TCVN 4519 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

2
582
lượt xem
200
download

TCVN 4519 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4519 1988. Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiêm thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4519 1988

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 Nhãm H HÖ thèng cÊp tho¸t n|íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiªm thu Indoor water supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCXD 70 : 1977 "Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu thiÕt bÞ vÖ sinh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp" 1. Nguyªn t¾c chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ®|îc ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt m¹ng l|íi cÊp tho¸t n|íc sinh ho¹t, tho¸t n|íc m|a, cÊp n|íc nãng c¸c nåi h¬i cÊp nhiÖt ®é ®Ó ®un n|íc nãng vµ nåi h¬i trong c¸c nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c. Khi l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n|íc nãng, nåi h¬i víi nåi ®un n|íc tíi nhiÖt ®é 1150C vµ nåi h¬i víi ¸p suÊt c«ng t¸c cña h¬i lín h¬n 0,7daN/cm2 cÇn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng tiªu chuÈn x©y dùng vµ qu¶n lÝ an toµn ®|êng èng dÉn h¬i vµ dÉn n|íc nãng hiÖn hµnh. Chó thÝch: 1) L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp vµ tho¸t n|íc b»ng c¸c lo¹i èng chÊt dÎo kh«ng nªu trong tiªu chuÈn nµy mµ cÇn tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn h|íng dÉn thiÕt kÕ riªng ®èi víi m¹ng l|íi cÊp vµ tho¸t n|íc b»ng èng chÊt dÎo. 2) L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo h|íng dÉn riªng cña thiÕt kÕ. 3) Khi l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu c¸c hÖ thèng vßi phun n|íc vµ vßi x¶ n|íc, ngoµi tiªu chuÈn nµy cßn cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 1.2. L¾p ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh vµ thiÕt bÞ nhiÖt trong nhµ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ ®· duyÖt. Khi cã nh÷ng kh¸c biÖt so víi khi thiÕt kÕ lµm thay ®æi c¸c nguyªn t¾c cña gi¶i ph¸p ®· chän hoÆc cã ¶nh h|ëng lín ®Õn ®é bÒn v÷ng hay hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c hÖ thèng vµ nåi h¬i th× ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ, nh÷ng kh¸c biÖt ®· tho¶ thuËn víi thiÕt kÕ ph¶i ghi vµo b¶n vÏ hoµn c«ng vµ sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, c¸c b¶n vÏ ®ã ph¶i giao cho bªn ®Æt hµng. 1.3. VËt liÖu thiÕt bÞ vµ thµnh phÇn dïng cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng, thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô tïng cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ m¸y chÕ t¹o. 1.4. L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ, nªn tiÕn hµnh b»ng ph|¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸. G¸ l¾p tr|íc c¸c mèi nèi, c¸c chi tiÕt cña ®|êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c t¹i x|ëng chÕ t¹o hoÆc nhµ m¸y. 1.5. Khi thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m an toµn lao ®éng trong x©y dùng, còng nh| c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh vµ phßng ch¸y hiÖn hµnh.
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 1.6. §Ó tiÕn hµnh l¾p ®Æt, bªn ®Æt hµng ph¶i giao cho bªn thi c«ng hå s¬ kÜ thuËt vµo thêi h¹n ®· x¸c ®Þnh, néi dung vµ khèi l|îng c«ng viÖc ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ x©y dùng c¬ b¶n vµ h|íng dÉn t¹m thêi vÒ c¬ cÊu vµ c¸ch bè trÝ c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt nhµ ë vµ c«ng tr×nh. 1.7. L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh chØ nªn tiÕn hµnh khi ®Þa ®iÓm vµ khu vùc x©y dùng ®· ®|îc chuÈn bÞ xong. Chó thÝch: Khu vùc x©y dùng ®|îc tÝnh khi: - §èi víi nhµ c«ng nghiÖp - mét phÇn nhµ hay c¶ nhµ khi khèi tÝch lín h¬n 5000 m3, bao gåm toµn bé thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh ®Æt theo c¸c vÞ trÝ ®· ®Þnh (tÇng hÇm, gian s¶n xuÊt, ph©n x|ëng v.v...) hay tæ hîp thiÕt bÞ (tr¹m nhiÖt, n¬i ®un n|íc nãng v.v...). - §èi víi nhµ ë vµ nhµ c«ng céng cã sè tÇng nhµ ®Õn 5 tÇng - tõng nhµ riªng biÖt, mét hay mét sè ®¬n nguyªn, khi sè tÇng nhµ lín h¬n 5 tÇng - 5 tÇng cña mét hay mét vµi ®¬n nguyªn. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c tµi liÖu kÜ thuËt 1.8. C¸c tµi liÖu kÜ thuËt giao cho c¸c c¬ quan x©y l¾p ph¶i ®Çy ®ñ 3 bé gåm c¸c b¶n vÏ thi c«ng cã ®Çy ®ñ thuyÕt minh vµ dù to¸n. 1.9. Bé b¶n vÏ thi c«ng cÇn cã tê ®Çu ®Ò cña ®å ¸n, c¸c mÆt b»ng, mÆt c¾t c«ng tr×nh, trªn ®ã cã thÓ hiÖn c¸c hÖ thèng, s¬ ®å ®|êng èng cÊp n|íc, c¸c mÆt c¾t däc theo èng ®øng tho¸t n|íc, chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng hoÆc c¸c chØ dÉn ë c¸c b¶n vÏ ®iÓn h×nh. Chó thÝch: C¸c bé phËn kÕt cÊu x©y dùng cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ vµ cho viÖc x©y dùng nåi h¬i (mãng thiÕt bÞ, sµn c«ng t¸c, m|¬ng dÉn ...). CÇn thÓ hiÖn trong b¶n vÏ kiÕn tróc, kÕt cÊu cña thiÕt kÕ. 1.10. Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt c¬ b¶n trong b¶n thiÕt kÕ cÇn ghi râ: a) C¸c ph|¬ng ph¸p ®Æt ®|êng èng xuyªn qua mãng vµ t|êng cña tÇng hÇm, còng nh| c¸ch bÞt kÝn cña lç chõa sau khi l¾p xong ®|êng èng ; b) C¸c vÞ trÝ ®Æt dông cô kiÓm tra ®o l|êng vµ van kho¸ (§ång hå ®o l|u l|îng, ¸p kÕ, van b¶o hiÓm...); c) C¸c ®o¹n èng c¸ch nhiÖt hoÆc c¸ch nh÷ng yÕu tè kh¸c vµ cÊu t¹o cña líp ng¨n; d) C¸c ph|¬ng ph¸p g¾n cè ®Þnh ®|êng èng vµ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh lªn t|êng vµ v¸ch ng¨n nhÑ; e) VËt liÖu lµm èng ; f) C¸c biÖn ph¸p c¸ch ©m cho m¸y b¬m vµ qu¹t giã ; g) CÊu t¹o cña c¸c bé phËn treo, ®ai gi÷ vµ gèi tùa, còng nh| kho¶ng c¸ch cña chóng hoÆc chØ dÉn vÒ b¶n vÏ ®iÓn h×nh; h) C¸c ph|¬ng ph¸p cè ®Þnh èng, èng hót giã vµ khÝ èng khãi nh« cao lªn trªn m¸i nhµ vµ c¸c bé phËn kh«ng ph¶i lµ kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ. i) C¸c ph|¬ng ph¸p cè ®Þnh èng, èng hót giã vµ khÝ èng khãi nh« cao lªn trªn m¸i nhµ vµ c¸c bé phËn kh«ng ph¶i lµ kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ. j) Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña trôc m¸y qu¹t hoÆc m¸y b¬m víi t©m cña trôc ®éng c¬ diÖn.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 k) Lo¹i, thµnh phÇn s¬n ®Ó s¬n ®|êng èng dÉn c¸c lo¹i h¬i vµ khÝ ¨n mßn kim lo¹i. l) Lo¹i, thµnh phÇn s¬n chÞu löa dïng cho ®|êng èng dÉn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 700C. 1.11. B¶n thiÕt kÕ thi c«ng phÇn kü thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ cÇn ph¶i cã: a) TiÕn ®é thi c«ng hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ t|¬ng øng víi tiÕn ®é chung; b) B¶ng thèng kª thiÕt bÞ, vËt liÖu b¸n thµnh phÈm chñ yÕu vµ tiÕn ®é cung cÊp cho c«ng tr|êng. c) B¶ng kª m¸y mãc, c«ng cô thi c«ng vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn thiÕt. d) BiÓu ®å ®iÒu ®éng nh©n lùc cã chia theo ngµnh nghÒ; e) B¶n thuyÕt minh tãm t¾t vÒ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ c¸c ph|¬ng ph¸p thi c«ng ®ång thêi cã chØ dÉn vÒ kü thuËt an toµn. Trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt, cïng víi b¶n thiÕt kÕ thi c«ng cã kÌm theo b¶n vÏ tÇng mÆt b»ng c«ng tr×nh hoÆc nh÷ng diÖn tÝch x©y dùng riªng lÎ, cã chØ dÉn nh÷ng chç dïng lµm kho chøa vËt liÖu b¸n thµnh phÈm vµ x|ëng gia c«ng. 1.12. B¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ cÇn ph¶i ®|îc kü s| tr|ëng cña ®¬n vÞ thi c«ng duyÖt. 1.13. ViÖc l¾p ®Æt c¸c ®|êng èng cÊp vµ tho¸t n|íc, cÇn ®|îc kiÓm tra ngay tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh. C¸c yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu x©y dùng 1.14. §é lÖch cho phÐp vÒ kÝch th|íc kÕt cÊu x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh b»ng ph|¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸, kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè qui ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1 §é sai lÖch cho phÐp mm §é sai lÖch Nhµ tÊm Nhµ g¹ch lín 1 2 3 - Theo chiÒu cao tÇng nhµ (gi÷a cao tr×nh hai mÆt sµn ®· hoµn H15 H10 thiÖn - Theo sù trïng nhau cña c¸c mÆt ph¼ng v¸ch ng¨n gi÷a c¸c tÇng H15 H10 (trªn ®ã l¾p ®Æt ®|êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh) - Theo ®é th¼ng ®øng cña t|êng vµ v¸ch ng¨n trªn 1m chiÒu cao H3 H3 - Theo trôc c¸c lç trong sµn ®Ó ®|êng èng xuyªn qua H10 H10 - Theo trôc c¸c lç ch«n bu l«ng neo trong mãng ®Æt thiÕt bÞ vÖ H10 H10 sinh - Theo kho¶ng c¸ch tÝnh tõ mÆt sµn ®· hoµn thiÖn ®Õn mÐp d|íi H15 10 bËc cöa sæ - Theo cao tr×nh mÆt trªn cña mãng ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (Ch|a kÓ - 30 - 30 líp l¸ng bªn trªn)
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 - Theo kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c « cöa sæ kÒ nhau H20 H10 - Theo kÝch th|íc cña c¸c hè, c¸c chç nh« cao vµ kho¶ng rçng H10 H10 trong mãng lß h¬i 1.15. Tr|íc khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ nhiÖt trong nhµ cÇn ph¶i: - Hoµn thiÖn sµn th« gi÷a c¸c tÇng, t|êng vµ v¸ch ng¨n trªn ®ã sÏ ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh; - §µo c¸c r·nh tho¸t n|íc tõ nhµ ®Õn c¸c giÕng ®Çu tiªn, hoµn thµnh c¸c giÕng cã m¸ng thu n|íc; - Chõa c¸c lç vµ r·nh trong mãng, trong sµn, t|êng vµ c¸c v¸ch ng¨n ®Ó ®Æt c¸c ®|êng èng; - Hoµn thiÖn gèi bª t«ng d|íi c¸c tuyÕn èng chÝnh b»ng gang ®Æt trong c¸c r·nh d|íi nÒn nhµ vµ trong c¸c hÇm kü thuËt. Gèi ph¶i cã r·nh nhá ®Ó ®Þnh vÞ ®|êng èng; - Dïng s¬n khã phai ®Ó ®¸nh dÊu nh÷ng cao tr×nh bæ sung trªn c¸c t|êng bªn trong cña c¸c phßng b»ng cao tr×nh thiÕt kÕ sµn hoµn thiÖn céng thªm 500mm.Cao tr×nh ®|îc ®¸nh dÊu d|íi d¹ng khèi mµu ®óng kÝch th|íc 13x50mm; mÐp trªn cña dÊu ph¶i t|¬ng øng víi cao tr×nh; - §Æt c¸c khung cöa sæ, nÕu lµ nhµ ë vµ nhµ c«ng céng th× ®Æt c¶ bËu cöa sæ; - Hoµn thiÖn sµn (hoÆc c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ t|¬ng tù) t¹i nh÷ng chç ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®un trªn bÖ; - Tr¸t xong mÆt t|êng vµ tr¸t v÷a d|íi c¸c thiÕt bÞ ®un, ë nh÷ng n¬i ®Æt èng; - ChuÈn bÞ xong nh÷ng chç dµnh cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cì lín vµ èng trong t|êng vµ trong sµn gi÷a c¸c tÇng; - B¶o ®¶m chiÕu s¸ng t¹m thêi vµ kh¶ n¨ng m¾c c¸c dông cô ®iÖn (còng nh| m¸y hµn ®iÖn); - L¾p xong kÝnh cöa sæ vµ t|êng bao; - ChuÈn bÞ thiÕt bÞ n©ng, mÆt b»ng chøa vËt liÖu trong vïng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ n©ng. 1.16. KÝch th|íc lç vµ r·nh ®Ó ®Æt èng trong nhµ nÕu kh«ng cã trong thiÕt kÕ ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 KÝch th|íc ChiÒu réng ChiÒu Tªn ®|êng èng lç r·nh s©u r·nh 1 2 3 4 èng cÊp vµ tho¸t n|íc: - Mét èng ®øng cÊp n|íc 100x100 130 130 - Hai èng ®øng cÊp n|íc 150x100 200 130 - Mét èng ®øng cÊp n|íc vµ mét èng ®øng tho¸t n|íc khi:
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 - §|êng kÝnh: 50 m m 200x150 200 130 :100.150m m 200x200 250 250 - Mét èng ®ùng tho¸t n|íc khi: - §|êng kÝnh: 50 m m hoÆc 75 m m 150x150 200 130 :100 - 150m m 200x200 250 250 - Hai èng ®øng cÊp n|íc vµ mét èng ®øng tho¸t n|íc khi: - §|êng kÝnh : 50 m m 200x150 250 130 : 100 - 150 m m 320x200 380 250 - Ba èng ®øng cÊp n|íc vµ mét èng ®øng tho¸t n|íc khi: - §|êng kÝnh: 50 mm 300x150 350 130 : 100 - 150 m m 500x200 480 250 èng nh¸nh n|íc 100x100 60 60 èng nh¸nh tho¸t n|íc 200x200 - - èng chÝnh cÊp n|íc 200x200 - - R·nh tho¸t n|íc 250x300 - - Chó thÝch: 1) §èi víi sµn lç gi÷a sµn c¸c tÇng, kÝch th|íc ®Çu tiªn lµ chiÒu dµi lç (song song víi t|êng). KÝch th|íc thø hai lµ chiÒu réng. §èi víi lç trong t|êng, kÝch th|íc thø nhÊt lµ bÒ réng, kÝch th|íc thø hai lµ chiÒu cao 2) Lç xuyªn qua mãng nhµ vµ c«ng tr×nh, ®Ó ®Æt c¸c èng cña m¹ng l|íi cÊp nhiÖt bªn ngoµi, kh«ng ®|îc nhá h¬n 600x400mm, cßn cña m¹ng l|íi cÊp n|íc kh«ng nhá h¬n D+200mm (D lµ ®|êng kÝnh èng) 3) §èi víi nhµ l¾p ghÐp tÊm lín th× c¸c lç sµn trong c¸c cÊu kiÖn x©y dùng ®Ó ®Æt èng ph¶i ®|îc lµm s½n trong nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®ã. 1.17. Trong c¸c phßng cã líp tr¸ng hay líp èp mÆt th× ë nh÷ng chç ®Æt thiÕt bÞ ®un, thiÕt bÞ vÖ sinh, ®|êng èng ph¶i ®|îc hoµn thiÖn tr|íc khi thiÕt bÞ vµ ®|êng èng. Tr|êng hîp cÇn ®Æt g¾n vµo t|êng hay v¸ch ng¨n ph¶i ®|îc ®Æt tr|íc khi tr¸t hay èp mÆt. BÒ mÆt cña líp tr¸t hay èp mÆt nh÷ng chç nãi trªn ph¶i ph¼ng vµ quÐt s¬n sau khi l¾p xong ®ai gi÷. 1.18. Khi thi c«ng x©y dùng xen kÏ víi viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: a) Thi c«ng líp lãt sµn, tr¸t v÷a tÇng vµ t|êng. b) X©y gèi ®ì ®Ó ®Æt phÔu thu n|íc. c) §Æt èng vµ c¸c gi¸ ®ì d) Thö ¸p lùc c¸c ®|êng èng. e) Chèng thÊm cho sµn c¸c khu vùc vÖ sinh. f) QuÐt líp lãt t|êng hay g¹ch èp men t|êng, hoµn thiÖn mÆt sµn. g) L¾p ®Æt bån t¾m.
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 h) §Æt gi¸ ®ì d|íi chËu röa mÆt vµ c¸c mãc gi÷ b×nh x¶ n|íc. i) QuÐt v«i hoÆc s¬n lÇn ®Çu cho t|êng vµ trÇn, èp g¹ch cho t|êng. j) L¾p ®Æt chËu röa mÆt, chËu xÝ vµ b×nh x¶ chËu xÝ. k) QuÐt s¬n (v«i, ve) t|êng vµ trÇn nhµ lÇn thø hai. l) L¾p ®Æt vßi lÊy n|íc (tr|íc khi ®|a c«ng tr×nh vµo sö dông). 1.19. Sau khi l¾p ®Æt ®|êng èng ®iÒu chØnh èng ph¶i chÌn cÈn thËn c¸c lç trªn sµn, t|êng vµ v¸ch ng¨n. 1.20. Thµnh r·nh ®Æt èng ngÇm ë t|êng ngoµi cÇn ph¶i tr¸t v÷a tr|íc khi ®Æt èng. R·nh ë t|êng nhµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¸t v÷a tr|íc. C¸c yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, ®|êng èng, phô tïng 1.21. C¸c thiÕt bÞ van kho¸, van ®iÒu chØnh, van b¶o hiÓm ph¶i ®|îc kiÓm tra t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn Nhµ n|íc. 1.22. èng thÐp dïng cho hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ kh«ng ®|îc cã vÕt nøt, rç, nÕp gÊp, vÕt x|íc s©u, vÕt lâm, vÕt hµn kh«ng thÊu. 1.23. Nh÷ng phô tïng nèi èng dÉn n|íc vµ èng dÉn h¬i n|íc nãng kh«ng ®|îc cã vÕt nøt, rç kim vµ vÕt lâm d¹ng kª. Ren ph¶i tèt. §èi víi èng tr¸ng kÏm th× c¸c phô tïng còng ph¶i ®|îc tr¸ng kÏm hoÆc nÕu kh«ng tr¸ng kÏm th× nèi b»ng gang dÎo. 1.24. Tr|íc khi l¾p ghÐp èng gang tho¸t n|íc vµ c¸c phô tïng ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng ®|êng èng vµ phô tïng nèi èng b»ng c¸ch quan s¸t bÒ ngoµi vµ gâ nhÑ b»ng bóa. Kh«ng ®|îc sö dông c¸c èng vµ phô tïng cã vÕt søt, rç vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c. §èi víi èng sµnh ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng cña èng b»ng c¸ch quan s¸t thËt kÜ. èng kh«ng ®|îc cã vÕt nøt, kh«ng cã vÕt lâm s©u, nÕu tr¸ng men th× bÒ mÆt tr¸ng men ph¶i bao phñ toµn bé èng. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ gia c«ng phô tïng chi tiÕt èng thÐp 2.1. Nèi c¸c chi tiÕt vµ phô tïng èng thÐp ph¶i thùc hiÖn b»ng ren hoÆc hµn 2.2. M¨ng s«ng dïng ®Ó nèi ë chç cã ®ai h·m cÇn ph¶i c¾t v¸t mét mÆt. 2.3. Nèi èng dÉn n|íc vµ h¬i n|íc b»ng ren ph¶i dïng ren h×nh trô hoÆc ren h×nh c«n. Ren rªn nh÷ng èng máng cÇn ph¶i thùc hiÖn b»ng v©n khÝa. KÝch th|íc chñ yÕu cña ren h×nh trô ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. Ren h×nh c«n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 3 §|êng Ren ng¾n Ren dµi (mm) kÝnh quy ChiÒu dµi lín nhÊt Sè vßng §é dµi ng¾n |íc cña Kh«ng cã Cã ren Kh«ng cã Cã ren nhÊt kh«ng kÓ Sè vßng èng ren tho¸t tho¸t ren tho¸t tho¸t ren tho¸t 15 9,0 11,5 5,0 6,3 40 22,0 20 10,5 13,0 5,8 7,2 45 25,0 25 11,0 14,5 4,8 6,3 50 21,5
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 32 13,0 16,5 5,6 7,2 55 24,0 40 15,0 18,5 6,5 8,0 60 26,0 50 17,0 20,5 7,4 8,9 65 28,0 70 19,5 20,0 8,5 10,0 75 32,5 80 22,0 23,5 9,5 11,0 85 37,0 Chó thÝch: §é dµi ren ng¾n h×nh trô ®|îc phÐp gi¶m kh«ng qu¸ 10% trÞ sè cho ë trong b¶ng. B¶ng 4 §é dµi lµm viÖc §é dµi ren tõ Sè l|îng r¨ng trªn §|êng kÝnh §|êng kÝnh cña ren ( kh«ng ®Çu èng ®Õn 1 inch ( 1 inch = trong cña èng ngoµi cña èng cã vßng cuèi) mÆt chuÈn 2.54 cm) 1 2 3 4 5 15 21 ,3 15 7,5 14 20 26,8 17 9,5 14 25 33,5 19 11,0 11 32 42,3 22 13,0 11 40 48,0 23 14,0 11 50 60,0 26 16,0 11 70 75,5 30 18,5 11 80 88,5 32 20,5 11 2.4. Khi dïng èng cã ren h×nh c«n bªn ngoµi ®Ó vËn chuyÓn c¸c chÊt cã ¸p suÊt tiªu chuÈn d|íi 10 daN/cm2 ®|îc phÐp nèi b»ng m¨ng s«ng cã ren h×nh trô bªn trong kÝch th|íc ren ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 §|êng kÝnh trong §|êng kÝnh ngoµi §é dµi lµm viÖc cña §é dµi ren tõ ®Çu cña èng cña èng ren ( kh«ng cã vßng èng ®Õn mÆt ph¼ng (mm) (mm) ren cuèi) (mm) c¬ b¶n (mm) 1 2 3 4 15 21 ,3 12,0 4,5 20 26,8 13,5 6,0 25 33,5 15,0 7,0 32 42,3 17,0 8,0 40 48,0 19,0 10,0 50 60,0 21,0 11,0 70 75,5 23,5 12,0
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 80 88,5 26,0 14,5 2.5. C¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ èng cÇn ph¶i lµm s¹ch gê mÐp bªn trong vµ bªn ngoµi ®Çu èng ®Ó hµn hay tiÖn ren, ph¶i c¾t vu«ng gãc víi trôc cña èng. Ren ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng. Kh«ng ®|îc phÐp nèi phÇn ren háng hay ren kh«ng ®¶m b¶o chÊt l|îng vµ nèi dµi qu¸ 10% phÇn c«ng t¸c cña mèi nèi. 2.6. §Ó ®¶m b¶o chÊt l|îng mèi nèi cÇn sö dông c¸c chÊt liÖu: a) Khi nhiÖt ®é m«i tr|êng tíi 1050C dïng sîi flo hay sîi ®ay tÈm bét ch× mµu ®á hoÆc mÇu tr¾ng trßn víi ®Çu gai nguyªn chÊt. b) Khi nhiÖt ®é m«i tr|êng trong èng dÉn lín h¬n 1050C ph¶i dïng sîi ami¨ng bÒn víi sîi ®ay tÈm graphit, hoµ trong ®Çu gai nguyªn chÊt. 2.7. Nh÷ng chç ngoÆt cña èng dÉn cÊp nhiÖt ®|îc thùc hiÖn b»ng c¸ch uèn èng. Trong hÖ thèng cÊp n|íc nãng vµ n|íc l¹nh, nh÷ng chç rÏ ngoÆt ®|îc nèi b»ng c¸ch ®Æt cót 900C hay b»ng ®o¹n èng uèn cong. èng tr¸ng kÏm chØ ®|îc uèn ë tr¹ng th¸i nguéi. §èi víi nh÷ng èng cã ®|êng kÝnh 100mm vµ lín h¬n cho phÐp ®|îc nèi uèn nÕp hay hµn. 2.8. B¸n kÝnh nhá nhÊt cña cung uèn cho phÐp b»ng 1,5 ®|êng kÝnh trong èng. 2.9. §é «van cña tiÕt diÖn èng t¹i nh÷ng chç uèn (tØ sè cña hiÖu sè gi÷a ®|êng kÝnh ngoµi lín nhÊt vµ nhá nhÊt ®èi víi ®|êng kÝnh ngoµi lín nhÊt) cña èng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 10%. 2.10. Nèi c¸c chi tiÕt phô tïng b»ng ph|¬ng ph¸p hµn khi chuÈn bÞ vµ l¾p ®Æt èng thÐp ph¶i tiÕn hµnh theo yªu cÇu tiªu chuÈn cña Nhµ n|íc. 2.11. Khi chuÈn bÞ èng ®Ó hµn ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Khi hµn nèi tª vµ thËp, trôc èng ph¶i vu«ng gãc víi nhau. Trôc cña nh¸nh nèi ph¶i trïng víi t©m cña lç trªn èng chÝnh; - Kh«ng ®|îc hµn èng nh¸nh vµo mèi nèi cña èng chÝnh; - Lç ®Ó hµn èng nh¸nh vµo mèi nèi cña èng chÝnh; - Lç ®Ó hµn èng nh¸nh trªn c¸c èng cã ®|êng kÝnh 40mm cÇn ph¶i khoan hoÆc ®ôc. Tr|êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp sö dông hµn x× ®Ó khoÐt lç trªn èng vµ c¾t èng ®|êng kÝnh 40mm nh|ng nhÊt thiÕt ph¶i lµm nh½n gê mÐp b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ khÝ; - Khe hë gi÷a thµnh èng vµ mÐp èng nh¸nh h×nh ch÷ T kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1mm 2.12. Tr|íc khi hµn cÇn ph¶i kiÓm tra t©m èng nh¸nh vµ lç khoan trªn «ng chÝnh, ®é hë, sù trïng nhau cña mÐp hµn vµ ®é th¼ng ®øng cña c¸c èng ®øng. 2.13. KiÓm tra chÊt l|îng mèi hµn c¸c ®|êng èng ph¶i quan s¸t tÊt c¶ c¸c mèi hµn sau khi ®· ®|îc tÈy s¹ch hÕt xØ vµ mèt b¸m cña hoa löa hµn, h×nh d¹ng bªn ngoµi ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y: - Ph¶i ph¼ng vµ ®|îc ®¾p cao ®Ò trªn toµn bé vßng trßn cña mèi hµn; - øng suÊt hµn ph©n bè ®Òu theo suèt chiÒu dµi ®|êng hµn; - §|êng hµn ph¶i nh« lªn trªn mÆt èng 1,5 ®Õn 2mm khi bÒ dÇy ®|êng èng d|íi 6mm; cßn bÒ réng cña ®|êng hµn ph¶i phñ ra ngoµi gê mÐp v¸t tõ 1,5 ®Õn 2mm;
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 - T¹i mèi hµn kh«ng ®|îc cã vÕt nøt rç, khuyÕt tËt, mÐp hë, vÕt x|íc vµ vÕt hµn kh«ng thÊu còng nh| nh¶y bËc vµ kim lo¹i láng ch¶y vµo trong èng. 2.14. Thî hµn, c¸n bé thi c«ng hoÆc ®éi tr|ëng ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra chÊt l|îng hµn mét c¸ch cã hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ghÐp vµ hµn s¶n phÈm. Khi kiÓm tra c«ng t¸c hµn cÇn chó ý: a) KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ èng ®Ó hµn b»ng quan s¸t bªn ngoµi, theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2.11. b) Thö b»ng n|íc hoÆc khÝ nÐn c¸c chi tiÕt, phô tïng ®|êng èng vµ c¸c hÖ thèng ®· l¾p xong ®Ó kiÓm tra ®é kÝn khÝt. 2.15. §èi víi c¸c mèi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i sö dông c¸c vßng ®Öm. Khi nhiÖt ®é m«i tr|êng trong èng tíi 1050C th× dïng vßng ®Öm cao su chÞu nhiÖt. Khi nhiÖt ®é trong èng lín h¬n 1050C th× dïng vßng ®Öm cao su Ami¨ng dµy tõ 2 ®Õn 3mm vµ ph¶i ®|îc nhóng tr|íc vµo n|íc nãng. 2.16. MÆt bÝch b»ng thÐp ph¶i ®Æt vu«ng gãc víi tim èng. §Çu èc nªn ®Æt vÒ mét phÝa cña mèi nèi. Trªn c¸c èng ®øng ªcu ®Æt quay vÒ phÝa d|íi. §Çu mót cña bul«ng kh«ng ®|îc thõa ra ngoµi ®ai èc qu¸ 0,5 ®|êng khÝnh cña bul«ng. MÆt bÝch hµn vµo èng, ®Çu mót cña èng kÓ c¶ ®|êng hµn cña bÝch vµo èng kh«ng ®|îc nh« cao h¬n mÆt ph¼ng cña bÝch nèi hai mÆt bÝch tiÕp xóc víi nhau. Vßng ®Öm trong c¸c mèi nèi bÝch, ph¶i réng ®Õn tËn lç bul«ng vµ kh«ng ¨n trong vµo bªn trong lßng èng. Kh«ng ®|îc dïng vßng ®Öm v¸t lÑm, hay nhiÒu vßng ®Öm ghÐp l¹i. 2.17. C¸c lo¹i van ®Æt trªn ®|êng èng n|íc l¹nh, ph¶i cã ®Öm n¾p van b»ng ®ai cao su hoÆc chÊt dÎo c«n trªn ®|êng èng n|íc nãng cã nhiÖt ®é d|íi 1800C vµ trªn ®|êng èng dÉn h¬i ¸p suÊt thÊp ®Öm b»ng ªm«nit hoÆc tÊm cao su chÞu nhiÖt. C¸c van dïng cho h¬i ¸p suÊt cao, cÇn ph¶i cã nót xoay kim lo¹i rµ khÝt. 2.18. Vßng vµ ®Üa cña van, còng nh| nót xoay cña nót van th¼ng cÇn mµi nh½n. §|êng trôc trªn mÆt vu«ng cña nót van di ®éng vµ trôc cña van ®iÒu chØnh cÇn ph¶i øng víi h|íng chuyÓn ®éng cña n|íc trong èng. 2.19. N¾p bÞt ë kho¸, van vµ vßi cÇn ph¶i lÌn kÝn. Vßng ®Öm cña n¾p bÞt sau khi lÌn cÇn ph¶i n»m vµo trong lç ë ®é s©u sao cho sau ®ã ®¶m b¶o xiÕt chÆt ®|îc n¾p bÞt. Sau khi n¾p bÞt ®· ®|îc xiÕt chÆt, viÖc vÆn trô van hay xoay nót van ph¶i ®|îc dÔ dµng. VËt liÖu lÌn n¾p bÞt cña kho¸, van, vßi khi n|íc cã nhiÖt ®é d|íi 1000C dïng sîi v¶i, gai ®ay (§èi víi n|íc nãng lÌn kh«). Khi nhiÖt ®é cao h¬n 1000C dïng sîi ami¨ng hay flo dÎo. 2.20. ThiÕt bÞ van kho¸ ®Æt trªn ®|êng èng cÊp n|íc nãng cã nhiÖt ®é tíi 1400C ph¶i ®Æt ®Öm b»ng cao su chÞu nhiÖt hay b»ng phÝp. Cßn khi nhiÖt ®é trong Êm tíi 1800C vµ h¬i ¸p lùc thÊp dïng tÊm ®Öm b»ng phÝp. 2.21. §é sai lÖch cña kÝch th|íc trong khi gia c«ng phô tïng ®|êng èng so víi kÝch th|íc quy ®Þnh kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2mm. 2.22. C¸c chi tiÕt vµ phô tïng èng cña hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh chÕ t¹o b»ng thÐp cÇn ph¶i thö t¹i n¬i chÕ t¹o.
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 C¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi cña hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n|íc nãng, l¹nh ®|îc thö b»ng ph|¬ng ph¸p thuû lùc víi ¸p suÊt thö b»ng ¸p lùc c«ng t¸c c«ng víi 5 daN/cm 2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm 2. C¸c èng x¶ vµ èng trµn thö thuû lùc víi ¸p suÊt 2 daN/cm2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm2. C¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi èng thÐp ®Æt trong panen chÞu nhiÖt ph¶i ®|îc thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 10 daN/cm2. Thêi gian thö thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ph¶i kÐo dµi tõ 1 ®Õn 2 phót. Nh÷ng chç rØ cña ®|êng èng ph¸t hiÖn ®|îc khi thö ph¶i ®|îc söa ch÷a ngay. 2.23. Van, vßi, trôc di ®éng vµ kho¸ van xoay dïng ®Ó ghÐp víi phô tïng èng hoÆc dïng trùc tiÕp vµo viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n|íc nãng l¹nh cÇn ®|îc thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 10 daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm2. 2.24. Thêi gian thö b»ng thuû lùc kÐo dµi tõ 1 ®Õn 2 phót, thö b»ng khÝ nÐn lµ 0,5 phót. Trong khi thö, ¸p suÊt chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®|îc gi¶m. 2.25. Khi thö c¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi èng b»ng khÝ nÐn, cÇn ph¶i nhóng ch×m trong n|íc. Kh«ng cho phÐp söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt trong qu¸ tr×nh thö (v× èng chÞu ¸p lùc). Khi thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng. 2.26. Kh«ng cho phÐp hµn nh÷ng èng cong trong panen chÞu nhiÖt. Gia c«ng phô tïng nèi èng tho¸t n|íc b»ng gang 2.27. MÆt c¾t cña èng vµ phô tïng cÇn ph¶i vu«ng gãc víi trôc cña chóng ®ång thêi trªn c¸c mÐp kh«ng ®|îc cã khe nøt. Tr|íc khi x¶m nèi èng, èng miÖng loe ph¶i ®|îc lµm s¹ch vµ l¾p cho ®ång t©m. Mèi nèi ph¶i ®|îc x¶m b»ng gai tÈm bi - tum råi x¶m kü b»ng xim¨ng ami¨ng, xim¨ng në hoÆc l|u huúnh nãng ch¶y bÞt kÝn khe hë miÖng loe cho phÐp sö dông nh÷ng vËt liÖu kh¸c mµ cã thÓ ®¶m b¶o ®|îc ®é kÝn khÝt vµ ®é bÒn v÷ng cña mèi nèi. 2.28. MiÖng loe cña èng tho¸t n|íc cã chøa chÊt ¨n mßn cÇn ph¶i ®|îc x¶m b»ng sîi tÈm nhùa råi ®æ xim¨ng chèng ¨n mßn (chèng axÝt) hoÆc b»ng nh÷ng vËt liÖu kh¸c cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn. §èi víi líp ®Öm cao su dïng cao su chÞu axÝt. 2.29. §é sai lÖch vÒ kÝch th|íc c¸c mèi nèi èng so víi kÝch th|íc qui ®Þnh kh«ng v|ît qu¸ 5 mm . 2.30. §|êng èng tho¸t n|íc l¾p trong khu vÖ sinh ph¶i thö b»ng c¸ch ®æ ®Çy n|íc trong thêi gian 10 phót. Khi thö tÊt c¶ c¸c lç trªn ®|êng èng (trõ lç trªn cïng) ph¶i ®|îc bÞt kÝn. Sau khi thö ph¶i x¶ hÕt n|íc. 2.31. §Ó ng¨n ngõa r¸c r|ëi r¬i vµo èng trong khu vÖ sinh, ®Çu c¸c èng nh¸nh ph¶i cã n¾p ®Ëy C«ng t¸c chuÈn bÞ cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng èng 2.32. C¸c bé phËn èng ®· chÕ t¹o cho hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n|íc nãng, l¹nh vµ tho¸t n|íc ®|a ®Õn c«ng tr|êng ph¶i ®ãng trong thïng hoÆc ghÐp thµnh tõng kiÖn ®Ó tiÖn lîi cho viÖc chuyªn chë. Trªn mçi kiÖn hay thïng ph¶i d¸n nh·n hiÖu nhµ m¸y chÕ
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 t¹o, sè hiÖu ®¬n ®Æt hµng, sè hiÖu èng ®øng vµ tÇng nhµ. C¸c phô tïng van, kho¸, khíp nèi vµ c¸c chi tiÕt ®ai mãc, gi¸ treo, èng lång... ph¶i ®ãng thµnh kiÖn riªng. 2.33. C¸c bé phËn èng dïng cho nåi h¬i, tr¹m b¬m vµ tr¹m nhiÖt còng nh| nót ®ång hå cÇn ph¶i ghÐp ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ tÊm ®Öm, ®ai èc vµ c¸c vËt liÖu gia cè kh¸c. 2.34. Nh÷ng phô tïng chi tiÕt b»ng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm cÇn ph¶i quÐt s¬n dÇu. ChËu röa, thïng röa b»ng thÐp vµ c¸c bÓ chøa t|¬ng tù cÇn ph¶i b¶o vÖ mÆt trong vµ mÆt ngoµi b»ng chÊt chèng ¨n mßn kim lo¹i. Nh÷ng lo¹i s¬n dïng ®Ó quÐt (b¶o vÖ thiÕt bÞ chøa n|íc nãng, l¹nh cho sinh ho¹t ¨n uèng) kh«ng ®|îc lµm ¶nh h|ëng ®Õn chÊt l|îng n|íc dïng. 2.35. ThiÕt bÞ vÖ sinh ®|a ®Õn c«ng tr|êng cÇn ph¶i ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ vµ vËt liÖu gia cè. 2.36. C¸c bé phËn nåi h¬i b¨ng gang ®|a ®Õn c«ng tr|êng ph¶i ®|îc xÕp thµnh côm hay ®ãng hßm, ph¶i ®|îc thö s¬ bé trong x|ëng chÕ t¹o hay ph©n x|ëng l¾p ghÐp. 2.37. ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt, m¸y b¬m ly t©m trªn bÖ cïng víi ®éng c¬ ®iÖn ph¶i cã èng t¶i t¹i khíp nèi. B¸nh xe c«ng t¸c cña m¸y b¬m ly t©m ph¶i quay ®|îc b»ng tay vµ kh«ng va ch¹m vµo vá b¬m. Trôc cña ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau nhê khíp b¸n nguyÖt vµ ph¶i n»m trªn mét ®|êng th¼ng. Khíp nèi ph¶i g¾n chÆt trªn trôc. æ bi m¸y b¬m cÇn lau s¹ch vµ b«i mì. Khi m¸y b¬m vµ ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau b»ng d©y cuaroa th× mÆt cña b¬m vµ ®éng c¬ ph¶i cïng trªn mét mÆt ph¼ng. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña d©y cuaroa. 2.38. C¸c thiÕt bÞ ®o l|êng, kiÓm tra vµ thiÕt bÞ tù ®éng cÇn ph¶i ®|îc ®Æt riªng biÖt. 2.39. Tr|íc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cÇn ph¶i thö b»ng thuû lùc, ¸p lùc thö 10 daN/cm2, thêi gian thö 2 phót. ¸p lùc chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®|îc gi¶m trong khi thö. 2.40. Bé t¶n nhiÖt cÇn l¾p vµo ®|êng èng víi líp ®Öm dµy 1,5 mm. Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hay cao su ami¨ng khi nhiÖt ®é cña n|íc tíi 1400C. - Vßng ®Öm cao su ami¨ng - khi nhiÖt ®é cña n|íc trong èng lín h¬n 1400C Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hoÆc c¸c - t«ng tÈm n|íc vµ tÈm dÇu gai nguyªn chÊt - khi nhiÖt ®é n|íc trong èng nhá h¬n 1050C. 2.41. Côm t¶n nhiÖt, phô tïng t¶n nhiÖt vµ ®èi l|u thö b»ng thuû lùc víi ¸p lùc thö b»ng ¸p lùc lµm viÖc céng víi 5 daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm2. Thêi gian thö b»ng thuû lùc lµ 2 phót, cßn thö b»ng khÝ nÐn lµ 0,3 phót. ¸p lùc kh«ng ®|îc gi¶m trong thêi gian thö, sau khi thö ph¶i dèc s¹ch n|íc trong èng vµ thiÕt bÞ ®un. 2.42. §Ó tr¸nh hiÖn t|îng t¾c èng, c¸c bé phËn ®un nãng cña dµn cÊp nhiÖt cÇn ph¶i thæi khÝ, sau khi thö thuû lùc, c¸c èng nh¸nh nèi víi dµn cÊp nhiÖt ph¶i ®ång thêi ®ãng l¹i b»ng nót. 3. C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3.1. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt sau: - C¸c mèi nèi ph¶i kÝn, c¸c chi tiÕt vµ c¸c gi¸ ®ì trªn toµn bé hÖ thèng ph¶i ch¾c ch¾n; - Kh«ng cã chç cong, chç g·y, nøt trªn c¸c ®o¹n th¼ng cña ®|êng èng dÉn n|íc vµ khÝ; - C¸c van kho¸ vµ van ®iÒu chØnh, thiÕt bÞ b¶o hiÓm vµ c¸c dông cô kiÓm tra ®o l|êng ph¶i lµm viÖc b×nh th|êng, ®ång thêi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng phôc vô söa ch÷a vµ thay thÕ dÔ dµng; - §¶m b¶o th¶i hÕt kh«ng khÝ vµ dèc hÕt n|íc ra khái hÖ thèng khi cÇn thiÕt; - §¶m b¶o ®é dèc cña ®|êng èng theo thiÕt kÕ; - Cè ®Þnh ch¾c ch¾n l|íi b¶o vÖ b»ng truyÒn ®éng ë m¸y b¬m vµ m¸y qu¹t; 3.2. Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng ph¶i kiÓm tra ®|êng èng cã s¹ch hay kh«ng. Nh÷ng phÇn ®Ó hë t¹m thêi cña ®|êng èng ®· l¾p cÇn cã nót t¹m. Kh«ng ®|îc nót b»ng sîi gai, sîi ®ay hoÆc giÎ. 3.3. Mèi nèi vµ c¸ch lµm kÝn mèi nèi ®|êng èng dÉn khÝ, dÉn n|íc cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 2.1; 2.10; 2.11; 2.12. 3.4. C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®|îc trªn ®|êng èng ph¶i ®|îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ ®Æt van kho¸ vµ nh÷ng chç cÇn thiÕt kh¸c ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p èng. 3.5. C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®|îc cña ®|êng èng dÉn n|íc vµ dÉn khÝ còng nh| van kho¸, c|a kiÓm tra, tÈy röa ph¶i bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. Khi ®Æt èng hë kh«ng ®|îc bè trÝ c¸c mèi nèi èng trong t|êng, v¸ch ng¨n, sµn vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c cña ng«i nhµ. 3.6. §èi víi ®|êng èng ®Æt kÝn ë tÊt c¶ c¸c chç cã mèi nèi th¸o l¾p ®|îc vµ cã van kho¸ cÇn ph¶i lµm cöa ®Ó dÔ th¸o l¾p. 3.7. Kho¶ng c¸ch tõ ®|êng èng chÝnh ®Õn van ®Æt trªn èng ®øng hoÆc èng nh¸nh kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 120mm. 3.8. §|êng èng ®øng ph¶i th¼ng ®øng, ®é lÖch so víi ph|¬ng th¼ng ®øng khi ®Æt hë kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2mm trªn 1m chiÒu dµi. 3.9. Trong nhµ ë vµ nhµ c«ng céng nªn ®Æt èng hë. Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt líp v÷a tr¸t hoÆc líp èp t|êng ®Õn trôc èng ngang cña c¸c hÖ thèng cÊp n|íc nãng vµ n|íc l¹nh ph¶i b»ng 35mm, víi ®|êng èng tõ 32mm ®Õn 50mm, nÕu ®|êng kÝnh èng tõ 40 ®Õn 50mm cho phÐp sai lÖch lµ 5mm. Khi ®Æt èng trong r·nh hoÆc trong hép t|êng, ®|êng èng kh«ng ®|îc ch¹m vµo bÒ mÆt cña kÕt cÊu x©y dùng. 3.10. C¸c ®|êng èng dÉn, thiÕt bÞ ®un nãng vµ c¸c lß s|ëi khi dÉn chÊt cã nhiÖt ®é lín h¬n 1050C cÇn ®Æt c¸ch xa c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y cña ng«i nhµ mét kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 100mm hoÆc nh÷ng kÕt cÊu nµy cÇn thiÕt ph¶i ®|îc c¸ch nhiÖt. 3.11. §|êng èng ph¶i g¾n chÆt vµo kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ hoÆc b¾t chÆt vµo gèi tùa. Kh«ng ®|îc phÐp ®Æt ®|êng èng dÉn trªn gi¸ ®ì b»ng gç. C¸c mèi hµn cña ®|êng èng kh«ng ®|îc t× trªn gèi tùa. 3.12. KÕt cÊu treo, gi¸ ®ì vµ gèi tùa di ®éng cña ®|êng èng cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho ®|êng èng dÞch chuyÓn ®|îc tù do khi cã sù thay ®æi cña nhiÖt ®é.
 13. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3.13. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt treo, ®ì ®o¹n èng thÐp n»m ngang lÊy theo b¶ng 5, nÕu nh| kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c trong thiÕt kÕ. Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c vËt treo ®ì hoÆc gèi tùa §|êng kÝnh qui |íc cña èng cña ®|êng èng (mm) (mm) Kh«ng b¶o «n Cã b¶o «n 15 2,5 1,5 20 3,0 2,0 25 3,5 2,0 32 4,0 2,5 40 4,5 3,0 50 5,0 3,0 70 6,0 4,0 80 6,0 4,0 100 6,0 4,5 125 7,0 5,0 150 8,0 6,0 3.14. Trong c¸c nhµ ë vµ nhµ c«ng céng ®|êng èng cÊp n|íc kh«ng cÇn g¾n ch¾c khi ®é cao cña tÇng ®Õn 3m, tr|êng hîp khi ®é cao cña tÇng nhµ h¬n 3m th× ®Æt neo gi÷ èng vµo ®iÓm gi÷ ®é cao cña tÇng nhµ. 3.15. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm neo cña ®|êng èng tho¸t n|íc b»ng gang cã miÖng loe trong tr|êng hîp èng ®Æt n»m ngang kh«ng qu¸ 2m. Cßn ®èi víi èng ®øng cÇn mét ®iÓm cè ®Þnh cho mét tÇng nh|ng kh«ng ®|îc lín h¬n 3m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo cho lo¹i èng tho¸t n|íc b»ng sµnh kh«ng ®|îc lín h¬n 1,5m §iÓm cè ®Þnh ph¶i bè trÝ bªn d|íi miÖng loe. 3.16. C¸c chç xuyªn qua sµn t|êng trong vµ v¸ch ng¨n cña ®|êng èng thÐp dÉn c¸c chÊt cã nhiÖt ®é tõ 40 ®Õn 1050C (èng cÊp n|íc nãng, èng n|íc ng|ng tô v.v...)ph¶i ®Æt èng lång ®Ó èng cã thÓ d·n në tù do khi nhiÖt ®ä chÊt bªn trong thay ®æi. §|êng èng dÉn chÊt cã nhiÖt ®é cao h¬n 1050C khi ®Æt èng xuyªn qua c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y vµ khã ch¸y ph¶i ®Æt trong èng lÌn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khe hë gi÷a èng lång vµ èng dÉn theo toµn bé chu vi, kh«ng ®|îc nhá h¬n 15mm khi dïng d©y ami¨ng vµ kh«ng nhá h¬n 100mm khi kh«ng cã d©y ami¨ng. 3.17. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ ®un n|íc nãng cÇn ph¶i dïng d©y vµ èng thuû b×nh. 3.18. C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ ®un cïng lo¹i bè trÝ trong c¸c phßng, cÇn ®|îc ®Æt theo mét kiÓu vµ trªn cïng mét ®é cao thèng nhÊt. 3.19. §èi víi c¸c nhµ t¾m cã nÒn kh«ng ch¸y cho phÐp ®|îc ®Æt trùc tiÕp thïng ®un n|íc nãng khi dïng nhiªn liÖu r¾n. Trong c¸c phßng cã nÒn b»ng gç, d|íi c¸c cét ®un n|íc nãng cÇn lµm ®Õ b»ng líp g¹ch ®Êt sÐt nung, phÝa tr|íc cña cét ®un n|íc nªn ®Æt mét tÊm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¹y cã kÝch th|íc kh«ng nhá h¬n 500x700mm. 3.20. Khi l¾p ®Æt thïng ®ùng n|íc nãng vµ c¸c nót ®iÒu dÉn trªn kÕt cÊu gç, t¹i c¸c chç tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ gç cÇn lãt mét líp c¸c t«ng ami¨ng dÇy 4 ®Õn 5mm.
 14. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3.21. C¸c khu vÖ sinh ®Æt trªn bÖ, ngang víi møc nÒn. Tr|íc khi l¾p ®Æt khu vÖ sinh cÇn ph¶i kiÓm tra sao cho mÐp trªn cña èng ®øng tho¸t n|íc tÇng d|íi vµ bÖ ®ang chuÈn bÞ l¾p ®Æt cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. TiÕn hµnh ®Æt buång vÖ sinh sao cho trôc cña èng ®øng tho¸t n|íc gi÷a c¸c tÇng ph¶i trïng nhau. ViÖc liªn kÕt khu vÖ sinh víi èng th«ng h¬i ph¶i tiÕn hµnh tr|íc khi ®Æt c¸c tÊm ng¨n c¸ch cña t|êng ®ã. 3.22. ViÖc quan s¸t bªn ngoµi còng nh| viÖc kiÓm tra thuû lùc c¸c ®|êng èng dÉn trong tr|êng hîp ®Æt hë ph¶i tiÕn hµnh tr|íc khi ®ãng kÝn chóng. ViÖc quan s¸t bªn ngoµi vµ thö c¸c èng ®|îc c¸ch nhiÖt ph¶i tiÕn hµnh tr|íc khi bäc líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt. 3.23. C¸c hÖ thèng cung cÊp n|íc l¹nh, n|íc nãng tr|íc khi ®|a vµo sö dông ph¶i tÈy röa cÈn thËn b»ng n|íc. 3.24. ViÖc nèi c¸c hÖ thèng cÊp nhiÖt vµ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhµ víi m¹ng l|íi bªn ngoµi trong ®iÒu kiÖn mïa ®«ng ph¶i ®|îc tiÕn hµnh ngay tr|íc khi ®|a c¸c hÖ thèng vµo sö dông. 3.25. Khi thi c«ng ë nh÷ng n¬i cã l¾p ®Æt ®|êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ, phô tïng cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch|¬ng II cña tiªu chuÈn nµy. §|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhµ vµ cÊp n|íc nãng §Æt ®|êng èng 3.26. §|êng èng chÝnh, c¸c ®o¹n èng nh¸nh vµ èng nèi ®Õn c¸c thiÕt bÞ cÇn ®Æt víi ®é dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 ®Ó cã thÓ x¶ ®|îc n|íc. §é dèc èng nh¸nh cÇn h|íng vÒ phÝa èng ®øng hoÆc c¸c vÞ trÝ th¸o l¾p ®|îc. ë nh÷ng ®iÓm thÊp cña m¹ng l|íi nªn ®Æt van x¶ hoÆc c¸c phô tïng cã l¾p ®Æt ®Ó cã thÓ më ra khi cÇn thiÕt. 3.27. èng cÊp n|íc nãng th|êng ®Æt bªn ph¶i èng ®øng cÊp n|íc l¹nh. Khi èng n|íc l¹nh vµ èng n|íc nãng ®Æt song song n»m ngang th× èng n|íc nãng ®|îc ®Æt trªn èng n|íc l¹nh. 3.28. Kh«ng ®|îc ®Æt ®|êng èng cÊp n|íc trong c¸c r·nh tho¸t n|íc, èng khãi vµ èng th«ng h¬i cña ng«i nhµ. §Æt van khãa 3.29. Trªn ®|êng èng cã bè trÝ van ®ãng, më. Van chØ ®|îc ®Æt trªn c¸c ®|êng èng cã ®|êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 20mm. 3.30. §ång hå ®o n|íc ®|îc ®Æt trong hè van cã n¾p ®Ëy. Trôc cña ®ång hå cÇn ®Æt n»m ngang, ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n|íc tèt nhÊt cho ®ång hå. 3.31. Vßi lÊy n|íc vµ van hoµ trén ph¶i ®Æt cao h¬n vµnh chËu röa 200mm (tÝnh tõ mÐp vµnh chËu röa ®Õn trôc ngang cña vßi). §é cao ®Æt vßi lÊy n|íc vµ vßi trén bªn trªn vµnh chËu röa trong phßng xÝ lµ 200mm. Vßi lÊy n|íc ë phßng t¾m ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sµn. Vßi röa chËu xÝ ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sµn ®Õn trôc ngang cña vßi.
 15. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 Chó thÝch: §èi víi c¸c chËu röa cã chõa lç ®Æt vßi còng nh| lo¹i chËu röa cã thiÕt bÞ phÝa trªn th× ®é cao ®Æt vßi ®|îc x¸c ®Þnh theo cÊu t¹o cña thiÕt bÞ. 3.32. Van hoµ trén tæng hîp dïng chung cho chËu t¾m vµ chËu röa mÆt cÇn ®|îc ®Æt ë ®é cao 1.100mm, cßn van hoµ trén dïng cho h|¬ng sen ®Æt ë ®é cao 800mm (kÓ tõ mÆt sµn ®Õn trôc ngang cña van hoµ trén). 3.33. H|¬ng sen t¾m ®|îc ®Æt ë ®é cao tõ 2.100 ®Õn 2150mm (tõ ®iÓm cao nhÊt cña h|¬ng sen ®Õn mÆt sµn). Van hoµ trén dïng cho h|¬ng sen ®|îc ®Æt trªn t|êng bªn cña buång t¾m ë ®é cao 1.200mm (tõ mÆt sµn). 3.34. Vßi cøu ho¶ ®Æt ë ®é cao 1.350mm (tõ mÆt sµn). Khi cã c¸c vßi cøu ho¶ cïng cÆp cho phÐp ®Æt vßi nµy trªn vßi kia, kho¶ng c¸ch ®Æt trôc ngang vßi cøu ho¶ ®Õn ®¸y cña tñ vµ trôc ®øng ®Õn thµnh bªn cña tñ kh«ng ®|îc nhá h¬n 150mm. 3.35. §é sai lÖch c¸c kÝch th|íc ®· ®|îc quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 3.31; 3.32; 3.33; 3.34 nh|ng kh«ng ®|îc qu¸ 20mm. §|êng èng tho¸t n|íc bªn trong nhµ vµ tho¸t n|íc m|a §Æt ®|êng èng 3.36. MiÖng läc cña èng vµ phô tïng (trõ khíp nèi hai ®Çu) cÇn ®Æt theo h|íng ng|îc chiÒu n|íc ch¶y. 3.37. §é dèc cña ®|êng èng tho¸t n|íc bÈn vµ n|íc m|a cÇn ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ - Khi kh«ng cã chØ dÉn th× ®é dèc cho phÐp ®èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc sinh ho¹t ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6, cßn ®èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc s¶n xuÊt vµ n|íc m|a ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 6 §é dèc §|êng kÝnh èng (mm) Tiªu chuÈn Tèi thiÓu 50 0,035 0,025 75 0,025 0,015 100 0,020 0,012 125 0,015 0,010 150 0,010 0,007 200 0,008 0,005 B¶ng 7 B¶ng dèc tèi thiÓu ®èi víi èng tho¸t n|íc s¶n xuÊt §|êng kÝnh èng (mm) N|íc th¶i t|¬ng ®èi s¹ch vµ N|íc th¶i bÈn n|íc m|a 50 0,020 0,003 75 0,015 0,020
 16. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 100 0,008 0,012 125 0,006 0,010 150 0,005 0,007 200 0,004 0,005 Chó thÝch: §é dèc tèi ®a cña ®|êng èng tho¸t n|íc n»m ngang kh«ng ®|îc qu¸ 0,15 (trõ c¸c nh¸nh ng¾n chiÒu dµi kh«ng qu¸ 1,5m) nÕu tõ thiÕt bÞ vÖ sinh ra. 3.38. Chç ngoÆt cña èng ®øng tho¸t n|íc cã ®|êng kÝnh tõ 50 ®Õn 100mm t¹i ®o¹n chuyÓn tiÕp ®Õn miÖng x¶ cÆn l¾p mét cót tho¸t b¸n kÝnh 400mm. Cho phÐp ®Æt hai cót 1350 thay cho mét cót tho¸t. 3.39. Kh«ng ®|îc sö dông thËp ph¼ng trªn c¸c tuyÕn n»m ngang cña hÖ thèng tho¸t ph©n vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt. 3.40. Kh«ng ®|îc nèi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµo c¸c ®o¹n n»m ngang (PhÇn ®æi chiÒu) cña èng ®øng. 3.41. §o¹n èng th«ng h¬i cña ®|êng èng ®øng tho¸t n|íc cÇn nh« cao h¬n mÆt nhµ 0,7m, trong tr|êng hîp nhµ m¸i b»ng th× nh« cao kh«ng nhá h¬n 3m. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c th× kÕt thóc b»ng èng chãp. 3.42. Kh«ng ®|îc nèi chung èng th«ng h¬i cña ®|êng èng tho¸t n|íc víi ®|êng èng th«ng giã vµ th«ng khãi. 3.43. Kh«ng ®|îc ®Æt èng tho¸t n|íc c¾t ngang qua èng th«ng giã vµ th«ng khãi. 3.44. §Ó lµm s¹ch m¹ng l|íi tho¸t n|íc sinh ho¹t vµ tho¸t n|íc s¶n xuÊt bªn trong nhµ cÇn ph¶i ®Æt c¸c bé phËn x¶ röa ë c¸c vÞ trÝ sau: - Trªn c¸c èng, khi kh«ng khóc khuûu, c¸c lç th¨m ®|îc bè trÝ ë tÇng hÇm hoÆc tÇng mét vµ tÇng trªn cïng, cßn khi khóc khuûu th× lç th¨m ®|îc bè trÝ ë tÊt c¶ c¸c tÇng. Lç th¨m ®|îc bè trÝ ë ®é cao 1m kÓ tõ sµn vµ cao h¬n thµnh thiÕt bÞ vÖ sinh kh«ng nhá h¬n 0,15m. Trong c¸c ng«i nhµ cã chiÒu cao lín h¬n 5 tÇng th× trªn c¸c tuyÕn èng ®øng cÇn bè trÝ lç th¨m. - Trªn ®o¹n ®Çu cña èng tho¸t n|íc bÈn (theo chiÒu n|íc ch¶y) khi sè chËu xÝ Ýt nhÊt lµ 3 mµ kh«ng cã lç th¨m th× ph¶i bè trÝ lç x¶ röa. - Trªn c¸c ®o¹n n»m ngang cña m¹ng l|íi, kho¶ng c¸ch lín nhÊt cho phÐp gi÷a c¸c lç th¨m vµ cöa x¶ lÊy theo b¶ng 8. B¶ng 8 Kho¶ng c¸ch ®èi víi c¸c lo¹i n|íc th¶i (m) N|íc th¶i ph©n, Lo¹i, bé §|êng kÝnh èng N|íc th¶i N|íc th¶i s¶n n|íc th¶i sinh ho¹t, phËn x¶ (mm) s¶n xuÊt cã xuÊt t|¬ng ®èi s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i chøa nhiÒu s¹ch, n|íc m|a n|íc th¶i cã thµnh chÊt l¬ löng phÇn t|¬ng tù 50 15 12 10 Lç th¨m Tõ 100 ®Õn 150 20 15 12
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 200 vµ lín h¬n 25 20 15 50 10 8 6 Lç x¶ röa Tõ 100 ®Õn 150 15 10 8 3.45. Trªn c¸c ®|êng èng treo d|íi trÇn, cho phÐp sö dông lç x¶ röa cã nót ®Ëy cao lªn ngang hoÆc cao h¬n mÆt sµn cña tÇng trªn, tuú theo tÝnh chÊt cña gian phßng. 3.46. M¹ng l|íi tho¸t n|íc sinh ho¹t cña c¸c cöa hiÖu, nhµ ¨n, qu¸n cafª, c¨ng tin cÇn ®|îc ®Æt trong c¸c hép, cßn t¹i chç gÆp nhau cña c¸c vËt ch¾n víi ®|êng èng ®øng cÇn ®|îc chÌn kÝn. 3.47. Cöa kiÓm tra c¸c èng ®øng tho¸t n|íc s¹ch (n|íc m|a) cÇn ®|îc l¾p ®Æt ë tÇng d|íi cïng, cßn khi cã ®o¹n khóc khuûu trªn èng ®øng th× nã ®|îc ®Æt ë phÝa d|íi khóc khuûu ®ã. 3.48. Trªn c¸c ®|êng èng tho¸t n|íc ®Æt d|íi nÒn nhµ cÇn ph¶i ®Æt lç th¨m trong giÕng sao cho mÆt bÝch cña miÖng lç th¨m ngang víi ®¸y giÕng. §¸y giÕng th¨m ph¶i cã ®é dèc Ýt nhÊt 0,05 vÒ phÝa mÆt bÝch cña lç th¨m. §Çu bul«ng ph¶i lâm xuèng, sau khi xiÕt bu l«ng n¾p lç th¨m ph¶i dïng v÷a xim¨ng x¶m chÆt. 3.49. Khi èng ®øng ®Æt kÝn, ë ngang mÐp d|íi cña lç th¨m cÇn cã tÊm xi m¨ng hoÆc bª t«ng b¶o vÖ. 3.50. Lç x¶ cÇn cã n¾p ®Ëy b»ng gang hoÆc thÐp cã ®Öm b»ng sîi gai tÈm h¾c Ýn hoÆc matÝt. 3.51. C¸c ®|êng èng tho¸t n|íc ë vÞ trÝ cã kh¶ n¨ng h| háng, c¬ häc (trong tÇng hÇm, kho than, kho thùc phÈm...) cÇn ®|îc b¶o vÖ khái bÞ va ch¹m. 3.52. §Ó ng¨n ngõa sù « nhiÔm trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, c¸c ®Çu ®Ó hë cña ®|êng èng dÉn n|íc vµ phÔu thu n|íc m|a cÇn ph¶i ®|îc ®Æt kÝn t¹m thêi b»ng c¸c n¾p s¹ch. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 3.53. §Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh víi kÕt cÊu x©y dùng ph¶i sö dông bul«ng. Kh«ng ®|îc dïng c¸c nót gç ®Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. Khi cè ®Þnh c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµo kÕt cÊu gç ph¶i dïng ®inh vÝt. 3.54. èng ra cöa chËu xÝ ph¶i nèi trùc tiÕp víi miÖng loe cña èng tho¸t hoÆc èng nèi b»ng gang hay chÊt dÎo gi÷a chËu xÝ vµ èng tho¸t. MiÖng loe cña èng tho¸t ®Æt d|íi chËu xÝ, cã èng ra th¼ng, cÇn ®Æt ngang víi mÆt sµn. 3.55. ChËu xÝ bÖt cÇn g¾n chÆt víi sµn b»ng bul«ng, hay d¸n b»ng keo. 3.56. §é cao ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (kÓ tõ mÆt sµn) cÇn ®|îc lÊy theo b¶ng 9. 3.57. Mçi thiÕt bÞ vÖ sinh ®|îc nèi víi m¹ng l|íi tho¸t n|íc qua xi - ph«ng. NÕu kh«ng cã xi - ph«ng th× tuú thuéc vµo kÕt cÊu thiÕt bÞ, cho phÐp ®Æt mét xi - ph«ng cho mét nhãm chËu röa. Sè l|îng kh«ng qu¸ 6 c¸i, bè trÝ trong cïng mét gian phßng hoÆc cho mét chËu röa cã nhiÒu ng¨n. Trong c¸c phßng sinh ho¹t cña c¸c ng«i nhµ c«ng nghiÖp cho phÐp ®Æt mét nhãm c¸c chËu röa cïng lo¹i.
 18. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3.58. Tr|íc khi thö c¸c hÖ thèng ®· l¾p, ®Ó ®Ò phßng r¸c bÈn ®ãng l¹i trong xi - ph«ng ®Æt d|íi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, cÇn ph¶i th¸o nót d|íi cña xi - ph«ng ra, ®èi víi xi - ph«ng kiÓu chai th× th¸o cèc ®¸y. 3.59. T¹i chç nèi thiÕt bÞ vÖ sinh vµo èng xi - ph«ng (trõ lo¹i xi - ph«ng kiÓu chai) ph¶i lÌn chÆt b»ng sîi gai tÈm bi - tum cã quÐt s¬n, hay b»ng c¸ch ®Æt c¸c vßng cao su ®Ó lÌn chÆt.; 3.60. ChËu t¾m ph¶i ®Æt dèc vÒ phÝa èng tho¸t. Vá cña chËu t¾m vµ èng tho¸t n|íc ®|îc nèi víi nhau b»ng mét d©y kim lo¹i ®Ó c©n b»ng ®iÖn thÕ. B¶ng 9 mm §é cao kÓ tõ sµn Trong nhµ ë, nhµ Tªn dông cô c«ng nghiÖp, nhµ Trong nhµ trÎ d©n dông Trong tr|êng häc vµ nhµ mÉu gi¸o 1 2 3 4 1. ChËu röa mÆt (tÝnh ®Õn mÐp ) 800 650 Tõ 550 ®Õn 450 2. ChËu röa tay vµ c¸c lo¹i chËu LÊy theo thiÕt 750 LÊy theo thiÕt kÕ röa kh¸c (tÝnh ®Õn mÐp) kÕ 3. B×nh x¶ n|íc chËu xÝ (tÝnh 1800 1800 1800 ®Õn ®¸y thïng ) ®Æt cao 4. ¢u tho¸t n|íc b»ng gang ch«n s©u trong sµn (mÐp cña 300 300 - ©u) 5. ¢u tiÓu treo trªn t|êng (tÝnh 600 - - ®Õn mÐp) 6. ChËu vÖ sinh phô n÷ (tÝnh 400 - - ®Õn vµnh chËu) 7. èng phun n|íc m¸ng tiÓu (tõ 600 - - ®¸y lßng m¸ng ®Õn trôc èng) 8. ChËu xÝ bÖt (tÝnh ®Õn mÐp) Tõ 600 ®Õn 650 - - 9. Vßi phun n|íc uèng (tÝnh 900 750 650 ®Õn thµnh chËu) - TÝnh ®Õn ®¸y kh«ng nhá h¬n 600 - - 10. TÝnh ®Õn mÐp kh«ng lín 1700 - - h¬n Chó thÝch: 1. Trong c¸c phßng cña nhµ trÎ vµ tr|êng mÉu gi¸o, kho¶ng c¸ch tõ sµn ®Õn mÐp chËu röa mÆt lÊy b»ng 0,5m. 2. èng ®ôc lç ®Ó déi n|íc m¸ng tiÓu ph¶i ®Æt cho lç h|íng vµo t|êng vµ h|íng vÒ phÝa d|íi mét gãc 450.
 19. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3. §é sai lÖch ®èi víi c¸c dông cô ®Æt riªng lÎ lµ 20mm, cßn ®èi víi c¸c dông cô cïng lo¹i ®Æt thµnh nhãm lµ 5mm. 3.61. Khi l¾p ®Æt èng x¶ n|íc th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc ph¶i ®Ó mçi ®o¹n kh«ng nhá h¬n 20 ®Õn 30mm do sù gi¸n ®o¹n dßng phun. Khi nèi èng x¶ trµn cña thïng chøa n|íc uèng víi hÖ m¹ng l|íi tho¸t ph¶i tÝnh ®Õn sù gi¸n ®o¹n cña dßng ch¶y bëi phÔu x¶ tõ thïng cÇn ®Æt cao h¬n mÐp trªn cña hè thu vµo hÖ thèng tho¸t n|íc lµ 25mm. 3.62. Trong c¸c nhµ ¨n tËp thÓ, nhµ bÕp vµ c¸c phßng tËp thÓ cña nhµ trÎ, tr|êng häc, trong c¸c cöa hµng thùc phÈm v.v... khi ®Æt chËu röa gi÷a èng tho¸t n|íc vµ xi - ph«ng ph¶i cã kho¶ng trèng tõ 20 ®Õn 30mm. 3.63. PhÔu thu n|íc bÈn ®|îc ®Æt ë nh÷ng chç thÊp cña sµn (sµn xi m¨ng, sµn l¸t g¹ch cã líp c¸ch thuû v.v...) vµ ®|îc ch«n trong sµn, b¶o ®¶m n|íc kh«ng thÊm qua chç ®Æt èng. MÆt l|íi cña phÔu thu cÇn thÊp h¬n mÆt sµn hoµn thiÖn hoÆc thÊp h¬n ®¸y r·nh dÉn n|íc tõ 5 ®Õn 10mm. HÖ thèng cÊp n|íc nãng §Æt ®|êng èng 3.64. §é dèc cña c¸c ®|êng èng chÝnh dÉn h¬i n|íc nãng vµ èng ng|ng tô cÇn lÊy h¬n 0,002, riªng ®|êng èng dÉn h¬i cã ®é dèc ng|îc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña h¬i n|íc th× ph¶i lÊy h¬n 0,006. 3.65. §é dèc cña c¸c èng dÉn n|íc ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®un n|íc nãng cÇn ph¶i ®Æt theo chiÒu chuyÓn ®éng cña n|íc vµ lÊy b»ng 5 ®Õn 10mm cho toµn bé chiÒu dµi cña èng dÉn. Khi chiÒu dµi nhá h¬n 500mm th× èng dÉn cã thÓ ®Æt n»m ngang. C¸c èng dÉn cã chiÒu dµi lín h¬n 150mm ph¶i cè ®Þnh èng víi kÕt cÊu cña nhµ. 3.66. Trong hÖ thèng cÊp n|íc nãng khi cã hai ®|êng èng ®i song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña èng ®øng kh«ng c¸ch nhiÖt cã ®|êng kÝnh ®Õn 32mm lµ 80mm cho phÐp sai sè 5mm. 3.67. Trªn nh÷ng ®o¹n èng th¼ng vµ dµi, cÇn ph¶i ®Æt c¸c nót co gi·n cho c¸c lo¹i èng dÉn n|íc nãng hoÆc h¬i n|íc nãng. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c nót co gi·n lµ 30m. Nh÷ng ®o¹n èng cã chç ngoÆt mµ chiÒu dµi cña mçi ®o¹n nhá h¬n 1m th× kh«ng ®Æt nót co d·n. 3.68. T¹i ®iÓm gi÷a cña c¸c nót co gi·n ph¶i cã gèi tùa cè ®Þnh, neo èng chÆt víi kÕt cÊu nhµ, c¸c ®iÓm kh¸c dïng gèi tùa tù do (èng tr|ît trªn gèi tùa). 3.69. Cã thÓ dïng nót co d·n h×nh ch÷ U, ch÷ S hoÆc nót co d·n mÒm tuú theo ®iÒu kiÖn kh«ng gian cho phÐp. Nh÷ng èng cã ®|êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 20mm cã thÓ cho phÐp uèn èng trùc tiÕp lµm nót co d·n. 3.70. Nèi c¸c èng dÉn n|íc nãng b»ng ph|¬ng ph¸p ren, dïng sîi gai tÈm bét phÊn ch× quÊn quanh c¸c ®|êng ren vµ vÆn ch¾c c¸c bé phËn nèi. Khi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i cã t¨m ®Öm b»ng ami¨ng hoÆc cao su chÞu nhiÖt. 3.71. §Ó t¸ch n|íc ng|ng tô ra khái ®|êng èng cña hÖ thèng cÊp nhiÖt ¸p lùc thÊp b»ng h¬i n|íc, t¹i nh÷ng ®iÓm thÊp cña hÖ thèng cÇn ph¶i ®Æt van x¶. 3.72. C¸c èng chÝnh, èng ®øng cÊp n|íc nãng, èng dÉn nhiÖt, èng ng|ng tô cÇn ph¶i ®|îc c¸ch nhiÖt. Tr|íc khi cuèn líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt ph¶i thö ¸p ®|êng èng vµ lµm thñ tôc nghiÖm thu tõng phÇn. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ n|íc nãng
 20. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3.73. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®un n|íc nãng d|íi cöa sæ th× chiÒu cao cña nã ph¶i thÊp h¬n mÐp d|íi cöa sæ. 3.74. Tuú theo träng l|îng cña thiÕt bÞ vµ cña n|íc trong thiÕt bÞ mµ cã thÓ ®Æt thiÕt bÞ ®un n|íc nãng ë trªn hay ë d|íi t|êng. 3.75. C¸c thiÕt bÞ ®un n|íc nãng ®Æt trªn sµn ph¶i cã c¸c bÖ ®ì b»ng gç. Khi ®Æt trªn t|êng ph¶i cã c¸c gi¸ ®ì bÒn ch¾c vµ ph¶i ®|îc g¾n ch¾c víi kÕt cÊu cña nhµ. Cã thÓ dïng gi¸ ®ì kiÓu c«ngx¬n hoÆc treo b»ng thÐp gãc ch«n s©u vµo t|êng Ýt nhÊt 100mm vµ ph¶i tr¸t b»ng v÷a xim¨ng m¸c cao. 3.76. C¸c thiÕt bÞ ®un n|íc nãng lo¹i l|u tèc khi ghÐp nhiÒu ®o¹n cã ®|êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 300mm cã thÓ g¾n trªn t|êng chÞu lùc b»ng c¸c neo èng vµ gi¸ ®ì g¾n chÆt vµo t|êng. 3.77. C¸c nåi ®un n|íc nãng ph¶i ®Æt trong c¸c phßng cã kÕt cÊu bao che lµ vËt liÖu kh«ng ch¸y. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cña nåi ®un ®Õn t|êng vµ ®Õn nåi ®un kh¸c tèi thiÓu lµ 600mm. C¸c ®|êng èng vµ thiÕt bÞ ph¶i ®Æt sao cho thuËn tiÖn cho ng|êi qu¶n lÝ. 3.78. ChiÒu cao cña nhµ ®Æt nåi ®un n|íc nãng b»ng nhiªn liÖu r¾n ph¶i ®ñ ®Ó th«ng khãi trong c¸c èng th«ng khãi cña nåi ®un mét c¸ch dÔ dµng. C¸c cöa qu¶n lÝ cÇn cã kho¶ng kh«ng gian phÝa tr|íc ®ñ ®Ó tÈy röa cÆn trong nåi ®un. 3.79. èng khãi cña c¸c nåi ®un cÇn ph¶i ®|îc neo chÆt víi kÕt cÊu cña nhµ b»ng c¸c vßng ®ai hoÆc c¸c d©y c¨ng cè ®Þnh èng khãi. L¾p ®Æt c¸c dông cô vµ kiÓm tra 3.80. C¸c van mét chiÒu cã thÓ ®Æt n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng tuú theo kÕt cÊu cña chóng. ChiÒu cña mòi tªn trªn vá thiÕt bÞ ph¶i trïng víi chiÒu chuyÓn ®éng cña n|íc trong èng. 3.81. Trôc chÝnh cña c¸c kho¸ cã thÓ ®Æt th¼ng ®øng hoÆc xiªn mét gãc 450 lªn phÝa trªn tuú theo kh«ng gian cho phÐp vµ b¶o ®¶m thuËn tiÖn cho ng|êi qu¶n lý. Trôc cña van 3 chiÒu ®Æt n»m ngang. 3.82. C¸c lo¹i ¸p lùc kÕ ®|îc ®Æt ë c¸c trung t©m nhiÖt, m¸y b¬m vµ c¸c m¸y kh¸c. Tr|íc mçi ¸p lùc kÕ ph¶i ®Æt van 3 chiÒu vµ ph¶i uèn èng cong mét vßng trßn ®Ó tr¸nh ¸p lùc thay ®æi ®ét ngét. C¸c ¸p lùc kÕ nèi víi nåi h¬i, èng dÉn cã nhiÖt ®é cña chÊt mang nhiÖt trªn 1050C cÇn nèi qua èng xi – ph«ng. 3.83. C¸c van phßng ngõa dïng cho nåi ®un n|íc nãng cÇn ®iÒu chØnh sao cho ¸p lùc kh«ng v|ît qu¸ 0,2 daN/cm2 so víi ¸p lùc lµm viÖc tÝnh to¸n. 3.84. C¸c van phßng ngõa cÇn ®|îc ®Æt ngay trªn nåi h¬i hoÆc chç èng nèi víi nåi h¬i. NÕu nh| cÊu t¹o cña nåi h¬i kh«ng cho phÐp th× c¸c van phßng ngõa cÇn ®Æt ë ®o¹n th¼ng cña èng dÉn gi÷a nåi h¬i vµ kho¸. 4. Thö vµ nghiÖm thu. §|êng èng dÉn n|íc l¹nh vµ n|íc nãng
Đồng bộ tài khoản