TCVN 4516 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
285
lượt xem
117
download

TCVN 4516 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4516 1988, Hoàn thiên mặt bằng xây dựng- quy phạm thi công và nghiệm thu: khu đất xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4516 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  Nhãm H Hoμn thiÖn mÆt b»ng x©y dùng -Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu Finished building alans Codes for construction, check and acceptance 1. Quy ®Þnh chung 1.1 Quy ®Þnh chung ¸p dông trong thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c hoμn thiÖn mÆt b»ng khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vμ c«ng nghiÖp. 1.2 ViÖc hoμn thiÖn mÆt b»ng x©y dùng ph¶i thùc hiÖn ®óng thiÕt kÕ, tu©n theo yªu cÇu cña quy ph¹m nμy vμ c¸c quy ph¹m hiÖn hμnh cã liªn quan. 1.3 C¸c c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng vμ hoμn thiÖn trªn mÆt b»ng x©y dùng bao gåm: s©n ch¬i, ®−êng ®i, hμng rμo, c©y xanh vμ c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng ph¶i ®−îc hoμn thiÖn ®ång bé tr−íc khi ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 1.4 §Êt ®¾p nÒn ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ. Cho phÐp dïng c¸c lo¹i ®Êt c¸t, ®Êt pha c¸t, ®Êt sÐt, c¸c lo¹i xØ, hçn hîp tro xØ, c¸c lo¹i ®Êt th¶i kh«ng lÉn h÷u c¬. 1.5 T¹i c¸c khu vùc trång c©y, trång cá ph¶i cã líp ®Êt mμu dÔ tho¸t n−íc. 1.6 Khi hoμn thiÖn mÆt b»ng x©y dùng, sai lÖch so víi thiÕt kÕ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ nh÷ng trÞ sè sau ®©y: - Sai lÖch cao ®é cña líp ®Êt h÷u c¬ vμ líp phñ mÆt lμ + 5 cm; - Sai lÖch chiÒu dμy cña líp ®Êt h÷u c¬ lμ + 20%; - Sai lÖch chiÒu dμy cña líp chèng thÊm, líp läc vμ líp phñ mÆt lμ + 10% nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 2cm; - Khi kiÓm tra bÒ mÆt b»ng th−íc 3m th× khe hë cho phÐp gi÷a th−íc víi mÆt nÒn lμ 1,5cm ®èi víi líp phñ mÆt b»ng ®Êt, ®¸ d¨m, sái, xØ vμ 0,5cm ®èi víi líp phñ mÆt b»ng bª t«ng ¸t phan, bª t«ng; - Sai lÖch chiÒu réng líp phñ mÆt b»ng bª t«ng lμ 5cm; ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c lμ 10cm. 1.7 ViÖc thi c«ng mÆt ®−êng ®¸ d¨m, mÆt ®−êng bª t«ng ¸t phan ph¶i tu©n theo quy ph¹m hiÖn hμnh vÒ thi c«ng ®−êng. 2. ChuÈn bÞ mÆt b»ng 2.1. ViÖc chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng bao gåm gi¶i phãng mÆt b»ng vμ lμm c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ. 2.2. Tr−íc khi gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn ph¶i: - X¸c ®Þnh m¹ng l−íi cäc mèc täa ®é vμ cao ®é cña khu ®Êt x©y dùng; - X¸c ®Þnh c¸c c«ng tr×nh vμ c©y xanh hiÖn cã cÇn ®−îc gi÷ l¹i. 2.3. C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ph¶i lμm toμn bé hoÆc tõng phÇn trªn khu ®Êt x©y dùng theo thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng bao gåm: chÆt c©y, ph¸ dì c«ng tr×nh cò, di chuyÓn c¸c hÖ thèng kÜ thuËt (®iÖn, n−íc, th«ng tin ). 2.4. C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng gåm san, ®¾p mÆt b»ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng: kho, x−ëng, b·i, ®−êng ®i, ®iÖn, n−íc C«ng ¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 2.5. NÕu cã ®iÒu kiÖn hîp lÝ, cã thÓ x©y dùng tr−íc mét phÇn hÖ thèng ®−êng ®i, ®iÖn, cÊp tho¸t n−íc chÝnh thøc cña c«ng tr×nh ®Ó phôc vô thi c«ng. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  2.6. Nh÷ng côm c©y xanh ®−îc gi÷ l¹i ph¶i rμo b¶o vÖ. Khi ®μo ®Êt xung quanh nh÷ng c©y ®−îc gi÷ l¹i th× ph¶i chõa l¹i vïng ®Êt cã ®−êng kÝnh lín h¬n 0,5 ®−êng kÝnh t¸n c©y vμ kh«ng ®−îc ®μo s©u qu¸ 30cm. 2.7. C¸c c«ng tr×nh (nh− nhμ, hÖ thèng kÜ thuËt ) hiÖn cã trªn mÆt b»ng x©y dùng cÇn ®−îc tËn dông triÖt ®Ó trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 2.8. Khi ph¸ dì nhμ, hÖ thèng kÜ thuËt cò, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn. §èi víi nhμ hai tÇng trë lªn vμ c¸c c«ng tr×nh cã kÕt cÊu phøc t¹p cÇn ph¶i cã thiÕt kÕ ph¸ dì. 2.9. Nh÷ng vËt liÖu, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ cßn tËn dông ®−îc, ph¶i lùa chän ra, ®−a vÒ n¬i quy ®Þnh ®Ó b¶o qu¶n vμ sö dông. 2.10. Tr−íc khi gi¶i phãng mÆt b»ng ph¶i c¾t ®iÖn, n−íc vμ c¸c hÖ thèng kÜ thuËt kh¸c sau khi cã sù tháa thuËn cña c¬ quan qu¶n lÝ c¸c hÖ thèng ®ã. §èi víi hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm phøc t¹p ®Æc biÖt, ®−êng d©y ®iÖn cao thÕ, ®−êng d©y th«ng tin th× ph¶i cã thiÕt kÕ ph¸ dì. 2.11. Khi nghiÖm thu mÆt b»ng ph¶i tiÕn hμnh theo c¸c yªu cÇu sau: - Sau khi ph¸ dì nh÷ng c«ng tr×nh vμ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ph¶i san ph¼ng vμ ®Çm nÐn chÆt c¸c hμo vμ hè ®μo theo ®é chÆt yªu cÇu; - HÖ thèng tho¸t n−íc t¹m thêi ph¶i b¶o ®¶m tho¸t n−íc tèt mÆt b»ng kh«ng bÞ n−íc ®äng; - Nh÷ng côm c©y xanh gi÷ l¹i trong khu vùc thi c«ng ph¶i ®−îc b¶o vÖ, tr¸nh bÞ h− h¹i trong qu¸ tr×nh thi c«ng; - Nh÷ng c©y ®· chÆt: gèc c©y, rÔ c©y, c¸c bôi c©y ph¶i ®−îc thu dän; - C«ng t¸c san, lÊp ph¶i ®−îc hoμn thμnh ®óng thiÕt kÕ, b¶o ®¶m ®é chÆt vμ cao ®é thiÕt kÕ. 3. §−êng ®i 3.1. Khi x©y dùng hÖ thèng s©n b·i, ®−êng néi bé trong khu nhμ, vØa hÌ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong quy ph¹m hiÖn hμnh vÒ x©y dùng ®−êng « t« vμ quy ph¹m nμy. 3.2. MÆt ®−êng ®i, vØa hÌ vμ s©n b·i ph¶i b¶o ®¶m tho¸t n−íc, kh«ng lÇy léi (khi m−a), kh«ng bôi (khi thêi tiÕt kh« r¸o). 3.3. §−êng ®i, vØa hÌ, s©n b·i trong khu nhμ ë ph¶i x©y bã vØa. ChØ ®Æt ®¸ bã vØa sau khi ®· thi c«ng xong mÆt ®−êng. 3.4. §èi víi líp ®Öm vμ líp trung gian cña ®−êng ®i cho phÐp dïng lo¹i ®¸ cã kÝch th−íc tõ 2,5 ®Õn 12cm; ®èi víi líp vËt liÖu chÌn phñ mÆt: tõ 2 ®Õn 4cm; tõ 1 ®Õn 2cm vμ tõ 0,5 ®Õn 1cm. 3.5. Lßng ®−êng cÇn ®−îc b¶o vÖ s¹ch, æn ®Þnh vμ an toμn bã vØa. Khi bã vØa cÇn theo ®óng thiÕt kÕ vμ c¸c quy ®Þnh sau: - ChiÒu réng cña ®¸ bã vØa kh«ng tÝnh vμo chiÒu réng mÆt ®−êng; - Cã thÓ bã vØa b»ng ®¸, b»ng bª t«ng hoÆc x©y g¹ch. Tr−êng hîp dïng ®¸ ®Ïo, ®¸ xÎ theo kÝch th−íc thiÕt kÕ; - MÆt trªn cña ®¸ bã vØa ph¶i b»ng, c¸c mèi nèi ®−îc chÌn ®Çy v÷a xi m¨ng vμ b¶o ®¶m ch¾c ch¾n; - Líp ®Öm ph¶i b¶o ®¶m æn ®Þnh vμ liªn kÕt tèt víi ®¸ bã vØa b»ng v÷a xi m¨ng. 3.6. §¸ bã vØa ph¶i ®Æt trªn nÒn ®Êt ®−îc nÐn chÆt ®Õn hÖ sè kh«ng nhá h¬n 0,9 hoÆc trªn nÒn bª t«ng, m¹ch gi÷a c¸c viªn ®¸ kh«ng ®−îc lín h¬n 1cm vμ ®−îc chÌn b»ng v÷a xi m¨ng m¸c kh«ng nhá h¬n 50. MÆt ®−êng xØ Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  3.7. §èi víi mÆt ®−êng xØ than ch× th× chiÒu dμy lín nhÊt cña líp xØ nÐn (ë tr¹ng th¸i nÐn chÆt) kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 15cm. Tr−íc khi r¶i xØ lªn nÒn ®Êt ph¶i t−íi n−íc (30 lÝt/m3 xØ rêi). 3.8. Khu lu lÌn ph¶i dïng lu nhÑ b¸nh nh½n tr−íc vμ kh«ng t−íi n−íc, sau ®ã míi dïng lu nÆng ®Ó lu lÌn vμ t−íi n−íc (60lÝt/m3 xØ rêi). Sau khi ®· lu lÌn xong mÆt ®−êng ph¶i ®−îc t−íi n−íc b¶o d−ìng trong kho¶ng tõ 10 ®Õn 12 ngμy (2,5 lÝt/m3) xØ rêi. MÆt ®−êng bª t«ng 3.9. MÆt ®−êng bª t«ng ph¶i ®Æt trªn nÒn c¸t ®Çm chÆt ®Õn hÖ sè kh«ng nhá h¬n 0,95. 3.10. ChiÒu réng cña líp phñ mÆt ®−êng b»ng bª t«ng kh«ng cã cèt thÐp kh«ng ®−îc lín h¬n 4,5m, nÕu chiÒu réng lín h¬n ph¶i lμm khe co, d·n. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co kh«ng ®−îc lín h¬n 6m; kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe d·n kh«ng ®−îc lín h¬n 36m. 3.11. Bª t«ng mÆt ®−êng khi ®æ xong ph¶i ®−îc b¶o d−ìng ngay sau 4 giê. Cã thÓ phñ lªn bÒ mÆt bª t«ng líp c¸t Èm cã chiÒu dμy 10cm ®Ó gi÷ ®é Èm trong thêi gian 2 tuÇn. ChÕ ®é b¶o d−ìng bª t«ng ph¶i tu©n theo TCVN 4453-87. 3.12. Tr−êng hîp ph¶i c¾t mÆt ®−êng ®Ó lμm khe co, d·n ph¶i dïng m¸y c¾t bª t«ng chuyªn dïng. Khe co, d·n ph¶i cã ®é s©u kh«ng nhá h¬n 1/4 chiÒu dμy cña líp bª t«ng. 3.13. C¸c khe co, d·n ph¶i ®−îc dän s¹ch vμ lμm kh« líp bª t«ng d−íi ®¸y khe vμ ®−îc nhÐt ®Çy nhùa ®−êng nãng cã tØ lÖ 80% bi - tum vμ vμ 20% cèt liÖu cét. NhiÖt ®é cña nhùa ®−êng trong thêi gian ®æ vμo khe ph¶i ®¹t tíi tõ 160 ®Õn 180oC 3.14. Khi x©y dùng mÆt ®−êng bª t«ng ph¶i kiÓm tra: - §é chÆt vμ ®é b»ng ph¼ng cña nÒn ®−êng; - KÝch th−íc, vÞ trÝ vμ cao ®é cña v¸n khu«n; - ChiÒu dμy cña líp bª t«ng mÆt; - ChÕ ®é b¶o d−ìng bª t«ng; - §é b»ng ph¼ng cña mÆt ®−êng. 3.15. MÆt ®−êng ®i, vØa hÌ, s©n b·i ®−îc l¸t b»ng c¸c tÊm bª t«ng ®óc s½n ph¶i ®Æt trªn nÒn c¸t ®Çm chÆt cã ®é dèc tõ 1 ®Õn 2%. C¸c tÊm ®Æt xong ph¶i n»m khÝt víi mÆt nÒn, kh«ng ®−îc kªnh, rËp r×nh khi cã t¶i träng. Chªnh lÖch ®é cao gi÷a mÐp hai tÊm c¹nh nhau kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 5 mm. C¸c m¹ch nèi ®−îc chÌn v÷a theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 4. Hμng rμo 4.1. Khi x©y dùng hμng rμo ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: - Hμng rμo (bao gåm c¶ cæng ra, vμo c«ng tr×nh) ph¶i ®−îc thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ, mÆt trªn hμng rμo ph¶i b¶o ®¶m cao ®é yªu cÇu; - VËt liÖu ®Ó lμm hμng rμo ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam hiÖn hμnh; - NÕu hμng rμo lμ c©y xanh th× ph¶i gieo h¹t hoÆc trång c©y thμnh d·y trong r·nh cã chiÒu réng 50cm; cø mçi d·y trång tiÕp theo th× chiÒu réng cña r·nh ph¶i t¨ng lªn 20cm. ViÖc trång c©y xanh ®Ó lμm hμng rμo ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng 6 cña tiªu chuÈn nμy. Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  4.2. Ph¶i rμo hμng rμo ngay sau khi ch«n cäc. §èi víi lo¹i cäc ph¶i ®æ bª t«ng chÌn ch©n cäc th× tiÕn hμnh rμo sau 2 tuÇn kÓ tõ khi ®æ bª t«ng chÌn. 4.3. Cäc gç lμm hμng rμo ph¶i cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 14 cm, chiÒu dμi kh«ng nhá h¬n 2,3m. PhÇn cäc ch«n trong ®Êt ph¶i ®−îc quet bi – tum. 4.4. Cäc bª t«ng kh«ng ®−îc cã ®Õ ph¶i ch«n hè cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 30 cm vμ ph¶i lÊp vμ ®Çm chÆt tõng líp mét. ë ch©n cét ph¶i ®¾p ô ®Êt cao h¬n mÆt ®Êt 5 cm. 4.5. ChØ tiÕn hμnh ®æ bª t«ng chÌn ch©n cäc sau khi ®· ®iÒu chØnh cäc vμ ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. Hμng rμo d©y thÐp 4.6. Hμng rμo d©y thÐp ph¶i ®−îc rμo theo ®Þa h×nh cña khu ®Êt, c¸c sîi d©y nªn song song víi mÆt ®Êt vμ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 25 cm. Hμng d©y cuèi cïng ph¶i cao h¬n mÆt ®Êt 20 cm. 4.7. Khi c¨ng d©y thÐp ®Ó rμo ph¶i b¾t ®Çu tõ hμng d©y cuèi cïng. D©y ph¶i c¨ng, kh«ng bÞ vâng. Tr−êng hîp cã d©y thÐp ®Æt theo chiÒu th¼ng ®øng th× ph¶i buéc tÊt c¶ c¸c chç giao nhau cña d©y thÐp. 4.8. Khi rμo l−íi thÐp ph¶i chó ý: - C¸c tÊm l−íi thÐp ph¶i ®−îc liªn kÕt chÆt víi cäc. Cäc hμng rμo ®−îc ch«n tr−íc hoÆc ch«n ®ång thêi víi viÖc ®Æt l−íi thÐp. Hμng rμo bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp 4.9. Khi l¾p ghÐp hμng rμo b»ng c¸c tÊm bª t«ng ®óc s½n ph¶i c¹o s¹ch ®Êt, v÷a bª t«ng ë r·nh l¾p ghÐp hai bªn cäc. 4.10. Cäc bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp ®−îc ®æ bª t«ng chÌn ch©n cäc vμ gi÷ æn ®Þnh t¹m thêi trong mét tuÇn. Bª t«ng chÌn ch©n cäc cã m¸c kh«ng d−íi 200. 4.11. §èi víi nh−ng n¬i ®Þa h×nh dèc, ph¶i gi÷ kho¶ng hμng rμo ë vÞ trÝ n»m ngang, chªnh lÖch ®é cao gi÷a c¸c ®o¹n khoang hμng rμo kh«ng ®−îc lín h¬n 1/4 chiÒu cao cña khoang. 4.12. Khi nghiÖm thu hμng rμo ph¶i kiÓm tra: - §é th¼ng ®øng vμ th¼ng hμng. - Sai lÖch so víi thiÕt kÕ kh«ng ®−îc lín h¬n 2 cm. - §é bÒn cña hμng rμo; - Kh«ng cã nh÷ng chç h− háng lμm mÊt vÎ thÈm mü cña hμng rμo; - Hμng rμo l−íi thÐp ph¶i ®−îc kÑp gi÷ ch¾c ch¾n; - Cäc hμng rμo ph¶i v÷ng ch¾c, kh«ng bÞ lay ®éng; - §èi víi c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp ph¶i kiÓm tra ®é kÝn khÝt ch¾c ch¾n; - Nh÷ng cÊu kiÖn thÐp, nh÷ng chç hμn nèi ph¶i ®−îc s¬n chèng rØ vμ s¬n b¶o vÖ. 5. S©n ch¬i 5.1. Khi x©y dùng s©n ch¬i trong nhμ ë ph¶i thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: - X¸c ®Þnh t×m mèc vμ giíi h¹n s©n; - Lμm hÖ thèng r·nh tho¸t n−íc bÒ mÆt; - R¶i líp lãt b»ng vËt liÖu dÔ tho¸t n−íc; - X©y dùng líp phñ mÆt s©n; - V¹ch c¸c ®−êng dÊu mèc vμ ®Æt thiÕt bÞ thÓ thao. 5.2. Líp lãt ®−îc san b»ng vμ lu lÌn tõng líp mét, ph¶i cã chiÒu dμy kh«ng ®−îc qu¸ 30cm ®èi víi ®Êt dÝnh vμ ®Êt c¸t cã m« ®un ®é lín nhá h¬n 2; 20cm ®èi víi ®Êt c¸t cã m« ®un ®é lín h¬n 2. Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  5.3. Líp läc ph¶i s¹ch, kh«ng ®−îc lÉn r¸c, ®¸ lín xÕp ë d−íi ®¸ nhá xÕp ë trªn, kÝch th−íc ®¸ nhá nhÊt cña líp läc kh«ng ®−îc nhá h¬n 7cm. 5.4. Khi x©y dùng s©n ch¬i trong khu nhμ ë, cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: a. Líp tiÕp gi¸p víi ®Êt nÒn kh«ng ®−îc nhá h¬n 50cm vμ dïng vËt liÖu lμ ®¸ d¨m, sái, xØ, g¹ch vôn cã kÝch th−íc tõ 40mm ®Õn 70mm. Cho phÐp dïng vËt liÖu cã kÝch th−íc nhá h¬n 40mm vμ lín h¬n 70mm víi khèi l−îng kh«ng ®−îc lín h¬n 1/2 khèi l−îng cña líp vËt liÖu theo thiÕt kÕ. b. Líp trung gian kh«ng ®−îc nhá h¬n 30mm vμ dïng vËt liÖu lμ ®¸ d¨m xØ cã kÝch th−íc tõ 15 ®Õn 20mm. c. Líp bÒ mÆt ph¶i dïng ®¸ d¨m, sái, xØ cã kÝch th−íc tõ 5 ®Õn 15mm. Cho phÐp dïng vËt liÖu cã kÝch th−íc nhá h¬n 5mm (nh−ng kh«ng nhá h¬n 3mm) víi khèi l−îng kh«ng ®−îc lín h¬n 1/3 khèi l−îng cña líp vËt liÖu theo thiÕt kÕ. 5.5. §èi víi s©n ch¬i trång cá th× líp lãt ph¶i dïng lo¹i ®Êt cã thμnh phÇn cì h¹t gÇn nh− ®Êt sÐt ®−îc trén lÉn víi c¸t theo tØ lÖ 1:1, cã m« ®un cã ®é lín nhá h¬n 2. ChiÒu dμy cña líp lãt ®· lÌn chÆt kh«ng ®−îc nhá h¬n 8cm. 5.6. Líp ®Êt h÷u c¬ cña s©n ch¬i trång cá ph¶i cã thμnh phÇn cì h¹t gÇn nh− ®Êt sÐt, cã ph¶n øng axÝt yÕu (nång ®é pH b»ng 6,5) vμ ph¶i kh«ng ®−îc nhá h¬n 8cm. 5.7. Khi thi c«ng líp phñ mÆt s©n ch¬i ph¶i lμm tr−íc c¸c bê ch¾n; ch«n bã vØa lμm bê bª t«ng, bê ®Êt, kh«ng ®−îc r¶i vμ ®Çm nÐn vËt liÖu khi kh«ng cã c¸c bê ch¾n. 5.8. ViÖc trång cá trªn s©n ph¬i ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cã liªn quan. 5.9. Nh÷ng ghÕ ®¸, bån c¸t, t¸n che n¾ng ë chç nghØ ng¬i ph¶i lμm theo ®óng thiÕt kÕ vμ c¸c yªu cÇu sau: - NÕu b»ng gç th× ph¶i dung gç nhãm 3, ®−îc bμo nh½n vμ s¬n b¶o vÖ chèng môc. - NÕu b»ng bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp th× mÆt ph¶i nh½n vμ cã m¸c kh«ng thÊp h¬n 200; - C¸c cÊu kiÖn b»ng thÐp ph¶i ®−îc liªn kÕt ch¾c ch¾n; - Nh÷ng cÊu kiÖn träng t¶i ®éng nh−: ®u treo, ®u quay vßng, cÇu thang.v.v ph¶i ®−îc kiÓm tra ®é v÷ng ch¾c vμ ®é bÒn. 5.10. C¸t trong bån c¸t cho trÓ em ch¬i chØ ®−îc dung c¸t mÞn vμ kh«ng ®−îc lÉn víi ®¸, ®Êt sÐt 6. Trång c©y xanh 6.1. C©y ®−îc trång theo thiÕt kÕ s©n v−ên cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh hoÆc cña ®¬n vÞ chuyªn m«n vÒ c©y xanh. Nªn chän nh÷ng c©y khoÎ, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, kh«ng bÞ s©u bÖnh. 6.2. ViÖc trång c©y xanh chØ tiÕn hμnh sau khi ®· r¶i xong líp ®¸t h÷u c¬, lμm xong ®−êng ®i, vØa hÌ s©n b·i, hμng rμo vμ thu dän s¹ch r¸c vμ phÕ liÖu x©y dùng. 6.3. §Êt h÷u c¬ ®Ó trång c©y xanh ph¶i ®−îc chuÈn bÞ theo ®óng yªu cÇu kÜ thuËt canh t¸c, phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña tõng vïng. 6.4. §èi víi c©y trång cã vÇng ®Êt th× cÇn ®μo hè s©u tõ 65 ®Õn 90 cm tuú theo lo¹i vμ kÝch th−íc cña c©y. §−êng kÝnh hè ®μo ph¶i réng h¬n ®−êng kÝnh vÇng ®Êt kho¶ng 0,5m. 6.5. §èi víi c¸c c©y leo, hè ®μo ph¶i cã chiÒu s©u vμ ®−êng kÝnh 50cm. Hè trång c©y hoa ph¶i cã chiÒu s©u vμ ®−êng kÝnh 40cm. 6.6. Khi c©y trång cã ®−êng kÝnh th©n d−íi 5cm, cao 130cm th× vÇng ®Êt cã ®−êng kÝnh kh«ng ®−îc nhá h¬n 50cm. Khi ®−êng kÝnh th©n c©y t¨ng lªn 1cm th× ®−êng kÝnh cña vÇng ®Êt ph¶i t¨ng lªn 10cm. ChiÒu cao vÇng ®Êt nªn trong kho¶ng tõ 50 ®Õn 60cm. Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  6.7. VÇng ®Êt ph¶i ®−îc bã chÆt l¹i ngay sau khi ®¸nh lªn trong v−ên −¬m. Nh÷ng chç vÇng ®Êt bÞ nøt vì ph¶i ®¾p thªm ®Êt h÷u c¬. 6.8. §èi víi c©y trång kh«ng cã vÇng ®Êt ph¶i ®−îc phñ r¬m, r¹ Èm hay che b¹t trong khi vËn chuyÓn ®Õn n¬i trång. 6.9. Thêi gian trång c©y thuËn lîi nhÊt trong n¨m phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ lo¹i c©y, tham kh¶o theo phô lôc 1. 6.10. C©y tr−íc khi trång ph¶i ®−îc c¾t ®i nh÷ng nh¸nh, vμ rÔ bÞ h− háng, nh÷ng chç c¾t nh¸nh c©y ph¶i lμm s¹ch vμ b«i v«i. Nh÷ng c©y ®· ®−îc ®¸nh vÇng nh−ng ch−a kÞp trång ngay th× ph¶i ®−îc tËp trung b¶o vÖ ë n¬i kÝn giã. 6.11. Khi trång c©y ë n¬i ®Êt c¸t ph¶i ®æ mét líp ®Êt sÐt cã chiÒu dμy 15cm xuèng ®¸y hè. Khi trång c©y ë n¬i ®Êt chua, mÆn th× ph¶i lμm líp tho¸t n−íc b»ng ®¸ d¨m, sái.v.v d−íi ®¸y hè (cã chiÒu dμy kh«ng nhá h¬n 10cm). 6.12. Khi trång c©y trong mïa hanh, kh« ph¶i thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu sau: - C©y trång cã vÇng ®Êt bã trong khung cøng. ChØ ®−îc phÐp bã b»ng l¸, giÊy, khi ®μo c©y ë n¬i ®Êt sÐt chÆt; - Kh«ng ®−îc lμm vì vÇng ®Êt khi ®μo c©y còng nh− khi vËn chuyÓn vμ trång c©y; - Ngän c©y trong khi vËn chuyÓn ph¶i ®−îc buéc l¹i vμ che ®Ëy cho khái bÞ kh« hÐo; - Sau khi trång c©y xong ph¶i c¾t bít 30% l¸, ph¶i che n¾ng vμ t−íi n−íc cho c©y mét tuÇn hai lÇn vμ trong thêi gian 1 th¸ng. 6.13. Nªn trång c©y trong mïa xu©n. Mïa ®«ng khi nhiÖt ®é ngoμi trêi thÊp h¬n 10oC th× kh«ng nªn trång c©y. Ph¶i dïng ®Êt h÷u c¬ ®Ó lÊp c¸c hè c©y. 6.14. Líp ®Êt h÷u c¬ tr−íc khi gieo h¹t cá ph¶i ®−îc xíi t¬i, nh÷ng lo¹i h¹t bÐ h¬n 1mm khi gieo h¹t cÇn trén lÉn víi c¸t kh« tØ lÖ 1:1 theo thÓ tÝch, nh÷ng lo¹i h¹t lín h¬n 1mm khi gieo trång kh«ng cÇn trén lÉn víi c¸t kh«. 6.15. Tiªu chuÈn t−íi n−íc trong ngμy cho c©y míi trång ®−îc quy ®Þnh: - 20 lÝt/mét c©y trång cã ®−êng kÝnh vÇng ®Êt tõ 0,7 ®Õn 1m; - 50 lÝt/mét c©y cã ®−êng kÝnh vÇng ®Êt tíi 1m; - 100 lÝt/mét c©y cã ®−êng kÝnh vÇng ®Êt lín h¬n 1m; - 10 lÝt/mét khãm c©y hay mét c©y leo; - 10lÝt/m2 diÖn tÝch trång hoa hay trång cá; - 5 lÝt/mét c©y hoa l©u n¨m. 6.16. ViÖc nghiÖm thu c©y sau khi trång ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - ChiÒu dμy líp ®Êt h÷u c¬ ë chç trång c©y kh«ng ®−îc nhá h¬n 10cm, kiÓm tra b»ng c¸ch cø 1.000m2 diÖn tÝch trång th× ®μo mét hè th¨m cã kÝch th−íc 30x30cm, nh−ng kh«ng Ýt h¬n mét c¸i trªn mét diÖn tÝch bÊt k×; - §Êt h÷u c¬ ph¶i mμu mì, khi ®Êt nghÌo ph¶i bãn ph©n; - C©y trång ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ quy ®Þnh, nÕu ph¶i thay thÕ b»ng nhãm c©y kh¸c, cÇn tham kh¶o phô lôc 2. 6.17. Tæ chøc nhËn thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng trång c©y xanh theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Phô lôc 1 (Tham kh¶o) Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  Thêi gian trång c©y thuËn lîi nhÊt Bôi c©y vμ c©y Cá vμ hoa Trång vμo mïa Trång vμo mïa KÕt thóc trång §Æc ®iÓm vïng khÝ hËu xu©n thu B¾t ®Çu trång KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa (nãng vμ Èm) Th¸ng 2 vμ 3 Th¸ng 8 Th¸ng 2 Th¸ng 11 Phô lôc 2 (Tham kh¶o) Nhãm c©y cã thÓ thay thÕ cho nhau (Dùa vμo gi¸ trÞ sö dông cña c©y) B¶ng 1 - C©y bãng m¸t C©y bãng m¸t C©y bãng m¸t hoa hoa ®Ñp th¬m C©y bãng m¸t C©y bãng m¸t th−êng 1 2 ¨ 3 ¶ 4 5 Vâng Ph−îng B−ëi HoÌ Bøa MÝt Muçm Dõa nh«i Th«ng nhùa Lim, xÑt Ban Ngäc Lan Hoμng B−ëi §Ñn Th«ng ®u«i KÑn S÷a G¹o Lan Lan tua Muçng Hång xiªm Vó MÝt rõng Géi tÝa SÕn ngùa vμng s÷a Hång b× LiÔu B¸ch t¸n Bå ®Ò §Ëu ma Bêi bêi nhít Géi tr¾ng Chiªu liªu Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  Chanh D©u da Xoan æi D¸i ngùa Sung hoa TrÈu SÊu Nh·n V¶i Däc Nhùa duèi KhÕ ThÞ Me Nô Hång Léc võng Xoμi Xoan D©u da xoan DÇu n−íc Chß n©u Chß Gioi Nhãt Tr¸m chØ Long n·o Vμng t©m Bμng §Ò Tr¸m L¸t hoa Kim giao Gi¸ng h−¬ng Muång ng−ng §a l«ng Si §a bóp ®á Phi lao B¶ng 2 - C©y trang trÝ Cau, dõa C©y c¶nh C©y c¶nh C©y C©y c¶nh C©y hμng C©y Tre, tróc d¸ng ®Ñp hoa ®Ñp c¶nh leo ®Ñp rμo viÒn C©y hoa Tróc chØ Cau bôi Cam Phï dung ¶® QuÊt bå Angtigon D©m bôt X−¬ng Hoa sen Cau ®Î §μo MËn Cam B×m b×m rång tμu Hoa x« Cμ xanh M« Lùu Chïm ít Thanh Tróc Cä xÎ Cam MÉu ®¬n M¬ D©y b«ng Duèi l¸ t¶o bông phËt Cau chanh Trμ xanh ®¬n Báng næ Hoa mμo Tróc bông Chuèi ¤r« Tμi gμ ®ï Mãc Méc PhËt §μo t−îng Cóc i gμ Cä sÇu bμ Na §¹i §¹i vμng ng Tróc sμo Tróc ®μo ®á X−¬ng ò s¾c MËn rång tμu §¨ng tiªu Tróc cÇn TÝa c©u t Tróc hoμ « Dõa c¹n long G¨ng c¶nh §ång tiÒn Page 8 
  9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4516 : 1988  vu«ng D¹ h−¬ng Tróc ®μo Duèi Tãc tiªn Ch©n Tre lμ ngμ vμng chim Tre luång Dõa Mãng rång Loa kÌn VÈu Tr¹ng M¨ng leo Báng næ Dªu ®á Hoa huÖ Nøa nguyªn D©m bôt Thiªn lÝ M−êi giê Giang §ïng V¹n tuÕ Tãc Mâm sãi B−¬ng ®×nh tiª Hoa nhμi Mai V¹n tuÕ B¸ch h¬i n Th−îc Tre vμng LiÔu ®μi Mãng bß d©y X−¬ng d−îc Säc ®¸ tr¾ng rång Cóc gÊm Tre gai Thiªn Ng« ®ång Cóc tr¾ng tuÕ c¶nh Hoa giÊy Cóc ®¹i Tïng ®o¸ Cóc ki Chuèi dÎ m tiÒn qu¹t Cóc mãng rång Cóc vμng to HuyÕt Cóc b¹ch dô nhËt Hoμng kim th¸p Døa l½ng Cóc tÝm Ng©u Cóc thi Mãng V¹n thä bß tr¾ng cao §inh l¨ng §¹i Page 9 
Đồng bộ tài khoản