TCVN 4528 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
96
lượt xem
37
download

TCVN 4528 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4528 1988. Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – Quy phạm thi công, nghiệm thu (Railway and highway tunnels - Codes for construction, check and acceptance)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4528 1988

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 Nhãm H HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t« – Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu. Railway and highway tunnels - Codes for construction, check and acceptance 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Quy ph¹m nµy dïng ®Ó thi c«ng vµ nghiÖm thu khi x©y dùng hÇm qua nói cho ®|êng s¾t (khæ 1435mm) vµ ®|êng « t«. Quy ph¹m nµy kh«ng dïng ®Ó thi c«ng hÇm thuû lîi, hÇm xe ®iÖn ngÇm, thi c«ng c¶i t¹o hÇm cò còng nh| c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c. 1.2. ViÖc thi c«ng hÇm ë n¬i cã tr|ît lë, vïng cã ®éng ®Êt tõ cÊp 7 trë lªn, ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. 1.3. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng hÇm cµn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “An toµn lao ®éng trong x©y dùng” (QPVN 14 : 1979) vµ tiªu chuÈn “Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh” (TCVN 2622 : 1978). 1.4. ChØ tiÕn hµnh thi c«ng hÇm sau khi ®å ¸n thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ®· ®|îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ph¶i phï hîp víi “Tiªu chuÈn tæ chøc thi c«ng” (TCVN 4055 : 1985). §å ¸n thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn c¸c néi dung c¬ b¶n sau: a. C¸c ph|¬ng ph¸p vµ tiÕn ®é ®µo hÇm trªn tõng ®o¹n; b. C¸c thiÕt bÞ vµ vËt t| ®Ó thi c«ng, bè trÝ kho b·i, l¸n tr¹i vµ tæ chøc nh©n lùc; c. Bè trÝ ®|êng ®i l¹i, ®|êng vËn chuyÓn ®Ó thi c«ng; d. VÞ trÝ ®o¹n ®µo ngÇm, ®o¹n ®µo lé thiªn, b·i th¶i ®Êt ®¸; e. Bè trÝ c¬ giíi trªn tõng ®o¹n theo thêi gian; f. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó xö lý æn ®Þnh ®Êt vµ taluy; g. Nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn cho c¸c c«ng tr×nh xung quanh (kÓ c¶ cho ®|êng « t«, ®|êng s¾t ®i qua trªn hÇm). 1.5. C¸c tr¹m trén bª t«ng, x|ëng lµm v¸n khu«n, cèt thÐp vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng kh¸c nªn tæ chøc t¹i hiÖn tr|êng. 1.6. ViÖc cÊp khÝ Ðp cho bé phËn ®µo ngÇm vµ bé phËn ®µo lé thiªn cã thÓ tõ c¸c tr¹m cè ®Þnh hoÆc tõ c¸c tr¹m di ®éng. C«ng suÊt, sè l|îng vµ vÞ trÝ c¸c tr¹m khÝ Ðp cÇn ®|îc thÓ hiÖn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 1.7. §iÖn dïng cho thi c«ng lÊy tõ l|íi ®iÖn Quèc gia theo ®|êng cÊp trªn kh«ng hoÆc ®i ngÇm, víi ®iÖn ¸p 6 ®Õn 10KV vµ m¸y biÕn thÕ. Trong tr|êng hîp kh«ng gÇn l|íi ®iÖn Quèc gia cÇn cÊp ®iÖn b»ng c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn riªng cña c«ng tr|êng. CÊp ®iÖn cho c¸c nhãm tiªu thô ph¶i riªng rÏ (®µo hÇm, th«ng giã, tho¸t n|íc, chiÕu s¸ng vv….) vµ c«ng suÊt ph¶i ®ñ cho tÊt c¶ c¸c phô t¶i cïng sö dông mét lóc.
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 1.8. Ph¶i ®¶m b¶o ®iÖn tho¹i vµ c¸c ph|¬ng tiÖn th«ng b¸o kh¸c liªn tôc trong suèt thêi gian thi c«ng. C¸p ®iÖn ph¶i treo cao, kh«ng ®|îc r¶i trªn nÒn, lèi ®i vµ n¬i lµm viÖc. 1.9. Trong qu¸ tr×nh ®µo hÇm ph¶i theo dâi chÆt chÏ vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh ®Þa chÊt thùc tÕ (nh| æn ®Þnh cña mÆt ®µo, sù thay ®æi bÒ dµy cña vØa, ®é cøng cña ®Êt ®¸, ®é nøt nÎ) vµ t×nh h×nh ®Þa chÊt thuû v¨n trong mÆt ®µo. C¸c kÕt qu¶ quan s¸t ®|îc ph¶i ghi vµo nhËt ký thi c«ng (phô lôc 8). CÇn theo dâi nh÷ng biÕn d¹ng cña mÆt ®Êt, cña nh÷ng c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt vµ trong lßng ®Êt ë xung quanh khu vùc hÇm. C¸c sai kh¸c vÒ ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n so víi dù kiÕn cña thiÕt kÕ vµ biÕn d¹ng cña c¸c c«ng tr×nh cÇn b¸o c¸o ngay cho chñ ®Çu t| vµ c¬ quan thiÕt kÕ ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. 1.10. C«ng tr×nh phôc vô thi c«ng ë hiÖn tr|êng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sö dông hiÖu qu¶ vµ thuËn tiÖn nhÊt, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr|êng. CÇn cã dù kiÖn sö dông c¸c c«ng tr×nh ®ã sau khi thi c«ng xong hÇm. 1.11. CÇn cã biÖn ph¸p chÌn lÊp ch¾c ch¾n c¸c ®|êng lß phô (dïng trong thi c«ng), c¸c khe hë gi÷a vá hÇm vµ nÒn ®Êt trong thêi gian sím nhÊt sau khi lµm xong hÇm. 1.12. ®¬n vÞ thi c«ng cÇn lËp c¸c hå s¬ theo dâi thi c«ng vµ hå s¬ hoµn c«ng ®Ó cã c¬ së nghiÖm thu vµ qu¶n lý c«ng tr×nh sau nµy. 2. C«ng t¸c ®o ®¹c 2.1. L|íi khèng chÕ ®Þnh tuyÕn cÇn bè trÝ trªn mÆt ®Êt, däc tuyÕn hÇm theo c¸c ®iÒu 2.2 ®Õn 2.8 trong quy ph¹m nµy. C¸c ®iÓm khèng chÕ ®|îc chuyÒn vµ cè ®Þnh t¹i ®¸y giÕng, cöa hÇm, cöa hang dÉn còng nh| t¹i c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt. Trong qu¸ tr×nh ®o ®¹c trªn mÆt ®Êt còng nh| khi chuyÓn to¹ ®é, ®é cao c¸c ®iÓm khèng chÕ xuèng d|íi mÆt ®Êt cÇn x©y dùng c¸c mèc ®o ®¹c theo yªu cÇu cña ®iÒu 2.2 vµ c¸c ®iÒu 2.12 ®Õn 2.16 cña quy ph¹m nµy. 2.2. Mèc ®o ®¹c trªn mÆt ®Êt ph¶i x©y dùng theo tiªu chuÈn mèc vÜnh cöu, b»ng c¸c thanh kim lo¹i trong khèi bª t«ng ch«n trong ®Êt. Trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ vµ cã c¸c mèc ®¸nh dÊu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c mèc ®ã mét c¸ch ch¾c ch¾n. 2.3. L|íi tam gi¸c khèng chÕ ®|êng hÇm cÇn tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong b¶ng 1. Khi thi c«ng ®ång thêi hai hÇm trë lªn, th× cÊp l|íi tam gi¸c cÇn x¸c ®Þnh dùa theo chiÒu dµi lín nhÊt cña tÊt c¸c hÇm. C¸c gãc vµ c¹nh cña l|íi tam gi¸c cÇn ®o hai lÇn, c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ mét th¸ng. C¸c c¹nh cña l|íi tam gi¸c cÇn bè trÝ kh«ng dµi qu¸ 3km däc tuyÕn hÇm vµ gi÷a c¸c ®Ønh cña tam gi¸c kh«ng qu¸ 2km. 2.4. Trong tr|êng hîp l|íi tam gi¸c khèng chÕ lµ l|íi ®|êng s|ên th× ®é chÝnh x¸c lÇy theo b¶ng 2. 2.5. L|íi ®|êng s|ên trªn mÆt ®Êt, däc tuyÕn hÇm cÇn bè trÝ theo hÖ thèng ®|êng chuyÒn khÐp kÝn, hoÆc ®|êng chuyÒn hë n»m gi÷a c¸c c¹nh cña l|íi tam gi¸c vµ ®|êng ®Þnh tuyÕn hÇm. Cho phÐp dïng ®|êng chuyÒn c¬ b¶n lµm l|íi khèng chÕ ®Þnh tuyÕn ®Ó x©y dùng hÇm cã chiÒu dµi nhá h¬n hoÆc b»ng 1km. §|êng chuyÒn c¬ b¶n ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 ChiÒu dµi c¹nh tõ 100 ®Õn 300m; Sai sè khÐp kÝn theo chu vi kh«ng ®|îc lín h¬n 1/35.000 ®èi víi hÇm dµi tõ 500m trë lªn vµ kh«ng ®|îc lín h¬n 1/20000 ®èi víi hÇm dµi d|íi 500m; Sai sè trung ph|¬ng do gãc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 3 gi©y; Khi ®é dµi, hÖ sè sai sè ngÉu nhiªn kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 0,0003 vµ hÖ sè sai sè hÖ thèng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 0,00001. §o gãc hoÆc ®o dµi ph¶i tiÕn hµnh hai lÇn, c¸ch nhau Ýt nhÊt mét ngµy ®ªm (24h) víi cïng mét lo¹i m¸y ®o. 2.6. Cïng víi viÖc lËp l|íi ®|êng chuyÓn c¬ b¶n, ë nh÷ng chç trèng cÇn ph¶i lËp l|íi gi¶i tÝch d¹ng chuçi hay l|íi tam gi¸c dµy ®Æc dùa trªn c¹nh cña l|íi tam gi¸c. Cho phÐp lËp l|íi gi¶i tÝch ®éc lËp ®Ó chuyÓn täa ®é qua cöa hÇm, giÕng ®øng, hµng ngang. ChiÒu dµi cña mçi c¹nh cña l|íi gi¶i tÝch nªn lÊy tõ 300 ®Õn 600m, sai sè ®o gãc trong l|íi tam gi¸c kh«ng ®|îc lín h¬n 10 gi©y. 2.7. HÖ thèng mèc ®a gi¸c cÇn ®|îc x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c cÊp I vµ II; khi ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc kh«ng ®|îc lín h¬n 2000m. HÖ thèng mèc trung gian (xen kÏ gi÷a c¸c mèc cña ®|êng s|ên) cÇn x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c cÊp III vµ IV. Ph¶i x¸c ®Þnh Ýt nhÊt 3 mèc trung gian cho mçi giÕng ®øng, hµng ngang hay cöa hÇm. Sai sè giíi h¹n cña l|íi ®|êng chuyÒn cÊp III kh«ng ®|îc lín h¬n 10mm. L; cßn ®|êng chuyÒn cÊp IV kh«ng ®|îc lín h¬n 20mm L, trong ®ã L - chiÒu dµi cña ®|êng chuyÒn, tÝnh b»ng kn. Trong l|íi ®|êng chuyÒn cÊp IV sè tr¹m ®o cÇn 16 tr¹m/km, sai sè cho phÐp lµ (15mm.n), trong ®ã n - sè tr¹m trong ®|êng chuyÕn. B¶ng 1 §é phãng Sai sè Sai sè ®¹i cho t|¬ng trung ChiÒu cÊp ChiÒu Sai sè Sai sè Sai sè Sai sè phÐp dµi l|íi dµi trung khÐp t|¬ng t|¬ng ®èi ®o ph|¬n cña chiÒu g gãc hÇm tam c¹nh ph|¬n kÝn ®èi ®o ®èi cña l|íi L gi¸c tam g ®o tam chiÒu c¹nh dµi ph|¬n ®|êng c¹nh g vÞ (km) gi¸c gãc (S) gi¸c dµi khëi ®¸y yÕu c¹nh (km) (gi©y) (S) c¹nh ®Çu d¹ng nhÊt yÕu (gi©y) ®¸y h×nh nhÊt thoi (S) Lín I 4 ®Õn 0,7 3 1:8000 1:4000 2,5 1:2000 1,5 h¬n 8 II 10 1 4 00 00 2,5 00 2 Tõ 5 III 2 ®Õn 7 1,5 6 1:5000 1:3000 3,0 1:1500 3 ®Õn 8 1,5 ®Õn 00 00 00 IV 2 8 3,0 4 Tõ 2 5 1:4000 1:2000 1:1200 ®Õn 5 1 ®Õn 3 00 00 00 Tõ 1 1:3000 1:1500 1:70.00 ®Õn 2 00 00 0
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 Chó thÝch: ChiÒu dµi L trong b¶ng tÝnh tõ 2 ®Çu hÇm. Khi cã giÕng hay hang ngang ë gi÷a th× chiÒu dµi ®Ó x¸c ®Þnh cÊp ®o tÝnh theo c«ng thøc: L ®o = Lxl (km) Trong ®ã: L: - ChiÒu dµi toµn bé hÇm (km) l: - Kho¶ng c¸ch trung b×nh gi÷a c¸c cöa më ®Ó thi c«ng (km). (giÕng ®øng, hang ngang, hang xiªn vv….). B¶ng 2 Sai sè trung Sai sè trung Sai sè t|¬ng ®èi cho phÐp ph|¬ng ®o ph|¬ng t|¬ng ®èi cña ®|êng chuyÒn gãc ngoÆt ®o c¹nh §¸nh §¸nh HÇm trªn ®|êng gi¸ t¹i gi¸ theo th¼ng tr¹m ®o nhiÒu ChiÒu CÊp ChiÒu (S) lÇn ®o HÇm HÇm HÇm dµi l|íi dµi vµ trªn trªn trªn Theo Theo hÇm ®a c¹nh ®a kh«ng ®|êng ®|êng ®|êng ph|¬ng ph|¬ng (L) km gi¸c gi¸c kÓ h×nh cong th¼ng cong ngang däc (km) d¸ng hÇm hÇm (S) Lín I 3 ®Õn 10 0,4 0,7 1:300.000 1:500.00 1:220.00 - 1:100.0 h¬n 8 II 2 ®Õn 7 0,7 1 1:200.000 0 0 1:150.00 00 Tõ 5 III 1,5 ®Õn 1 1,5 1:150.000 1:100.00 1:150.00 0 1.70.00 ®Õn 8 5 0 0 1:120.00 0 IV 1,5 2 1:100.000 Tõ 2 1 ®Õn 3 1:70.000 1:120.00 0 1:60.00 ®Õn 5 1:50.000 0 1:70.000 0 Tõ 1 1:70.000 1:40.00 ®Õn 2 0 2.8. §Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c cho viÖc ®Þnh h|íng hang dÉn còng nh| ®Þnh tuyÕn trªn mÆt b»ng cÇn lËp ®|êng chuyÒn dÉn ®iÓm theo d¹ng ®|êng chuyÒn khÐp kÝn cã c¹nh tµ 30 – 70m vµ chiÒu dµi toµn bé kh«ng lín h¬n 300m. L|íi chuyÒn dÉn ®iÓm cÊn dùa vµo ®Ønh vµ c¹nh cña l|íi kh«ng chÕ ®Þnh tuyÕn. Sai sè ®o gãc cña ®|êng chuyÒn dÉn ®iÓm kh«ng ®|îc lín h¬n 15”. Sai sè t|¬ng ®èi gi÷a 2 lÇn ®o c¹nh cña ®|êng chuyÒn dÉn ®iÓm kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1/20000; sai sè tuyÖt ®èi kh«ng ®|îc lín h¬n 3mm. 2.9. Mèc ®o ®¹c ®Þnh tuyÕn ph¶i chÝnh x¸c, ®|îc b¶o vÖ vµ cã thÓ nh×n thÊy trùc tiÕp. CÇn ®Æt c¸c mèc nµy t¹i giÕng ®øng, cöa hÇm, hang ngang.
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 2.10. Chñ ®Çu t| ph¶i hoµn thµnh viÖc tæ chøc ®o ®¹c ®Þnh tuyÕn tr|íc khi khëi c«ng 10 ngµy vµ ph¶i bµn giao cho ®¬n vÞ thi c«ng c¸c mèc trªn hiÖn tr|êng cïng c¸c tµi liÖu kü thuËt sau ®©y: - Sæ ghi täa ®é vµ ®é cao cña cäc mèc, cäc dÊu vµ c¸c ®iÓm dÉn chñ yÕu cña c«ng tr×nh trªn bÒ mÆt (cöa hÇm, cöa giÕng, hang ngang) còng nh| chiÒu dµi c¹nh gãc ®Þnh h|íng cña l|íi khèng chÕ ®Þnh tuyÕn; - S¬ ®å bè trÝ c¸c mèc ®o ®¹c, quan hÖ cña chóng víi ®Þa h×nh, ®Þa vËt. Tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ghi râ ®Þa chØ vµ m« t¶ sù bè trÝ cña chñng; - B¶n b¸o c¸o kü thuËt vÒ c«ng t¸c ®o l|íi khèng chÕ ®Þnh tuyÕn, ®|êng chuyÒn c¬ b¶n, ®|êng chuyÒn dÉn ®iÓm vv… trªn mÆt ®Êt. Trong ®ã ph¶i ghi râ thêi gian ®o, thêi gian hoµn thµnh, c¸c ph|¬ng ph¸p ®o, c¸c dông cô ®o vµ ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ ®o. 2.11. §Þnh h|íng hang dÉn vµ chuyÒn c¸c gãc ph|¬ng vÞ, c¸c täa ®é cña l|íi khèng chÕ ®Þnh tuyÕn xuèng c¸c mèc d|íi mÆt ®Êt theo ph|¬ng ph¸p sau: a. Ph|¬ng ph¸p ®Þnh h|íng b»ng tam gi¸c liªn hÖ; b. Qua cöa hÇm, hang ngang, hang xiªn b»ng c¸ch chuyÓn ®é cao vµ c¸c gãc ph|¬ng vÞ trùc tiÕp; c. Qua mét giÕng ®øng theo d©y däi; d. Qua hai giÕng ®øng hoÆc lç khoan theo d©y däi; Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ kÕt hîp c¸c ph|¬ng ph¸p. Theo ph|¬ng ph¸p “b” vµ “c” cÇn thùc hiÖn 3 lÇn: - LÇn thø nhÊt khi ®µo vµo s©u c¸ch cöa hÇm 50 ®Õn 60m; - LÇn thø hai ®µo s©u 100 ®Õn 150m; - LÇn thø ba ®µo s©u ®|îc 500m. Theo ph|¬ng ph¸p ®Þnh h|íng b»ng tam gi¸c liªn hÖ cÇn ®o nhiÒu lÇn, cø ®µo ®|îc 300m ph¶i ®o l¹i mét lÇn. Sai sè vÒ ®o gãc khi ®o b»ng tam gi¸c liªn hÖ kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 20 gi©y. §é cao ®|îc chuyÒn tõ c¸c mèc trªn mÆt ®Êt, mçi mèc ph¶i ®o 3 lÇn, vµ sai lÖch kh«ng ®|îc lín h¬n 7mm. 2.12. Mèc ®o ®¹c cña l|íi ®|êng s|ên d|íi mÆt ®Êt cÇn lËp theo d¹ng ®|êng chuyÒn gåm: - §|êng chuyÒn c¬ b¶n, mçi c¹nh dµi 40 ®Õn 120m; - §|êng chuyÒn chi tiÕt, mçi c¹nh dµi 20 ®Õn 60m; - L|íi ®|êng chuyÒn c¬ b¶n còng nh| l|íi ®|êng chuyÒn chi tiÕt d|íi mÆt ®Êt ph¶i lËp theo d¹ng chuçi tam gi¸c (cÇn ®o tÊt c¶ c¸c c¹nh vµ c¸c gãc cña chung) trong ®ã mét c¹nh tam gi¸c cña ®|êng chuyÒn chi tiÕt ph¶i n»m trªn ®|êng chuyÒn c¬ b¶n; - Mèc cña ®|êng chuyÒn chi tiÕt ®Æt theo 2 bªn hÇm. - Khi cã ®|êng cong th× mèc cña l|íi ®|êng chuyÒn c¬ b¶n sÏ ®Æt phÝa ngoµi ®|êng cong ®ã; - ë hÇm ®|êng s¾t mèc cña l|íi ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt cÇn ®Æt cao hoan ®Ønh ray; - ë hÇm « t« c¸c mèc Êy cÇn ®Æt cao h¬n mÆt ®|êng xe ch¹y;
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 - Mèc cña l|íi ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt cÇn lµm ®ång thêi víi l|íi ®é cao d|íi ®Êt. 2.13. TrÞ sè sai sè tuyÖt ®èi qua 2 lÇn ®o chiÒu dµi c¹nh cña l|íi ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt kh«ng ®|îc v|ît qu¸: 2mm - víi c¹nh dµi ®Õn 25m; 3mm - víi c¹nh dµi trªn 25 ®Õn 50m; 4mm - víi c¹nh dµi trªn 50 ®Õn 80m. Víi c¸c c¹nh dµi h¬n 80m sai sè t|¬ng ®èi gi÷a 2 lÇn do kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1:20.000. 2.14. Gãc cña l|íi ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt ph¶i ®o b»ng m¸y kinh vÜ. Víi l|íi ®|êng chuyÒn chi tiÕt cÇn ®o hai ®Õn ba vßng; víi l|íi ®|êng chuyÒn c¬ b¶n cÇn ®o bèn ®Õn s¸u vßng. Sai kh¸c vÒ gãc gi÷a c¸c vßng ®o t¹i mét tr¹m m¸y kh«ng ®|îc lín h¬n 15 gi©y ®èi víi ®|êng chuyÒn chi tiÕt; kh«ng ®|îc lín h¬n 10 gi©y ®èi víi ®|êng chuyÒn c¬ b¶n. Sai sè ®o gãc trong l|íi ®|êng chuyÒn c¬ b¶n kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 8 gi©y; trong l|íi ®|êng chuyÒn chi tiÕt kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 12 gi©y. ViÖc ®o gãc cÇn lÆp l¹i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó khö nh÷ng ¶nh h|ëng do biÕn d¹ng c¸c mèc cña ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt. ViÖc ®o ®¹c ®|êng chuyÒn khÐp kÝn d|íi ®Êt cÇn kÕt thóc khi ®µo xong hÇm. 2.15. Mèc ®é cao cña l|íi ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt cÇn x¸c ®Þnh b»ng ®o thuû chuÈn. Sai sè khÐp kÝn cho phÐp tÝnh theo c«ng thøc 1: fn H n Trong ®ã: n - sè tr¹m ®o cña ®|êng chuyÒn. CÇn ®o ®é cao Ýt nhÊt 3 lÇn trong thêi gian thi c«ng. KhÐp kÝn ®é cao ë c¸c mèc cuèi cïng cña l|íi ®|êng chuyÒn d|íi ®Êt ®Êt ®|îc thùc hiÖn khi ®µo th«ng hÇm. 2.16. Mèc cè ®Þnh d|íi ®Êt cÇn lµm b»ng c¸c thanh kim lo¹i ch«n trong phÇn bª t«ng r·nh n|íc hoÆc hµn vµo cèt thÐp vá hÇm, cã tr¸t v÷a xi m¨ng b¶o vÖ. C¸c cäc dÊu ®|îc ch«n trong bª t«ng r·nh n|íc. 2.17. §o ®¹c c¸c kÝnh th|íc h×nh häc cña hÇm trong qu¸ tr×nh x©y dùng (®µo hÇm, lµm vá hÇm, lµm ®|êng trong hÇm vv…) cÇn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña c¸c kÝch th|íc thiÕt kÕ. Täa ®é vµ ®é cao c¸c bé phËn cña hÇm ®|îc x¸c ®Þnh tõ c¸c mèc cña l|íi ®|êng s|ên ®Êt vµ ®é cao tim hÇm. VÞ trÝ c«ng tr×nh, c¸c bé phËn cña kÕt cÊu vµ chi tiÕt trong mÆt b»ng vµ mÆt ®øng ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn “HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” (TCVN 4527 : 1988) vµ quy ph¹m nµy. 2.18. Tr|íc khi ®o ®¹c ®Þnh tuyÕn thi c«ng ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ, tµi liÖu kh¶o s¸t vµ ®Þnh tuyÕn ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi tr×nh tù thi c«ng. Toµn bé viÖc ®Þnh tuyÕn ph¶i ®o ®¹c Ýt nhÊt 2 lÇn vµ b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c nhau. 2.19. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, sau mçi lÇn ®µo ®|îc 5m dµi ph¶i ®o ®¹c kiÓm tra chiÒu dµi hang ®µo, kÝch th|íc mÆt c¾t ngang hang ®µo, kÝch th|íc vµ khæ giíi h¹n cña vá hÇm còng nh| ®é cao ®¸y hÇm. 2.20. §é lÖch tim t¹i vÞ trÝ th«ng hÇm theo c¶ hai ph|¬ng khi ®µo tõ 2 phÝa tíi ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 100mm.
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 3. Thi c«ng lß giÕng 3.1. Lß giÕng trong ch|¬ng tr×nh nµy bao gåm giÕng ®øng, hang ngang vµ hang xiªn ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh thi c«ng hÇm, ®Ó th«ng giã hoÆc tho¸t n|íc cho hÇm. 3.2. Thi c«ng hang ngang vµ hang xiªn cÇn theo c¸c quy ®Þnh vÒ ®µo vµ chèng ®ì hang dÉn trong quy ph¹m nµy. 3.3. Thi c«ng giÕng ®øng theo c¸c ph|¬ng ph¸p chñ yÕu sau ®©y: a) §µo giÕng cã v¸ch ®Ó trÇn, ¸p dông víi ®¸ cøng Ýt nøt nÎ vµ kh«ng cã n|íc ngÇm (fkp lín h¬n hoÆc b¨ng 8); b) §µo giÕng cã v¸ch gia cè b»ng b¬m v÷a xi m¨ng hoÆc phun v÷a xi m¨ng trªn l|íi cèt thÐp, ¸p dông víi nÒn ®Êt sÐt cøng, sái, cuéi kÕt hoÆc ®¸ cã nhiÒu nøt nÎ, cã n|íc ngÇm víi l|u l|îng nhá h¬n 5m3/h; (fkp lín h¬n hoÆc b»ng 2). c) §µo giÕng cã vá giÕng b»ng bª t«ng cèt thÐp, l¾p ghÐp, l¾p h¹ tõng ®èt trªn miÖng giÕng theo kiÓu giÕng ch×m, ¸p dông víi nÒn ®Êt c¸t, c¸t pha vµ c¸c lo¹i ®Êt yÕu kh«ng æn ®Þnh. Trong nÒn ®Êt no n|íc hoÆc nhiÒu n|íc ngÇm víi l|u l|îng tõ 5m3/h trë lªn, cã thÓ h¹ giÕng trong ¸o v÷a sÐt nÕu lùc ma s¸t quanh vá thµnh giÕng ng¨n c¶n vá giÕng ®i xuèng. 3.4. Khi thi c«ng theo c¸c môc “b” vµ “c” cña ®iÒu 3.3 cÇn dïng m¸y b¬m ®Ó hót kh« n|íc trong giÕng ®µo vµ ph¶i b¬m hót liªn tôc. NÕu l|îng n|íc ngÇm lín qu¸ kh¶ n¨ng b¬m hót cÇn cã biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó h¹ mùc n|íc ngÇm. Khi b¬m n|íc trong giÕng ®µo ra ngoµi cÇn ®Æt m¸y b¬m c¸ch mÆt n|íc kh«ng lín h¬n 8m. 3.5. §µo giÕng trong ®Êt ®¸ cã hÖ sè kiªn cè gkp nhá h¬n hoÆc b»ng 2 cã thÓ dïng bóa h¬i Ðp, cßn trong nÒn ®¸ cã hÖ sè kiªn cè fkp lín h¬n 2 – dïng næ ph¸. 3.6. LÊy ®Êt tõ giÕng ®µo lªn cã thÓ dïng gÇy ngo¹m hoÆc têi cïng víi dµn th¸p trªn miÖng giÕng. 3.7. Thi c«ng vá giÕng theo kiÓu giÕng ch×m trong ¸o v÷a sÐt cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.8. Khi thi c«ng theo kiÓu giÕng ch×m, b|íc ®µo kh«ng ®|îc v|ît qu¸ chiÒu cao cña mçi ®èt giÕng l¾p ghÐp tõ 10 ®Õn 15cm. Nªn l¾p ®èt giÕng tiÕp theo ë vÞ trÝ cao h¬n møc v÷a sÐt. 3.9. CÇn kiÓm tra vÞ trÝ giÕng ch×m theo mÆt b»ng vµ theo chiÒu th¼ng ®øng ë mçi b|íc h¹ cña giÕng, nh|ng kh«ng qu¸ 1m mét lÇn. 3.10. Vïng v÷a sÐt xung quanh vá giÕng cã thÓ thay b»ng v÷a xi m¨ng hoÆc gi÷ nguyªn ¸o v÷a sÐt víi môc ®Ých lµm líp chèng thÊm, nh|ng ph¶i ®|îc tÝnh to¸n vµ thÓ hiÖn trong ®å ¸n thiÕt kÕ thi c«ng. 3.11. Khi thi c«ng giÕng theo ph|¬ng ph¸p ë môc “b” ®iÒu 3.3 cÇn ®µo vµ gia cè v¸ch giÕng theo tõng ®o¹n víi chiÒu dµi ®|îc tÝnh to¸n. CÇn cã kÕt cÊu chèng t¹m khi ch|a gia cè v¸ch giÕng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung chèng t¹m 1m, cã v¸n l¸t ®øng xung quanh. Thi c«ng v¸ch giÕng tíi ®©u, cÇn th¸o bá kÕt cÊu chèng t¹m tíi ®ã. ChØ khi ®å ¸n thiÕt kÕ thi c«ng cho phÐp míi ®|îc bá l¹i v¸n l¸t trong nÒn ®Êt. 3.12. Khi gia cè v¸ch giÕng b»ng v÷a xi m¨ng th× thµnh phÇn v÷a, ¸p lùc phun, thiÕt bÞ phun quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 5.11; 5.23 vµ 5.24 cña quy ph¹m nµy.
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 3.13. ViÖc th«ng giã trong khi thi c«ng giÕng thùc hiÖn b»ng èng dÉn giã tõ c¸c m¸y qu¹t ®Æt trªn mÆt ®Êt hoÆc tõ tr¹m cÊp giã. Cã thÓ dïng ph|¬ng ph¸p thæi giã xuèng ®¸y giÕng víi tèc ®é giã trong èng dÉn kh«ng qu¸ 6m/s hoÆc hót giã tõ ®¸y giÕng lªn b»ng èng dÉn. L|îng giã tÝnh to¸n nh»m ®¶m b¶o nång ®é khÝ ®éc ë møc cho phÐp theo tiªu chuÈn. HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t« – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ (TCVN 4527 – 88) vµ quy ph¹m nµy. Kho¶ng c¸ch tõ miÖng èng dÉn giã ®Õn ®¸y giÕng kh«ng nhá h¬n 2,5m vµ kh«ng lín h¬n 4m. 3.14. Nh÷ng lß giÕng kh«ng phôc vô cho viÖc thi c«ng hÇm cã thÓ thi c«ng sau khi ®¸ ®µo xong ®|êng hÇm. Khi ®ã cho phÐp chuyÓn ®Êt ®¸, th¸o n|íc ngÇm xuèng ®|êng hÇm ®Ó ®|a ra ngoµi qua cöa hÇm. 4. §µo ®|êng hÇm 4.1. Tuú thuéc vµo chiÒu dµi hÇm, tèc ®é thi c«ng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa h×nh khu vùc mµ tiÕn hµnh thi c«ng hÇm tõ mét ®Çu hoÆc hai ®Çu trë l¹i, còng nh| tõ gi÷a ra hai ®Çu. Nh÷ng hÇm dµi d|íi 300m, dèc mét h|íng nªn thi c«ng tõ mét ®Çu thÊp lªn ®Çu cao. Nh÷ng hÇm dèc 2 h|íng t¨ng dÇn vµo gi÷a hÇm nªn thi c«ng tõ 2 ®Çu vµo gi÷a. Nh÷ng hÇm dµi h¬n 1000m, nÕu ®Þa h×nh cho phÐp nªn më thªm giÕng ®øng, hang ngang hoÆc hang xiªn ®Ó t¨ng thªm mÆt ®µo. Sè l|îng, h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ ®Ó më c¸c mÆt ®µo cÇn ®|îc thÓ hiÖn trong thiÕt kÕ thi c«ng. 4.2. BiÖn ph¸p ®µo ®|îc chän theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt nh| sau: Víi ®Êt mÒm, ®¸ rêi r¹c hoÆc ®¸ bÞ phong hãa, mÒm yÕu cã hÖ sè kiªn cè fkp nhá h¬n hoÆc b»ng 0,6 cã thÓ ®µo thñ c«ng, ®µo b»ng xÎng, h¬i Ðp hoÆc bóa h¬i Ðp; Víi ®Êt ®¸ mÒm cã nhiÒu nøt nÎ hoÆc ®¸ phong hãa mÒm yÕu cã hÖ sè kiªn cè fkp tõ 0,6 ®Õn 3 nªn ®µo b»ng bóa h¬i Ðp; víi ®¸ cã hÖ sè kiªn cè fkp tõ 3 ®Õn 25 cÇn dïng m¸y khoan vµ næ ph¸. 4.3. §|îc sö dông ph|¬ng ph¸p toµn mÆt c¾t mét lÇn ®Ó ®µo nh÷ng hÇm cã chiÒu cao nhá h¬n hoÆc b»ng 10m trong ®¸ cøng, kh«ng phong hãa, Ýt nøt nÎ, Ýt n|íc ngÇm cã hÖ sè kiªn cè fkp lín h¬n hoÆc b»ng 8. Trong ®¸ toµn khèi (kh«ng bÞ phong hãa) cã hÖ sè kiªn cè fkp b»ng 12 trë lªn kh«ng cÇn chèng ®ì t¹m khi ®µo. Cßn trong ®¸ cøng nh|ng cã nøt nÎ (bÞ phong hãa vµ phong hãa m¹nh) nhÊt thiÕt ph¶i chèng ®ì khi ®µo. 4.4. §|îc dïng ph|¬ng ph¸p toµn mÆt c¾t d¹ng bËc thang ®Ó ®µo hÇm cã chiÒu cao lín h¬n 10m, trong ®¸ cã hÖ sè kiªn cè tõ 5 ®Õn 7 vµ cho hÇm cã chiÒu cao nhá h¬n 10m, trong ®¸ cã hÖ sè kiªn cè tõ 3 ®Õn 5. Khi cã nhiÒu n|íc ngÇm nªn sö dông ph|¬ng ph¸p bËc thang vµ ph¶i cã chèng ®ì khi ®µo. 4.5. §èi víi phÇn vßm khi dïng ph|¬ng ph¸p bËc thang cã thÓ tiÕn hµnh theo ph|¬ng ph¸p ®µo toµn mÆt c¾t nh| ®iÒu 4.3. §èi víi phÇn t|êng khi dïng ph|¬ng ph¸p bËc
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 thang d|íi cÇn tu©n theo nh÷ng chØ dÉn vÒ ®µo vµ chèng ®ì hang dÉn nªu ë ch|¬ng nµy. 4.6. Ph|¬ng ph¸p vßm tr|íc ¸p dông víi ®|êng hÇm dµi tõ 300m trë xuèng trong ®¸ mÒm yÕu, ®Êt sÐt cøng, c¸t kÕt khèi lín còng nh| trong ®Êt ®¸ cã hÖ sè kiªn cè tõ 2 ®Õn 4, chÞu ®|îc ¸p lùc cña ch©n vßm. Ph|¬ng ph¸p vßm tr|íc cßn ®|îc ¸p dông trong nÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt, khi líp ®Êt ë d|íi ch©n vßm cã hÖ sè kiªn cè b»ng hoÆc lín h¬n 2, kh«ng thÊm n|íc, cßn líp ®Êt ë phÇn vßm cã thÓ yÕu h¬n. 4.7. Trong nÒn ®Êt kh«ng thÊm n|íc nªn dïng ph|¬ng ph¸p vßm tr|íc theo s¬ ®å mét hang dÉn trªn ®Ó thi c«ng hÇm. Trong nÒn ®Êt cã n|íc ngÇm nªn dïng so ®å hai hang dÉn (trªn vµ d|íi). Hang dÉn trªn vµ hang dÉn d|íi cÇn nèi víi nhau b¨ng c¸c giÕng ®øng hoÆc hang dÉn nghiªng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng phô thuéc vµo ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh, nh|ng c¸c giÕng ®øng kh«ng ®|îc lín h¬n 12m; gi÷a c¸c hang dÉn nghiªng kh«ng lín h¬n 30m. 4.8. Khi thi c«ng hÇm b»ng ph|¬ng ph¸p vßm tr|íc cã më réng phÇn vßm sang hai bªn cÇn ph¶i thùc hiÖn tõng ®o¹n hÇm riªng rÏ. ChiÒu dµi mçi ®o¹n phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt nh|ng kh«ng qu¸ 10m. Më réng phÇn vßm, theo chiÒu dµi hÇm chØ tiÕn hµnh kho¶ng mét ®Õn ba ®o¹n, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt. ChØ ®æ bª t«ng vßm ®o¹n tiÕp theo khi bª t«ng ë ®o¹n vßm tr|íc ®· ®¹t 60% c|êng ®é thiÕt kÕ. 4.9. §µo hÇm b»ng ph|¬ng ph¸p vßm tr|íc cã hang dÉn gi÷a, trong ®¸ cã hÖ sè kiªn cè fkp lín h¬n hoÆc b»ng 4, ®|îc ®µo më xuèng phÇn d|íi khi bª t«ng vá hÇm ®¹t 75% c|êng ®é thiÕt kÕ. 4.10. Khi ®µo hang dÉn trong ®Êt yÕu, kh«ng æn ®Þnh hoÆc trong ®¸ cã hÖ sè kiªn cè fkp nhá h¬n 4, bÞ nøt nÎ, cÇn ph¶i chèng ®ì. 4.11. Ph|¬ng ph¸p t|êng tr|íc (nh©n ®ì) ®|îc ¸p dông ®Ó x©y dùng hÇm cã chiÒu réng lín h¬n 5m trong ®Êt yÕu, kh«ng cã n|íc ngÇm nh| ®Êt lo¹i sÐt pha, c¸t pha hoÆc c¸c lo¹i c¸t kÕt vv… cã hÖ sè kiªn cè fkp nhá h¬n 2. 4.12. Hang dÉn bªn ®Ó lµm t|êng khi ®µo hÇm b»ng ph|¬ng ph¸p t|êng tr|íc cÇn ®|îc ®µo trªn toµn bé chiÒu dµi hÇm. ChØ cho phÐp x©y dùng ®o¹n t|êng tiÕp theo lªn trªn khi bª t«ng líp d|íi ®¹t 25% c|êng ®é thiÕt kÕ. Sau khi ®æ bª t«ng kho¶ng trèng gi÷a t|êng vµ v¸ch ®µo cña hang dÉn cÇn lÊp ®Êt vµ ®Çm chÆt. 4.13. ChiÒu dµi ®o¹n më réng phÇn vßm sang hai bªn (khi dïng ph|¬ng ph¸p t|êng tr|íc) kh«ng ®|îc qu¸ 4m. §o¹n më réng phÇn vßm cÇn bè trÝ ®i sau ®o¹n ®· lµm t|êng hÇm, víi kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 2 lÇn chiÒu dµi ®o¹n më réng vßm vµ trong ®Êt kh«ng æn ®Þnh th× kh«ng nhá h¬n 3 lÇn chiÒu dµi ®o¹n më réng vßm. 4.14. Khi x©y dùng hÇm trong nÒn ®Êt æn ®Þnh vµ víi tr|êng hîp ®µo xu«i theo h|íng dèc, cho phÐp ®µo hang dÉn v|ît tr|íc ®Ó h¹ mùc n|íc ngÇm ë mÆt ®µo. 4.15. C«ng t¸c næ ph¸ ph¶i ®¶m b¶o tiÕn ®é ®µo, më hîp lý theo chu kú ®· dù kiÕn, t¹o ®|îc h×nh d¹ng mÆt ®µo phï hîp víi thiÕt kÕ vµ tèn Ýt thuèc næ. 4.16. Nªn ¸p dông ph|¬ng ph¸p næ ph¸ theo ®|êng viÒn ®Ó ®µo ®Êt ®¸. §èi víi hÇm thiÕt kÕ kh«ng cã vá hay t¹o vá b»ng bª t«ng phun, nhÊt thiÕt ph¶i dïng ph|¬ng ph¸p næ ph¸ theo ®|êng viÒn. 4.17. ¸p lùc khÝ nÐn cho c¸c m¸y c«ng cô lµm viÖc ë mÆt ®µo kh«ng nhá h¬n 6 daN/cm2.
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 Khi kh«ng khÝ cã ®é Èm cao h¬n 80% cho phÐp dïng ¸p lùc thÊp h¬n, nh|ng kh«ng nhá h¬n 5 daN/cm2. 4.18. Dïng c¸c hÖ thèng dµn khoan di ®éng ®Ó khoan lç m×n. Khi ®µo tiÕt diÖn nhá nªn dïng nh÷ng bóa khoan cã gi¸ ®ì n©ng h¹ b¨ng h¬i Ðp. 4.19. Khi dïng ph|¬ng ph¸p næ ph¸ ®Ó ®µo ®|êng hÇm, ph¹m vi ®µo v|ît so víi mÆt c¾t ngang thiÕt kÕ kh«ng ®|îc qu¸ trÞ sè trong b¶ng 3. B¶ng 3 TrÞ sè ®µo v|ît C«ng tr×nh HÖ sè kiªn cè (fkp) Tõ 1 ®Õn d|íi 4 Tõ 4 ®Õn d|íi 12 Tõ 12 ®Õn 20 HÇm 100 150 200 GiÕng ®øng vµ hang dÉn 75 75 100 4.20. Trong ®¸ mÒm, khi ®µo b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ giíi, trÞ sè ®µo v|ît so víi thiÕt kÕ kh«ng ®|îc qu¸ 50mm. §¸y c¸c hÇm kh«ng cã vßm ng|îc hoÆc khi ®µo r·nh n|íc d|íi ®¸y hÇm kh«ng cho phÐp ®µo v|ît qu¸ kÝch th|íc thiÕt kÕ. 4.21. ViÖc thiÕt kÕ næ ph¸ còng nh| viÖc thi c«ng næ ph¸ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4.22. C¸c h×nh thøc ®ét ph¸ ®|îc ¸p dông trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) H×nh thøc ®ét ph¸ mét chiÒu (h|íng lªn trªn hoÆc h|íng xuèng d|íi) dïng khi mÆt ®µo cao vµ hÑp, trong ®¸ cã hÖ sè kiÕn cè tõ 4 ®Õn 5, cã ph©n líp râ rµng, mÆt líp xiªn gãc víi mÆt ®µo; b) H×nh thøc ®ét ph¸ h|íng bªn (ph¶i hoÆc tr¸i) dïng khi mÆt ®µo réng vµ thÊp, trong ®¸ mÒm, nøt nÎ vµ ph©n líp, cã hÖ sè kiªn cè tõ 4 ®Õn 5, mÆt líp xiªn. c) H×nh thøc ®ét ph¸ h×nh chãp tam gi¸c dïng khi diÖn tÝch mÆt ®µo nhá h¬n 4m2, trong ®¸t ®¸ ®ång nhÊt, kh«ng ph©n líp, nøt nÎ Ýt hoÆc ph©n líp kh«ng râ rµng, cã hÖ sè kiªn cè tõ 6 ®Õn 10; d) H×nh thøc ®ét ph¸ h×nh chãp tø gi¸c dïng khi mÆt ®µo cã diÖn tÝch lín, trong ®Êt ®¸ ®ång nhÊt, kh«ng ph©n líp, nøt nÎ Ýt, cã hÖ sè kiªn cã tõ 6 ®Õn 10; e) H×nh thøc ®ét ph¸ h×nh nªm dïng khi mÆt ®µo lín trong tÇm ®¸ ®ång nhÊt cã hÖ sè kiªn cè lín hoÆc b»ng 10. §|êng trôc c¸c lç khoan ®ét ph¸ cÇn bè trÝ xiªn gãc víi mÆt ph©n líp cña ®¸ tõ 400 ®Õn 600. 4.23. Lç m×n kh«ng ®|îc khoan trïng víi khe nøt cña ®¸, ph¶i c¸ch khe nøt Ýt nhÊt 30cm. 4.24. Ph¶i kiÓm tra m×n c©m tr|íc khi tiÕn hµnh bèc hãt ®Êt ®¸. ChØ dïng c¸c biÖn ph¸p kÝch næ ®Ó xö lý m×n c©m. 4.25. Trong tÇng ®Êt ®¸ cã khÝ næ, khÝ ch¸y ph¶i dïng m×n kÝp ®iÖn vµ g©y næ b»ng ®iÖn. 4.26. L|îng thuèc ná ph¶i chiÕm Ýt nhÊt 20% thÓ tÝch lç m×n vµ nhiÒu nhÊt còng kh«ng qu¸ 80%. Lç m×n ph¶i ®|îc lÊp kÝn theo ph|¬ng ph¸p hiÖn hµnh.
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 4.27. CÇn gia cè cöa hÇm tr|íc khi ®µo vµo s©u. BiÖn ph¸p gia cè cöa hÇm phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ cÇn thÓ hiÖn trong thiÕt kÕ thi c«ng. 4.28. Chèng ®ì trong khi thi c«ng hÇm ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) H×nh thøc, kÕt cÊu v× chèng ph¶i phï hîp víi ph|¬ng ph¸p thi c«ng, t×nh h×nh ®Þa chÊt, ®¶m b¶o ®ñ chÞu ¸p lùc cña ®Þa tÇng, ng¨n ngõa ®|îc biÕn d¹ng cña mÆt c¾t ngang. b) Liªn kÕt gi÷a c¸c cÊu kiÖn cña v× chèng ph¶i ®¬n gi¶n, ch¾c ch¾n, th¸o l¾p dÔ dµng; c) Cù li gi÷a c¸c v× chèng do tÝnh to¸n tõ ¸p lùc ®Þa tÇng vµ cù li cña c¸c gi¸ vßm ph¶i t|¬ng øng víi chóng ®Ó dÔ dµng thay thÕ khi thi c«ng. Gi÷a c¸c v× chèng ph¶i cã hÖ gi»ng däc ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh; a) ChÌn chÆt v× chèng víi v¸ch hang ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh cña v× chèng vµ ng¨n ngõa biÕn d¹ng cña ®Þa tÇng. 4.29. C¸c h×nh thøc chèng ®ì ®|îc ¸p dông trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) V× chèng b»ng thÐp h×nh, dïng trong c¸c hÇm ®µo b»ng ph|¬ng ph¸p toµn mÆt c¾t; b) V× chèng l¾p ghÐp b»ng ray hay bª t«ng cèt thÐp cã d¹ng vßm hoÆc d¹ng khung h×nh thang, h×nh ch÷ nhËt dïng trong c¸c hang dÉn cã tiÕt diÖn lín h¬n 10m2; c) V× chèng b»ng gç d¹ng khung h×nh thang dïng trong c¸c hang dÉn cã tiÕt diÖn nhá h¬n hoÆc b»ng 10m2. C¸c cÊu kiÖn c¬ b¶n cña v× chèng b»ng gç (dÇm, cét) cã ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 18cm; c¸c gç chèng, gç gi»ng cã ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 12cm, gç v¸n cã chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 5cm; d) Trong ®Êt ®¸ cã hÖ sè kiªn cè nhá h¬n 4, hoÆc ®¸ cã hÖ sè kiªn cè lín h¬n, nh|ng nøt nÎ nhiÒu ph¶i l¸t v¸n ng¨n c¸ch gi÷a v× chèng vµ v¸ch ®µo. 4.30. CÇn tiÕn hµnh chèng ®ì vµ l¸t v¸n trªn nãc hÇm tr|íc khi tiÕn hµnh bèc hãt ®Êt ®¸. Ph¶i dïng gËy dµi ®Ó ®Èy r¬i c¸c t¶ng ®¸ rêi trªn nãc hÇm tr|íc khi l¸t v¸n. 4.31. Bu l«ng neo ®|îc dïng ®Ó chèng ®ì khi x©y dùng hÇm trong ®¸ cøng, nøt nÎ cã hÖ sè kiÕn cã fkp b»ng hoÆc lín h¬n 8 vµ ®µo theo ph|¬ng ph¸p toµn mÆt c¾t. Khi vá hÇm ®|îc thiÕt kÕ d¹ng bª t«ng phun trªn l|íi cèt thÐp nªn sö dông bu l«ng neo ®Ó chèng ®ì vµ kÕt hîp c¸c neo víi vá hÇm sau nµy. KÕt cÊu cña bu l«ng neo, sè l|îng, kho¶ng c¸ch vµ chiÒu dµi cña nã ®|îc x¸c ®Þnh theo hÖ sè kiªn cè vµ t×nh tr¹ng nøt nÎ cña ®Êt ®¸. §é sai lÖch vÞ trÝ thùc tÕ cña neo so víi thiÕt kÕ kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau ®©y: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo 10%; §|êng kÝnh lç leo 5mm; Gãc nghiªng cña lç 100. 4.32. §µo hang tr¸nh xe ®|îc tiÕn hµnh cïng thêi gian víi x©y dùng hÇm. C¸c thiÕt bÞ tiªu n|íc sau vá hÇm ®|îc x©y dùng trong khi lµm c¸c phÇn vá hÇm. 4.33. Khi thi c«ng lé thiªn ph¶i ®¶m b¶o chiÒu cao giíi h¹n cña m¸i dèc theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, hoÆc cã biÖn ph¸p æn ®Þnh m¸i dèc ®Ó kh«ng g©y sôt lë. 5. Lµm vá hÇm
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 5.1. Khi x©y dùng vá hÇm b»ng bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi hay l¾p ghÐp, ngoµi nh÷ng quy ®Þnh ë ch|¬ng nµy cÇn phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu (TCVN 4453 : 1987) vµ kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp – Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu (TCVN 4452 : 1987). 5.2. Vá hÇm bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi cÇn x©y dùng theo tõng ®o¹n. ChiÒu dµi mçi ®o¹n phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ph|¬ng ph¸p ®µo, ph|¬ng ph¸p thi c«ng còng nh| sù thay ®æi kÝch th|íc mÆt ®µo. 5.3. §µ gi¸o, v¸n khu«n cña vá hÇm toµn khèi cã thÓ lµm b»ng thÐp hay gç, hoÆc kÕt hîp thÐp vµ gç. §µ gi¸o, v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o kÝch th|íc, vÒ c|êng ®é, æn ®Þnh vµ ®é ph¼ng. §é vâng lín nhÊt cña c¸c cÊu kiÖn ®µ gi¸o, v¸n khu«n kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1/4001; 1 - khÈu ®é tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn. §é låi, lâm ë bÒ mÆt v¸n khu«n tiÕp xóc víi bª t«ng kh«ng ®|îc lín h¬n 40mm – Khe hë do ghÐp v¸n khu«n kh«ng ®|îc lín h¬n 10mm. 5.4. Khi thi c«ng vá hÇm b»ng bª t«ng th× ë mçi ®o¹n vá hÇm cÇn tiÕn hµnh liªn tôc tõ lóc b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc. NÕu buéc ph¶i gi¸n ®o¹n thi c«ng th× phÇn vßm cÇn ngõng l¹i ë mÆt theo ph|¬ng vu«ng gãc víi trôc hÇm, cßn phÇn t|êng cÇn ngõng l¹i theo ph|¬ng n»m ngang. 5.5. Khi lµm vá hÇm theo ph|¬ng ph¸p ph©n ®o¹n, phÇn vßm cÇn ®æ bª t«ng tõ hai ®Çu l¹i vµ tõ hai ch©n vßm lªn; khãa vßm cÇn ®æ bª t«ng däc ®Ønh vßm. PhÇn t|êng cÇn ®æ bª t«ng thµnh tõng líp ngang. Khi thi c«ng theo ph|¬ng ph¸p vßm tr|íc - t|êng sau, chç tiÕp gi¸p gi÷a ch©n vßm vµ ®Ønh t|êng cÇn chõa l¹i mét kho¶ng cao 40cm ®Ó Ðp v÷a bª t«ng vµ ®Æt èng b¬m v÷a sau nµy. 5.6. Khi vá hÇm lµm theo ph|¬ng ph¸p tõng tr|íc – vßm sau, viÖc thi c«ng bª t«ng cÇn tiÕn hµnh theo ®iÒu 5.4. 5.7. Khi lµm vá hÇm toµn khèi theo ph|¬ng ph¸p toµn mÆt c¾t, viÖc thi c«ng bª t«ng cÇn tiÕn hµnh theo ®iÒu 5.4 vµ ®æ bª t«ng tõ hai ch©n t|êng lªn ®Ønh vßm. ChiÒu dµi mçi ®o¹n vá hÇm kh«ng qu¸ 2m. Khi khãa vßm cÇn ®æ bª t«ng däc ®Ønh vßm mét c¸ch liªn tôc trªn c¶ chiÒu dµi hai ®o¹n cña v¸n khu«n liÒn nhau. 5.8. Khi lµm vá hÇm b»ng khèi x©y bª t«ng, ®¸ ®Ïo th« hay ®¸ héc cã ®µ gi¸o, v¸n khu«n ®Ó ®ì c¸c khèi x©y. CÇn x©y tõ hai ch©n hÇm lªn ®Ønh vßm. Khèi x©y khãa vßm ®|îc ®|a vµo theo ph|¬ng däc hÇm. ChiÒu dµy c¸c m¹ch v÷a x©y kh«ng qu¸ 20mm vµ kh«ng Ýt h¬n 10mm. C|êng ®é v÷a x©y lÊy theo “HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” (TCVN 4527 : 1988). 5.9. Khi lµm vá hÇm b»ng ph|¬ng ph¸p Ðp v÷a vµo ®¸ xÕp, cÇn cã v¸n khu«n ®Ó t¹o h×nh vµ ng¨n ngõa v÷a. CÇn Ðp v÷a tõ d|íi lªn trªn, v÷a xi m¨ng ®|îc Ðp r¶i ®Òu theo mÆt v¸n khu«n. ViÖc Ðp v÷a ®|îc chia lµm hai giai ®o¹n: - Giai ®o¹n ®Çu, cÇn gi÷ ¸p lùc trong kho¶ng 3,5 ®Õn 5 daN/cm2 trong thêi gian tõ 3 ®Õn 6 phót. - Giai ®o¹n sau cÇn gi÷ ¸p lùc ®Òu víi trÞ sè thiÕt kÕ cho tíi khi v÷a ngõng ch¶y. 5.10. Thµnh v÷a xi m¨ng ®Ó lµm vá hÇm ®|îc thiÕt kÕ theo c|êng ®é bª t«ng vá hÇm vµ cÊp phèi cña ®¸ xÕp lµm vá hÇm. §é sôt cña v÷a ph¶i trong kho¶ng tõ 5 ®Õn 11cm.
 13. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 5.11. Khi lµm vá hÇm b»ng phun v÷a trªn l|íi thÐp, cÇn cã neo ch«n vµo ®¸ ®Ó gi÷a l|íi cèt thÐp. V÷a ®|îc phun tõ d|íi lªn trªn theo c¸c líp n»m ngang, thµnh tõng m¶ng dµi 2m cao 1,8m. ViÖc phun v÷a cÇn thùc hiÖn b»ng c¸c thiÕt bÞ phun chuyªn dïng. 5.12. Vá hÇm thi c«ng theo ph|¬ng ph¸p lé thiªn ®|îc tiÕn hµnh sau khi cã ®µ gi¸o, v¸n khu«n. Bª t«ng ®|îc ®æ thµnh tõng líp n»m ngang cã chiÒu dµi tõ 5 ®Õn 10m. 5.13. Bª t«ng vµ v÷a xi m¨ng ®Ó thi c«ng vá hÇm ®|îc chuÈn bÞ t¹i chç hoÆc ngoµi cöa hÇm. Kho¶ng c¸ch xa nhÊt t| n¬i trén ®Õn n¬i ®æ bª t«ng phô thuéc vµo ®iªu kiÖn vËn chuyÓn bª t«ng, sao cho bª t«ng kh«ng bÞ ph©n tÇng vµ ®«ng kÕt tr|íc khi ®æ. 5.14. Vß hÇm sau khi ®æ bª t«ng tõ 10 ®Õn 12 giê ph¶i ®|îc t|íi n|íc vµ gi÷ Èm liªn tôc trong 4 ngµy vµ ®ªm; mçi lÇn t|íi n|íc c¸ch nhau 6 giê. 5.15. ViÖc th¸o dì van khu«n vá hÇm ®|îc tiÕn hµnh sau khi bª t«ng vá hÇm ®¹t c|êng ®é thiÕt kÕ. NÕu th¸o dì v¸n khu«n sím còng chØ tiÕn hµnh khi bª t«ng ®¹t 75% c|êng ®é vµ ®|îc bªn thiÕt kÕ cho phÐp. Tr×nh tù th¸o dì v¸n khu«n ph¶i thÓ hiÖn trong thiÕt kÕ thi c«ng. 5.16. Khi lµm vá hÇm l¾p ghÐp ph¶i chuÈn bÞ tr|íc c¸c khoanh vá hÇm theo thø tù nhÊt ®Þnh t¹i cöa hÇm. Vá hÇm l¾p ghÐp sau khi chÕ t¹o xong nªn ®|îc l¾p thö trªn mÆt ®Êt. 5.17. ViÖc l¾p ghÐp vá hÇm ®|îc thùc hiÖn b»ng c¬ giíi theo thø tù tõ d|íi lªn trªn, kÕt tõ khèi cã r·nh n|íc. Tr|íc khi ®Æt khèi ®Çu tiªn ph¶i lãt v÷a xi m¨ng vµ ®iÒu chØnh ®óng vÞ trÝ vµ ®é cao. 5.18. Nh÷ng khe trèng gi÷a vá hÇm vµ ®Êt ®¸ ph¶i chÌn lÊp. Nh÷ng khe trèng nhá h¬n 0,5m cÇn ®|îc b¬m v÷a xi m¨ng c¸t; nh÷ng khe trèng lín h¬n 0,5m ®|îc lÊp b»ng bª t«ng hoÆc chÌn ®¸ råi b¬m v÷a xi m¨ng. Thµnh phÇn cña v÷a theo ®iÒu 5.23 cña ch|¬ng nµy. 5.19. Tr|íc khi b¬m v÷a cÇn lÊp kÝn c¸c khe hë cña vá hÇm ®Ó khái lät v÷a. 5.20. ViÖc b¬m v÷a sau vá hÇm toµn khèi ®|îc tiÕn hµnh trªn tõng ®o¹n dµi 20 ®Õn 30m, sau khi bª t«ng ®¹t c|êng ®é thiÕt kÕ. B¬m v÷a sau vá hÇm l¾p ghÐp ®|îc tiÕn hµnh nh| sau: ë phÇn d|íi, viÖc b¬m v÷a ®|îc tiÕn hµnh khi ®Æt c¸c khèi ®Õn hÕt chiÒu cao t|êng bªn cña vá hÇm, cßn ë phÇn trªn th× b¬m v÷a sau khi ®· l¾p xong toµn bé vá h©m; Trong nÒn ®Êt æn ®Þnh cã hÖ sè kiªn cè fkp lín h¬n hoÆc b»ng 1,5 cho phÐp b¬m v÷a ®Õn hÕt chiÒu cao cña t|êng bªn, sau khi l¾p xong vá hÇm tiÕp tôc b¬m v÷a phÇn trªn. Hai ®ît b¬m v÷a nµy kh«ng ®|îc c¸ch nhau qu¸ 3 ngµy. 5.21. Qu¸ tr×nh b¬m v÷a sau vá hÇm cho mçi ®o¹n theo ®iÒu 5.20 ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc cho ®Õn lóc xong ®o¹n ®ã. ViÖc b¬m v÷a sau vá hÇm l¾p ghÐp ®|îc kÕt thóc khi thÊy v÷a trµo ra ë lç kiÓm tra trªn ®Ønh hÇm. ViÖc b¬m v÷a sau vá hÇm toµn khèi ®|îc kÕt thóc khi v÷a ngõng ch¶y vµo tõ 10 ®Õn 15 phót víi ¸p lùc b¬m v÷a kh«ng lín h¬n 4at. 5.22. ViÖc b¬m v÷a kiÓm tra (®ît 2) cÇn tiÕn hµnh theo c¸c ®iÒu 5.19 vµ 5.21 cña ch|¬ng nµy. TrÞ sè ¸p lùc b¬m v÷a kiÓm tra ph¶i ®|îc tÝnh to¸n vµ thÝ nghiÖm t¹i thùc ®Þa.
 14. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 5.23. Thµnh phÇn v÷a xi m¨ng ®Ó chÌn l¾p sau vá hÇm tÝnh theo tû lÖ träng l|îng gi÷a xi m¨ng víi n|íc lµ 1/4 vµ xi m¨ng víi c¸t lµ 1/1 ®Õn 1/2, víi lo¹i xi m¨ng poãc l¨ng cã m¸c tõ 300daN/cm2 trë lªn. Cho phÐp trén chÊt phô gia t¨ng ®é linh ®éng vµo v÷a; ë níi cã n|íc ngÇm cho phÐp trén phô gia ®«ng cøng nhanh. Thµnh phÇn vµ tû lÖ chÊt phô gia theo thiÕt kÕ. 5.24. PhÇn chÌn lÊp sau vá hÇm hay nÒn ®Êt, ®¸ sau vá hÇm cã nhiÒu nøt nÎ, cã kh¶ n¨ng thÊm n|íc Ýt h¬n 10 lÝt/phót cã thÓ b¬m v÷a xi m¨ng ®Ó gia cè. Tû lÖ gi÷a n|íc víi xi m¨ng theo träng l|îng cÇn ¸p dông tõ 4/1 ®Õn 0,5/1 vµ ¸p lùc b¬m còng t¨ng dÇn tõ 0,5 at ®Õn 4 at. Khi phÇn chÌn lÊp hoÆc nÒn ®Êt, ®¸ sau vá hÇm cã kh¶ n¨ng thÊm n|íc lín h¬n 10 lÝt/phót th× dïng v÷a xi m¨ng theo ®iÒu 5.23 ®Ó b¬m. 5.25. Tr|íc khi lµm tÇng phßng n|íc bªn trong vá hÇm ph¶i lµm s¹ch, ph¼ng, nh¸m vµ kh« vÒ mÆt bª t«ng vá hÇm. 5.26. Vá hÇm toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp x©y dùng lé thiªn cÇn phñ líp c¸ch n|íc bªn ngoµi tr|íc khi lÊp ®Êt. BiÖn ph¸p thi c«ng theo ®iÒu 5.25 cña ch|¬ng nµy. Cho phÐp phñ líp nhùa ®|êng nãng chÊt dµy Ýt nhÊt 20mm lµm líp phßng n|íc ben ngoµi cña vá hÇm toµn khèi thi c«ng lé thiªn. NÕu dïng biÖn ph¸p nµy cho vá hÇm l¾p ghÐp cÇn ph¶i tr¸t kÝn c¸c khe nèi ghÐp tr|íc khi phñ nhùa ®|êng. 6. VËn chuyÓn, cÊp tho¸t n|íc, cÊp ®iÖn, th«ng giã vµ chiÕu s¸ng trong thi c«ng. 6.1. VËn chuyÓn ®Êt ®¸ vµ vËt liÖu x©y dùng trong c«ng tr|êng theo ph|¬ng thøc nhËn, giao trùc tiÕp, kh«ng cã sù chuyÓn t¶i. C¸c c«ng t¸c bèc, dì trªn mÆt ®Êt cÇn ®|îc c¬ giíi hãa. 6.2. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn trªn mÆt ®Êt cã thÓ dïng goßng ®Èy tay, goßng kÐo b»ng ®Çu m¸y ®iÖn hay « t«. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn trong hÇm vµ hang ngang dïng goßng ®Èy tay hay goßng kÐo b»ng ®Çu m¸y ®iÖn. VËn chuyÓn b»ng « t« ®|îc sö dông trong khi ®µo hÇm b»ng ph|¬ng ph¸p toµn mÆt c¾t mét lÇn trong vïng kh«ng cã khÝ næ, khÝ ch¸y. VËn chuyÓn trong giÕng ®øng hoÆc hang xiªn – dïng têi. Khi thi c«ng hÇm ë vïng cã khÝ næ, khÝ ch¸y ph¶i dïng ®Çu m¸y kÐo goßng ch¹y b»ng ®iÖn ¸c quy, kh«ng ®|îc dïng ®iÖn tiÕp xóc. 6.3. §|êng goßng trong thi c«ng hÇm dïng ray lo¹i 24 kg/m cho goßng kÐo b»ng ®Çu m¸y vµ ray lo¹i 15 kg/m cho goßng ®Èy tay. Dïng khæ ®|êng 750; 900 hay 1000mm cho goßng kÐo b»ng ®Çu m¸y vµ dïng khæ ®|êng 550 hay 600 mm cho goßng ®Èy tay… Sai sè vÒ cù ly hai ray cña ®|êng goßng lµ céng 6 vµ trõ 4. Sai sè vÒ mÆt b»ng hai ray lµ 20mm ®èi víi goßng ®Èy tay vµ 15mm ®èi víi goßng kÐo b»ng ®Çu m¸y. 6.4. Dïng tµ vÑt gç, cã tiÕt diÖn 120 x 100mm cho ®|êng goßng. Víi khæ ®|êng 900 vµ 1000mm dïng tµ vÑt dµi 1800mm; víi khæ ®|êng 750mm dïng tµ vÑt dµi 1600mm; víi khæ ®|êng 550 vµ 600mm dïng tµ vÑt dµi 1200mm. Kho¶ng c¸ch tÜnh cña tµ vÑt lµ 750mm. 6.5. Tèc ®é di chuyÓn lín nhÊt cña ®oµn goßng trong hÇm ë ®o¹n ®ang thi c«ng lµ 5km/h ®èi víi goßng ®Èy tay vµ 10 km/h ®èi víi goßng cã ®Çu m¸y kÐo. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ®oµn goßng lµ 10m ®èi víi goßng ®Èy tay vµ 30m ®èi víi goßng cã ®Çu m¸y kÐo. Ph¶i cã thiÕt bÞ h·m ®¶m b¶o cho c¸c lo¹i goßng.
 15. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 6.6. Ban kÝnh cong nhá nhÊt cña ®|êng goßng lµ 6m ®èi víi goßng ®Èy tay vµ 15m ®èi víi goßng kÐo b»ng ®Çu m¸y. §é dèc lín nhÊt cña ®|êng goßng lµ 3% vµ chiÒu dµi lín nhÊt cña ®o¹n dèc lµ 30m. NÕu hÇm n»m trªn ®|êng dèc dµi th× ph¶i bè trÝ nh÷ng ®o¹n n»m ngang xen kÏ dµi Ýt nhÊt lµ 20m. CÇn tÝnh to¸n ®Ó bè trÝ níi réng cù ly ®|êng vµ siªu cao trong ®o¹n ®|êng cong. 6.7. Ph¶i ®Æt ghi ®Ó goßng tr¸nh nhau. kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ghi vµ kho¶ng c¸ch tõ ®Çu ghi ®Çu tiªn ®Õn mÆt ®µo ®|îc tÝnh tõ n¨ng lùc vËn chuyÓn, n¨ng lùc bèc hãt ®Êt ®¸ vµ tèc ®é thi c«ng hÇm ®Ó bè trÞ. Ghi ®|îc bè trÝ trªn c¸c tÊm thÐp ®Ó cã thÓ di chuyÓn mét c¸ch dÔ dµng. 6.8. T¹i khu vùc b·i th¶i ®Êt ®¸ ph¶i bè trÝ ®|êng ®«i hay ®|êng vßng quay ®Çu. CÇn cã c¸c thiÕt bÞ lÊy ®Êt ra khái goßng nh| gi¸ goßng, gi¸ cÈu lËt goßng vv…. 6.9. ChØ ®|îc tiÕn hµnh bèc hãt ®Êt ®¸ sau khi th«ng khãi m×n 15 phót vµ nång ®é chÊt ®éc xuèng d|íi møc cho phÐp theo tiªu chuÈn hÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ (TCVN 4527 : 1988). CÇn c¬ giíi ho¸ viÖc bèc hãt ®Êt ®¸ b»ng c¸c m¸y chuyªn ®ïng. 6.10. VËn chuyÓn vËt liÖu ®Ó x©y dùng hÇm ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng sau: - ChuyÓn v÷a hay bª t«ng b»ng thïng chøa; - ChuyÓn c¸c bé phËn cña vá hÇm l¾p ghÐp trªn c¸c toa riªng; - C¸c vËt liÖu cã kÝch th|íc dµi cÇn cã toa thÝch hîp. CÊp n|íc vµ tho¸t n|íc 6.11. Tho¸t n|íc khi thi c«ng hÇm trªn dèc b»ng r·nh tù ch¶y, cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n 3%. Khi thi c«ng hÇm theo h|íng dèc xuèng, tho¸t n|íc b»ng m¸y b¬m cã ®|êng èng hay r·nh x¶. Khi l|u l|îng n|íc ngÇm ch¶y ra ë mÆt ®µo b»ng hoÆc lín h¬n 5m3/h ph¶i dïng m¸y b¬m vµ bè trÝ hè tô n|íc. 6.12. Sè m¸y b¬m n|íc t¹i mçi tr¹m b¬m Ýt nhÊt lµ hai m¸y (mét ®Ó lµm viÖc, mét ®Ó dù tr÷). Khi cÇn tËp trung b¬m n|íc trong mét thêi gian ng¾n cã thÓ huy ®éng toµn thÓ sè m¸y b¬m hiÖn cã, kÓ c¶ m¸y dù tr÷. Khi thi c«ng liªn tôc ngµy vµ ®ªm, c«ng suÊt m¸y b¬m cÇn tÝnh theo l|îng n|íc ch¶y dån suèt ngµy ®ªm, cã t¨ng thªm 20%. 6.13. Khi cã mét m¸y b¬m lµm viÖc th× cÇn cã hai ®|êng èng hót n|íc, khi sè m¸y b¬m lµm viÖc b»ng hoÆc nhiÒu h¬n hai th× cÇn ba ®|êng èng hót n|íc. §|êng èng cÇn bè trÝ sao cho cã thÓ nèi víi bÊt kú m¸y b¬m nµo, víi mäi mùc n|íc. Trong c¸c èng cÇn bè trÝ van mét chiÒu. 6.14. NÒn cña tr¹m b¬m n|íc cÇn cao h¬n môc n|íc Ýt nhÊt 0,5m. 6.15. Dung tÝch hè thu n|íc cña tr¹m b¬m kh«ng ®|îc nhá h¬n 2,5m3 khi l|u l|îng n|íc ngÇm nhá h¬n hoÆc b»ng 5m3/h. Khi l|u l|îng n|íc ngÇm lín h¬n 5m3/h cÇn tÝnh to¸n ®Ó chän dung tÝch hè thu n|íc.
 16. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 6.16. Cã thÓ ®Æt c¸c tr¹m b¬m trung gian ë trong hÇm hoÆc x©y dùng thµnh tr¹m riªng ë ngoµi hÇm. 6.17. CÊp n|íc cho c«ng t¸c khoan ®Êt ®¸ b»ng ®|êng èng chÞu ¸p lùc cao, ®Æt ë mét bªn hÇm. NÕu cÇn ph¶i chuyÓn ®|êng èng sang mét bªn kh¸c th× c¸c ®|êng èng ®ã ph¶i ®i ngÇm d|íi tµ vÑt cña ®|êng vËn chuyÓn. 6.18. L|îng n|íc cÊp cho c«ng t¸c khoan vµ xö lý bôi ®Êt ®¸ cÇn ®|îc tÝnh to¸n víi l|u l|îng lín nhÊt, ®ñ cho tÊt c¶ c¸c m¸y khoan cïng ho¹t ®éng mét lóc. CÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng 6.19. Khi ®Æt ®|êng d©y cung cÊp ®iÖn cho x©y dùng vµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh thi c«ng vµ söa ch÷a ®iÖn hiÖn hµnh. 6.20. CÊp ®iÖn cho thi c«ng hÇm ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc, ®ñ ®iÖn ¸p. 6.21. ViÖc chiÕu s¸n trong thi c«ng cÇn thùc hiÖn nh| sau: a. Khu vùc ngoµi trêi vµ khu vùc sinh ho¹t theo c¸c tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o (TC – 16-64); vµ c¸c tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, thÓ dôc thÓ thao, ®|êng phè (QP – 03-68). b. C«ng suÊt chiÕu s¸ng trong hÇm theo c¸c khu vùc thi c«ng cÇn ®¶m b¶o: - Däc ®|êng vËn chuyÓn lµ 60W/10m; - Khu vùc ®µo ®Êt ®¸ lµ 2 x 60W/10m; - Khu vùc x©y vá hÇm lµ 3 x 60W/10m hoÆc 2 x 100W/10m; - Khu vùc ®· thi c«ng xong hÇm lµ 60W/20m. 6.22. §iÖn thÕ dïng ®Ó chiÕu s¸ng cÇn nh| sau: a. Khu vùc ®ang thi c«ng 12 ®Õn 36V. b. Khu vùc ®· thi c«ng xong hÇm lµ 110 ®Õn 220V. 6.23. D©y dÉn ®iÖn ph¶i dïng lo¹i c¸p bäc, trõ d©y tiÕp xóc cho ®Çu m¸y kÐo goßng. Khi hÇm ë vïng cã khÝ næ, khÝ ch¸y, ngoµi viÖc dïng c¸p bäc cßn ph¶i xö lý mèi nèi ch¾c ch¾n vµ kÝn kh«ng ®Ó x¶y ra tia löa. D©y ®iÖn cµn ®Æt trªn gi¸ ®ì, c¸ch nhau 2m vµ m¾c vµo sø c¸ch ®iÖn. 6.24. ViÖc chèng sÐt cho nhµ vµ c«ng tr×nh ¸p dông theo tiªu chuÈn Chèng sÐt cho c«ng tr×nh kiÕn tróc, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp (QPXD 46 : 1971). Th«ng giã 6.25. Th«ng giã nh©n t¹o cÇn duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng hÇm, thËm chÝ c¶ trong thêi kú gi¸n ®o¹n thi c«ng. Khi thiÕt kÕ th«ng giã nh©n t¹o ph¶i tÝnh ®Õn t¸c dông cña th«ng giã tù nhiªn. 6.26. L|u l|îng giã cÇn ®|a vµo hÇm ph¶i ®¶m b¶o h¹ thÊp tû lÖ khÝ ®éc xuèng d|íi møc cho phÐp vµ tèc ®é giã chuyÓn ®éng trong hÇm theo “HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” (TCVN 4527 : 1988). 6.27. Thi c«ng hÇm ë vïng cã khÝ næ, khÝ ch¸y ph¶i dïng ph|¬ng ph¸p hót giã ra, (giã bÈn ®|îc hót qua èng dÉn, giã s¹ch ®|îc ®|a vµo b»ng èng dÉn hoÆc qua cöa hÇm).
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 6.28. §|êng kÝnh èng giã vµ c«ng suÊt m¸y th«ng giã ®|îc tÝnh theo l|u l|îng giã s¹ch cÇn cung cÊp vµo hÇm. 6.29. Kho¶ng c¸ch tõ miÖng èng th«ng giã tíi mÆt ®µo ®ang thi c«ng kh«ng ®|îc lín h¬n 10m. 6.30. S¬ ®å th«ng giã cho c¸c giai ®o¹n x©y dùng hÇm ph¶i thÓ hiÖn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. Tr|êng hîp cã h¬i ®éc xuÊt hiÖn trong hÇm mµ khi kh¶o s¸t tr|íc ®©y kh«ng ph¸t hiÖn ®|îc thi ph¶i thiÕt kÕ l¹i s¬ ®å th«ng giã. 6.31. Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m th«ng giã chÝnh ®Õn giÕng th«ng h¬i kh«ng nhá h¬n 15m. NÕu tiÕng ån cña c¸c m¸y th«ng giã v|ît qu¸ 70 ®ª-xi-bel cÇn cã thiÕt bÞ gi¶m tiÕng ån. CÇn xÐt ®Õn viÖc sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ tr¹m th«ng giã trong thêi kú khai th¸c. 7. L¾p ®Æt thiÕt bÞ 7.1. C«ng viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ë trong, ngoµi hÇm ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn riªng cña mçi lo¹i trang thiÕt bÞ. 7.2. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ cho hÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t« ph¶i theo khæ giíi h¹n kiÕn tróc cña “HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” (TCVN 4527 : 1988). 7.3. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (tÝn hiÖu, th«ng tin, liªn l¹c, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®ãng ®|êng tù ®éng, th«ng giã vv…) ph¶i tiÕn hµnh sau khi kÕt thóc c«ng tr×nh, lóc trong hÇm ®· kh« r¸o. C¸c tñ r¬ – le ®iÒu khiÓn cÇn ®|îc chiÕu s¸ng ®Ó sÊy kh« vµ ®Ò phßng rß ®iÖn. Sau khi kÕt thóc viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t ®|îc ®é chÝnh x¸c cho phÐp. 8. KiÓm tra chÊt l|îng vµ nghiÖm thu 8.1. C«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu ph¶i tu©n theo quy ph¹m nµy vµ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn - NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (TCVN 4091; 1985) vµ Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng tr×nh (TCVN 28 : 1966). 8.2. Thµnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. (TCVN 4091 : 1985)”. Tr|êng hîp tæ chøc nghiÖm thu tõng phÇn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®¬n gi¶n, khèi l|îng Ýt, th× trong Héi ®ång nghiÖm thu kh«ng cÇn cã ®¹i diÖn cña c¬ quan thiÕt kÕ. 8.3. C¸c bªn cã liªn quan ph¶i cung cÊp cho Héi ®ång nghiÖm thu c¸c hå s¬ tµi liÖu nh| quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (TCVN 4091 : 1985)”. Ngoµi ra bªn thi c«ng cßn ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ nghiÖm thu tõng phÇn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo phô lôc 1 ®Õn 7 cña quy ph¹m nµy. 8.4. KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l|îng trong khi thi c«ng cña c¸n bé gi¸m s¸t cÇn ®|îc ghi vµo nhËt ký c«ng t¸c (phô lôc 8 ®Õn 12). §¸nh gi¸ chÊt l|îng thùc hiÖn c«ng viÖc khi nghiÖm thu tõng phÇn cÇn ®|îc ph¶n ¸nh râ rµng trong biªn b¶n nghiÖm thu (phô lôc 1 ®Õn 7).
 18. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 8.5. Khi nghiÖm thu vá hÇm bª t«ng cèt thÐp toµn khèi cã c¸c biªn b¶n nghiÖm thu trung gian, khi ®ã bªn B (®¬n vÞ thi c«ng) cÇn xuÊt tr×nh cho bªn A (chñ ®Çu t|) c¸c tµi liÖu sau: a. C¸c biªn b¶n kiÓm nghiÖm chÊt l|îng vËt liÖu ®· sö dông; b. NhËt ký thi c«ng bª t«ng hoÆc bª t«ng cèt thÐp; c. NhËt ký phun v÷a sau vá hÇm; d. Biªn b¶n kiÓm tra, nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh viÖc Èn khuÊt; e. Biªn b¶n ph©n tÝch thµnh phÇn hãa häc cña n|íc ngÇm; f. Biªn b¶n kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu bª t«ng. 8.6. NghiÖm thu vá hÇm l¾p ghÐp cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n sau ®©y: a. B¶n vÏ thùc hiÖn l¾p ®Æt c¸c khoanh vá hÇm; b. KÝch th|íc bªn trong cña c¸c khoanh vá hÇm ®· ®Æt; c. Sè l|îng vµ vÞ trÝ c¸c khoanh vá hÇm theo mÆt b»ng vµ mÆt ®øng; d. ChiÒu réng khe hë gi÷a c¸c khoanh vá hÇm vµ s« bu l«ng liªn kÕt hiÖn cã; e. ViÖc thùc hiÖn líp b¶o vÖ vµ phßng n|íc; f. Phun v÷a sau vá hÇm; g. Nh÷ng chç thñng, nøt, ch¶y n|íc; ®é chªnh gi÷a c¸c khoanh hay c¸c m¶nh cña khoanh vá hÇm; 8.7. Sai sè vá hÇm toµn khèi b»ng bª t«ng hoÆc bª t«ng cèt thÐp kh«ng ®|îc v|ît qu¸ trÞ sè sau ®©y (tÝnh b»ng mm): a. Chªnh lÖch côc bé bÒ mÆt bªn trong lµ H 50; b. LÖch t©m cña trôc ®øng mÆt c¾t hÇm so víi tim hÇm lµ H10; Chó thÝch: Sai sè ë môc “b” kh«ng ®|îc v|ît qu¸ trÞ sè më réng mÆt c¾t hÇm theo ®iÒu 3.3 cña tiªu chuÈn “HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t« – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ (TCVN 4527 : 1988)”. c. ChiÒu dµy vá hÇm: - PhÇn vßm lµ H10; - PhÇn t|êng lµ +50 vµ -25. 8.8. KiÓm tra vá hÇm ghÐp ghÐp cÇn ®o mÆt b»ng vµ mÆt ®øng theo ®|êng kÝnh cña mçi khoang, còng nh| theo hai ®|êng kÝnh lµm thµnh gãc 450 so víi ph|¬ng n»m ngang. Sai sè kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau ®©y (tÝnh b»ng mm): a. §é chªnh cña c¸c khèi x©y hay c¸c m¶nh l¾p ghÐp lµ H 50; b. §é lÖch t©m cña khoanh vá hÇm so víi trôc hÇm lµ H 50; c. §é lÖch cña mÆt c¾t ngang khoanh vá hÇm so víi trôc hÇm lµ H 25; d. §é lÖch cña mÆt trong t|êng t¹i chiÒu cao H (tÝnh b»ng mm) lµ 0,002H; nh|ng kh«ng lín h¬n H 25. 8.9. TrÞ sè tæng céng c¸c ®é lÖch bªn cña vá hÇm so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ kh«ng ®|îc vi ph¹m khæ giíi h¹n. 8.10. C¸c c«ng viÖc sau ®©y coi lµ Èn khuÊt vµ cÇn ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu trung gian: a. Phun v÷a sau vá hÇm (thêi kú so bé vµ thêi kú kiÓm tra);
 19. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 b. L¾p ®Æt cèt thÐp cña vá hÇm toµn khèi hay vá hÇm l¾p ghÐp; c. Lµm líp phßng n|íc sau vá hÇm; d. Gia cè nÒn ®Êt sau vá hÇm b»ng xi m¨ng; e. ViÖc chÌn lÊp c¸c lß phô thi c«ng vµ khe hë sau vá hÇm. Chó thÝch: Khi kiÓm tra tõng phÇn cã c¸n bé gi¸m s¸t kü thuËt (bªn A) vµ lËp biªn b¶n theo c¸c phu lôc tõ 1 ®Õn 7. 8.11. C¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc tr|íc vµ sau khi l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra danh môc trang thiÕt bÞ ph¶i ghi vµo nhËt ký c«ng t¸c vµ ®|îc bªn A ký nhËn. 8.12. Khi nghiÖm thu hÖ thèng th«ng giã tho¸t n|íc ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn tho¸t n|íc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ (TCVN 4474 : 1987); HÖ thèng cÊp tho¸t n|íc bªn trong. Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu (TCVN 4519 : 1988) vµ c¸c ch|¬ng cña quy ph¹m nµy. 8.13. C¸c thïng chøa cña hÖ thèng th«ng giã b»ng ph|¬ng ph¸p Ðp kh«ng khÝ ph¶i ®|îc thö nghiÖm víi ¸p lùc lín gÊp 2 lÇn ¸p lùc lµm viÖc. Thêi gian thö nghiÖm lµ mét giê vµ ¸p lùc gi¶m cho phÐp kh«ng qu¸ 10%. 8.14. HÖ thèng cÊp n|íc cho thi c«ng, sinh ho¹t vµ cøu háa còng nh| hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i b»ng èng thÐp cÇn thÝ nghiÖm víi ¸p lùc 1,25 Plv, nh|ng kh«ng nhá h¬n Plv +5 daN/cm2 (Plv – ¸p lùc lµm viÖc). Thêi gian thÝ nghiÖm kh«ng Ýt h¬n 10 phót. Trong suèt thêi gian ®ã ¸p lùc kh«ng gi¶m qu¸ 0,5 daN/cm2. 8.15. C¸c tr¹m th«ng giã vµ b¬m n|íc chØ nghiÖm thu sau khi ®· hiÖu chØnh vµ cho ch¹y thö liªn tôc 24 giê. 8.16. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh| th«ng tin, liªn l¹c, chiÕu s¸ng, ®iÒu khiÓn ®ãng ®|êng tù ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c chØ ®|îc nghiÖm thu sau khi ho¹t ®éng chÝnh x¸c liªn tôc 48 giê (cã tµu xe qua l¹i theo biÓu ®å ho¹t ®éng lín nhÊt). 8.17. KiÕn tróc tÇng trªn cña ®|êng s¾t trong hÇm vµ kÕt cÊu mÆt ®|êng « t« ®|îc nghiÖm thu theo c¸c quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu hiÖn hµnh. KiÓm nghiÖm kiÕn tróc tÇng trªn cña ®|êng s¾t b»ng ®oµn tÇu thö vµ kiÓm nghiÖm kÕt cÊu mÆt ®|êng « t« b»ng ®oµn xe thö, ®|îc chÊt ®ñ t¶i träng vµ bè trÝ theo thiÕt kÕ. 8.18. KiÓm tra khæ giíi h¹n cña hÇm b»ng gi¸ mÉu (gabarie) cã kÝch th|íc b»ng khæ giíi h¹n tiªu chuÈn trong tiªu chuÈn “HÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t« – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” (TCVN 4527 : 1988). 8.19. Cho phÐp sö dông hÇm ®|êng s¾t vµ hÇm ®|êng « t« cßn trong giai ®o¹n x©y dùng ®Ó chuyªn chë phôc vô thi c«ng ®o¹n ®|êng tiÕp theo, víi ®iÒu kiÖn ph¶i phï hîp víi t¶i träng thiÕt kÕ, ®¶m b¶o an toµn cho hÇm vµ cho c¸c ph|¬ng tiÖn chuyªn chë, ®ång thêi kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng hÇm.
 20. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4528 : 1988 Phô lôc 1 Biªn b¶n kiÓm tra nghiÖm thu viÖc ®µo hÇm Tªn c«ng tr×nh hÇm: …………………; km …….. thuéc tuyÕn ®|êng …………………… Ngµy…… th¸ng ….. n¨m ……………………………………………………………… Thµnh phÇn Héi ®ång: ……………………………………………………………………. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: …………………………………………………………………. - Qu¶n ®èc: ……………………………………………………………………………….. - Ng|êi ®o ®¹c: …………………………………………………………………………… §¹i diÖn gi¸m s¸t kü thuËt bªn A: (Hä vµ tªn chøc vô). Ng|êi dÉn ®i kiÓm tra: (Hä tªn tæ tr|ëng, ®éi tr|ëng thi c«ng): LËp biªn b¶n vÒ c¸c viÖc d|íi ®©y: 1. Néi dung kiÓm tra nghiÖm thu: - Khèi l|îng ®µo, chiÒu dµi ®µo ®|îc - KÝch th|íc mÆt c¾t hang ®µo - Sè l|îng vµ t×nh tr¹ng c¸c v× chèng ®ì. 2. Tªn b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®¬n vÞ thiÕt kÕ, sè hiÖu b¶n vÏ. 3. Trong thi c«ng ®· sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ ph|¬ng ph¸p: - Ph|¬ng ph¸p ®µo: - ThiÕt bÞ ®µo (tªn thiÕt bÞ): - ThiÕt bÞ bèc hãt ®Êt ®¸: - T×nh tr¹ng ®Êt ®¸: - BiÖn ph¸p chèng ®ì: 4. Ngµy b¾t ®Çu. 5. Ngµy kÕt thóc. KÕt luËn cña Héi ®ång: C¸c viÖc ®· ®|îc thùc hiÖn phï hîp (hoÆc ch|a phï hîp) víi thiÕt kÕ, víi c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng vµ ®¸p øng (hoÆc ch|a ®¸p øng) nh÷ng yªu cÇu nghiÖm thu. C¸c viÖc ®· nghiÖm thu ë môc 1 trong biªn b¶n nµy ®|îc ®¸nh gi¸ chÊt l|îng lo¹i………. KÕt qu¶ kiÓm tra cho phÐp (hoÆc kh«ng cho phÐp) tiÕn hµnh c¸c h¹ng môc thi c«ng tiÕp theo………….. (tªn h¹ng môc c«ng viÖc).
Đồng bộ tài khoản