TCVN 4510 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
190
lượt xem
67
download

TCVN 4510 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4510 1988. Stuđiô âm thanh – Yêu cầu kĩ thuật về âm thanh kiến trúc- Sound studio – Technical specifications for room acoustics.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4510 1988

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 Nhãm G Stu®i« ©m thanh – Yªu cÇu kÜ thuËt vÒ ©m thanh kiÕn tróc Sound studio – Technical specifications for room acoustics Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thiÕt kÕ míi c¸c thÓ lo¹i Stu®i« ©m thanh trong ph¸t thanh, truyÒn h×nh, ®iÖn ¶nh vµ c¸c lÜnh vùc thu thanh kh¸c theo kÜ thuËt ®¬n thÓ vµ lËp thÓ. Tiªu chuÈn nµy khuyÕn khÝch ¸p dông ®èi víi viÖc thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c Stu®i« hiÖn cã vµ c¸c c«ng tr×nh cã s½n thµnh Stu®i« ©m thanh. Tiªu chuÈn nµy ®|îc ¸p dông cïng víi TCVN 4511 : 1988 1. ThÓ tÝch cña phßng. ThÓ tÝch cña phßng cho c¸c lo¹i Stu®i« sau khi ®· ®|îc xö lÝ ©m thanh, tuú theo chøc n¨ng phßng, ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. ThÓ tÝch cña c¸c phßng ch|a xö lÝ ©m thanh ph¶i ®|îc chän lín h¬n so víi sè liÖu ®· cho trong b¶ng 1, tuú theo yªu cÇu cña tõng tr|êng hîp cô thÓ. ThÓ tÝch riªng cña mçi ®¬n vÞ nh¹c ®|îc quy ®Þnh tèi thiÓu lµ 40m3 ( xem phô lôc) B¶ng 1 – Nh÷ng yªu cÇu vÒ thÓ tÝch, thêi gian ©m vang vµ møc t¹p ©m tèi ®a cho phÐp trong Stu®i« Thêi gian ©m §|êng giíi vang T500,S ( ®Æc ThÓ lo¹i h¹n møc t¹p Chøc n¨ng cña phßng ThÓ tÝch m3 tuyÕn T(f) xem Stu®i« ©m tèi ®a cho c¸c h×nh tõ 1 ®Õn phÐp (h×nh 9) 8) 1 2 3 4 5 Stu®i« s¶n xuÊt Phßng ®äc cho 1 ®Õn 3 80 ± 20 0,35 ± 0,05 2 ch|¬ng tr×nh ng|êi lêi Phßng m¸y ®¹o diÔn 100 ± 20 0,35± 0,05 3 Phßng chuÈn bÞ 70 ± 10 Tõ 0,4 ®Õn 0,5 4 Stu®i« s¶n xuÊt Phßng thu nhá 150 ± 50 Tõ 0,4 ®Õn 0,5 1 ch|¬ng tr×nh kÞch Phßng thu trung b×nh 450 ± 50 Tõ 0,6 ®Õn 0,7 1 Phßng thu lín 900 ± 100 0,8 ®Õn 0,9 1 Phßng c©m 80 ± 20 0,10 ± 0,05 1 Phßng m¸y ®¹o diÔn 120 ± 20 0,30 ± 0,05 3
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 Stu®i« s¶n xuÊt Phßng tËp duyÖt Tõ 400 ®Õn (0,6 ®Õn 0,8) ± 3 ch|¬ng tr×nh 700 0,1 ©m nh¹c vµ ca Phßng thu nh¹c thÝnh Tõ 500 ®Õn (1,0 ®Õn 1,2) ± kÞch 1 phßng, ca khóc 1000 0,1 Phßng thu ®ång ca vµ dµn Tõ 1500 ®Õn (1,2 ®Õn 1,4) ± 2 nh¹c nhá 2500 0,1 Phßng thu nh¹c nhÑ Tõ 2000 ®Õn (0,8 ®Õn 1,0) ± 2 3500 0,1 Phßng thu dµn nh¹c trung Tõ 3000 ®Õn (1,6 ®Õn 1,8) ± 2 b×nh 4500 0,1 Phßng thu giao h|ëng Tõ 6000 ®Õn ( 1,7 ®Õn 2,0) ± hîp x|íng lín kh«ng 2 9000 0,1 ng|êi xem Phßng thu giao h|ëng Tõ 12000 (2,0 ®Õn 2,2) ± hîp x|íng lín cã ng|êi 2 ®Õn 15000 0,1 xem Phßng m¸y ®¹o diÔn 120 ± 20 0,3 ± 0,05 3 Phßng kiÓm thÝnh tiªu 120 ± 20 0,3± 0,05 2 chuÈn Phßng vang 100 ± 10 2,0 ®Õn 2,5 3 Phßng pha in 100 ± 20 0,3± 0,05 3 Stu®i« truyÒn Phßng m¸y ph¸t b¨ng 120 ± 20 0,4 ®Õn 0,5 4 dÉn tÝn hiÖu Phßng ®äc trùc tiÕp 80 ± 20 0,35± 0,05 2 ph¸t thanh Phßng ph©n phèi vµ Tõ 100 ®Õn ( truyÒn ©m) 0,6 ®Õn 0,7 4 khèng chÕ tÝn hiÖu 200 2. H×nh d¹ng vµ tØ lÖ kÝch th|íc C¸c lo¹i phßng cã thÓ tÝch V ^ 150m3 ( nh| phßng thu lêi, phßng m¸y ®¹o diÔn, phßng kiÓm thÝnh, phßng thu kÞch cì nhá…) nªn chän d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, tØ lÖ kÝch th|íc tèi |u nh| sau : V ^ 80 m3 tØ lÖ cao : réng : dµi = 1 : 1,2 : 1,5 V> 80 m3 tØ lÖ cao : réng : dµi = 1 : 1,4 : 1,9 Kh«ng ®|îc sö dông c¸c tØ lÖ kÝch th|íc : C : R : D = 1 : 1 : 1 HoÆc b»ng béi sè nguyªn cña nhau C¸c phßng cã thÓ tÝch lín h¬n 150 m3 ( dïng ®Ó thu nh¹c, thu kÞch lín…) cÇn chän c¸c h×nh d¹ng víi c¸c cÆp bÒ mÆt ®èi diÖn kh«ng song song. 3. Thêi gian ©m vang Thêi gian ©m vang T500 vµ ®Æc tuyÕn tÇn sè cña nã trong d¶i tõ 63 Hz ®Õn 10.000 Hz ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1 vµ c¸c h×nh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; trong ®ã dung sai d|íi (-) ®|îc sö dông cho c¸c phßng cã thÓ tÝch nhá h¬n, dung sai trªn (+) ®|îc sö dông cho c¸c phßng cã thÓ tÝch lín h¬n thÓ tÝch danh ®Þnh cho trong b¶ng1.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 4. L¾p ®Æt vËt liÖu hót ©m VËt liÖu hót ©m ®|îc bè trÝ trªn c¸c bÒ mÆt trong phßng ( t|êng, trÇn , sµn) sao cho hÖ sè hót ©m trong d¶i tÇn tõ 63 Hz ®Õn 10.000 Hz ®|îc ph©n bè ®Òu ®Æn, t¹o nªn tr|êng ©m ®ång ®Òu. §èi víi c¸c phßng m¸y ®¹o diÔn vµ phßng kiÓm thÝnh ©m thanh lËp thÓ, vËt liÖu cÇn ®|îc bè trÝ ®èi xøng trªn hai t|êng bªn ®Ó t¹o tr|êng kiÓm thÝnh c©n ®èi. 5. Møc t¹p ©m trong Stu®i« Møc t¹p ©m tèi ®a cho phÐp trong Stu®i« ®|îc x¸c ®Þnh trong tõng d¶i ècta vµ ®|îc quy ®Þnh b»ng c¸c ®|êng cong giíi h¹n, biÓu diÔn trªn h×nh 9.
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 Mçi ®|êng cong ®|îc quy ®Þnh cho mét sè lo¹i phßng víi chøc n¨ng cô thÓ cña chóng ghi trªn b¶ng 1. Møc thanh ¸p tèi ®a cho phÐp ë ®©y lµ quy ®Þnh ®èi víi c¸c lo¹i t¹p ©m cã d¹ng t|¬ng ®èi æn ®Þnh hoÆc kÐo dµi liªn tôc. §èi víi lo¹i t¹p ©m d¹ng xung hoÆc ngÉu nhiªn qu¸ lín cÇn ®|îc kh¶o s¸t ®o ®¹c thùc tÕ ®Ó xö lÝ ®Æc biÖt. Møc t¹p ©m cña phßng n»m d|íi ®|êng cong quy ®Þnh lµ ®¹t yªu cÇu. Phô lôc 1. Stu®i« ©m thanh lµ nh÷ng phßng ®|îc x©y dùng vµ xö lÝ ©m thanh ®Æc biÖt, cã bè trÝ thiÕt bÞ chuyªn dông (microphone, bµn ®¹o diÔn ©m thanh, thiÕt bÞ ghi ©m, thiÕt bÞ t¹o vang, thiÕt bÞ kiÓm thÝnh,…) ®Ó thu, ghi vµ xö lÝ tÝn hiÖu ©m thanh ( ©m nh¹c, tiÕng nãi, tiÕng ®éng). 2. §¬n vÞ nh¹c ®|îc quy |íc b»ng c«ng suÊt ©m cña nh¹c khÝ bøc x¹ vµo m«i tr|êng kh«ng khÝ. S¸o (Flute) ®|îc chän lµm 1 ®¬n vÞ nh¹c. B¶ng d|íi ®©y quy ®Þnh trÞ sè ®¬n vÞ nh¹c cho mét sè lo¹i nh¹c khÝ quèc tÕ: §¬n vÞ nh¹c Flute,Solo (Tenor, Alto, Soprano…)………………………………………………… Violon, Violonalto ( Viola)…………………………………………………………. Clarinette, Hauthoi, Basson ( Fagotto)……………………………………………… Violoncello ( Cello), Cor……………………………………………………………. Trompette, Petite Flute (Piccolo)…………………………………………………… Tuba, Crosse, Caise, Tambour, Cymbales, Piano…………………………………… Trong thùc tÕ tÝnh to¸n, thiÕt kÕ, cã thÓ sö dông biÓu thøc ®¬n gi¶n sau cho c¸c lo¹i dµn nh¹c kh¸c nhau: Ndd : Lµ sè l|îng nh¹c c«ng danh ®Þnh biÓu diÔn trong Stu®i« V : Lµ thÓ tÝch cña Stu®i« Z : Lµ ®¬n vÞ nh¹c trung b×nh, ®Æc tr|ng cho mçi lo¹i dµn nh¹c - §èi víi dµn nh¹c d©n téc z=2 - §èi víi giµn nh¹c giao h|ëng z=4 - §èi víi giµn nh¹c kÌn z=5 - §èi víi giµn nh¹c nhÑ z= 6 3. Ph|¬ng ph¸p ®o møc t¹p ©m trong Stu®i« Møc t¹p ©m cho phÐp trong Stu®i« ®|îc x¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ møc thanh ¸p trung b×nh trong tr¹ng th¸i kh«ng cã ng|êi vµ toµn bé trang thiÕt bÞ nh| hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng… còng nh| c¸c phßng bªn c¹nh ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng b×nh th|êng.
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®o t¹p ©m ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c sè ®o cÇn ®|îc x¸c ®Þnh trong d¶i tÇn tõ 40 Hz ®Õn 8000 Hz víi bé läc th«ng d¶i 1 octa. Sè ®iÓm ®o ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng d|íi ®©y : ThÓ tÝch V, m3 Sè ®iÓm ®o Ýt nhÊt V _ 1000 10 200 ^ V < 1000 8 V < 200 6 ¦u tiªn chän c¸c ®iÓm ®o lµ c¸c ®iÓm ®Æt Micr«ph«n c«ng t¸c. ThiÕt bÞ ®o cÇn ®|îc chuÈn bÞ tr|íc khi ®o vµ kiÓm tra l¹i sau khi ®o. Gi¸ trÞ trung b×nh cña møc ©m ( ë ®©y gäi lµ møc ©m t|¬ng ®|¬ng Leq ) ®|îc x¸c ®Þnh theo nguyªn lÝ : ª 6 º P t
  6. q «1 T x q » Leq 10 lg « ³ dt » 3 « T 0 Po » « ¬ » ¼ Trong ®ã : P0 = 2.10-5 N/m2 ( thanh ¸p chuÈn ) Px (t) = Thanh ¸p trung b×nh q= HÖ sè t|¬ng ®|¬ng ( q = tõ 3 ®Õn 6) T = Thêi gian tÝch ph©n sè liÖu Thêi gian lÊy gi¸ trÞ tÝch ph©n cho mét sè ®o tèi thiÓu lµ 15' vµ ë 3 thêi ®iÓm kh¸c nhau : Buæi s¸ng ( Tõ 6 giê ®Õn 12 giê) Buæi chiÒu (Tõ 12 giê ®Õn 18 giê) Buæi tèi ( Tõ 18 giê ®Õn 24 giê) S¬ ®å nguyªn lÝ bè trÝ hÖ thèng thiÕt bÞ ®o møc t¹p ©m nh| sau: C¸ch tr×nh bµy kÕt qu¶ ®o KÕt qu¶ ®o ®|îc tr×nh bµy trªn ®å thÞ ( cã vÏ ®|êng cong tiªu chuÈn ®Ó tiÖn theo dâi so s¸nh) : Truc tung biÓu thÞ møc t¹p ©m trong tõng d¶i tÇn 1 octa theo thang tuyÕn tÝnh ; trôc hoµnh biÓu thÞ tÇn sè theo thang logarit. C¸c sè ®o ®|îc ®¸nh dÊu trªn to¹ ®é vµ nèi víi nhau b»ng c¸c ®o¹n th¼ng thµnh mét ®|êng biÓu diÔn møc t¹p ©m trong Stu®i«. Trong hå s¬ ®o, cÇn cã s¬ ®å bè trÝ vµ tªn, kÝ hiÖu, m· hiÖu cña thiÕt bÞ còng nh| vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®Æt Micr«ph«n kÌm theo.
Đồng bộ tài khoản