TCVN 4517 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
118
lượt xem
42
download

TCVN 4517 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4517 1988, Hệ thống bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa máy xây dựng- quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sửa chữa lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4517 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4517 : 1988  Nhãm H HÖ thèng b¶o d−ìng kÜ thuËt vμ söa ch÷a m¸y x©y dùng - Quy ph¹m nhËn vμ giao m¸y x©y dùng trong söa ch÷a lín - Yªu cÇu chung Technical maintenance and repair system of building machinery - Rules of passing machines and their companent for general overhaul and its returning - General requirements 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung, tr×nh tù nhËn vμ giao m¸y x©y dùng vμ tæng thμnh cña chóng trong söa ch÷a lín. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông thèng nhÊt trong toμn ngμnh x©y dùng. §èi víi c¸c lo¹i «t« dïng trong ngμnh x©y dùng viÖc nhËn vμ giao trong söa ch÷a lín ph¶i tu©n theo "§iÒu lÖ nhËn ph−¬ng tiÖn vμ tæng thμnh «t« vμo söa ch÷a lín'' do Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hμnh. 1.2. Khi ®−a m¸y vμo söa ch÷a lín, bªn cã m¸y vμ bªn nhËn söa ch÷a m¸y ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn nμy vμ TCVN 4201 : 1986, ®ång thêi ph¶i kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc. 1.3. Khi thay thÕ c¸c chi tiÕt l¾p lÉn trong m¸y, bªn nhËn söa ch÷a ph¶i b¶o ®¶m söa ch÷a, thay thÕ ®óng víi yªu cÇu kÜ thuËt cña tõng m¸y. Tr−êng hîp c¸c chi tiÕt c¬ b¶n bÞ háng kh«ng cßn kh¶ n¨ng söa ch÷a, bªn nhËn söa ch÷a muèn thay ®æi ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn cña bªn cã m¸y. 2. §iÒu kiÖn nhËn m¸y vμo söa ch÷a lín 2.1. C¸c m¸y ®−a vμo söa ch÷a lín theo kÕ ho¹ch ®· duyÖt cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 4201 : 1986 2.2. C¸c m¸y ch−a ®Õn ®Þnh kú söa ch÷a lín nh−ng m¸y kh«ng cßn kh¶ n¨ng lμm viÖc, khi nhËn vμo söa ch÷a lín, bªn cã m¸y vμ bªn nhËn söa ch÷a ph¶i cïng nhau lËp biªn b¶n x¸c nhËn t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y (phô lôc 1). 2.3. §èi víi c¸c m¸y bÞ h− háng ®ét xuÊt, khi vμo söa ch÷a lín ph¶i cã biªn b¶n háng m¸y (phô lôc 2). ViÖc nhËn söa ch÷a m¸y h− háng do sù cè g©y ra ph¶i c¨n cø vμo t×nh tr¹ng thùc tÕ vμ kh¶ n¨ng cña c¬ së söa ch÷a m¸y mμ quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn m¸y vμo söa ch÷a lín. 2.4. Bªn cã m¸y ph¶i lμm s¹ch bªn ngoμi m¸y vμ tæng thμnh khi ®−a vμo söa ch÷a lín. 2.5. C¸c m¸y vμo söa ch÷a lín ph¶i cßn ®Çy ®ñ c¸c bé phËn l¾p r¸p trong d¹ng ®ång bé. §èi víi m¸y b¸nh h¬i vμ «t« ph¶i tù ch¹y ®Õn x−ëng. 2.6. M¸y ®−a vμo söa ch÷a lín cho phÐp thiÕu 10% sè l−îng chi tiÕt b¾t chÆt so víi tæng sè chi tiÕt ®· quy ®Þnh trong kÕt cÊu m¸y vμ ®−îc phÐp thiÕu mét sè chi tiÕt nhá cña m¸y. Chó thÝch: Chi tiÕt b¾t chÆt bao gåm: Bul«ng, èc vÝt, gu-r«ng... Chi tiÕt nhá bao gåm: n¾p kÐt n−íc, n¾p thïng nhiªn liÖu, mãc kÐo ca b«, tay n¾m cÇn sè... 2.7. C¸c tμi liÖu kÜ thuËt sö dông cña m¸y ph¶i ®−îc ®−a ®ång thêi cïng víi m¸y khi vμo söa ch÷a lín.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4517 : 1988  2.8. C¸c c¬ së s÷a ch÷a cã quyÒn kh«ng nhËn m¸y vμo s÷a ch÷a nÕu bªn cã m¸y kh«ng tu©n theo c¸c ®iÒu 2.3, ®iÒu 2.5 vμ ®iÒu 2.7 quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. 2.9. §èi víi c¸c m¸y cã chi tiÕt c¬ b¶n bÞ h− háng ngoμi quy ®Þnh trong tμi liÖu cña nhμ chÕ t¹o hoÆc m¸y bÞ h− háng do sù cè g©y ra th× viÖc nhËn m¸y vμo söa ch÷a lín ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn gi÷a bªn nhËn söa ch÷a vμ bªn cã m¸y. 3. Tr×nh tù nhËn m¸y vμ tæng thμnh vμo söa ch÷a lín. 3.1. Khi ®−a m¸y vμo söa ch÷a lín, bªn cã m¸y ph¶i bμn giao c¸c tμi liÖu sau: LÝ lÞch m¸y vμ c¸c tμi liÖu kÜ thuËt sö dông cña m¸y; - Biªn b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÜ thuËt tr−íc khi ngõng m¸y ®Ó ®−a vμo söa ch÷a lín; - NÕu m¸y bÞ sù cè th× ph¶i cã biªn b¶n háng m¸y; 3.2. Khi nhËn m¸y vμo söa ch÷a lín, bªn nhËn söa ch÷a ph¶i tiÕn hμnh: - KiÓm tra vμ xem xÐt bªn ngoμi m¸y; - KiÓm tra c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh trong ®iÒu 3.1 vμ c¸c v¨n b¶n gèc theo lý lÞch m¸y. 3.3. Khi tiÕp nhËn m¸y vμo söa ch÷a lín, bªn nhËn söa ch÷a vμ bªn cã m¸y ph¶i lËp biªn b¶n nhËn m¸y vμo söa ch÷a lín. 4. §iÒu kiÖn ®èi víi m¸y vμ tæng thμnh sau söa ch÷a lín 4.1. M¸y vμ tæng thμnh sau söa ch÷a lín ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt cho tõng lo¹i m¸y ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tμi liÖu kü thuËt sö dông. 4.2. Bªn nhËn söa ch÷a m¸y kh«ng ®−îc c¶i tiÕn thay thÕ kh¸c víi kÕt cÊu ban ®Çu cña nhμ chÕ t¹o, trõ tr−êng hîp ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. Nh÷ng thay ®æi kh¸c víi kÕt cÊu ban ®Çu cña m¸y hoÆc tæng thμnh ®Òu ph¶i ghi vμo lý lÞch m¸y vμ cã h−íng dÉn sö dông, b¶o d−ìng kÜ thuËt vμ söa ch÷a. 4.3. Bªn nhËn söa ch÷a m¸y ph¶i ghi ®Çy ®ñ quy c¸ch kÜ thuËt cña c¸c chi tiÕt c¬ b¶n vμ phô tïng chñ yÕu ®· thay thÕ hoÆc phôc håi söa ch÷a vμo lÝ lÞch m¸y. 4.4. C¸c m¸y sau khi ®· söa ch÷a xong ®Òu ph¶i tiÕn hμnh ch¹y thö theo c¸c chÕ ®é thö ®· quy ®Þnh trong tμi liÖu kÜ thuËt cña tõng m¸y. Bªn nhËn söa ch÷a m¸y tiÕn hμnh nghiÖm thu giao nhËn m¸y ®· thö nghiÖm vμ ghi kÕt qu¶ thö vμo lÝ lÞch m¸y. 4.5. M¸y sau khi ®· söa ch÷a xong ph¶i ®−îc bªn nhËn söa ch÷a ®æ ®Çy ®ñ nhiªn liÖu, dÇu mì ®óng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cho tõng kiÓu m¸y. 4.6. §èi víi m¸y vμ tæng thμnh sau söa ch÷a lín mμ ph¶i vËn chuyÓn theo c¸c ph−¬ng tiÖn ®−êng bé, ®−êng s¾t, ®−êng thuû, bªn cã m¸y ph¶i th¸o hÕt nhiªn liÖu dÇu b«i tr¬n nh−ng ph¶i ghi râ vμo m¸y vμ tæng thμnh: "ch−a cã dÇu". 4.7. M¸y vμ tæng thμnh sau khi ®· söa ch÷a xong, bªn nhËn söa ch÷a m¸y ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n m¸y theo ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh. 5. Tr×nh tù giao m¸y vμ tæng thμnh sau söa ch÷a lín 5.1. Khi giao m¸y sau söa ch÷a lín, bªn nhËn söa ch÷a ph¶i lËp biªn b¶n bμn giao m¸y. 5.2. Tr−íc khi bμn giao m¸y, ngoμi nh÷ng néi dung ®· quy ®inh t¹i ®iÒu 4.3 cña tiªu chuÈn nμy, bªn nhËn söa ch÷a ph¶i ghi vμo lÝ lÞch m¸y nh÷ng néi dung sau: - Tªn c¬ së ch÷a m¸y; - Tªn vμ sè ®¨ng kÝ m¸y vμo söa ch÷a lín; - Thêi gian tiÕn hμnh söa ch÷a m¸y. 5.3. Khi giao m¸y söa ch÷a lín, bªn cã m¸y ph¶i tiÕn hμnh: - KiÓm tra c¸c tμi liÖu kÜ thuËt, lÝ lÞch m¸y, biªn b¶n nghiÖm thu m¸y vμ tæng thμnh sau söa ch÷a lín;   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4517 : 1988  - KiÓm tra t×nh tr¹ng kÜ thuËt bªn ngoμi cña m¸y. NÕu bªn cã m¸y ph¸t hiÖn m¸y söa ch÷a ch−a ®¹t tiªu chuÈn kÜ thuËt hoÆc kh«ng ®óng víi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ®· ®−îc hai bªn tho¶ thuËn khi nhËn m¸y vμo söa ch÷a th× bªn nhËn söa ch÷a m¸y ph¶i tiÕp tôc söa ch÷a bæ sung; - KiÓm tra vμ kÝ nhËn biªn b¶n bμn giao m¸y sau söa ch÷a lín. 6. B¶o hμnh m¸y sau söa ch÷a lín 6.1. Bªn nhËn söa ch÷a m¸y ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng m¸y ®· ®−îc söa ch÷a theo tiªu chuÈn quy ®Þnh trong tμi liÖu kÜ thuËt cho m¸y sau söa ch÷a lín. 6.2. Bªn nhËn söa ch÷a m¸y chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hμnh m¸y trong thêi h¹n m¸y ®−îc b¶o hμnh vμ thêi h¹n m¸y lμm viÖc ®−îc b¶o hμnh theo quy ®Þnh trong biªn b¶n giao, nhËn m¸y trong söa ch÷a lín. 6.3. Thêi gian b¶o hμnh m¸y tÝnh tõ khi bªn cã m¸y nhËn m¸y sau söa ch÷a lín. 6.4. Thêi gian m¸y lμm viÖc ®−îc b¶o hμnh tÝnh tõ khi b¾t ®Çu ®−a m¸y ®· ®−îc söa ch÷a lín vμo sö dông vμ ph¶i tu©n theo TCVN 4204 : 1986. 6.5. Trong thêi gian b¶o hμnh, nÕu m¸y bÞ háng do bªn cã m¸y kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ch¹y rμ tr¬n m¸y theo c¸c chÕ ®é ®èi víi m¸y sau söa ch÷a lín th× bªn nhËn söa ch÷a kh«ng ph¶i s÷a ch÷a l¹i. Thêi gian b¶o hμnh m¸y ®−îc kÐo dμi t−¬ng øng víi thêi gian ngõng m¸y ®Ó söa ch÷a l¹i.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4517 : 1988  Phô lôc 1 Bé (C¬ quan ngang bé)... Nhμ m¸y söa ch÷a........... CéNG HOμ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Ngμy.........th¸ng.........n¨m...... Biªn b¶n kiÓm tra t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y khi giao nhËn trong söa ch÷a lín Tªn m¸y (tæng thμnh) vμ kÝ hiÖu, m· hiÖu: .............................................................................. N−íc s¶n xuÊt: ......................................................................................................................... Sè ®¨ng ký m¸y: ...................................................................................................................... Sè ®éng c¬: .................................................... Sè khung: .................................................. Tªn c¬ quan qu¶n lý m¸y: ...................................................................................................... Tªn nhμ m¸y söa ch÷a: ............................................................................................................ Ngμy............th¸ng..........n¨m.........nhËn (giao) m¸y: .............................................................. M¸y vμo theo ®Þnh k× hay ®ét xuÊt: ......................................................................................... Sè giê ®· lμm viÖc kÓ tõ k× söa ch÷a lín lÇn tr−íc (hoÆc tõ lóc b¾t ®Çu sö dông nÕu lμ m¸y míi): ...................................................................................................................................... Thêi gian b¶o hμnh m¸y:........................................................................................................ I- T×nh tr¹ng kÜ thuËt:. §éng c¬: ................................................................................................................................ HÖ truyÒn ®éng: ..................................................................................................................... HÖ di chuyÓn: ......................................................................................................................... HÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y: ....................................................................................................... ThiÕt bÞ ®iÖn: .......................................................................................................................... Khung bÖ, ca bin:.................................................................................................................... C¸c bé phËn kh¸c: ................................................................................................................... II - ý kiÕn cña c¸n bé kiÓm tra kÜ thuËt: .................................................................................. III - KÕt luËn: .......................................................................................................................... Thî ®iÒu khiÓn m¸y C¸n bé kiÓm tra Bªn cã m¸y Bªn nhËn söa ch÷a m¸y   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4517 : 1988  (Hä tªn, chøc vô) (Hä tªn, chøc vô) (Hä tªn, chøc vô) (Hä tªn, chøc vô) Phô lôc 2 Bé (C¬ quan ngang bé)... Nhμ m¸y söa ch÷a........... CéNG HOμ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Ngμy.........th¸ng.........n¨m...... . Biªn b¶n háng m¸y 1. Thμnh phÇn: ......................................................................................................................... Chñ tÞch héi ®ång gi¸m ®Þnh kÜ thuËt (Gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc c¬ quan qu¶n lÝ m¸y) : .................................................................................................................................................. C¸c uû viªn héi ®ång: .............................................................................................................. Tr−ëng hoÆc phã phßng (ban) qu¶n lÝ c¬ giíi: ....................................................................... Tr−ëng hoÆc phã phßng (ban) b¶o vÖ c¬ quan qu¶n lý m¸y: ................................................. C«ng nh©n bªn vËn hμnh m¸y: ............................................................................................... Thñ tr−ëng hoÆc phã thñ tr−ëng trùc tiÕp qu¶n lÝ m¸y: ........................................................... Cã mÆt c«ng nh©n vËn hμnh m¸y bÞ h− háng: ......................................................................... 2. T×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y: Tªn vμ kÝ hiÖu m¸y:.................................................................................................................. Sè ®¨ng kÝ m¸y: ....................................................................................................................... N−íc s¶n xuÊt : ....................................................................................................................... Thêi gian m¸y b¾t ®Çu ®−a ra sö dông ( m¸y míi nhËp hoÆc m¸y sau söa ch÷a lín ): Sè giê lμm viÖc ®Õn lóc x¶y ra h− háng :................................................................................. Thêi gian vμ ®Þa ®iÓm x¶y ra h− háng m¸y:............................................................................. Néi dung h− háng:.................................................................................................................... Nguyªn nh©n:........................................................................................................................... KÕt luËn cña héi ®ång gi¸m ®Þnh kÜ thuËt :.............................................................................. Ch÷ kÝ (Ghi râ hä tªn, chøc vô tõng thμnh phÇn Héi ®ång gi¸m ®Þnh kÜ thuËt )   Page 5 
Đồng bộ tài khoản