TCVN 4514 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
281
lượt xem
110
download

TCVN 4514 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4514 1988, Xí nghiệp công nghiệp- tổng mặt bằng-tiêu chuẩn thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4514 1988

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 Nhãm H XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tæng mÆt b»ng - tiªu chuÈn thiÕt kÕ Industrial enterprises General Design standard Tiªu chuÈn nμy ®Ó thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o trong ph¹m vi c¶ n−íc. Khi thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, ngoμi viÖc tu©n theo tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh kh¸c cã liªn quan. 1. Quy ho¹ch vμ bè trÝ tæng mÆt b»ng C¸c quy ®Þnh chung 1.1. Chän c¸c ®iÓm vμ diÖn tÝch cña khu ®Êt x©y dùng ph¶i dùa vμo quy m«, c«ng suÊt thiÕt kÕ, tÝnh chÊt c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp vμ tu©n theo c¸c tiªu chuÈn vÒ lùa chän khu ®Êt x©y dùng hiÖn hμnh. 1.2. Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o: ThuËn lîi nhÊt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ ®iÒu kiÖn lao ®éng trong xÝ nghiÖp; Sö dông khu ®Êt hîp lÝ, ®¹t hiÖu qu¶ vèn ®Çu t− cao nhÊt. Chän ph−¬ng ¸n tæng mÆt b»ng ph¶i so s¸nh víi chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt quy ®Þnh trong môc 1 cña tiªu chuÈn nμy. 1.3. LËp tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a. Ph©n khu chøc n¨ng ph¶i tÝnh ®Õn c¸c mèi liªn hÖ vμ c«ng nghÖ, vÖ sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, giao th«ng vμ tr×nh tù x©y dùng. b. B¶o ®¶m hîp lÝ mèi liªn hÖ gi÷a s¶n xuÊt, cung øng vËt t−, nguyªn liÖu, vËn chuyÓn s¶n phÈm, c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt trong xÝ nghiÖp còng nh− víi xÝ nghiÖp kh¸c. c. C¸c tuyÕn ®−êng ®−a ®ãn c«ng nh©n, ®−êng ®i bé ph¶i b¶o ®¶m an toμn, kho¶ng c¸ch tõ n¬i ë ®Õn n¬i lμm viÖc ph¶i ng¾n nhÊt. d. Khi c¶i t¹o vμ më réng xÝ nghiÖp ph¶i tËn dông ®Êt cßn bá trèng trªn tæng mÆt b»ng, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, cã thÓ n©ng tÇng vμ ph¶i dù tÝnh ®Õn viÖc ph¸t triÓn c¸c khu ®Êt l©n cËn. e. Tæ chøc thèng nhÊt vμ hîp lÝ c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh phôc vô v¨n ho¸ ®êi sèng cho c«ng nh©n. f. QuÇn thÓ kiÕn tróc ph¶i thèng nhÊt vμ phï hîp víi m«i tr−êng xung quanh. g. X©y dùng vμ ®−a xÝ nghiÖp vμo vËn hμnh tõng ®ît. 1.4. Quy ho¹ch tæng thÓ mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¸t triÓn thμnh phÇn chia thμnh c¸c khu chøc n¨ng sau: a. Khu hμnh chÝnh bao gåm c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng : nhμ hμnh chÝnh qu¶n trÞ, th−êng trùc, nhμ ¨n tr¹m x¸, c©u l¹c bé, phßng thÝ nghiÖm, d¹y nghÒ. b. Khu s¶n xuÊt tËp trung c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. c. Khu phô trî bè trÝ c¸c c«ng tr×nh cung cÊp n¨ng l−îng, ®éng lùc, tr¹m cÊp n−íc, thu håi vμ lμm s¹ch n−íc bÈn, söa ch÷a vμ b¶o d−ìng ph−¬ng tiÖn v©n chuyÓn bao b×. d. Khu kho, bÕn ®ç c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng, b·i th¶i. 1.5. Tæng hîp kh«ng gian kiÕn tróc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng kiÕn tróc vμ   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 ®iÒu kiÖn x©y dùng cña tõng khu chøc n¨ng. a. Khu tr−íc xÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc cã yªu cÇu kiÕn tróc cao. b. KiÕn tróc khu s¶n xuÊt chÝnh ph¶i ph¶n ¸nh ®−îc ®Æc tr−ng s¶n xuÊt bªn trong xÝ nghiÖp vμ ph¶i ®¸p øng ®−îc yªu cÇu kÜ thuËt x©y dùng. c. KiÕn tróc khu phô trî ph¶i phï hîp víi thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp. d. Khu kho, bÕn b·i tæ chøc thuËn tiÖn, an toμn cho luång hμng, luång ng−êi. 1.6. Khi chän lùa c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong xÝ nghiÖp ph¶i dùa trªn c¬ së so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n kinh tÕ kÜ thuËt kh¸c nhau vμ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu ®· ®−îc gia c«ng tõ kho ®Õn n¬i sö dông kÓ c¶ viÖc bèc dì c¸c ph©n x−ëng. 1.7. Quy ho¹ch tæng thÓ mÆt b»ng xÝ nghiÖp trªn khu ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp ph¶i tiÕn h¸nh x©y dùng tuÇn tù, x©y dùng ®Õn ®©u tr−ng dông ®Õn ®ã vμ ph¶i tu©n theo “§iÒu lÖ t¹m thêi vÒ lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vμ qu¶n lÝ ®Êt x©y dùng” ban hμnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 47 – CP cña Héi ®ång chÝnh phñ ngμy 15 th¸ng 3 n¨m 1972. Bè trÝ nhμ vμ c«ng tr×nh 1.8. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i lÊy nhá nhÊt vμ ph¶i phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ , giao th«ng,b¶o vÖ m«i tr−êng vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng nhá h¬n kho¶ng c¸ch trong quy ®Þnh TCVN 2622- 1978. 1.9. Ph¶i sö dông Ýt nhÊt c¸c kiÓu lo¹i nhμ còng nh− kÝch th−íc, c¸c chi tiÕt vμ bé phËn mÆt b»ng. 1.10. MËt ®é x©y dùng cña tæng mÆt b»ng (hÖ sè mËt ®é x©y dùng) kh«ng ®−îc lÊy nhá h¬n trÞ sè trong phô lôc 2. 1.11. C¸c nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî, phôc vô sinh ho¹t vμ c¸c kho kÝn cã thÓ bè trÝ ph©n t¸n hoÆc ph©n phèi. Tr−êng hîp bè trÝ hîp khèi ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ, yªu cÇu s¶n xuÊt, x©y dùng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, th«ng tho¸ng vμ tho¸t n−íc. 1.12. H−íng cña nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m: - §ãn ®−îc giã m¸t, tr¸nh ®−îc nãng vμ l¹nh; - Tr¸nh n¾ng chiÕu trùc tiÕp, tËn dông ¸nh s¸ng tù nhiªn. Khu ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dïng lμm chç nghØ cho c«ng nh©n, nhμ hμnh chÝnh, nhμ ¨n, phßng y tÕ... ph¶i bè trÝ ®Çu h−íng giã so víi c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt vμ ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ¶nh h−ëng cña bôi, khÝ ®éc vμ tiÕng ån. 1.13. C¸c nhμ s¶n xuÊt vμ thÝ nghiÖm, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th¶i ra khÝ ®éc, bôi c¸c c«ng tr×nh cã nguy c¬ ch¸y næ, ph¶i bè trÝ ë cuèi h−íng giã so víi c«ng tr×nh kh¸c trong tæng mÆt b»ng. 1.14. C¸c bÓ lμm l¹nh, bÓ l¾ng bïn... ph¶i bè trÝ ë nh÷ng n¬i kh«ng « nhiÔm cho m«i tr−êng xung quanh khi cã sù cè. 1.15. Trong nh÷ng vïng cã b·o, giã nãng cÇn trång c¸c d¶i c©y xanh ch¾n giã so víi c«ng tr×nh kh¸c trong tæng mÆt b»ng. 1.16. Tæng mÆt b»ng cho phÐp thiÕt kÕ c¸c s©n trong kÝn vμ kh«ng khÐp kÝn khi yªu cÇu b¾t buéc cña c«ng nghÖ hoÆc quy ho¹ch. Kh«ng cho phÐp nèi liÒn c¸c c«ng tr×nh riªng biÖt trong s©n víi nhμ t¹o thμnh s©n. Chó thÝch: 1. S©n trong khÐp kh«ng kÝn lμ s©n ba phÝa cã nhμ x−ëng nèi liÒn nhau, tØ lÖ gi÷a c¹nh kÝn   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 vμ c¹nh nhá h¬n 1. 2. Tr−êng hîp ®Æc biÖt do yªu cÇu c«ng nghÖ vμ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng sinh ra c¸c chÊt ®éc h¹i cho phÐp nèi liÒn c«ng tr×nh riªng biÖt trong s©n víi nhμ t¹o thμnh s©n nh−ng ph¶i tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 1.17 vμ 1.18 cña tiªu chuÈn nμy. 1.17. S©n trong kh«ng khÐp kÝn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a. C¹nh dμi cña s©n ph¶i song song hoÆc nghiªng mét gãc 450 so víi h−íng giã chñ ®¹o. PhÝa hë cña s©n ph¶i h−íng vÒ phÝa giã m¸t chñ ®¹o. b. §èi víi nhμ lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn qua hÖ thèng cöa sæ, chiÒu réng cña s©n ph¶i lÊy nhá h¬n nöa tæng chiÒu cao phÇn mμ ®èi diÖn nhau t¹o thμnh s©n ®ã nh−ng kh«ng nhá h¬n 15m. Tr−íng hîp kh«ng cã chÊt ®éc h¹i sinh ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chiÒu réng s©n cho phÐp gi¶m xuèng 12m. Chó thÝch: 1. Khi tØ lÖ c¹nh kÝn vμ c¹nh nhá h¬n 3 th× phÇn nhμ ®èi diÖn víi c¹nh hë ph¶i thiÕt kÕ lç cöa cã chiÒu réng nhá h¬n 4m vμ chiÒu cao nhá h¬n 4,5m. 2. ë nh÷ng vïng cã giã nãng vμ kh« th× c¹nh hë cña s©n ph¶i bè trÝ cuèi h−íng giã nÕu bè trÝ ng−îc l¹i ph¶i x©y t−êng ch¾n tr−íc c¹nh hë cña s©n. 1.18. S©n trong kÝn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu : a. ChiÒu réng cña s©n kh«ng nhá h¬n chiÒu cao ng«i nhμ cao nhÊt t¹o thμnh s©n nh−ng kh«ng nhá h¬n 18m. b. C¸c cöa ®i ph¶i cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 4m vμ chiÒu cao theo tÝnh to¸n. 1.19. Nh÷ng c«ng tr×nh vÒ n¨ng l−îng, th«ng giã ®øng riªng biÖt ®−îc phÐp bè trÝ trong s©n kh«ng khÐp kÝn nh−ng kho¶ng c¸ch tõ c«ng tr×nh ®Õn nhμ ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn t¹o thμnh s©n kh«ng khÐp kÝn ë ®iÒu 1.17 cña tiªu chuÈn nμy. 1.20. C¸c bÓ phun mï ph¶i cã chiÒu dμi vu«ng gãc víi h−íng giã chñ ®¹o vÒ mïa hÌ. 1.21. C¸c trôc ®Þa h×nh cña c¸c ng«i nhμ cïng kiÓu ®øng ®èi diÖn nhau ph¶i ®Æt trïng lªn c¸c ®−êng th¼ng. 1.22. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a nhμ, c«ng tr×nh ®Õn c¸c kho lé thiªn cÊp ph¸t vËt liÖu còng nh− Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kho tu©n theo quy ®Þnh trong b¶ng 17 cña tiªu chuÈn TCVN 2622 :1978. 1.23. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ c¸c th¸p chøa khÝ ®èt (hoÆc bÓ chøa khÝ láng) ®Õn c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1 Nhμ vμ c«ng tr×nh Kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c th¸p chøa khÝ Cã thÓ tÝch kh«ng ®æi vμ KiÓu pit«ng cã bÓ chøa n−íc   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 1 2 3 1. Nhμ c«ng céng 150 100 2. Kho than ®¸ cã søc chøa 10000 ®Õn 100 000 t 18 15 3. kho than bïn søc chøa d−íi 10.000 t 30 24 4. Kho vËt liÖu gç cñi cã søc chøa 1.000 m3 ®Õn d−íi 10.000 m3 D−íi 1.000 m3 48 42 36 30 5. Kho vËt liÖu ch¸y mïn c−a vá bμo 1.000 ®Õn 5.000 m3 D−íi 1.000 m3 48 42 6. kho nhiªn liÖu láng dÔ ch¸y søc chøa 36 30 Tõ 1.000 m3 ®Õn 2.000 m3 Tõ 500 m3 ®Õn 1.000 m3 D−íi 5000 m3 42 36 7. Kho nhiªn liÖu láng cã søc chøa 36 30 Tõ 5.000 m3 ®Õn 10.000 m3 30 24 Tõ 2500 m3 ®Õn 5.000 m3 D−íi 2.500 m3 8. C¸c nhμ s¶n xuÊt vμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng 42 36 nghiÖp 36 30 BËc chÞu löa I, II 30 24 BËc chÞu löa III, IV, V 9. C¸c nhμ vμ c«ng tr×nh phôc vô cho c«ng tr×nh chøa khÝ 10. Lß c«ng nghiÖp vμ thiÕt bÞ cã ngän löa lé thiªn 30 24 11. èng khãi 36 30 12. C¸c m¹ng ®iÖn 21 15 B»ng chiÒu cao èng khãi 1,5 chiÒu cao cét ®iÖn Chó thÝch : 1. Kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 1 lμ ®èi víi c¸c côm th¸p chøa khÝ hoÆc th¸p ®øng ®éc lËp cã dung tÝch lín h¬n 1000m3 th× kho¶ng c¸ch ghi trong b¶ng 1 cho phÐp gi¶m theo hÖ sè sau: 0,7 ®èi víi th¸p cã dung tÝch tõ 250 ®Õn 1000m3 0,5 ®èi víi th¸p cã dung tÝch nhá h¬n 250m3 2. §èi víi kho chøa nhiªn liÖu láng vμ chÊt láng dÔ ch¸y. §Æt ë d−íi mÆt ®Êt th× kho¶ng c¸ch nªu ë ®iÓm 7 cña b¶ng 1 ®−îc gi¶m 50%. 3. kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c th¸p chøa « xy cho phÐp gi¶m 50% Kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c th¸p chøa khÝ ch¸y lÊy theo b¶ng 17 cña TCVN 2622 : 1978   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 4. Dung tÝch cña th¸p chøa khÝ ph¶i tÝnh theo thÓ tÝch h×nh häc. 1.24. Cho phÐp bè trÝ c¸c kho lé thiªn chøa vËt liÖu kh«ng ch¸y trong khu vùc gi÷a c¸c th¸p chøa khÝ, gi÷a c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh. 1.25. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh lμm nguéi n−íc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 Kho¶ng c¸ch ®Õn (m) C¸c ®¬n C¸c ®¬n Nhμ c«ng tr×nh BÓ phun Th¸p nguyªn th¸p nguyªn n−íc lμm lμm nguéi cã th¸p lμm nguéi qu¹t ®Æt trªn nguéi cã mÆt ®Êt qu¹t ®Æt 1 2 3 4 5 ¸i 1. C¸c bÓ phun n−íc (phun mï) 30 30 2. Th¸p lμm nguéi 30 0,05 ®−êng kÝnh th¸p ë ®é cao cöa sæ kh«ng nhá h¬n 18 3. §¬n nguyªn th¸p lμm nguéi cã qu¹t ®Æt ë mÆt 30 156 9 - 24 ®Êt 4. §¬n nguyªn th¸p lμm nguéi cã qu¹t ®Æt ë m¸i - - - 12 nhμ 5. Tr¹m biÕn thÕ ngoμi trêi vμ ®−êng d©y t¶i ®iÖn 80 30 42 42 6. C¸c kho hë cÊp ph¸t vËt liÖu ®Æt trªn mÆt 60 21 24 15 ®Êt lÊy kh«ng nhá h¬n 7. C¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt n»m trªn mÆt ®Êt 9 9 9 9 vμ 8. Trôc t×m ®−êng s¾t ¶ n»m ngoμi nhμ m¸y 80 42 60 21 9. Trôc t×m ®−êng s¾t thuéc néi bé nhμ m¸y 30 12 12 9 10. MÐp ®−êng « t« c«ng céng ngoμi nhμ m¸y 60 21 39 9 11. MÐp ®−êng « t« néi bé nhμ m¸y, ®−êng 21 9 9 9 nh¸nh vμo nhμ m¸y. Chó thÝch: 1. §èi víi ®iÓm 3: khi diÖn tÝch cña ®¬n nguyªn th¸p nhá h¬n 20m2 th× kho¶ng c¸ch lÊy lμ 9m; Tõ 20m2 ®Õn 100m2 ho¶ng c¸ch lÊy lμ 15m; Tõ 100m2 ®Õn 200m2 ho¶ng c¸ch lÊy lμ 21m; Trªn 200m2 kho¶ng c¸ch lÊy lμ 24m;   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 §èi víi ®iÓm 9: khi sö dông søc kÐo b»ng ®Çu m¸y xe löa ch¹y b»ng h¬i n−íc vμ cã c¸c kÕt cÊu ng¨n ch¸y cña c«ng tr×nh th¸p th× kho¶ng c¸ch lÊy lμ 21m. 2. C¸c kÝch th−íc trong b¶ng 2 tõ môc thø nhÊt ®Õn môc thø t− ®−îc tÝnh lμ kÝch th−íc th«ng thuû gi÷a nh÷ng th¸p ®éc lËp vμ nh÷ng bÓ phun n−íc ®−îc bè trÝ trong cïng mét hμng. Tr−êng hîp bè trÝ nhiÒu th¸p lμm nguéi cã diÖn tÝch kh¸c nhau th× kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng th¸p ®ã ®−îc Êy theo th¸p nμo cã diÖn tÝch lín nhÊt. 3. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c th¸p lμm nguéi cã mét qu¹t x¸c ®Þnh theo bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt nh−ng kh«ng lín h¬n 15m. Kho¶ng c¸ch tõ th¸p lμm nguéi cã qu¹t ®Õn nhμ vμ c«ng tr×nh lÊy nh− ®èi víi c¸c th¸p lμm nguéi kh«ng cã qu¹t. 4. §èi víi c¸c th¸p lμm nguéi, c¸c kho¶ng c¸ch trong b¶ng quy ®Þnh cho nh÷ng d©y th¸p cã diÖn tÝch nhá h¬n 3000m2, cßn ®èi víi lo¹i cã diÖn tÝch lín h¬n th× kho¶ng c¸ch ph¶i lÊy phï hîp víi c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt. 5. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c th¸p trong mét d©y lÊy nh− sau: Lo¹i th¸p kh«ng cã qu¹t : lÊy b»ng 0,4 ®−êng kÝnh ë ch©n th¸p nh−ng kh«ng nhá h¬n 12m. Lo¹i blèc ®¬n nguyªn c¸c th¸p lμm nguéi cã qu¹t ®Æt trªn mÆt ®Êt vμ trªn m¸i nhμ lÊy b»ng 3m. Lo¹i th¸p cã qu¹t lÊy b»ng hai lÇn chiÒu cao cña cöa lÊy kh«ng khÝ nh−ng nhá h¬n 3m. 6. §èi víi c¸c xÝ nghiÖp söa ch÷a vμ c¶i t¹o th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ lμm nguéi vμ gi÷a c¸c thiÕt bÞ víi nhμ vμ c«ng tr×nh cho phÐp gi¶m nh−ng kh«ng gi¶m nhiÒu h¬n 28%. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ lμm nguéi n−íc víi ®−êng «t« vμ hÖ thèng kÜ thuËt n»m trªn mÆt ®Êt hoÆc trªn c¸c gi¸ phôc vô cho c¸c thiÕt bÞ nμy kh«ng quy ®Þnh. Cæng, m¹ng l−íi giao th«ng 1.26. Tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp ph¶i bè trÝ hai cæng: mét cæng chÝnh vμ mét cæng phô. Cæng xÝ nghiÖp ph¶i bè trÝ ë lèi ra vμo chÝnh cña c«ng nh©n. NÕu tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp cã kÝch th−íc cña c¹nh song song víi ®−êng giao th«ng chÝnh lín h¬n 1000m th× trªn c¹nh ph¶i bè trÝ hai cæng cho xe vμo vμ kho¶ng c¸ch hai cæng ®ã kh«ng ®−îc lín h¬n 1000m. 1.27. Kho¶ng c¸ch tõ cæng ®Õn c¸c ph©n x−ëng chÝnh kh«ng lín h¬n 800m th× trªn tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn giao th«ng néi bé. 1.28. ChiÒu réng cña cæng cã « t« ra vμo xÝ nghiÖp ph¶i lÊy b»ng chiÒu réng lín nhÊt cña « t« céng thªm 1,5m nh−ng kh«ng nhá h¬n 4,5m. NÕu cæng cã ®−êng s¾t ch¹y qua th× kh«ng nhá h¬n 4,5m. 1.29. DiÖn tÝch s©n b·i tr−íc c¸c lèi ra vμo nhμ sinh ho¹t, nhμ hμnh chÝnh ph¶i tÝnh to¸n víi tiªu chuÈn : kh«ng lín h¬n 0,15m2/ ng−êi cho ca ®«ng nhÊt. 1.30. Bè trÝ c¸c ®−êng giao th«ng, vØa hÌ, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ®Æt ngÇm hoÆc ®Æt trªn mÆt ®Êt, c¸c d¶i c©y xanh n»m trong kho¶ng c¸ch gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m: tæng kho¶ng c¸ch gi÷a chóng nhá h¬n kho¶ng c¸ch gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. 1.31. §−êng dÉn vμo nhμ ph¶i thiÕt kÕ lμ nh¸nh côt. Cho phÐp bè trÝ ®−êng s¾t ®i qua ph©n x−ëng trong tr−êng hîp ®Æc biÖt nh−ng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghÖ nªu trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 1.32. Khi ®−a ®−êng s¾t vμo nhμ, tr−íc cöa ph¶i bè trÝ mét kho¶ng trèng cã chiÒu dμi kh«ng nhá h¬n mét toa tμu. Tr−êng hîp söa ch÷a vμ c¶i t¹o cho phÐp kh«ng bè trÝ kho¶ng trèng ®ã.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 1.33. Kho¶ng c¸ch tõ trôc tim cña ®−êng s¾t ®Õn nhμ vμ c«ng tr×nh quy ®Þnh nh− sau: a. Nhμ : quy ®Þnh trong b¶ng 3 b. Kho chøa gç søc chøa nhá h¬n 10.000m3:5m. c. C¸c c«ng tr×nh kh¸c lÊy theo giíi h¹n tiÕp gi¸p kiÕn tróc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hμnh. Chó thÝch: 1. Hμng rμo cña xÝ nghiÖp hoÆc khu ®Êt cÇn ®−îc b¶o vÖ ph¶i bè trÝ c¸ch trôc tim ®−êng s¾t mét kho¶ng nhá nhÊt lμ 5m (kho¶ng c¸ch tÝnh tõ mÐp ngoμi cña hμng rμo). 2. Trªn c¸c ®o¹n ®−êng s¾t trong nhμ m¸y nªn sö dông lo¹i toa tμu cã kÝch th−íc ®Æc biÖt hoÆc vËn chuyÓn lo¹i hμng cã kÝch th−íc lín th× giíi h¹n tiÕp gi¸p kiÕn tróc ph¶i lÊy theo kÝch th−íc toa tμu hoÆc kÝch th−íc ®−îc chuyªn chë. B¶ng 3 §−êng s¾t khæ Nhμ 1435 1000 750 1. C¹nh nhμ cã cöa ®i 6,0 6,0 5 2. C¹nh nhμ kh«ng cã cöa ®i 3,1 3,1 2 3. C¹nh nhμ cã cöa ®i vμ cã bè trÝ hμng rμo (chiÒu dμi lín h¬n 10m) ng¨n gi÷a cöa ®i vμ ®−êng s¾t 4,1 4,1 3,5 Chó thÝch: Kho¶ng c¸ch ®Õn nhμ tÝnh tõ mÐp ngoμi cña t−êng hoÆc c¸c phÇn nh« ra trô cÇu thang, tiÒn s¶nh m¸i ®ua. 1.34. Bè trÝ ®−êng « t« trong xÝ nghiÖp ph¶i c¨n cø vμo nhu cÇu, khèi l−îng cÇn chuyÓn ho¸, nguyªn vËt liÖu vμ hμnh kh¸ch khi nhμ m¸y hoμn chØnh ®i vμo s¶n xuÊt còng nh− nhu cÇu trong thêi gian x©y dùng. Cho phÐp x©y dùng ®−êng « t« t¹m trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt vμ ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 1.35. Khi thiÕt kÕ ®−êng côt, ë cuèi ®−êng ph¶i cã ®−êng vßng hoÆc bè trÝ b·i quay xe, kÝch th−íc cña b·i phô thuéc vμo kÝch th−íc « t«. 1.36. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ®−êng «t« ®Õn nhμ vμ c«ng tr×nh lÊy kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 Nhμ vμ c«ng tr×nh Kho¶ng c¸ch (m) 1. Nhμ kh«ng cã lèi vμo cho xe « t« a) Khi chiÒu dμi nhá h¬n 20m b) Khi chiÒu dμi lín h¬n 20m 1,5 3,0   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 2. Nhμ cã lèi vμo cho xe « t« hai cÇu vμ xe xÕp dì hμng ch¹y 8,8 ®i Nhμ cã lèi vμo cho xe « t« ba cÇu 3. 12,0 4. §−êng s¾t: a) Khæ 1435 : 1000 b) Khæ 750 3,75 30 5. Hμng rμo b¶o vÖ khu ®Êt xÝ nghiÖp 1,5 6. Hμng rμo cña c¸c phÇn ®−îc b¶o vÖ trong khu ®Êt cña xÝ 5,0 hi 7. Trô së ®−êng èng vμ cÇu c¹n 0,5 Chó thÝch: C¸c kho¶ng c¸ch trong b¶ng ®−îc tÝnh tõ: - MÐp ngoμi cña t−êng ®èi víi nhμ; - Trôc tim ®èi víi ®−êng s¾t; - MÐp ngoμi ®èi víi c¸c trôc ®ì. 1.37. KÝch th−íc cña ®−êng «t« n»m trong ®−êng hÇm hoÆc d−íi c¸c ®−êng èng dÉn, cÇu c¹n, hμnh lang b¨ng t¶i quy ®Þnh nh− sau: a) ChiÒu réng b»ng chiÒu réng « t« céng thªm 1m. b) ChiÒu cao kh«ng nhá h¬n 5m. Khi tÝnh to¸n ph¶i xÐt ®Õn kÝch th−íc cña xe vμ cña vËt ®−îc chuyªn chë. 1.38. §−êng cho xe ch÷a ch¸y tu©n theo quy ®Þnh trong TCVN 2622:1978. 1.39. NÕu sö dông ®−êng hμnh lang, c¸p treo ®Ó vËn chuyÓn hμng ho¸ th× kho¶ng c¸ch tÝnh tõ thiÕt bÞ vËn chuyÓn hoÆc ®−îc vËn chuyÓn ®Õn nhμ vμ c«ng tr×nh quy ®Þnh trong b¶ng 5 1.40. T¹i nh÷ng ®iÓm giao nhau gi÷a ®−êng ®i bé vμ ®−êng s¾t hoÆc ®−êng « t« (trõ c¸c tuyÕn ®−êng phôc vô x©y l¾p) cã mËt ®é ng−êi qua l¹i kh«ng nhá h¬n 300 ng−êi/giê ph¶i bè trÝ cÇu c¹n hoÆc ®−êng hμnh lang ngÇm. 1.41. §iÓm giao nhau gi÷a c¸c tuyÕn ®−êng vËn chuyÓn nguyªn liÖu ®Æc biÖt hoÆc ®−êng « t« (kh«ng kÓ ®−êng cho x©y l¾p) ph¶I bè trÝ ë cao ®é kh¸c nhau vμ ®−êng vËn chuyÓn c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt ph¶i bè trÝ ë cao ®é thÊp h¬n. B¶ng 5 Nhμ vμ c«ng tr×nh a. C¸c phÇn nh« ra cña nhμ vμ c«ng tr×nh vμ Kh ¶ nhá h¬n 1 Kh«ng ¸ h ( ) c©y xanh (mÐp ngoμi cña c©y nghiªng) b. MÆt ®Êt n¬i kh«ng x©y dùng kh«ng nhá h¬n 4,5 c. §Ønh ray ®−êng s¾t lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng s¾t d. MÆt ®−êng « t« Kh«ng nhá h¬n 5 e. MÆt s«ng vμ kªnh cã tμu thuyÒn qua l¹i Kh«ng nhá h¬n chiÒu cao tÜnh kh«ng cña ®Æt trªn s«ng vμ kªnh ®ã 1.42. Khi cã nhiÒu nh¸nh ®−êng « t« vμo nhμ c¾t qua ®−êng s¾t ë vïng cao ®é th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng « t« ph¶i lÊy lín h¬n chiÒu dμi ®oμn tμu. Quy ho¹ch san nÒn 1.43. Quy ho¹ch san nÒn cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a) Kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®Þa h×nh tù nhiªn, sinh vËt còng nh− líp ®Êt mÇu;   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 b) Khi thi c«ng x©y dùng kh«ng cho phÐp ®Ó cho n−íc tËp trung trùc tiÕp vμo ®Þa h×nh thÊp h¬n; c) §−êng hμo tho¸t n−íc trªn ®åi ph¶i c¸ch giíi h¹n khu ®Êt trång nhá nhÊt lμ 5m. 1.44. Cho phÐp quy ho¹ch san nÒn toμn bé khu ®Êt, khi mËt ®é x©y dùng lín h¬n 25% hoÆc trªn mÆt b»ng xÝ nghiÖp bè trÝ dμy ®Æc c¸c tuyÕn ®−êng vμ m¹ng l−íi kÜ thuËt. C¸c tr−êng hîp kh¸c cÇn ¸p dông quy ho¹ch san nÒn côc bé khu ®Êt trong ph¹m vi ®Æt nhμ vμ c«ng tr×nh. Chó thÝch : San nÒn côc bé cÇn ¸p dông nh÷ng vïng sôt lë, ®åi nói ph¶i b¶o vÖ ®Êt trång, c©y trång quý hoÆc ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n kh«ng thuËn lîi. 1.45. §é dèc san nÒn lÊy nh− sau: Tõ 0,003 ®Õn 0,005 ®èi víi ®Êt sÐt; 0,03 ®èi víi ®Êt c¸t; 0,01 ®èi víi ®Êt dÔ bÞ sãi lë (®Êt hoμng thæ, c¸t mÞn h¹t nhá). 1.46. Cao ®é mÆt nÒn hoμn thiÖn tÇng mét ph¶i cao h¬n cao ®é quy ho¹ch mÆt ®Êt tiÕp xóc víi nhμ nhá nhÊt lμ 0,15m. 1.47. Sμn cña c¸c phßng n»m d−íi mÆt ®Êt ph¶i lÊy cao h¬n mùc n−íc ngÇm nhá nhÊt lμ 0,5m. Tr−êng hîp cÇn bè trÝ c¸c phßng trªn víi cao ®é thÊp h¬n mùc n−íc ngÇm ph¶i cã biÖn ph¸p chèng thÊm hoÆc gi¶m mùc n−íc ngÇm vμ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng n−íc ngÇm d©ng cao trong thêi gian vËn hμnh xÝ nghiÖp. C«ng t¸c hoμn thiÖn 1.48. VØa hÌ (hÌ ®−êng) trong xÝ nghiÖp ph¶i bè trÝ nh− sau: a) N»m s¸t t−êng nhμ khi tæ chøc tho¸t n−íc m−a trªn m¸i theo ®−êng èng. Trong nh÷ng tr−êng hîp nμy chiÒu réng cña vØa hÌ ph¶i t¨ng thªm 0,5m so víi tÝnh to¸n. b) C¸c mÐp t−êng nhμ kh«ng nhá h¬n 1,5m nÕu kh«ng tæ chøc thu n−íc trªn m¸i. c) C¸ch mÐp ®−êng «t« kh«ng nhá h¬n 2m. d) C¸ch tim ®−êng s¾t gÇn nhÊt kh«ng nhá h¬n 3,75m. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp lÊy nhá h¬n giíi h¹n tiÕp gi¸p kiÕn tróc cña ®−êng s¾t vμ ph¶i cã lan can b¶o vÖ. Chó thÝch: 1. ChØ cho phÐp bè trÝ vØa hÌ s¸t víi mÐp ®−êng « t« trong tr−êng hîp quy ho¹ch c¶i t¹o. 2. Lèi vμo cho ng−êi ®i bé cho phÐp bè trÝ däc theo ®−êng « t« nh−ng ph¶i ng¨n c¸ch râ ®−êng « t« b»ng th¶m cá cã chiÒu réng nhá nhÊt lμ 1m vμ ph¶i cã lan can b¶o vÖ. 1.49. ChiÒu réng cña vØa hÌ lÊy b»ng béi sè cña d¶i ®i bé 0,75m nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,5m. Sè l−îng d¶i giao th«ng trªn vØa hÌ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng sè c«ng nh©n lμm viÖc trong ca ®ång nhÊt cña mét nhμ x−ëng (hoÆc mét nhãm nhμ x−ëng) sö dông lèi ®i ®ã. Chó thÝch: 1. Sè ng−êi ®−îc tÝnh trong d¶i giao th«ng lμ 750. 2. Khi trong ph¹m vi vØa hÌ vμ ®−êng ®i bé bè trÝ cét ®iÖn chiÕu s¸ng, trô ®ì ®−êng d©y dÉn, c©y ven ®−êng v.v... th× chiÒu réng cña vØa hÌ t¨ng thªm 0,5 ®Õn 1,2m. 3. Khi sè ng−êi ®i bé d−íi 100 ng−êi trong mét giê cho phÐp bè trÝ vØa hÌ cã chiÒu réng lμ 1m.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 1.50. C¸c vØa hÌ tiÕp gi¸p víi mÆt ®−êng ph¶i cã bÒ mÆt cao b»ng mÆt trªn cña hμng ®¸ cÊu t¹o lÒ ®−êng vμ ph¶i cao h¬n mÆt ®−êng chç tiÕp gi¸p nhá nhÊt lμ 0,15m. 1.51. §èi víi nhμ kh«ng cã vØa hÌ, khi cÇn tho¸t n−íc däc theo nhμ bè trÝ r·nh tho¸t n−íc c¸ch t−êng nhμ 1m tÝnh tõ mÐp trong r·nh. 1.52. ChiÒu réng ®−êng xe ®¹p lÊy nhá nhÊt b»ng 1,5m cho mét lμn xe vμ cho 2,5m cho hai lμn xe. 1.53. Khi thiÕt kÕ tæng hîp mÆt b»ng nhÊt thiÕt ph¶i cã mÆt b»ng bè trÝ c©y xanh còng nh− gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng. DiÖn tÝch trång c©y xanh lÊy nhá nhÊt b»ng 15% diÖn tÝch tæng mÆt b»ng. Trªn nh÷ng d¶i ®Êt kh«ng l¸t g¹ch hoÆc kh«ng ®æ bª t«ng ph¶i trång cá. Chó thÝch: NÕu mËt ®é c©y xanh lín h¬n 50% cho phÐp diÖn tÝch trång c©y xanh nhá nhÊt lμ 10% diÖn tÝch khu ®Êt. 1.54. C¸c c©y xanh ®· cã trªn tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp ®iÒu kiÖn x©y dùng cÇn ®−îc b¶o vÖ vμ tËn dông tèi ®a. C©y xanh trång trong xÝ nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m vÖ sinh, cã kh¶ n¨ng tån t¹i d−íi t¸c ®éng cña c¸c chÊt th¶i xÝ nghiÖp. Chó thÝch: Kh«ng ®−îc trång c¸c lo¹i c©y sinh bôi d¹ng b«ng, sîi ë nh÷ng khu vùc cã bè trÝ ph©n x−ëng, cã quy tr×nh s¶n xuÊt chÝnh x¸c, tr¹m ®iÖn th«ng. 1.55. Nhμ hμnh chÝnh, phßng thÝ nghiÖm, nhμ ¨n, phßng y tÕ... cÇn cã d¶i c©y xanh b¶o vÖ, chiÒu réng nhá nhÊt lμ 6m. Gi÷a c¸c ph©n x−ëng ®ßi hái chèng ån nªn bè trÝ d¶i c©y xanh, chiÒu réng cña d¶i c©y xanh x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi tõng tr−êng hîp cô thÓ. 1.56. Trªn tæng mÆt b»ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ m¸i ®Êt dèc, chèng sãi mßn, lÇy ho¸, mÆn ho¸, loang dÇu, nhiÔm bÈn nguån n−íc. 1.57. Trªn khu ®Êt xÝ nghiÖp ph¶i bè trÝ ®Þa ®iÓm ®Ó chøa chÊt h÷u c¬ bèc lªn tr−íc khi lÊp. 1.58. Ph¶i bè trÝ hμng rμo bao quanh khu ®Êt cña xÝ nghiÖp. Hμng rμo ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ an toμn kÜ thuËt vμ thÈm mÜ kiÕn tróc. 2. Bè trÝ m¹ng l−íi kÜ thuËt 2.1. Trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ mét hÖ thèng c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt thèng nhÊt vμ ®−îc ®Æt trong c¸c ®−êng èng dÉn tËp trung vμo mét tuyÕn kÜ thuËt. NÕu bè trÝ riªng lÎ ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 2.2. ViÖc lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n ®Æt c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt (trªn mÆt ®Êt, trªn cao hoÆc ngÇm d−íi ®Êt) ph¶i tiÕn hμnh trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ kÜ thuËt vμ ph¶i ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. 2.3. Khi bè trÝ m¹ng l−íi kÜ thuËt cÇn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: a) §Æt c¸c m¹ng l−íi kh¸c nhau vμo chung nh÷ng ®−êng èng dÉn hoÆc ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vμ an toμn khi sö dông. b) MÆt b»ng tæng hîp c¸c m¹ng l−íi, b¶o ®¶m sù liªn hÖ thuËn tiÖn gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh. 2.4. Kh«ng ®−îc ®Æt c¸c ®−êng èng dÉn c¸c khÝ ®éc, chÊt láng dÔ bèc ch¸y, nhiªn liÖu láng cña m¹ng l−íi bªn ngoμi n»m d−íi c«ng tr×nh. M¹ng l−íi kÜ thuËt ®Æt ngÇm 2.5. C¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt ngÇm ph¶i ®Æt ngoμi ph¹m vi mÆt ®−êng xe ch¹y. Cho phÐp ®Æt ngÇm m¹ng l−íi kÜ thuËt trong c¸c ®−êng hμo, ®−êng èng chÝnh n»m d−íi khu vùc trång c©y xanh vμ hÌ ®−êng nh−ng ph¶i cã luËn chøng hîp lÝ vμ ph¶i ®−îc cÊp   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. Chó thÝch : 1. ChØ cho phÐp ®Æt m¹ng l−íi kÜ thuËt d−íi mét ®−êng xe ch¹y khi c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc, trong tr−êng hîp nμy ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch øng. 2. C¸c èng th«ng giã, c¸c n¾p ®Ò phßng sù cè, c¸c lèi vμo vμ c¸c bé phËn kh¸c cña ®−êng hÇm ph¶i ®−a ra ngoμi ph¹m vi mÆt ®−êng xe ch¹y. 3. Khi ®Æt trong ®−êng hμo, cho phÐp m¹ng l−íi kÜ thuËt trong ph¹m vi lÒ ®−êng. 2.6. Cho phÐp m¹ng l−íi kÜ thuËt ngÇm ë c¸c vÞ trÝ sau: Trong c¸c kªnh dÉn mét h−íng trªn ®Êt kh«ng bÞ lón, sôt lë; Cã lèi vμo nhμ hoÆc cã vÞ trÝ giao nhau víi c¸c tuyÕn ®−êng s¾t; ChiÒu s©u ®Æt c¸c kªnh ngÇm ph¶i lÊy møc tèi thiÓu theo tÝnh to¸n. 2.7. Trong c¸c ®−êng hÇm cã lèi ®i vÒ mét phÝa hoÆc trong c¸c ®o¹n ®−êng èng chÝnh, cho phÐp ®Æt èng dÉn khÝ cã ¸p suÊt nhá h¬n 6 daN/cm2 cïng c¸c ®−êng èng dÉn kh¸c vμ c¸p th«ng tin víi ®iÒu kiÖn cã th«ng giã. 2.8. Kh«ng ®−îc bè trÝ chung c¸c lo¹i ®−êng èng sau ®©y trong cïng ®−êng hÇm hoÆc trong ®−êng èng chÝnh: §−êng c¸p ®iÖn lùc vμ ®iÖn chiÕu s¸ng víi ®−êng dÉn khÝ ®èt; §−êng èng dÉn nhiÖt víi ®−êng èng dÉn chÊt láng dÔ ch¸y vμ nhiªn liÖu láng; §−êng èng n−íc l¹nh, ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y víi ®−êng èng dÉn nhiªn liÖu láng, chÊt láng dÔ b¾t löa. §−êng c¸p ®iÖn lùc m¹ng ®iÖn ¸p thÊp víi c¸c m¹ng ®−êng èng dÉn n−íc; §−êng èng dÉn «xy víi ®−êng èng dÉn khÝ chÊt láng ®éc h¹i, ®−êng c¸p ®iÖn lùc. 2.9. Trong c¸c ®−êng hÇm kÝn cã ®Æt ®−êng èng vËn chuyÓn nh÷ng vËt liÖu cã nguy c¬ ch¸y, næ, c¸c chÊt láng dÔ ch¸y, nhiªn liÖu láng, c¸c chÊt láng g©y ®éc h¹i ph¶i bè trÝ cã lèi tho¸t. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lèi tho¸t kh«ng nhá h¬n 60m. 2.10. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ®Æt ngÇm ®Õn hμng c©y quy ®Þnh nh− sau: §èi víi ®−êng èng dÉn n−íc cã ¸p lùc, m−¬ng tho¸t n−íc, ®−êng èng dÉn nhiÖt, c¸c ®−êng èng cña m¹ng nhiÖt kh«ng ®Æt trong ®−êng ngÇm, ®−êng c¸p ®iÖn lùc vμ c¸p th«ng tin lÊy b»ng 2m. §èi víi m−¬ng, r·nh tho¸t n−íc tù ch¶y, èng tho¸t n−íc, ®−êng èng dÉn h¬i lÊy b»ng 1,5m. 2.11. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ m¹ng l−íi kÜ thuËt ®Æt trong ®−êng ngÇm ®Õn mÐp ngoμi cña nhμ, c«ng tr×nh quy ®Þnh trong b¶ng 6 vμ ®Õn c«ng tr×nh kÜ thuËt kh¸c quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 6 Tªn §−êng « t« Mãng cét t¶i ®iÖn   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 c¸c m¹ng l−íi MÐp D−íi ngoμi KV cña ®iÖn Tõ 1 Lín Bã vØa r·nh chiÕu ®Õn h¬n hÌ hoÆc s¸ng 35 35 ch©n bªn KV KV m¸i ngoμi 1. §−êng èng 5 1,5 4 2,75 2 1 1 2 3 dÉn n−íc cã ¸p lùc 2. HÖ thèng tho¸t 3 3 4 2,75 1,5 1 1 2 3 n−íc tù ch¶y, ®−êng tho¸t n−íc m−a 3. R·nh n−íc 3 1 4 2,75 1,5 1 1 2 3 4. §−êng dÉn khÝ - ¸p lùc thÊp 0,05 2 1 3,75 2,75 1,5 1 1 5 10 (daN/cm2) - ¸p lùc trung b×nh 4 1 4,75 2,75 1,5 1 1 5 10 d−íi 3 (daN/cm2) - ¸p lùc cao tõ 3 ®Õn 1 1 7.75 3.75 2,5 1 1 5 10 6 (daN/cm2) 5. §−êng dÉn ®Õn ® Tõ 6 nhiÖt kÓ tõ thμnh - Ngoμi cña kªnh - §−êng c¸p ®iÖn 2 1,5 4 2.75 1,5 1 1 2 3 ®éng lùc vμ th«ng tin Chó thÝch: 1. Nh÷ng trÞ sè cã kÝ hiÖu (+) chØ dïng trong ®−êng c¸p ®iÖn lùc cßn ®−êng c¸p th«ng tin ph¶i lÊy theo tiªu chuÈn cña Tæng côc B−u ®iÖn. 2. C¸c Kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 6 cho phÐp thay ®æi nh− sau: a- Tõ tim ®−êng s¾t ®· hiÖn khÝ ho¸ ®Õn c¸p ®iÖn lùc hoÆc c¸p th«ng tin vμ ®−êng dÉn nhiÖt lÊy nhá nhÊt lμ 10m. b- Tõ èng dÉn n−íc tíi mÆt ngoμi cña c¸c bÓ chøa ngÇm cã thÓ gi¶m ®Õn 9m. c- Tõ c¸c ®−êng èng ®Æt trong èng b¶o vÖ ®Õn mãng nhμ vμ c«ng tr×nh cã thÓ gi¶m ®Õn 3m. d- Tõ èng dÉn n−íc cã ¸p lùc ®Æt ë ®é s©u kh«ng nhá h¬n 0,5m (so víi nÒn ®−êng hÇm hoÆc ch©n cÇu) ®Õn mãng c¸c cÇu v−ît ®−êng hÇm cã thÓ lÊy b»ng 2m.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 3. Kho¶ng c¸ch tõ ®−êng èng dÉn n−íc cã ¸p lùc ®Õn tim ®−êng s¾t kh«ng nhá h¬n chiÒu s©u ®−êng hμo. B¶ng 7 ê è dÉ khÝ §−ên ¸p suÊt ¸p suÊt ¸p suÊt ¸p suÊt §−êng g èng Cèng thÊp trung cao tõ cao tõ §−êng §−êng §Æt Tªn c¸c m¹ng èng dÉn r·nh d−íi b×nh 3 ®Õn 6 ®Õn c¸p c¸p n»m l−íi kÜ thuËt dÉn n−íc th¶i 0,05 3daN/c 6 12 ®iÖn th«ng ngoμi n−íc th¶i n−íc daN/c m2 daN/c daN/c l−íi 35 tin. cöa m−a m2 m2 m2 KV kªnh 1) §−êng èng 1,5 Xem 1 1 1 1,5 2 1 0,5 1,5 dÉn n−íc chó thÝch ®iÓm 2 2) §−êng èng Xem 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 0,5 1 dÉn n−íc chó th¶i thÝch ®iÓm 2 3) Cèng r·nh 1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 0,5 1 tho¸t n−íc m−a 4) §−êng èng 1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 1 1 2 dÉn khÝ a) ¸p suÊt Khi ®−êng kÝnh nhá h¬n 300 mm thÊp (0,05 daN/cm2) b) ¸p suÊt 1 1,5 1,5 0,5 ,05 0,5 0,5 1 1 2 trung b×nh 3 daN/cm2 c) ¸p suÊt cao 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 tõ 6 daN/cm2 Khi ®−êng kÝnh nhá h¬n 300 mm d) ¸p suÊt cao 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 4 tõ 6 Khi ®−êng kÝnh nhá h¬n 300 mm ®Õn 12 daN/cm2 5) §−êng c¸p 1 1 1 1 1 1 2 0,1-0,5 0,5 2 ®iÖn lùc 6) §−êng c¸p 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 th«ng tin   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 7) §−êng èng 1,5 1 1 2 2 2 2 2 1 - dÉn nhiÖt Chó thÝch : 1. Tr−êng hîp söa ch÷a hoÆc c¶i t¹o th× Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng c¸p ®iÖn lùc cã ®iÖn ¸p nhá h¬n 35 KV vμ c¸c ®−êng èng c¶n chÊt láng, chÊt khÝ kh«ng ch¸y cho phÐp lÊy b»ng 0,5m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p ®iÖn lùc cho phÐp gi¶m ®Õn 0,25m nh−ng ph¶i cã èng b¶o vÖ. NÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng b¶o ®¶m Kho¶ng c¸ch gi÷a ®−êng dÉn nhiÖt vμ ®−êng c¸p nh− quy ®Þnh trong b¶ng 6 vμ b¶ng 7 th× ph¶i bè trÝ c¸ch nhiÖt cho ®−êng dÉn nhiÖt cho ®−êng èng cô thÓ. 2. Khi ®Æt song song ®−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t víi ®−êng èng tho¸t n−íc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - §èi víi c¸c ®−êng èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 200 mm kho¶ng c¸ch lÊy kh«ng nhá h¬n 1,5m; - §èi víi ®−êng èng cã ®−êng kÝnh 200mm kho¶ng c¸ch lÊy kh«ng nhá h¬n 3m; - C¸c èng dÉn ph¶i lμm b»ng kim lo¹i; - èng cÊp ph¶i ®Æt cao h¬n èng tho¸t. NÕu ®Æt èng tho¸t cao h¬n èng cÊp th× c¸c kho¶ng c¸ch trªn ph¶i t¨ng thªm mét kho¶ng b»ng hiÖu sè ®é s©u gi÷a hai ®−êng èng ®ã. 3. NÕu ®Æt song song c¸c èng dÉn khÝ trong cïng mét ®−êng hμo th× kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a chóng lÊy nh− sau: - Lín h¬n 0,4m ®èi víi ®−êng èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 300mm; - Lín h¬n 0,5m ®èi víi ®−êng èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 300m; 4. C¸c kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 7 chØ ¸p dông víi c¸c lo¹i èng dÉn h¬i lμm b»ng thÐp. 5. Khi ®Æt c¸c m¹ng ®−êng èng vμo cïng mét ®−êng ngÇm th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lo¹i ®−êng èng ph¶i lÊy theo kÝch th−íc, vÞ trÝ vμ c¸c phÇn cÊu t¹o kh¸c cña chóng, ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó l¾p r¸p söa ch÷a m¹ng còng nh− c¸c yªu cÇu ®· quy ®Þnh tõ 1 ®Õn 4 cña chó thÝch b¶ng 7. 2.12. Kho¶ng c¸ch n«ng thuû nhá nhÊt cña c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt theo chiÒu ®øng quy ®Þnh trong b¶ng 8. 2.13. T¹i vÞ trÝ giao nhau, ®−êng èng dÉn n−íc sinh ho¹t ph¶i ®Æt cao h¬n 0,4m so víi ®−êng èng dÉn n−íc th¶i, chÊt láng cã chÊt ®éc h¹i hoÆc cã mïi h«i thèi. Khi cÇn ®Æt ®−êng èng cÊp n−íc thÊp h¬n ®−êng èng dÉn n−íc th¶i ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: §−êng cÊp n−íc ph¶i lμm b»ng thÐp vμ cã èng bäc ngoμi; §−êng èng dÉn n−íc th¶i ph¶i ®Æt n»m ngang; Kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a ®−êng èng cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n: 5m nÕu nÒn lμ ®Êt sÐt;   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 10m nÕu nÒn cã tÝnh thÊm läc cao (c¸t) M¹ng l−íi kÜ thuËt ®Æt t¹i mÆt ®Êt 2.14. Khi ®Æt næi m¹ng l−íi kÜ thuËt trªn mÆt ®Êt ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng t¸c ®éng ph¸ ho¹i c¬ häc vμ cña khÝ quyÓn. Cho phÐp ®Æt ®−êng èng cho c¸c d¹ng sau: Trong m−¬ng lé thiªn; trong kªnh, m−¬ng ®Æt trªn nÒn ®Êt tù nhiªn hoÆc trªn nÒn ®Êt thÊp; Trong m−¬ng, kªnh nöa næi nöa ch×m hoÆc trong ®−êng hμo lé thiªn. B¶ng 8 m §−êng èng C¸p th«ng tin §−êng s¾t M¹ng l−íi kÜ §−êng s¾t §−êng « t« dÉn liªn l¹c nh¸nh th Ët èng dÉn 1 §−êng 1 0,2 - 1,8 §−êng c¸p ®iÖn 1 1 0,2 0,5 - Chó thÝch : 1. C¸c kho¶ng c¸ch trong b¶ng 8 lÊy nh− sau: - §èi víi ®−êng èng : LÊy tõ mÆt ngoμi gÇn nhÊt - §èi víi c¸p ®iÖn : LÊy tõ mÆt ngoμi gÇn nhÊt cña èng bäc ngoμi. - §−êng s¾t : LÊy tõ ch©n ®Õ ray - §−êng « t« : LÊy tõ mÆt ®−êng. 2. Khi cã c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®−êng èng cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch nh− sau: - §Õn 0,25m gi÷a ®−êng èng dÉn vμ c¸p ®iÖn - §Õn 0,15m gi÷a ®−êng èng dÉn vμ c¸p th«ng tin liªn l¹c. 2.15. Kh«ng cho phÐp ®Æt trong t−êng rμo, m−¬ng lé thiªn c¸c ®−êng dÉn h¬i ®èt, ®−êng chuyÓn t¶i c¸c s¶n phÈm, ®−êng vËn chuyÓn c¸c ho¸ chÊt (axÝt, kiÒm) vμ ®−êng èng dÉn n−íc th¶i. 2.16. Kh«ng cho phÐp ®Æt næi m¹ng l−íi kÜ thuËt t¹i c¸c vÞ trÝ cã ®Æt c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt ngÇm ®ßi hái ph¶i kiÓm tra ®Þnh k× vμ kh«ng cã lèi ®i. M¹ng l−íi kÜ thuËt ®Æt trªn cao 2.17. Kh«ng cho phÐp ®Æt trªn cao c¸c ®−êng èng kh«ng thuéc xÝ nghiÖp qu¶n lÝ dÉn nhiªn liÖu láng vμ c¸c s¶n phÈm t¹o khÝ dÔ bay h¬i ®i qua mÆt b»ng xÝ nghiÖp. 2.18. Kh«ng cho phÐp ®Æt ®−êng èng dÉn nhiªn liÖu láng vμ c¸c s¶n phÈm t¹o khÝ trong c¸c ®−êng hμnh lang mμ nÕu ®Æt hçn hîp c¸c s¶n phÈm cã thÓ g©y næ. 2.19. §−êng dÉn khÝ ®èt kh«ng ®−îc bè trÝ nh− sau: - §Æt trªn m¸i vμ t−êng nhμ thuéc lo¹i cã thÓ ch¸y hoÆc trong nhμ cã chøa vËt liÖu nguy c¬ ch¸y næ; - §i qua c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh riªng biÖt kh«ng cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông chÊt khÝ; - §Æt trªn khu ®Êt cã bè trÝ c¸c kho nhiªn liÖu vμ vËt liÖu dÔ ch¸y.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 2.20. Khi bè trÝ hçn hîp nhiÒu ®−êng èng kÜ thuËt ph¶i ®Æt chung trªn mét gi¸ ®ì, trong cïng mét hμnh lang (cã m¸i che) hoÆc treo trªn t−êng cña nhμ vμ c«ng tr×nh. 2.21. Trong c¸c ®−êng hμnh lang vμ trªn gi¸ ®ì dïng ®Ó ®Æt c¸c ®−êng èng dÉn chÊt láng dÔ b¾t löa vμ nhiªn liÖu láng chØ cho phÐp lèi ®i cho ng−êi phôc vô söa ch÷a b¶o qu¶n m¹ng l−íi èng ®ã. 2.22. C¸c ®−êng èng ®Æt trªn cao ®Ó dÉn chÊt láng dÔ b¾t löa, nhiªn liÖu láng, ph¶i bè trÝ c¸ch t−êng nhμ mét kho¶ng ®Êt nhá nh− sau: 5m ®èi víi t−êng cã lç cöa; 2,5m ®èi víi t−êng kh«ng cã lç cöa. 2.23. C¸c trô ®ì thÊp ®Æt c¸c ®−êng èng dÉn chÊt láng, chÊt khÝ còng nh− c¸p ®iÖn lùc hoÆc c¸p th«ng tin bè trÝ nh− sau: a) Trong khu vùc riªng chØ ®Ó bè trÝ c¸c ®−êng èng kÜ thuËt; b) Trong c¸c khu vùc cã kho chøa chÊt láng vμ khÝ ®èt; c) N»m ngoμi mÆt b»ng xÝ nghiÖp vμ trung t©m c«ng céng cña xÝ nghiÖp. Chó thÝch: C¸c trô ®ì thÊp lμ trô ®ì cã chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1m. 2.24. ChiÒu cao tõ mÆt ®Êt ®Õn mÆt d−íi èng (hoÆc mÆt d−íi l−íi b¶o vÖ èng) ®−îc ®Æt trªn trô ®ì thÊp trong khu vùc trèng kh«ng cã xe cé vμ ng−êi qua l¹i lÊy theo tÝnh to¸n (tÝnh ®Õn c¶ viÖc söa ch÷a ®−êng èng) nh−ng kh«ng nhá h¬n c¸c chØ sè sau: 0,35m khi chiÒu réng tæng hîp kh«ng lín h¬n 1,5m; 0,5m khi chiÒu réng tæng hîp èng kh«ng nhá h¬n 1,5m. 2.25. Cho phÐp ®Æt trªn c¸c gèi ®ì thÊp c¸c ®−êng èng cã ®−êng èng cã ®−êng kÝnh kh«ng lín h¬n 300mm, thμnh hμng theo chiÒu th¼ng ®øng. Khi ®Æt ®−êng èng trªn c¸c gèi ®ì thÊp cÇn cã biÖn ph¸p chèng c¸c c©y cá mäc b¸m vμo thμnh èng. 2.26. ChiÒu cao th«ng thuû nhá nhÊt gi÷a mÆt ®Êt vμ ®−êng èng trªn c¸c gèi ®ì cao quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 Khu vùc ChiÒu cao (m) 1. Kh«ng cã lèi ®i cho xe cé, chØ cã lèi ®i cho ng−êi 2,2 2. ë nh÷ng ®iÓm giao nhau cña ®−êng èng víi: - §−êng « t« 5 - §−êng s¾t kh«ng ®iÖn khÝ ho¸ 5,6 - §−êng s¾t ®· ®iÖn khÝ ho¸ 7,1 - §−êng « t« ch¹y ®iÖn chë kh¸ch 7,3 Chó thÝch : ChiÒu cao trong b¶ng lÊy nh− sau: - Tõ mÆt ®−êng ®èi víi ®−êng «t« - Tõ ®Ønh ray ®èi víi ®−êng s¾t   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 phô lôc 1 Danh môc c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt ®Ó so s¸nh ph−¬ng ¸n tæng mÆt b»ng 1. DiÖn tÝch khu ®Êt (ha) 2. DiÖn tÝch chiÕm ®Êt x©y dùng (ha) 3. MËt ®é x©y dùng (%) 4. DiÖn tÝch s©n b·i (ha) 5. DiÖn tÝch ®−êng s¾t vμ ®−êng bé (ha) 6. DiÖn tÝch trèng c©y xanh (ha) 7. ChiÒu dμi ®−êng s¾t a) Trong hμng rμo (km) b) Ngoμi hμng rμo (km) 8. ChiÒu dμi ®−êng «t« a) Trong hμng rμo (km) b) Ngoμi hμng rμo (km) 9. ChiÒu dμi ®−êng èng kÜ thuËt a) Trong hμng rμo (km) b) Ngoμi hμng rμo (km) 10. ChiÒu dμi hμng rμo (m) 11. Khèi l−îng vËn chuyÓn : a) §−êng « t« (t/km) b) §−êng s¾t (t/km) c) §−êng thuû (t/km) 12. Khèi l−îng ®μo ®¾p (ngh×n/m3) 13. Vèn ®Çu t− (ngh×n ®ång)   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 Phô lôc 2 ChØ tiªu mËt ®é x©y dùng tèi thiÓu cña tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp Tªn c¸c ngμnh MËt ®é x©y dùng c«ng nghiÖp Tªn c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tèi thiÓu (%) 1 2 3 C«ng nghiÖp ho¸ 1. C«ng nghiÖp ho¸ má 28 chÊt 2. C«ng nghiÖp nit¬ 33 3. Phèt ph¸t vμ c¸c s¶n phÈm ho¸ v« c¬ kh¸c 32 4. X«ng nghiÖp 32 5. C«ng nghiÖp clo 33 6. C¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt c¬ b¶n 33 7. Sîi vic« 45 8. Sîi tæng hîp 50 9. Nhùa vμ chÊt dÎo tæng hîp 32 10. C¸c chi tiÕt s¶n phÈm b»ng chÊt dÎo 50 11. C«ng nghiÖp s¬n 34 12. C¸c s¶n phÈm tæng hîp 32 LuyÖn kim ®en 1. TuyÓn quÆng s¾t vμ s¶n phÈm cã c«ng suÊt: Tõ 5 ®Õn 20 triÖu tÊn/ n¨m Lín h¬n 20 triÖu tÊn/ n¨m 22 2. NghiÒn dËp vμ ph©n lo¹i cã c«ng suÊt: 27 3 triÖu tÊn/ n¨m Lín h¬n 3 triÖu tÊn/n¨m 3. C¬ khÝ söa ch÷a vμ vËn chuyÓn cña c¸c xÝ nghiÖp má 22 khai th¸c lé thiªn 27 4. HÖ thèng khai th¸c vμ c¸c c«ng tr×nh khai th¸c cña xÝ nghiÖp má khai th¸c trong lßng ®Êt 5. Ho¸ luyÖn than cèc 27 6. S¶n phÈm kim lo¹i 30 7. Hîp kim s¾t 8. C¸n èng 9. S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÞu löa 30 10. Nung nguyªn liÖu chÞu löa s¶n xuÊt bét vμ v÷a chÞu 50 löa 30 11. T¸ch s¾t vôn vμ phÕ th¶i cña kim lo¹i ®en 45 32 luyÖn kim mμu 1. Nh«m 43 2. KÏm ch× m¨ng gan ti tan 33 3. LuyÖn ®ång 38   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 4. HÖ thèng khai th¸c vμ c¸c c«ng tr×nh xÝ nghiÖp má 30 khai th¸c ngÇm trong lßng ®Êt kh«ng cã nhμ m¸y tuyÓn cã c«ng suÊt d−íi 3 triÖu tÊn/n¨m 5. Nh− trªn nh−ng cã nhμ m¸y tuyÓn 30 6. Nhμ m¸y tuyÓn nh−ng cã c«ng suÊt d−íi 27 1triÖu tÊn/n¨m 7. Lß ®iÖn lùc 8. ChÕ t¹o kim lo¹i mμu 45 9. oxÝt nh«m 45 35 C«ng nghiÖp 1. Má than, má ®¸ phiÕn kh«ng cã xÝ nghiÖp tuyÓn than 26 than 2. Nh− trªn nh−ng cã xÝ nghiÖp tuyÓn than 26 3. C¸c xÝ nghiÖp tuyÓn than 23 C«ng nghiÖp 1. GiÊy vμ c¸c c«ng xenluyl« 35 giÊy 2. C¸c lo¹i giÊy t¸i sinh vμ b×a s¶n xuÊt tõ 40 xenluyl« t¸i sinh vμ giÊy lo¹i Ngμnh n¨ng 1. C¸c nhμ m¸y ®iÖn cã c«ng suÊt lín h¬n 2000KV: l−îng a) Kh«ng cã th¸p lμm nguéi - Nguyªn tö - Dïng nguyªn liÖu cøng - Dïng dÇu vμ khÝ 22 b) Khi cã th¸p lμm nguéi: 23 - Nguyªn tö 33 - Dïng nguyªn liÖu cøng - Dïng dÇu vμ khÝ 2. C¸c nhμ m¸y nhiÖt ®iÖn khi cã th¸p lμm nguéi a) 21 C«ng suÊt d−íi 500KV 22 - Dïng lμm nguyªn liÖu cøng 31 - Dïng dÇu vμ khÝ b) C«ng suÊt tõ 500 ®Õn 1000KV - Dïng lμm nguyªn liÖu cøng - Dïng dÇu vμ khÝ c) C«ng suÊt lín h¬n 1000 KV - Dïng lμm nguyªn liÖu cøng 24 - Dïng dÇu vμ khÝ 23 28 26 Ngμnh thuû lîi C¸c tr¹m vËn hμnh söa ch÷a c¸c hÖ thèng c¶i t¹o phôc vô 50 c«ng nghiÖp   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4514 : 1988 Ngμnh c«ng 1. C¸c thiÕt bÞ ®o 30 nghiÖp dÇu khÝ 2. Tr¹m b¬m dÇu khÝ 23 3. Tr¹m trung t©m thu nhËn vμ chuÈn bÞ dÇu khÝ Nhá h¬n 3 triÖu tÊn/n¨m Lín h¬n 3 triÖu tÊn/n¨m 35 37 4. C¸c thiÕt bÞ b¬m vμ nÐn khÝ 35 5. C¸c tr¹m khÝ nÐn, b¬m chuyÓn dÇu khÝ c«ng suÊt 200.000 m3/ngμy ®ªm 400.000 m3 ngμy ®ªm 25 6. C¸c côm b¬m n−íc dïng cho c¸c vØa tÇng dÇu 30 7. C¸c c¬ së phôc vô s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp khai th¸c 25 dÇu khÝ vμ ®iÒu khiÓn th¨m dß 8. C¸c c¬ së cung cÊp vËt t kÜ thuËt cho ngμnh dÇu khÝ 9. C¸c c¨n cø ®Þa vËt lÝ ngμnh dÇu khÝ. 45 45 30 Ngμnh c¬ khÝ 1. Nåi h¬i, lß n¨ng l−îng vμ c¸c thiÕt bÞ phô tïng cña 30 nåi h¬i 2. C¸c lß ph¶n øng n¨ng l−îng h¹t nh©n tua bin h¬i, tua bin thuû lùc, tua bin khÝ, c¸c thiÕt bÞ phô tïng cña tua bin. 52 3. §iªzen, m¸y ph¸t ®iÖn diªzen vμ c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn ®iªzen cho hÖ thèng ®−êng s¾t 50 4. C¸c thiÕt bÞ c¸n dËp, lß luyÖn gang, luyÖn thÐp, c¸c thiÕt bÞ nung kÕt vμ luyÖn cèc, c¸c thiÕt bÞ luyÖn kim mμu 50 5. C¸c thiÕt bÞ c¬ giíi hãa chèng ®ì ®μo hÇm lß, toa xe vËn chuyÓn c¸c m¸y liªn hîp khai th¸c than, m¸y vËn chuyÓn xÕp dì, lμm s¹ch dän ®−êng v.v... c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi hãa c¸c c«ng viÖc trªn bÒ mÆt cña má vμ c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc cho c«ng nghiÖp má 52 6. CÇn trôc vμ cång trôc ch¹y ®iÖn 7. B¨ng chuyÒn, gÇu ngoÆm, cÈu treo vμ c¸c thiÕt bÞ n©ng chuyÓn kh¸c 8. Thang m¸y 9. §Çu m¸y xe lõa, c¸c lo¹i toa xe ngμnh ®−êng s¾t 50 10. ThiÕt bÞ phanh c¸c lo¹i toa xe ngμnh ®−êng s¾t 52   Page 20 
Đồng bộ tài khoản