.11. C«ng tr×nh ng©m ñ h¹t gièng lóa gåm:bÓ ng©m ñ h¹t gièng, nhμ gi¶i méng phôc vô cho tèi thiÓu mét ®éi s¶n xuÊt. Bè trÝ c¸c c«ng tr×nh ng©m ñ h¹t gièng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: GÇn nguån n−íc s¹ch, tèt nhÊt lμ gÇn nguån n−íc ch¶y; GÇn vïng gieo m¹ tËp trung; GÇn ®−êng giao th«ng (®−ên dïng cho xe c¶i tiÕn trë lªn); ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc cÊp ®iÖn. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh ng©m ñ h¹t gièng tÝnh theo tiªu chuÈn lÊy tõ 1,5 Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 ®Õn 2 m2/ha canh t¸c. 3.2.12. Nhμ ñ ph©n chuång ®Æt trong tr¹i nu«i lîn hoÆc trong c¸c khu vùc c¸c c«ng tr×nh ch¨n nu«i. Nhμ ñ ph©n chuång ®Æt c¸ch chuång gia sóc vμ x−ëng nghiÒn trén thøc ¨n tèi thiÓu 30m vμ cuèi h−íng giã chñ ®¹o vμ tiÖn ®−êng vËn chuyÓn ra ®ång ruéng. DiÖn tÝch ®Êt x©y nhμ ñ ph©n chuång tÝnh theo tiªu chuÈn lÊy tõ 2 ®Õn 3 m2/tÊn ph©n ñ. Chó thÝch: 1. NÕu kh©u chÕ biÕn ph©n ®−îc kho¸n cho c¸c hé x· viªn th× c¸c nhμ chÕ biÕn ph©n chñ yÕu ®−îc x©y dùng trong c¸c tr¹i ch¨n nu«i tËp thÓ. 2. ë nh÷ng n¬i ®· x©y dùng nhμ chÕ biÕn ph©n th× ph¶i triÖt ®Ó sö dông. 3.2.13. C¸c tr¹i ch¨n nu«i x©y dùng ë hîp t¸c x· th−êng cã tr¹i nu«i lîn, c¸c tr¹i nu«i gia cÇm, tr¹i nu«i tr©u bß, ao nu«i c¸... C¸c tr¹i ch¨n nu«i cïng víi x−ëng trén thøc ¨n gia sóc t¹o thμnh mét khu liªn hîp. Kho¶ng c¸ch li gi÷a c¸c tr¹i ch¨n nu«i víi nhau, gi÷a tr¹i ch¨n nu«i víi khu nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng... kh«ng nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh ë b¶ng 3. B¶ng 3 §èi t−îng c¸ch li Kho¶ng c¸ch li (m) Tr¹i ch¨n nu«i víi tr¹i ch¨n nu«i 200 Tr¹i ch¨n nu«i víi khu nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng 200 Tr¹i ch¨n nu«i víi tr¹m thó y 300 Tr¹i ch¨n nu«i víi x−ëng nghiÒn trén thøc ¨n 50 Tr¹i ch¨n nu«i víi c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kh¸c 100 §Þa ®iÓm x©y dùng c¸c tr¹i ch¨n nu«i ph¶i ®¶m b¶o: GÇn n¬i s¶n xuÊt thøc ¨n, gÇn nguån n−íc, thuËn tiÖn vÒ giao th«ng vμ thuËn tiÖn cho viÖc cÊp ®iÖn (nÕu cã); Khu ®Êt x©y dùng ph¶i cao r¸o, tho¸ng m¸t, kh«ng bÞ ngËp n−íc, cuèi h−íng giã, cuèi nguån n−íc; Cã ®iÒu kiÖn më réng sau nμy. 3.2.14. C¸c tr¹i ch¨n nu«i nªn x©y gÇn nhau, tæ chøc thμnh khu vùc ch¨n nu«i ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt sö dông chung mét c«ng tr×nh phôc vô nh− ®−êng giao th«ng, hÖ thèng cÊp n−íc, cÊp ®iÖn, kho chøa nguyªn vËt liÖu lμm thøc ¨n, c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n, nhμ chÕ biÕn ph©n... nh»m tËn dông ®−îc c«ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ, tËn dông c¸c nguån thøc ¨n bæ sung cho nhau vμ tiÖn viÖc qu¶n lÝ. 3.2.15. Tr¹i nu«i lîn ë hîp t¸c x· chñ yÕu lμ tr¹i nu«i lîn thÞt, tù tóc gièng. Tr¹i nu«i lîn ph¶i ®Æt c¹nh khu s¶n xuÊt rau xanh vμ nªn ë gÇn ao, hå nu«i c¸vμ x−ëng nu«i c¸ vμ x−ëng nghiÒn trén thøc ¨n gia sóc. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr¹i nu«i lîn tÝnh theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ë b¶ng 4. Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 Chó thÝch: Tiªu chuÈn diÖn tÝch trong b¶ng 4 kh«ng bao gåm diÖn tÝch s¶n xuÊt rau, bÌo. DiÖn tÝch dμnh cho s¶n xuÊt rau xanh phôc vô cho tr¹i ch¨n nu«i lÊy tõ 4 ®Õn 5 lÇn diÖn tÝch x©y dùng tr¹i. B¶ng 4 Tiªu chuÈn ®Êt x©y dùng m2/con Lo¹i lîn Lîn néi Lîn ngo¹i Lîn thÞt Tõ 3,5 ®Õn 4,5 Tõ 4 ®Õn 5 Lîn n¸i kh«ng nu«i con Tõ 5 ®Õn 6,5 Tõ 6 ®Õn 8 Lîn n¸i nu«i con Tõ 18 ®Õn 25 Tõ 25 ®Õn 30 Lîn ®ùc gièng Tõ 25 ®Õn 30 Tõ 30 ®Õn 35 3.2.16. Tr¹i nu«i gμ tËp trung ë hîp t¸c x· n«ng nghiÖp chñ yÕu lμ tr¹i nu«i gμ thÞt th−¬ng phÈm vμ tr¹i nu«i gμ ®Î trøng th−¬ng phÈm theo ph−¬ng thøc nu«i nhèt hoμn toμn. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr¹i nu«i gμ tÝnh theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ë b¶ng 5. B¶ng 5 Lo¹i gμ Tiªu chuÈn ®Êt x©y dùng m2/100 con Gμ thÞt th−¬ng phÈm Tõ 600 ®Õn 800 Gμ hËu bÞ ®Î trøng th−¬ng phÈm giai ®o¹n gμ con(1-35 ngμy tuæi) Tõ 250 ®Õn 350 Gμ ®Î trøng th−¬ng phÈm trong ®ã: - G¸ nu«i nÒn - Gμ nu«i lång 1 tÇng Tõ 1500 ®Õn 2000 Tõ 800 ®Õn 1000 Chó thÝch: Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt x©y dùng quy ®Þnh ë b¶ng 5 tÝnh cho tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng tr×nh cÇn thiÕt cho mét tr¹i gμ kÕ c¶ vμnh ®ai b¶o vÖ vμ c¸ch li. 3.2.17. Tr¹i nu«i vÞt ngan, ngçng ®−îc bè trÝ gÇn n−íc nh− ao, hå, ®Çm, s«ng, ngßi, kªnh, m−¬ng, c¸nh ®ång ch¨n th¶. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng (kh«ng kÕ kªnh, m−¬ng, hå ao...) tÝnh theo tiªu chuÈn ë b¶ng 6 B¶ng 6 Lo¹i vÞt, ngan, ngçng Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt x©y dùng (m2/100 con) T i «i Þt T i «i T i «i ç Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 VÞt, ngan, ngçng lÊy thÞt VÞt, Tõ 300 ®Õn 350 Tõ 300 ®Õn 400 Tõ 500 ®Õn 600 ngan, ngçng lÊy trøng VÞt Tõ 1400 ®Õn 1500 Tõ 1500 ®Õn 1600 Tõ 2000 ®Õn 2500 hËu bÞ thay thÕ vÞt ®Î Tõ 1100 ®Õn 1200 Tõ 1200 ®Õn 1300 Tõ 1600 ®Õn 1800 Chó thÝch: NÕu tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm theo ph−¬ng thøc ch¨n th¶ th× diÖn tÝch ®Êt x©y dùng lÊy b»ng 50% tiªu chuÈn diÖn tÝch quy ®Þnh ë b¶ng 6. 3.2.18. Tuú t×nh h×nh ®ång ruéng, ®iÒu kiÖn b·i ch¨n th¶, tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vμ møc ®é kho¸n ch¨n nu«i gia ®×nh mμ x¸c ®Þnh quy m« vμ sè l−îng tr¹i ch¨n nu«i tr©u bß, tËp thÓ cho phï huyÖn hîp. §èi víi nh÷ng hîp t¸c x· giao kho¸n cho c¸c hé x· viªn nu«i tr©u, bß hoÆc n¬i cã ®iÒu kiÖn nu«i tr©u bß cã thÓ bè trÝ trong l« ®Êt ë vμ ph¶i cã biÖn ph¸p vÖ sinh. 3.2.19. §Þa ®iÓm bè trÝ tr¹i ch¨n nu«i tr©u, bß cμy kÐo phô thuéc vμo t×nh h×nh ph©n bè ®ång ruéng cña hîp t¸c x·, cã liªn quan mËt thiÕt víi quy m« vμ ®Þa bμn cμy bõa cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cña hîp t¸c x·. Cã thÓ ®Æt ë ®iÓm d©n c− gi¸p c¸nh ®ång, trªn trôc ®−êng xa c¸nh ®ång. 3.2.20. ThiÕt kÕ tr¹i nu«i tr©u bß theo tiªu chuÈn TCVN 3997: 85. 3.2.21. T¹i nh÷ng ®iÓm d©n c− cã nhiÒu ao hå tï ®äng cÇn c¶i t¹o ao hå ®Ó ph¸t ®éng nu«i c¸. ViÖc c¶i t¹o ao hå ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi x©y dùng n«ng th«n míi. 3.2.22. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng tr¹m thó ý x· (c¶ diÖn tÝch trång c©y thuèc, vμnh ®ai b¶o vÖ, chuång bÖnh gia sóc chê xÐt nghiÖm...) lÊy tõ 400 ®Õn 500m2. Kho¶ng c¸ch li tèi thiÓu cña tr¹m thó ý x· ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. 3.2.23. X−ëng nghiÒn trén n»m trong côm ch¨n nu«i vμ c¸ch c¸c chuång nu«i gia sóc, gia cÇm Ýt nhÊt 50m. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng x−ëng lÊy tõ 400 ®Õn 500m2. B¶ng 7 §èi t−îng c¸ch li Kho¶ng c¸ch li (m) Nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng 200 §−êng liªn x· 50 Nguån n−íc sinh ho¹t vμ tr¹i ch¨n nu«i 300 3.2.24. C¸c x· - hîp t¸c x· cÇn cã tr¹m xay x¸t thãc. §Þa ®iÓm x©y dùng tr¹m ph¶i gåm ®a sè hé sö dông. Hé ë xa nhÊt kh«ng c¸ch qu¸ 1,5km. Tr¹m xay x¸t thãc nªn ®Æt gÇn trôc ®−êng liªn th«n, liªn x· vμ ë vμo trung ®é gi÷a c¸c xãm nhμ ë, ®ång thêi ph¶i ®Æt c¸ch xa khu trung t©m vμ nhμ ë Ýt nhÊt lμ 100m ®Ó trèng bôi vμ ån. Nªn x©y dùng tr¹m xay x¸t thãc ®Ó kÕt huyÖn hîp víi tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc vμ cã thÓ bè trÝ gÇn s©n kho hoÆc c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®Ó sö dông chung hÖ thèng giao th«ng, cÊp ®iÖn. Nh÷ng x· cã d©n c− tËp trung th× cÇn x©y dùng mét tr¹m xay x¸t thãc. §èi víi vïng nói, ®iÓn d©n c− ph©n bè r¶i r¸c th× mçi ®iÓm d©n c− tËp trung hoÆc ®iÓm d©n c− nªn cã mét tr¹m xay x¸t thãc. 3.2.25. Tiªu chuÈn diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng mét t¹m x¸y x¸t thãc lÊy tõ 250 ®Õn 350m2. Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 Chó thÝch: Tiªu chuÈn trªn bao gåm diÖn tÝch ®Êt x©y dùng nhμ ®Ó m¸y xay x¸t vμ n¬i c«ng nh©n vËn hμnh, chç ®Ó thãc cña x· viªn, chç xay x¸t, n¬i c©n ®ong thãc, s©n phôc vô vμ ®Êt trång c©y xanh. 3.2.26. §Þa ®iÓm x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt g¹ch ngãi, v«i cÇn bè trÝ: GÇn c¸c n¬i khai th¸c nguyªn liÖu vμ cã giao th«ng ®−êng bé hoÆc ®−êng thuû thuËn tiÖn; Trªn khu ®Êt kh«ng bÞ ngËp lôt, ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng; C¸ch ruéng lóa, kho ph©n bãn ho¸ häc, kho thuèc trõ s©u vμ c¸c tr¹i ch¨n nu«i Ýt nhÊt 100m. C¸ch xa khu trung t©m vμ nhμ ë Ýt nhÊt 100m (®èi víi c¬ së s¶n xuÊt g¹ch ngãi) vμ 200m (®èi víi c¬ së s¶n xuÊt v«i) vÒ phÝa cuèi h−íng giã chñ ®¹o.Xung quanh nªn trång c©y xanh ®Ó c¸ch li. 3.2.27. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt g¹ch, ngãi theo tiªu chuÈn lÊy tõ 550 ®Õn 650m2/100 viªn/n¨m. Chó thÝch: Tiªu chuÈn trªn bao gåm: DiÖn tÝch ®Êt ®ñ ®Ó lμm kho nguyªn liÖu, kho nhiªn liÖu, kho ng©m ñ, t¹o h×nh, s©n lß, ®−êng néi bé, l¸n tr¹i, n¬i ®ãng g¹ch, ngãi, méc, n¬i xÕp thμnh phÈm. 3.2.28. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt v«i tÝnh theo tiªu chuÈn lÊy tõ 0,5 ®Õn 0,7m2/1 tÊn/1 n¨m. Chó thÝch: Tiªu chuÈn trªn bao gåm diÖn tÝch ®Êt x©y dùng lß, kho nhiªn liÖu, b·i nguyªn liÖu, ®−êng néi bé, l¸n tr¹i, kho chøa thμnh phÈm. 3.2.29. X−ëng rÌn, méc, söa ch÷a c¬ khÝ, n«ng cô. Mçi hîp t¸c x· cÇn cã mét x−ëng bao gåm bé phËn méc, bé phËn rÌn vμ bé phËn söa ch÷a c¬ khÝ. §Þa ®iÓm x©y dùng x−ëng rÌn, méc, söa ch÷a c¬ khÝ n«ng vô gÇn s©n kho, tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, tr¹m xay x¸t thãc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¹o thμnh khu s¶n xuÊt trung t©m cña hîp t¸c x·. 3.2.30. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng x−ëng méc, söa ch÷a c¬ khÝ n«ng cô lÊy tõ 700 ®Õn 1000m2.. Chó thÝch: Tiªu chuÈn trªn bao gåm: diÖntÝch ®Êt x©y dùng c¸c bé phËn rÌn, méc, nguéi, c¬ khÝ, b·i ®Ó nguyªn liÖu, m¸y mãc cÇn söa ch÷a, s©n thao t¸c ngoμi trêi. 3.3. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. 3.3.1. Mçi x· cÇn x©y dùng mét sè c«ng tr×nh v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, thÓ thao, th−¬ng nghiÖp, dÞch vô, hμnh chÝnh côm l¹i trong mét khu vùc hoÆc trªn mét trôc ®−êng ®Ó h×nh thμnh khu trung t©m x·- hîp t¸c x·. Khu trung t©m cÇn x©y dùng trong mét ®iÓm d©n c− æn ®Þnh l©u dμi, g¾n víi ®−êng trôc chÝnh ë x· vμ c¸c ®Þa thÕ cao r¸o, bÒ thÕ cã ®Þa h×nh phong c¶nh ®Ñp. Cã thÓ x©y dùng khu trung t©m kÕt hîp víi khu di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n ho¸, ®×nh chïa... cña ®Þa ph−¬ng (nÕu cã). Chó ý: NÕu trong x· cã nhiÒu ®iÓm d©n c− th× khu trung t©m cÉn x©y dùng g¾n víi ®iÓm d©n c− chÝnh vμ t−¬ng ®èi trung ®é gi−· c¸c th«n xãm. §èi víi trung t©m cò, cÇn tËn dông nh÷ng c«ng tr×nh ®· cã vμ x©y dùng thªm c«ng tr×nh míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu phôc vô vμ ®Ó h×nh thμnh mét khu hoÆc mét trôc trung t©m x©y dùng t−¬ng ®èi tËp trung. Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 3.3.2. Trong c¸c ®iÓm d©n c− cã thªm 1000 d©n vμ c¸ch xa trung t©m trªn 2km (®èi víi miÒn nói lμ cum ®iÓm d©n c− cã quy m« trªn 500 d©n vμ x· khu trung t©m trªn 3km) nªn cã trung t©m phô gåm mét sè c«ng tr×nh phôc vô ®êi sèng nh− cöa hμng mua b¸n, söa ch÷a nhá, s©n thÓ thao ®¬n gi¶n, c©u l¹c bé nhá. 3.3.3. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ë x·- hîp t¸c x· gåm cã: C«ng tr×nh hμnh chÝnh: trô së Uû ban nh©n d©n x·, §¶ng uû x·, trô së ban qu¶n trÞ hîp t¸c x·; C«ng tr×nh v¨n ho¸: nhμ v¨n hãa, c©u l¹c bé, nhμ truyÒn thèng, th− viÖn, nhμ truyÒn thanh, héi tr−êng, b·i chiÕu bãng, s©n khÊu ngoμi trêi, v−ên hoa; C«ng tr×nh gi¸o dôc: nhμ mÉu gi¸o, nhμ trÎ, tr−êng phæ th«ng c¬ së; C«ng tr×nh y tÕ: tr¹m y tÕ x·, nhμ hé sinh; C«ng tr×nh thÓ thao: s©n b·i thÓ thao, hå b¬i; C«ng tr×nh phôc vô: chî, cöa hμng hîp t¸c x· mua b¸n, ¨n uèng, cöa hμng söa ch÷a vμ phôc vô sinh ho¹t. 3.3.4. Tiªu chuÈn diÖn tÝch khu ®Êt ®Ó x©y dùng trô së Uû ban nh©n d©n x· vμ trô së §¶ng uû x· lÊy tõ 500 ®Õn 600m. Chó thÝch: 1. TiªuchuÈn diÖn tÝch nªu trªn bao gåm ®©t x©y dùng c¸c phßng lμm viÖc cña th−êng trùc Uû ban, §¶ng uû, n¬i d©n tiÕp d©n, tiÕp kh¸ch, chç ®¨ng kÝ h«n nh©n, c¸c phßng lμm viÖc cña c¸c ®oμn thÓ trong x· cïng víi chç ®Ó xe, v−ên hoa ®Êt trång c©y xanh... 2. NÕu cã ®iÒu kiÖn x©y dùng trô së hai tÇng ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt vμ t¹o h×nh khèi kiÕn tróc ®Ñp. 3.3.5. Trô së Ban quan trÞ hîp t¸c x· cã thÓ ®Æt trong khu trung t©m hoÆc khu s¶n xuÊt tËp trung. Tiªu chuÈn diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng trô së Ban qu¶n trÞ lÊy 250 ®Õn 300m2 gåm n¬i lμm viÖc cña chñ nhiÖm vμ c¸c phã chñ nhiÖm, kÕ to¸n, tμi vô, s©n v−ên nhá vμ mét sè bé phËn phô. 3.3.6. C¸c c«ng tr×nh chñ yÕu nh− Uû ban nh©n d©n, §¶ng uû x·, nhμ v¨n ho¸, tr−êng häc... cÇn bè trÝ ë vÞ trÝ trang träng trong khu trung t©m. C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ (c©u l¹c bé, th− viÖn, nhμ truyÒn thèng), nªn g¾n liÒn víi khu c©y xanh vμ mÆt n−íc t¹o thμnh mét kho¶ng kh«ng gian kiÕn tróc sinh ®éng. Cã thÓ hîp khèi mét sè c«ng tr×nh cã quy m« nhá, cã tÝnh chÊt t¹o nªn mét khu trung t©m ®Ñp, ®«ng vui, tiÕt kiÖm ®Êt x©y dùng, kinh phÝ vμ mét sè trang thiÕt bÞ, nét sè c«ng tr×nh kÜ thuËt nh− ®−êng s¸, cÊp ®iÖn, cÊp n−íc... 3.3.7. Mçi x· - hîp t¸c x· ph¶i x©y dùng nhμ trÎ, tr−êng mÉu gi¸o. §èi víi tr−êng mÉu gi¸o ph¶i ®¶m b¶o ®ñ cho tõ 50 ®Õn 80% sè trÎ trong ®é tuæi ®Õn líp, ®èi víi nhμ trÎ ®¶m b¶o tõ 50 ®Õn 60% sè trÎ trong løa tuæi ®−îc göi. 3.3.8. Sè l−îng nhμ trÎ- tr−êng mÉu gi¸o cÇn x©y dùng trong x· - hîp t¸c x· ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè d©n vμ c¬ cÊu løa tuæi, sè em cÇn göi. TÝnh trunh b×nh cø trong 1000 d©n cã 240 em d−íi løa tuæi. Quy m« mét nhμ trÎ tõ 15 ®Õn 25 em vμ quy m« mét tr−êng mÉu gi¸o kh«ng nhá h¬n 25 em. 3.3.9. Nhμ trÎ tr−êng mÉu gi¸o ®−îc thiÕt kÕ theo TCVN 3907:84. 3.3.10. Mçi x· ph¶i cã mét tr−êng phæ th«ng c¬ së. Tr−êng phæ th«ng c¬ së cÇn bè trÝ ë n¬i yªn tÜnh, ®ñ ®iÒu kiÖn vÖ sinh tèt, ®¶m b¶o häc sinh ®i l¹i an toμn vμ thuËn tiÖn. Chó thÝch: ë nh÷ng x· cã ®iÒu kiÖn nªn x©y dùng tr−êng häc tõ 2 ®Õn 3 tÇng. 3.3.11. Tr−êng phæ th«ng c¬ së ®−îc thiÕt kÕ theo TCVN 3978:84. Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 3.3.12. Mçi x· ph¶i cã mét tr¹m y tÕ víi ®Çy ®ñ c¸c bé phËn sau ®©y: Khèi kh¸m vμ ch÷a bÖnh; Khèi ®iÒu trÞ; Khèi nghiÖp vô(xÐt nghiÖm ®¬n gi¶n, pha chÕ thuèc nam, ph¸t thuèc vμ b¸n thuèc); V−ên c©y ttrång thuèc nam. 3.3.13. Tr¹m y tÕ x· cÇn ®Æt n¬i yªn tÜnh, cao r¸o vμ tho¸ng m¸t, cã nguån n−íc sinh ho¹t tèt, liªn hÖ thuËn tiÖn víi c¸c xãm nhμ ë. Tr¹m y tÕ kh«ng bè trÝ trong khu trung t©m cña x· hoÆc cña c¸c xãm nhμ ë, ph¶i c¸ch xa c¸c c«ng tr×nh kh¸c Ýt nhÊt 50 m. CÇn tr¸nh ®Æt tr¹m y tÕ ë gÇn c¸c c«ng tr×nh g©y ån μo, bôi bÆm, nãng bøc, « nhiÔm nh−: tr¹i ch¨n nu«i, lß g¹ch, lß rÌn, nhμ chÕ biÕn ph©n, chî... DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr¹m y tÕ x· lÊy tõ 1200 ®Õn 1500 m2, diÖn tÝch ®Êt x©y dùng lÊy 500m2. Chó thÝch: 1. Mét x· cã quy m« tõ 4 ®Õn 5 ngh×n d©n cÇn cã: 3 gi−êng hé sinh, 6 gi−êng ®iÒu trÞ bÖnh 2. Tiªu chuÈn diÖn tÝch khu ®Êt trªn bao gåm ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, s©n, v−ên, ®−êng ®inéi bé, bån hoa, v−ên c©y bãng m¸t, v−ên trång c©y thuèc. 3.3.14. Tr¹m b¬m ®iÖn cÇn ®−îc bè trÝ trªn khu ®Êt cao r¸o, bªn trôc giao th«ng chÝnh cña x·. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng lÊy 100 ®Õn 150 m2. 3.3.15. Quü tiÕt kiÖm bè trÝ trªn khu ®Êt cña trung t©m x· hoÆc g¾n víi mét ®iÓm d©n c− lín, bªn c¹nh trôc giao th«ng chÝnh. Cã thÓ x©y dùng kÕt hîp c«ng tr×nh th−¬ng nghiÖp cña x·, hîp t¸c x·. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng lÊy tõ 30 ®Õn 50m2. Chó thÝch: NÕu kªt hîp x©y dùng víi c«ng tr×nh th−¬ng nghiÖp th× diÖn tÝch lÊy tõ 15 ®Õn 20m2. 3.3.16. C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ x· gåm cã: Nhμ v¨n ho¸ Phßng truyÒn thèng, triÓn l·m th«ng tin; Th− viÖn; Héi tr−êng; TruyÒn thanh; B·i chiÕu bãng, s©n khÊu ngoμi trêi. ë nh÷ng x· cã ®iÒu kiÖn x©y dùng cã thÓ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nμy riªng biÖt. Nªn x©y dùng hîp khèi trong khu trung t©m v¨n ho¸ víi khu c©y xanh, hå n−íc ®Ó t¹o thμnh mét khu nghØ ng¬i, gi¶i trÝ tæng hîp, cã bé mÆt kiÕn tróc ®Ñp vμ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. Tr−êng hîp c©u l¹c bé, héi tr−êng hoÆc nhμ truyÒn thèng ®· x©y riªng th× quy ho¹ch cÇn tËn dông nh÷ng c«ng tr×nh ®ã, c¶i t¹o x©y dùng bæ sung vμ chó ý lμm v−ên xung quanh. 3.3.17. Nhμ v¨n ho¸ cã c¸c bé phËn vui ch¬i gi¶i trÝ trong nhμ vμ ngoμi trêi, n¬i tËp luyÖn nghiÖp vô, ca móa, nh¹c kÞch, chÌo, ®ång thêi lμ n¬i sinh ho¹t th−êng k× cña ®éi v¨n nghÖ x·. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng nhμ v¨n ho¸ lÊy 200m2. Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 3.3.18. Phßng truyÒn thèng, triÓn l·m tr−ng bÇy thμnh tÝch chiÕn ®Êu vμ s¶n xuÊt cña ®Þa ph−¬ng ®−îc x©y dùng trong khu vùc c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng lÊy tõ 200 ®Õn 250m2. 3.3.19. Th− viÖn cã phßng ®äc tõ 15 ®Õn 20 chç ngåi vμ kho s¸ch tõ 3 ®Õn 5 ngh×n cuèn, cã s©n cã v−ên hoa, v−ên c©y, cÇn bè trÝ n¬i yªn tÜnh. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng lÊy tõ 200 ®Õn 250m2. 3.3.20. Héi tr−êng (phßng häc võa lμ n¬i biÓu diÔn v¨n nghÖ,chiÕu phim...) víi quy m« tõ 300 ®Õn 400 chç ngåi ®−îc x©y dùng trong khu vùc c«ng tr×nh v¨n ho¸. 3.3.21. Nhμ truyÒn thanh phôc vô c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn v¨n ho¸ vμ s¶n xuÊt x©y dùng trong khu vùc c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸. DiÖn tÝch lÊy tõ 100 ®Õn 150m2. 3.3.22. B·i chiÕu bãng vμ s©n khÊu ngoμi trêi nªn ®Æt gÇn khu c«ng tr×nh v¨n hãa vμ c©y xanh. Cã thÓ dïng s©n b·i thÓ thao hoÆc s©n kho lμm b·i bãng vμ biÓu diÔn v¨n nghÖ. DiÖn tÝch b·i chiÕu bãng vμ s©n khÊu ngoμi trêi lÊy tõ 1100 ®Õn 1300m2. Chó thÝch: Tiªu chuÈn diÖn tÝch nªu trªn ¸p dông khi b·i chiÕu bãng vμ s©n khÊu ngoμi trêi lμm riªng kh«ng kÕt hîp v¬Ý nhμ v¨n ho¸ hoÆc s©n b·i thÓ thao hay s©n kho. NÕu kÕt hîp víi nhμ v¨n ho¸ th× diÖn tÝch gi¶m 20%. NÕu kÕt hîp víi s©n b·i thÓ thao hoÆc s©n kho th× cÇn tÝnh thªm diÖntÝch s©n khÊu tõ 150 ®Õn 200m2 ë bªn c¹nh s©n b·i thÓ thao hoÆc s©n kho. 3.3.23. S©n b·i thÓ thao. Mçi x· chØ cÇn cã mét khu ®Êt ®Ó tËp thÓ thao, tËp qu©n sù. Chó thÝch: S©n thÓ thao cña x· nªn kÕt hîp víi s©n thÓ thao cña tr−êng häc vμ cã thÓ sö dông lμm b·i chiÕu bãng, biÓu diÔn v¨n nghÖ ngoμi trêi ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt. 3.3.24. ThiÕt kÕ s©n thÓ thao theo TCVN 4205:86. 3.3.25. Cöa hμng hîp t¸c x· mua b¸n gåm: Chç b¸n thùc phÈm, rau qu¶; Chç b¸n c«ng nghÖ thùc phÈm vμ hμng thñ c«ng; Chç b¸n, mua n«ng s¶n, l©m s¶n, s¶n phÈm thñ c«ng, chÕ phÈm, phÕ liÖu; Gian h¸ng ¨n uèng. Chó thÝch: §èi víi nh÷ng ®iÓm d©n c− cã trªn 1000 d©n, ë c¸ch xa cöa hμng mua b¸n x· trªn 2km (®èi víi miÒn nói lμ côm ®iÓm d©n c− cã trªn 300 d©n, c¸ch xa cöa hμng mua b¸n x· trªn 3km) cã thÓ x©y dùng mét quÇy mua b¸n ®Ó phôc vô t¹i chç. DiÖn tÝch ®Êt cña quÇy mua b¸n lÊy tõ 130 ®Õn 200m2. 3.3.26. Cöa hμng hîp t¸c x· mua b¸n nªn x©y dùng trªn ®−êng trôc chÝnh cña x·, ng· ba, ng· t− hoÆc gÇn chî. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng cöa hμng hîp t¸c x· mua b¸n lÊy tõ 500 ®Õn 600 m2. Sè chç mua b¸n hμng phô thuéc quy m« d©n sè cña x· tÝnh theo tiªu chuÈn sau: Cöa hμng b¸ch ho¸, c«ng nghÖ: mét chç b¸n phôc vô cho 1000 ®Õn 2000 d©n; Cöa hμng thùc phÈm, rau qu¶: mét chç b¸n phôc vô cho 2000 ®Õn 3000 d©n; Cöa hμng thu mua n«ng s¶n, l©m s¶n, s¶n phÈm thñ c«ng: mét chç phôc vô cho toμn x·. Gian hμng ¨n uèng tõ 10 ®Õn 20 chç phôc vô cho to¸n x·. 3.3.27. ë x· - hîp t¸c x· cÇn cã mét sè cöa h¸ng phôc vô sinh ho¹t nh©n d©n nh−: söa ch÷a ®å gia ®×nh, söa ch÷a xe ®¹p, xe m¸y, may mÆc, c¾t tãc, nhuém... Cöa hμng söa ch÷a vμ phôc vô sinh ho¹t nªn x©y dùng trong khu trung t©m, ë vÞ trÝ cã giao th«ng thuËn tiÖn nh− trªn trôc ®−êng ®i l¹i chÝnh trong x·, ë ng· ba, ng· t− Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 hoÆc gÇn chî. Cöa hμng nªn x©y dùng liÒn víi cöa hμng mua b¸n ®Ó h×nh thμnh khu dÞch vô. Chó thÝch: NÕu c¸c cöa hμng do x· viªn tù x©y dùng th× ph¶i cã h−íng dÉn ®Ó x©y dùng theo quy ho¹ch. 3.3.28. Sè chç phôc vô trong cöa h¸ng phô thuéc quy m« d©n sè cña x· ®· ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng 8. B¶ng 8 Lo¹i dÞch vô Sè phôc vô cho 1000 d©n §èi víi cöa hμng söa ch÷a tõ 0,5 ®Õn 0,7 chç/ 1000 d©n §èi víi cöa hμng c¾t tãc tõ 1,0 ®Õn 1,5 chç/ 1000 d©n §èi víi cöa hμng may mÆc tõ 0,8 ®Õn 1,2 chç/ 1000 d©n DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng c¸c cöa hμng söa ch÷a phôc vô vμ phôc vô sinh ho¹t lÊy tõ 300 ®Õn 400m2. 3.3.29. Mçi x· cÇn tæ chøc mét chî nhá.Chî nªn bè trÝ trªn mét khu ®Êt cao ®Ó tho¸t n−íc nhanh. Nªn gia cè b»ng vËt liÖu ®Þa ph−¬ng (xØ, g¹ch vì...)vμ bè trÝ mét sè lÒu bμn hμng xung quanh, bè trÝ khu vÖ sinh c«ng céng. Chî cÇn ®Æt ë vÞ trÝ cã giao th«ng ®i l¹i thuËn tiÖn nh− ë gÇn trôc ®−êng chÝnh, bÕn s«ng, bÕn c¸c kªnh r¹ch, ng· ba, ng· t−. Chî cÇn ®Æt c¸ch khu ë, c¸ch ®−êng giao th«ng cã l−u l−îng ng−êi lín nh− quèc lé, tØnh lé Ýt nhÊt 100m ®Ó ®¶m b¶o an toμn. DiÖn tÝch ®Êt lÊy lμm chî tõ 50 ®Õn 100m2. 3.3.30. NghÜa trang nh©n d©n ph¶i ®Æt c¸ch xa c¸c xãm nhμ ë 500m, ë n¬i cao r¸o kh«ng bÞ ngËp lôt, kh«ng bÞ sôt lë. CÇn tËn dông®Êt canh t¸c xÊu ®Ó lμm nghÜa trang. DiÖn tÝch khu ®Êt lμm nghÜa trang nh©n d©n phô thuéc vμo sè d©n ë x· - hîp t¸c x·, trong ®ã khu mé chiÕm 80%, ®−êng ®i c©y xanh chiÕm 20% tæng sè ®Êt. 3.4. Quy ho¹ch khu vùc x©y dùng nhμ ë 3.4.1. Khu vùc x©y dùng nhμ ë gåm c¸c xãm nhμ ë. Xãm nhμ ë ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®©y: KÕ thõa (cã c¶i t¹o) t×nh h×nh ph©n bè d©n c− hiÖn tr¹ng; Cã sè d©n thÝch hîp ®Ó tæ chøc c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng cÇn thiÕt hμng ngμy nh− nhμ trÎ- tr−êng mÉu gi¸o, cöa hμng phôc vô . Phï hîp víi viÖc tæ chøc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cña x· - hîp t¸c x· (®éi s¶n xuÊt). Thêi gian ®i ®Õn c¸c n¬i lμm viÖc tèi ®a lμ 20 phót; Phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Êt ®ai (cã thÓ dùa vμo ®Þa h×nh, ®Þa vËt nh− ®−êng s¸, ao hå, kªnh m−¬ng, ®åi nói, d¶i ®Êt xanh ®Ó ph©n ®Þnh danh giíi c¸c xãm nhμ ë. 3.4.2. Xãm nhμ ë ®−îc h×nh thμnh trªn c¬ së c¸c l« ®Êt gia ®×nh . Mét l« ®Êt ë gia ®×nh bao gåm c¸c thμnh phÇn sau: §Êt x©y dùng nhμ chÝnh, nhμ phô (bÕp, kho...) §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô nh− chuång ch¨n nu«i, nhμ xÝ, nhμ t¾m, giÕng n−íc, bÓ n−íc; S©n nèi vμo nhμ, lèi ®i l¹i néi bé, chç ®Ó r¬m r¹, cñi, r¸c v.v...; §Êt trång rau, trång hoa, trång c©y; §Êt hμng rμo xung quanh. Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 3.4.3. Tiªu chuÈn diÖn tÝch ë mét hé ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - Vïng nói phÝa b¾c, T©y Nguyªn 300m2. - Vïng ®ång b»ng B¾c Bé, trung du, miÒn trung tõ Thanh Ho¸ ®Õn ThuËn H¶i:200m2. - Vïng ®ång b»ng Nam Bé, trung du Nam Bé:200m2. Chó thÝch: 1. Tiªu chuÈn ®Êt ë cña 1 hé thuéc vïng trung du, nh−ng ë trªn khu ®Êt réng b»ng ph¼ng lÊy theo tiªu chuÈn vïng ®ång b»ng. 2. C¸c tiªu chuÈn sö dông ®Êt kh¸c (®Êt v−ên kinh tÕ gia ®×nh, ao hå...) ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc. 3.4.4. DiÖn tÝch c¸c khu ®Êt cÇn quy ho¹ch trong l« ®Êt ë ®−îc quy ®Þnh vμo b¶ng 9. B¶ng 9 Tªn c«ng tr×nh, khu ®Êt DiÖn tÝch khu ®Êt (m2) Nhμ chÝnh (®Ó ë) Nhμ phô (bÕp, kho) S©n Tõ 48 ®Õn 60 GiÕng, bÓ chøa n−íc, nhμ t¾m Tõ 24®Õn 32 Chç ®Ó r¬m, r¹, r¸c Tõ 24 ®Õn 32 Tõ 24 ®Õn 9 Tõ 24 ®Õn 16 Lèi ®i l¹i Tõ 24 ®Õn 12 Chuång ch¨n nu«i Tõ 10 ®Õn 16 Nhμ xÝ Tõ 2 ®Õn 2,4 Hμng rμo xung quanh Tõ 30 ®Õn 60 DiÖn tÝch v−ên trång rau, trång hoa, trång c©y ¨n qu¶... tuú ®iÒu kiÖn tõng n¬i mμ x¸c ®Þnh cho thÝch hîp. 3.4.5. H×nh d¹ng cña l« ®Êt cÇn chän phï hîp vμ thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp nhμ cöa, tæ chøc sinh ho¹tvμ s¶n xuÊt cña gia ®×nh. Nªn chän ch÷ nhËt ®Ó dÔ bè côc c¸c thμnh phÇn trong l« ®Êt ë vμ ®−êng trong xãm ®−îc b»ng ph¼ng. 3.4.6. Bè côc c¸c thμnh phÇn trong l« ®Êt ë ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn nhÊt cho sinh ho¹t gia ®×nh vμ s¶n xuÊt kinh tÕ phô. C¸c thμnh phÇn x©y dùng trong l« ®Êt nh− nhμ chÝnh, bÕp, s©n, giÕng, bÓ chøa n−íc, nhμ t¾m, chç ®Ó r¬m r¹... cÇn bè trÝ gän vμo mét gãc cña l« ®Êt, vÓ phÝa ®−êng ®i trong xãm ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i, sinh ho¹t ®ång thêi t¹o bé mÆt kiÕn tróc cho th«n xãm. Chuång ch¨n nu«i nhμ xÝ cÇn dÆt cuèi h−íng giã so víi nhμ ë, nhμ bÕp bè trÝ n¬i kÝn ®¸o. Nªn bè trÝ c¹nh ng¾n cña l« ®Êt gi¸p víi ®−êng ®i trong xãm ®Ó gi¶m ®−îc chiÒu dμi ®−êng ®i vμ ®−êng d©y ®iÖn (khi cã ®iÒu kiÖn khÝ ho¸). 3.5. C©y xanh trong c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x·. 3.5.1. ViÖc trång c©y xanh trong c¸c ®iÓm d©n c− x·- hîp t¸c x· ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a yªu cÇu kinh tÕ (thu ho¹ch tr¹i rau, qu¶, lÊy gç, phßng hé...) víi c¸c yªu cÇu Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 vÒ kiÕn tróc, nh»m c¶i thiÖn m«i tr−êng sinh th¸i, yªu cÇu quèc phßng. 3.5.2. C©y xanh trång ë c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· bao gåm: C¸c v−ên c©y t¹p trung nh− v−ên c©y kinh tÕ, c©y ¨n qu¶, c©y thuèc, v−ên −¬m; C©y xanh, v−ên hoa trång trong khu trung t©m vμ quanh c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa c«ng céng. C©y xanh c¸ch li trång quanh c¸c khu s¶n xuÊt tËp trung hoÆc quanh c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. C©y xanh trång ven kªnh m−¬ng vμ ven lμng; C©y xanh trång ven lμng vμ ven hå ao; C©y xanh trång trong l« ®Êt cña gia ®×nh n«ng d©n. 3.5.3. Quy ho¹ch trång c©y trong c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· cÇn tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Êt ®ai, ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña ®Þa ph−¬ng ®Ó trång ®−îc nhiÒu c©y ¨n qu¶ c©y lÊy gç, c©y c«ng nghiÖp ®Æc s¶n cã hiÑu qu¶ kinh tÕ cao. 3.5.4. Quy ho¹ch trång c©y trong c¸c ®i ®iÓm d©n c− ph¶i kÕt hîp víi quy ho¹ch trång c©y phßng hé ngoμi ®ång ruéng, c©y phßng hé chång c¸t ven biÓn, c©y chèng sãi mßn vμ b¹c mÇu ®Ó t¹o thμnh mét hÖ thèng c©y xanh thèng nhÊt trong x·. 3.5.5. CÇn chó ý viÖc trång c©y xanh t¹o c¸c bån hoa trong khu trung t©m vμ phÝa tr−íc c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö. NÕu cã ®iÒu kiÖn nªn tæ chøc mét v−ên hoa nhá trong khu trung t©m, g¾n bã hμi hoμ víi c©y cèi, mÆt n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc xung quanh. 3.5.6. Trong c¸c khu tr¹m x¸, tr−êng häc nhμ trÎ, tr−êng mÉu gi¸o kh«ng trång c©y cã nhùa ®éc, c©y cã hoa qu¶ hÊp dÉn ruåi muçi, c©y cã gai. CÇn trång c¸c lo¹i c©y cã bãng m¸t vμ t¸c dông lμm s¹ch kh«ng khÝ (long l·o, b¹ch ®μn...) Trong khu tr¹m x¸ cÇn trång c¸c lo¹i c©y thuèc, trong khu tr−êng häc trång c¸c lo¹i c©y phôc vô thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm. 3.5.7. Xung quanh khu s¶n xuÊt tËp trung vμ xung quanh c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt g©y bôi nhiÒu, cã mïi h«i h¸m hoÆc ph¸t ra tiÕng ån cÇn trång c©y xanh ®Ó t¹o d¶i c¸ch li víi khu ë. Chó thÝch: Nªn trång c©y cã th©n cao, t¸n lín, l¸ dÇy xen kÏ víi c©y bôi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¸ch li vÖ sinh. CÇn chó ý kÕt hîp trång c©y xanh víi viÖc thu nhËp vÒ kinh tÕ. 3.5.8. Trong nghÜa trang kh«ng trång c©y ¨n qu¶ mμ trång nhiÒu lo¹i c©y cã kh¶ n¨ng diÖt vi khuÈn. Xung quanh 3.5.9. Trong l« ®Êt ë cña gia ®×nh chñ yÕu trång rau, c¸c lo¹i c©y ¾n qu¶, c©y lÊy gç kÕt hîp víi chèng nãng, chèng n¾ng, chèng giã rÐt vμ b·o. Ngoμi ra cã thÓ lμm rμn d©y leo trång c©y c¶nh hoÆc trång hoa. 3.5.10. Tuú theo h−íng cña nhμ ë, c©y trong l« ®Êt gia ®×nh nªn trång nh− sau: PhÝa nam vμ ®«ng nam trång bôi c©y thÊp, c©y cã t¸n l¸ th−a, c©y cã th©n cao (cau, b¹ch ®μn, b−ëi) ®Ó nhμ ë kh«ng bÞ ch¾n giã m¸t. §Ó ch¾n giã cÇn trång c©y lÊy gç, c©y ¨n qu¶ l¸ ®Çy cã kh¶ n¨ng ch¾n giã vμ chèng nãng tèt (mÝt,nh·n,chuèi, tre...) PhÝa tr−íc hiªn nhμ, ®Êt gi÷a nhμ chÝnh vμ nhμ phô vμ vÒ h−íng xÊu cña nhμ ë cÇn trång nh÷ng lo¹i c©y leo ®Ó chèng nãng, chèng bøc x¹ kÕt hîp víi thu ho¹ch hoa, l¸, qu¶. Hμng rμo quanh l« ®Êt ë cÇn trång c¸c lo¹i c©y c¾t xÐn mËt ®é dμy (rau ngãt, chÌ m©y...) Hμng rμo c©y xanh t−êng hoa tr−íc nhμ nªn ®Ó cao 0,6m,dÇy tõ 0,3 ®Õn 0,6m. Kh«ng nÓntång thμnh hμng rμo cao kÝn khu ®Êt ë gia ®×nh ®Ó tr¸nh cím rîp cho c©y kh¸c vμ bãng m¸t. Chó thÝch: §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ tre nh−ng vÉn gi¶m ®−îc trång tre trªn ®Êt ë gia ®×nh cÇn ph¸t triÓn trång tre ë nh÷ng n¬i ®Êt kh«ng canh t¸c ®−îc, ven s«ng d−íi ch©n Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 ®ª vμ trång tre lμm luü chiÕn ®Êu. 3.5.11. Ven ®−êng trôc cña x·, ®−êng liªn x· vμ ®−êng chÝnh trong c¸c ®iÓm d©n c− cÇn trång Ýt nhÊt cã mét hμng c©y bãng m¸t vμ cho thu hoËch gç hoÆc hoa qu¶. 3.5.12. Ven ®−êng nèi c¸c xãm nhμ ë ®−êng hoÆc ®i tíi c¸c khu s¶n xuÊt, tíi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nªn trång mét hμng c©y t¸n hÑp, cã kho¶ng c¸ch tõ 2m trë lªn ®Ó kh«ng g©y trë ng¹i cho xe c¶i tiÕn vμ ng−êi g¸nh ®ång qua l¹i. 3.5.13. Mçi x· - hîp t¸c x· ph¶i cã mét v−ên −¬m. VÞ trÝ v−ên −¬m cÇn ®¶m b¶o: Cã ®ñ n−íc t−íi th−êng xuyªn, kh«ng bÞ óng lôt; §Êt xèp cã ®é ph× cao, kh«ng bÞ cím rîp. ThuËn tiÖn cho viÖc ch¨m sãc vμ chuyªn trë c©y gièng ®Õn n¬i trång Chó thÝch: V−ên −¬m ë vïng nói, trung du cÇn ®−îc b¶o vÖ, chèng sãi mßn, lò giã xo¸y, s−¬ng muèi, quanh v−ên −¬m cÇn trång c©y ch¾n giã vμ ®μo m−¬ng tiªu óng. 3.5.14. DiÖn tÝch v−ên −¬m lÊy tõ 5 ®Õn 7m2/ha diÖn tÝch ®Êt canh t¸c vμ ®Êt thæ c− cña x·- hîp t¸c x·. Chó thÝch: X· - hîp t¸c x· nμo cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c©y gièng ®Ó tù trång rõng hoÆc cung cÊp cho nhμ n−íc vμ cho c¸c n¬i kh¸c th× diÖn tÝch v−ên −¬m do ngμnh l©m nghiÖp quy ®Þnh. 3.6. C¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c− cò 3.6.1. Cïng víi viÖc x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c− míi ph¶i c¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c− cò. Trªn c¬ së ph©n tÝch hiÖn tr¹ng vÒ c¸c mÆt nh−: mËt ®é x©y dùng, chØ tiªu d©n c− c¸c lo¹i, gi¸ trÞ cña nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ®−êng s¸, vÒ sinh m«i tr−êng v.v...mμ ®Ò ra c¸c ph−¬ng ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ¨n ë, nghØ ng¬i cña nh©n d©n trong c¸c ®iÓm d©n c− cò. 3.6.2. §èi t−îng c¶i t¹o lμ mét nhãm nhμ ë hoÆc mét nhãm c«ng tr×nh c«ng céng, mét ®o¹n ®−êng v.v... H×nh thøc c¶i t¹o cã thÓ ®ång bé hoÆc c¶i t¹o tõng phÇn. 3.6.3. Néi dung c¶i t¹o gåm: Tæ chøc l¹i hoÆc ®iÒu chØnh c¸c khu chøc n¨ng trong c¸c xãm nhμ ë. §iÒu chØnh l¹i m¹ng l−íi c«ng tr×nh c«ng céng hoÆc n©ng cao chøc n¨ng vμ tiÖn nghi phôc vô c¸c c«ng tr×nh , x©y thªm hoÆc më réng mét sè c«ng tr×nh; Tæ chøc hoÆc ®iÒu chØnh l¹i m¹ng l−íi giao th«ng, bá bít c¸c ®−êng côt , ®−êng hÎm hoÆc më thªm nh÷ng ®o¹n ®−êng míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®i l¹i, s¶n xuÊt sinh ho¹t cña c¸c ®iÓm d©n c−; C¶i t¹o hoÆc bæ sung thªm c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt nh− cÊp ®iÖn, cÊp n−íc, tho¸t n−íc, n¨ng l−îng; C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vÖ sinh nh− lÊp hå ao tï ®äng hoÆc kh¬ith«ngnguån n−íc dùng nhμ t¾m c«ng céng, thay hè xÝ cò cña tõng gia ®×nh b»ng hè xÝ hai ng¨n; Bè trÝ thªm nhμ ë hoÆc c«ng tr×nh c«ng céng vμo c¸c khu ®Êt trèng, ®Êt thæ canh r¶i r¸c trong c¸c nhãm nhμ ë; Gi¶m mËt ®é x©y dùng t¹i c¸c khu cã nhiÒu nhμ cöa, c«ng tr×nh chen chóc; C¶i t¹o trong nhμ ë, nhμ phô bè trÝ hîp lÝ c¸c c«ng tr×nh trong l« ®Êt ë c¸c gia ®×nh ®¶m b¶o yªu cÇu chØ ®¹o trong yªu cÇu x©y dùng; X¸c ®Þnh , lùa chän c¸c mÉu nhμ hoÆc c«ng tr×nh c«ng céng cho c¸c ®iÓm d©n c− ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kiÕn tróc, biÖn ph¸p kÜ thuËt ®Ó c¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c−; Xem xÐt, x¸c ®Þnh sè hé chuyÓn ®i hoÆc sè hé chuyÓn ®Õn cïng víi viÖc x©y dùng míi hoÆc më réng phï hîp víi tÝnh chÊt vμ yªu cÇu sö dông cña tõng c«ng tr×nh. §μo ®Êt, san nÒn vμ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn x©y dùng ë c¸c khu c¶i t¹o; C¶i t¹o c©y xanh (bao gåm c©y xanh c«ng céng vμ c©y xanh trong tõng hé gia Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 ®×nh). 4. Quy ho¹ch hÖ giao th«ng, cÊp ®iÖn cÊp n−íc, tho¸t n−íc vμ vÖ sinh trong c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x·. 4.1. M¹ng l−íi ®−êng trong c¸c ®iÓm d©n c− x·- hîp t¸c x·. 4.1.1. Quy ho¹ch m¹ng l−íi x· - hîp t¸c x· ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch toμn diÖn cña ®iah ph−¬ng, ph¶i thõa kÕ vμ ph¸t triÓn m¹ng l−íi ®−êng hiÖn cã cho phï hîp víi nhu cÇu giao th«ng vËn t¶i tr−íc m¾t vμ t−¬ng lai, phôc vô s¶n xuÊt, l−u th«ng vμ yªu cÇu ®i l¹i sinh ho¹t cña nh©n d©n. 4.1.2. Quy ho¹ch m¹ng l−íi ®−êng ph¶i kÕt hîp quy ho¹ch m¹ng l−íi thuû n«ng, quy ho¹ch d©n c− vμ c¸c c«ng tr×nh kiÕn thiÕt ®ång ruéng, x©y dùng n«ng th«n. 4.1.3. Quy ho¹ch m¹ng l−íi ph¶i nghiªn cøu phï hîp víi ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt vμ vËn chuyÓn, ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c ph−ên tiÖn vËn chuyÓn th« s¬, nh−ng ph¶i dù tÝnh ®Õn b−íc ph¸t triÓn c¬ giíi ho¸. 4.1.4. M¹ng l−íi ®−êng trong c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ph¶i ®¶m b¶o liªn hÖ thuËn tiÖn víi m¹ng l−íi ®−êng trong huyÖn vμ tØnh thμnh mét m¹ng l−íi hoμn chØnh. 4.1.5. M¹ng l−íi ®−êng trong c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ph¶i ®¶m b¶o liªn hÖ trùc tiÕp vμ thuËn lîi gi−· khu trung t©m víi c¸c ®iÓm d©n c−, nèi liÒn khu d©n c− víi c¸c khu s¶n xuÊt vμ c¸c khu d©n c− víi nhau. 4.1.6. M¹ng l−íi ®−êng ë x· - hîp t¸c x· chia thμnh 4 lo¹i sau ®©y: a) §−êng trung t©m: ph¶i ®¶m b¶o hai lμn xe, mÆt ®−êng réng 7m. Nh÷ng ®o¹n cÇn thiÕt cÇn cã hÌ vμ trång c©y bãng m¸t. b) §−êng lo¹i I:gåm ®−êng trôc x·, ®−êng liªn x· dμnh cho « t« vμ xe m¸y kÐo d−íi 6 tÊn vμ tèc ®é kh«ng qu¸10km/h. Tiªu chuÈn kÜ thuËt ®−êng lo¹i I quy ®Þnh trong b¶ng 10. B¶ng 10. §Þa h×nh BÒ réng nÒn BÒ réng mÆt B¸n kÝnh nhá nhÊt §é rèc lín nhÊt vμ ®−êng tèi thiÓu ®−êng tèi thiÓu ®é dμi dèc §ång b»ng 5 2,5 10 lí hÊ 4 §åi 5 2,5 10 5%/500 Nói 5 2,0 7 7%/500 c) §−êng lo¹i II: gåm ®−êng trôc cña th«n, ®−êng liªn th«n sö dông cho xe « t« con vμ xe th« s¬ träng t¶i 1 tÊn.Tr−êng hîp cã m¸y kÐo ®i th× hÖ thèng cÇu cèng cña ®−êng nμy ph¶i t¨ng c−êng nh− cña ®−êng lo¹i I. Tiªu chuÈn kÜ thuËt ®−êng lo¹i II ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11 B¶ng 11 Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 §é dèc lín nhÊt vμ §Þa h×nh BÒ réng nÕu BÒ réng mÆt B¸n nhá nhÊt ®é dèc ®−êng tèi thiÓu ®−êng tèi thiÓu dμi lín nhÊt §ång b»ng 3 2 kh«ng quy ®Þnh 4 §åi 3 2 5%/300 Nói 2 2 7%/300 d) §−êng lo¹i III: gåm cã ®−êng bê s«ng, bê thöa. NÕu bê vïng, bë thöa dïng lμm ®−êng giao th«ng th× ph¶i réng 1,5m, mÆt ®−êng gi¶i cÊp phèi dïng cho xe ba g¸c 5 t¹, xe cót kÝt, tr©u bß vμ ng−êi ®i l¹i. 4.1.7. §−êng vËn chuyÓn hμng ho¸ nªn ®i phÝa ngoμi c¸c ®iÓm d©n c−. 4.1.8. Khi v¹ch mét tuyÕn ®−êng cô thÓ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: KÕt hîp yªu cÇu giao th«ng víi yªu cÇu thuû lîi, trång c©y ¨n qu¶ vμ quèc phßng; H−íng ®−êng ph¶i ®¶m b¶o nhμ hai bªn ®−êng ®ãn ®−îc giã m¸t. TuyÕn ®−êng ph¶i phï hîp víi ®Þa h×nh ®Ó ®¶m b¶o khèi l−îng ®μo ®¾p Ýt nhÊt kh«ng ph¶i x©y nhiÒu c«ng tr×nh trªn ®−êng (cÇu, cèng v.v...) 4.1.9. MÆt ®−êng ph¶i b»ng ph¼ng, xe ch¹y ®−îc c¶ khi m−a, tr©u bß ®i kh«ng lÇy léi.Ph¶i tËn dông c¸c lo¹i vËt liÖu ®Þa ph−¬ng nh−: ®¸, c¸t, sái, g¹ch vôn, xØ than, xØ lß v«i v.v... ®Ó gia cè mÆt ®−êng. 4.1.10. VÞ trÝ ®Æt cÇu cèng ph¶i kÕt hîp gi÷a yªu cÇu giao th«ng, thuû lîi tho¸t n−íc vμ ph¶i tr¸nh nh÷ng n¬i ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh kh«ng tèt (c¸t ch¶y, bïn lÇy, c−êng ®é qu¸ thÊp v.v...). 4.1.11. Nh÷ng giai ®o¹n tiÕp gi¸p víi bÕn s«ng cÇn më réng ®−êng ®Ó tr¸nh g©y trë ng¹i giao th«ng khi bèc dì hμng ho¸, vËt liÖu. 4.2. HÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®iÓm d©n c− ë hîp t¸c x·. 4.2.1. HÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®iÓm d©n c− ë x· - hîp t¸c x· ®−îc thiÕt kÕ c¨n cø vμo kh¶ n¨ng ®iÖn khÝ ho¸ cña tõng vïng vμ ph©n lo¹i ba cÊp d−íi ®©y: a) §iÖn khÝ ho¸ møc thÊp (vïngI): Chñ yÕu cung cÊp ®iÖn cho c¸c c«ng tr×nh cã tÇm quan träng cña c¶ tØnh hoÆc c¶ huyÖn vμ nh÷ng c«ng tr×nh nμy nhÊt thiÕt ph¶i dïng ®iÖn (tr¹m b¬m thuû lîi lín , c¸c tr¹i ch¨n nu«i lín, c¸c c¬ së gieo trång thùc nghiÖm..) b) §iÖn khÝ ho¸ møc trung b×nh (vïng II): Ngoμi viÖc cã yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®èi t−îng nãi trªn, cßn cã yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, tr¹i ch¨n nu«i, m¸y xay x¸t, c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc vμ khu vùc Uû ban nh©n d©n x·. c) §iÖn khÝ ho¸ møc cao (vïng III): Ngoμi yªu cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®èi t−îng nãi trªn cßn yªu cÇu cho sinh ho¹t cña c¸c gia ®×nh x· viªn vμ c¸c n¬i c«ng céng. 4.2.2. Nguån cung cÊp ®iÖn ®−îc quy ®Þnh nh− sau: §èi víi vïng ®−îc ®iÖn khÝ ho¸ n»m trong khu vùc cã hÖ thèng ®iÖn quèc gia ph¶i sö dông nguån ®iÖn tõ hÖ thèng ®iÖn quèc gia (vïng III). §èi víi c¸c vïng ®iÖn khÝ ho¸ n»m xa hÖ thèng ®iÖn quèc gia hoÆc gÇn nh−ng kh«ng cã ®iÒu kiÖn dïng ®iÖn tõ hÖ thèng ®iÖn quèc gia, cã thÓ x©y dùng nguån ®iÖn ®éc lËp (tr¹m ®iÖn ®iezel vïng II). Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 §èi víi c¸c vïng ®iÖn khÝ ho¸ xa hÖ thèng ®iÖn quèc gia, cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp thñy lîi cÇn x©y dùng nhiÒu tr¹m thuû ®iÖn nhá. Trong tr−êng hîp nμy khi tÝnh to¸n cÇn dïng ®iÖn sÏ theo nguuyªn t¾c c©n ®èi t¹i chç vïng II. 4.2.3. TÝnh to¸n nhu cÇu sö dông n¨ng l−îng ®iÖn cho s¶n xuÊt dùa theo c¸c yªu cÇu cô thÓ cña tõng c¬ së s¶n xuÊt. 4.2.4. Nhu cÇu vÒ ®iÖn n¨ng phôc vô sinh ho¹t ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 12. Chó thÝch: T¹i vïng II trong ®ît ®Çu chñ yÕu cung cÊp ®iÖn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, cöa hμng, trô së, c¬ quan vμ chiÕu s¸ng n¬i sinh ho¹t c«ng céng.Trong t−¬ng tai nhu cÇu vÒ ®iÖn t−¬ng ®−¬ng ®ît ®Çu vïngIII. T¹i vïng I trong ®ît ®Çu kh«ng cung cÊp ®iÖn cho sinh ho¹t. Tuy nhiªn ®Ó tËn dông thêi gian c¸c tr¹m ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt kh«ng lμm viÖc cã thÓ cung cÊp cho sinh ho¹t nh−ng tiªu chuÈn kh« ng qóa møc ®é ®iÖn khÝ ho¸ ë vïng II trong ph¹m vi b¸n kÝnh tõ 1 ®Õn 1,5 km tÝnh tõ tr¹m cung cÊp ®iÖn. B¶ng 12 ChØ tiªu Vï I t−¬ng lai II t−¬ng lai III t−¬ng lai §ît ®Çu §ît ®Çu §ît ®Çu §iÖn n¨ng tÝnh theo ®Çu ng−êi cho sinh ho¹t vμ chiÕu s¸ng (KWh/ ng) Phô t¶i tÝnh to¸n theo ®Çu ng−êi (KWh/1000 ng) 100 200 - 100 - - Sè giê sö dông phô t¶i cùc ®¹i(h/n¨m) TØ lÖ phÇn tr¨m hé ®−îc 50 80 - 50 - - cÊp ®iÖn (%) ChiÕu s¸ng n¬i sinh ho¹t c«ng 2000 2500 - 2000 - - céng (lux) Phô t¶i tÝnh to¸n cho c¬ quan cöa hμng (W/m2) 40 70 - 40 - - tõ 2 ®Õn tõ 2 ®Õn 4 4 4.2.5. Quy ho¹ch tuyÕn ®iÖn trong c¸c ®iÓm d©n c− x·- hîp t¸c x· ph¶i g¾n liÒn víi quy ho¹ch c¶i t¹o kiÕn tróc, c¶i t¹o ®−êng s¸, hå ao. Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4454 : 1987 4.2.6. Tr¹m h¹ thÕ ph¶i ®Æt ë trung ®é cña c¸c ®iÓm dïng ®iÖn hoÆc ë gÇn phô t¶i ®iÖn lín nhÊt, ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt ®−êng d©y ra, vμo, Ýt c¾t ®−êng giao th«ng kh«ng g©y trë ng¹ivμ nguy hiÓm cho s¶n xuÊt vμ sinh ho¹t cña nh©n d©n . 4.2.7. KÕt cÊu m¹ng l−íi ®iÖn cÇn ®¬n gi¶n, chñ yÕu dïng ®−êng d©y ®iÖn trªn kh«ng theo s¬ ®å h×nh tia. Khi thiÕt kÕ cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau ®©y: B¸n kÝnh phôc vô lín nhÊt cña tr¹m biÕn thÕ lo¹i 6 ®Õn 10 KV lÊy tõ 1 ®Õn 1,5 km: ChiÒu dμi ®−êng d©y trôc t¶i ®iÖn theo quy ®Þnh b¶ng 13 B¶ng 13 Lo¹i ®−êng d©y ChiÒu dμi t¶i ®iÖn tèi ®a cña ®−êng d©y trôc (km) §ång b»ng Trung du, miÒn nói §−êng d©y h¹ thÕ 380/293v 1 1,5 §−êng cao thÕ 6 KV 9 15 §−êng cao thÕ 10KV 12 20 §Ó n©ng cao hiÖu suÊt sö dông c¸c c«ng tr×nh ®iÖn vμ h¹n chÕ hao phÝ ®iÖn nªn bè trÝ c¸c c¬ së dïng ®iÖn gÇn nhau (h×nh thμnh c¸c khu s¶n xuÊt tËp trung , x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh c«ng céng tËp trung trong khu trung t©m). §èi víi c¸c x· - hîp t¸c x· cã quy m« tõ 300 ®Õn 500 ha canh t¸c trong 5n¨m tíi nªnchän lo¹i m¸y biÕn thÕ lo¹i 50 ®Õn 100 KVA. NÕu ®Þa h×nh cho phÐp th× cã thÓ dïng m¸y lín h¬n 100KVA ®Ó phôc vô tõ 2 ®Õn 3 x· - hîp t¸c x·. M¸y biÕn thÕ nªn ®Æt ngoμi trêi. NÕu lμ m¸y 100 KVA trë xuèng th× cã thÓ ®Æt (treo) trªn cét. 4.2.8. Tr¹m h¹ thÕ nªn ®Æt ë n¬i cã nhiÒu c©y cèi cÇn ph¶i cã mét kho¶ng trèng xung quanh b¶o ®¶m khi c©y ®æ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn thiªt bÞ ®iÖn. Kho¶ng trèng c¸ch t−êng rμo b¶o vÖ tr¹m kh«ng nhá h¬n 2m. 4.2.9. Bè trÝ ®−êng d©y cao thÕ 6, 10,15, 20 KV cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: B¸m theo trôc c¸c ®−êng; Ýt v−ît s«ng hå Ýt v−ît ®−êng giao th«ng lín, khu ë; Tr¸nh xuyªn qua c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh s¶n xuÊt nhμ ë. NÕu ®i ven s«ng, bê kªnh m−¬ng, bê hå ao cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ch©n cét kh«ng bÞ n−íc sãi mßn hoÆc sôt lë; Kh«ng ®−îc ®i qua c¸c n¬i chøa chÊt dÔ ch¸y, dÕ næ (b·i x¨ng dÇu, b·i than, kho b«ng, sîi, kho ph©n ®¹m, kho l−¬ng thùc b·i ®Ó tre, nøa, l¸ gç...) §−êng d©y cao thÕ qua rõng, qua v−ên c©y cao trªn 5m ph¶i chÆt c©y ë hai bªn ®Ó c©y cao nhÊt kh«ng ch¹m ®Õn ®−êng d©y. §èi víi ®−êng d©y h¹ thÕ (380/220V) th× kh«ng b¾t buéc ph¶i chÆt c©y nh−ng kho¶ng c¸ch tõ c©y gÇn nhÊt ®Õn cét b¶o ®¶m Ýt nhÊt lμ 1m. §−êng d©y cao thÕ kh«ng ®−îc ®i qua m¸i nhμ. NÕu ®−êng d©y cao thÕ ch¹y qua c«ng tr×nh s¶n xuÊt cã m¸i lîp b»ng t«n th× m¸i nhμ ®ã ph¶i ®−îc tiÕp ®Êt phï hîp víi quy ph¹m chèng sÐt. Page 20 
Đồng bộ tài khoản