TCVN 4530 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
157
lượt xem
41
download

TCVN 4530 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4530 1988, Trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô- tiêu chuẩn thiết kế: để tham khảo hoặc mở rộng các trạm hiện có

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4530 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 Nhãm H Tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu cho «t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Petrol stations - Design standard 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi c¸c tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu cho «t« (sau ®©y gäi t¾t lμ tr¹m), ®Ó tham kh¶o c¶i t¹o hoÆc më réng c¸c tr¹m hiÖn cã. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ ®Ó x©y dùng c¸c tr¹m thuéc c¬ quan, n«ng l©m tr−êng, hÇm má cÇn tham kh¶o tiªu chuÈn nμy. 1.2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o c¸c tr¹m thuéc ngμnh quèc phßng, thuéc c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt c¸c chÊt cã tÝnh chÊt g©y næ vμ c¸c c«ng tr×nh t¹m ®íi 5 n¨m. 1.3. C¨n cø vμo sè tra n¹p nhiªn liÖu vμo xe trong mét ngμy ®ªm mμ chia tr¹m thμnh 3 lo¹i theo b¶ng 1 B¶ng 1 Lo¹i tr¹m Sè lÇn tra n¹p xe/ngμy ®ªm Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III Trªn 600 200 ®Õn 600 ®Õn 200 1.4. Tr¹m lo¹i I ®−îc x©y dùng trªn c¸c trôc ®−êng giao th«ng chÝnh hay c¸c ®Çu mèi giao th«ng vμo c¸c thμnh phè. 1.5. Dung tÝch chung cña toμn tr¹m kh«ng ®−îc lín h¬n 300m30 ®èi víi dÇu s¸ng vμ 12m3 ®èi víi dÇu nhên, mì m¸y. 1.6. Trong tr¹m lo¹i I ®−îc bè trÝ c¸c cÇu röa xe vμ tra dÇu mì. CÇu röa xe vμ tra dÇu mì cã thÓ bè trÝ hîp khèi hay riªng biÖt tuú thuéc vμo vÞ trÝ ®Æt tr¹m. 1.7. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tr¹m lo¹i I nªn lÊy 50km mét tr¹m, nÕu kÕt hîp ®−a gÇn vμo c¸c thÞ x·, thÞ trÊn vμ vïng c«ng nghiÖp n»m trªn c¸c trôc ®−êng giao th«ng chÝnh th× kho¶ng c¸ch trªn ®−îc t¨ng hoÆc gi¶m tõ l0 ®Õn 15km. 1.8. Kh«ng ®−îc ®Æt c¸c tr¹m lo¹i I vμo trong néi thμnh cña c¸c thμnh phè.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ®Æt tr¹m lo¹i I vμo trong néi thμnh th× ph¶i ®−îc c¬ quan phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt nhÊt trÝ vμ ®−îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y. 1.9. Tr¹m lo¹i II vμ III ®−îc bè trÝ trong c¸c thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn vμ trªn c¸c trôc ®−êng giao th«ng cã sè lÇn tra n¹p nhiªn liÖu vμo xe ®Õn 600 lÇn/ngμy ®ªm. 1.10. Trong c¸c tr¹m lo¹i II vμ III kh«ng ®Æt c¸c cÇu röa xe vμ tra dÇu mì. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt x©y dùng, th× ph¶i cã sù ph©n tÝch vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ kÜ thuËt, ®−îc sù nhÊt trÝ cña c¬ quan phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt vμ ph¶i bè trÝ theo quy ®Þnh trong c¸c b¶ng 5 vμ 6 cña tiªu chuÈn nμy. 1.11. Dung tÝch chung cña toμn tr¹m kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c quy ®Þnh sau: a) §èi víi tr¹m lo¹i II lμ 150m3. b) §èi víi tr¹m lo¹i III lμ l00m3. 1.12. Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c tr¹m lo¹i II vμ gi÷a c¸c tr¹m lo¹i III n»m trªn c¸c trôc ®−êng giao th«ng nªn lÊy tèi ®a lμ 80km mét tr¹m, nÕu kÕt hîp ®Æt tr¹m vμo c¸c thÞ x·, thÞ trÊn hoÆc khu c«ng nghiÖp n»m trªn trôc giao th«ng th× kho¶ng c¸ch trªn cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m trong ph¹m vi l0 ®Õn 15 km. Trong c¸c thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn cÇn c¨n cø vμo sè lÇn tra n¹p nhiªn liÖu vμo xe trong mét ngμy ®ªm mμ quy ®Þnh sè l−îng tr¹m lo¹i II vμ lo¹i III, vÞ trÝ ®Æt tr¹m ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña c¬ quan phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y. 1.13. Trung tr¹m c¸c bÓ chøa dÇu cã nhiÖt ®é b¾t löa d−íi 450C ph¶i ch«n ngÇm d−íi mÆt ®Êt, c¸c bÓ chøa dÇu cã nhiÖt ®é b¾t löa trªn 450C ®−îc ®¨t næi trªn mÆt ®Êt nh−ng ph¶i bè trÝ theo kho¶ng c¸ch phßng ch¸y quy ®Þnh trong b¶ng 5 cña tiªu chuÈn nμy. 1.14. Trong c¸c tr¹m sè l−îng cét xuÊt x¨ng dÇu vμ bÓ chøa ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 Sè l−îng cét xuÊt (cét) Sè l−îng bÓ chøa (bÓ) Lo¹i tr¹m DÇu s¸ng DÇu nhên DÇu s¸ng DÇu nhên Lo¹i I Lo¹i II 3 ®Õn 6 1 ®Õn 2 2 ®Õn 8 2 Lo¹i III 2 ®Õn 4 4®Õn 6 ‘ ®Õn 2 4 ‘ Chó thÝch: Theo yªu cÇu tiªu thô cña tõng tr¹m mμ cã thÓ t¨ng c−êng thªm tõ 1 ®Õn 2 cét xuÊt x−ëng dÇu hçn hîp (x¨ng pha dÇu). 1.15. Mçi cét xuÊt x¨ng dÇu ®−îc b¬m nhiÒu lo¹i trong cïng mét nhãm nh−ng ®−êng èng dÉn tõ cét xuÊt x¨ng dÇu ®Õn bÓ chøa ph¶i ®i riªng vμ cã van khãa. MiÖng hót cña cét xuÊt x¨ng dÇu c¸ch ®¸y bÓ lμ 0,15 mÐt. Chó thÝch: Ph©n lo¹i nhãm x¨ng dÇu theo quy ph¹m b¶o qu¶n x¨ng dÇu hiÖn hμnh. 1.16. ViÖc cung cÊp x¨ng dÇu cho c¸c tr¹m cã thÓ b»ng ®−êng èng dÉn nèi víi kho cung øng gÇn nhÊt hoÆc nhËp b»ng «t« xitÐc tõ x¶ cña c¸c häng nhËp. Sè l−îng häng nhËp tuú thuéc vμo nhãm lo¹i x¨ng dÇu nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 4 häng víi tr¹m lo¹i I   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 vμ 2 häng víi tr¹m lo¹i II vμ lo¹i III. 1.17. §o¹n èng tõ häng nhËp ®Õn bÓ chøa ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ läc vμ van chÆn. §Çu èng nhËp ®−îc ®Æt c¸ch ®¸y bÓ lμ 0,2 mÐt. 1.18. Trªn n¾p bÓ chøa ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ: van thë, lç ®o dÇu vμ èng xuÇt nhËp. Van thë ph¶i ®Æt cao 2,5 mÐt tõ mÆt ®¾t n¬i ch«n bÓ chøa x¨ng dÇu, cã b×nh ng¨n tia löa vμ phï hîp víi l−u l−îng khi xuÊt nhËp. C¸c bÓ chøa dÇu nhên kh«ng ®Æt van thë mμ thay b»ng c¸c èng th«ng ¸p. 1.19. C¸c lo¹i dÇu mì ®Æc chñng nh− dÇu phanh, dÇu hép sè: ®−îc chøa vμo c¸c ®å chøa nhá nh− can, phuy... vμ b¶o qu¶n trong phßng kho cña tr¹m ®Ó xuÊt nhËp. 1.20. Víi c¸c tr¹m cã bè trÝ c¸c cÇu röa xe vμ tra dÇu mì th× ®−îc trang bÞ c¸c m¸y nÐn khÝ, m¸y b¬m n−íc, m¸y tra mì vμ c¸c dông cô ®Ó söa ch÷a nhá. Chó thÝch: M¸y nÐn khÝ ¸p suÊt tèi ®a kh«ng ®−îc lín h¬n 6KG/cm2 2. Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng 2.1. C¨n cø vμo lo¹i tr¹m, vÞ trÝ c¸c tr¹m ®Æt ë c¸c ng· ba, ng· t− hoÆc trªn trôc ®−êng giao th«ng. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ®−êng giao th«ng ®Õn cét xuÊt x¨ng dÇu gÇn nhÊt kh«ng ®−îc nhá h¬n 5 mÐt Chó thÝch: Tr−êng hîp mÆt b»ng tr¹m ph¶i ®Æt xa trôc ®−êng giao th«ng th× ph¶i lμm ®−êng nh¸nh vμo tr¹m, nÕu ®−êng nh¸nh lμ mét lèi ra vμo th× bÒ réng lμn xe ch¹y réng Ýt nhÊt lμ 6 mÐt. 2.2. DiÖn tÝch chiÕm ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c lo¹i tr¹m kh«ng ®−îc lín h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 Lo¹i tr¹m DiÖn tÝch chiÕm ®Êt Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III 0,5ha 0,4ha 0,3ha Chó thÝch: DiÖn tÝch chiÕm ®Êt nªu trong b¶ng trªn kh«ng kÓ ®Õn diÖn tÝch ®Êt x©y dùng khu sinh ho¹t cho c«ng nh©n vËn hμnh cña tr¹m vμ ®−êng nh¸nh cho xe ra vμo tr¹m. 2.3. C¸c nhμ vμ c«ng tr×nh trong tr¹m ph¶i bè trÝ hμi hoμ víi quÇn thÓ kiÕn tróc chung vμ ®−îc ph©n chia theo tõng khu vùc nh− quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 Tªn khu vùc C¸c nhμ vμ c«ng tr×nh bè trÝ trong khu vùc Khu vùc xuÊt nhËp BÓ høng dÇu, cét xuÊt x¨ng dÇu, häng nhËp dÇu Khu vùc chøa dÇu BÓ chøa dÇu sÈng, dÇu nhên Khu vùc s¶n xuÊt vμ c¸c c«ng tr×nh phô B·i xÕp dì phuy, cÇu röa xe tra dÇu mì Khu vùc giao dÞch Phßng giao dÞch, lμm viÖc, b¶o vÖ.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 2.4. Kho¶ng c¸ch phßng ch¸y tõ cét xuÊt x¨ng dÇu ®Õn c¸c ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 5 B¶ng 5 Tªn nhμ vμ c«ng tr×nh cÊn x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch Kho¶ng c¸ch ( Ðt) 3 C¸c ng«i nhμ cã bËc chÞu löa I, II, III t−êng vÒ phÝa cét xuÊt x¨ng dÇu lμ t−êng kÝn. 10 C¸c ng«i nhμ cã bËc chÞu löa I, II, III t−êng vÒ phÝa cét xuÊt x¨ng dÇu lμ t−êng hë (cã cöa) BÓ chøa x¨ng dÇu ®Æt næi 10 20 C¸c c«ng tr×nh ngÇm nh− bÓ ®Ó chøa dÇu cho cét xuÊt x¨ng dÇu, ®−êng èng 2 dÇu, n−íc, c¸p ®iÖn h¹ thÕ. §−êng s¾t, m¹ng ®iÖn trªn kh«ng 10 2.5. Kho¶ng c¸ch phßng ch¸y gi÷a hai ng«i nhμ hoÆc c«ng tr×nh kh«ng quy ®Þnh trong ®iÒu 2.4 ph¶i theo quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 Kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng mÐt vμ bËc chÞu löa cña ng«i H¹ng s¶n xuÊt BËc chÞu löa cña nhμ vμ c«ng tr×nh cßn l¹i dïng trong khi x¸c mét trong hao ng«i ®Þnh kho¶ng nhμ vμ c«ng I, II III IV A¸ vμ B C, A vμ E I vμhII I vμ II III 13 h × 15 19 C, D vμ E IV 10 12 16 C , D vμ E 12 16 18 16 18 20 Chó thÝch: kho¶ng c¸ch do lÝ do x¸c ®¸ng ®−îc tho¶ thuËn cña c¬ quan phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y kho¶ng c¸ch nªu trong b¶ng 6 ®−îc gi¶m 10%. 2.6. Ph¹m vi khu ®Êt cña tr¹m ph¶i ®−îc rμo b¶o vÖ b»ng vËt liÖu khã ch¸y. Trong tr−êng hîp cÇn ph¶i b¶o ®¶m mÜ quan cho phï hîp víi quÇn thÓ kiÕn tróc chung, mÆt chÝnh cña tr¹m ®−îc rμo trang trÝ.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 2.7. Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i tr¹m ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt hai lèi ra vμo, bÒ réng cña lèi ra vμo Ýt nhÊt lμ 4m, c¸c gãc ngoÆt cña lèi ra vμo ®−îc lÊy tõ 30 ®Õn 900, b¸n kÝnh vßng l−în cña xe Ýt nhÊt lμ 8 mÐt. Chó thÝch: Tr−êng hîp ®Æc biÖt c¸c tr¹m lo¹i II vμ III ®−îc lμm mét lèi ra vμo nh−ng bÒ réng cña lμn xe ch¹y Ýt nhÊt lμ 6mÐt. 2.8. Nh÷ng kho¶ng ®Êt cßn l¹i trong tr¹m kh«ng x©y dùng ®−îc phÐp trång c¸c lo¹i c©y ®Ó trang trÝ nh−ng ph¶i c¸ch xa c«ng tr×nh xuÊt nhËp Ýt nhÊt lμ 5 mÐt. 3. KiÕn tróc kÕt cÊu 3.1. C¸c nhμ vμ c«ng tr×nh trong tr¹m ph¶i cã bËc chÞu löa Ýt nhÊt lμ bËc II. KÕt cÊu cña nhμ vμ c«ng tr×nh trong tr¹m tuú thuéc vμo vËt liÖu ®Þa ph−¬ng nh−ng ph¶i, phï hîp víi quÇn thÓ kiÕn tróc chung cña khu vùc x©y dùng. 3.2. DiÖn tÝch c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh trong tr¹m ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7 Tªn nhμ vμ c«ng tr×nh DiÖn tÝch x©y dùng (m2) Nhμ giao nhËn a) Tr¹m lo¹i I b) Tr¹m lo¹i II vμ III Nhμ tra dÇu mì 30 CÇu (nhμ ) röa xe 24 20 20 3.3. Nhμ giao nhËn vμ m¸i che cét xuÊt x¨ng dÇu cã thÓ bè trÝ hîp khèi hay ®éc lËp tuú thuéc vμo lo¹i tr¹m vμ vÞ trÝ ®Æt tr¹m. 3.4. Trong tr¹m kh«ng x©y dùng c¸c nhμ kho phuy chøa dÇu mì riªng biÖt, mμ bè trÝ hîp khèi víi cét xuÊt dÇu nhên hoÆc nhμ tra dÇu mì ®èi víi tr¹m lo¹i I. Hîp khèi víi nhμ giao nhËn ®èi víi tr¹m lo¹i II vμ III nh−ng ph¶i cã cöa ra vμo riªng biÖt, phÝa tiÕp gi¸p víi c¸c phßng kh¸c ph¶i x©y t−êng ng¨n ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa lμ 5,5 giê; Tæng dung tÝch chøa kh«ng ®−îc v−ît qu¸ quy ®Þnh trong ®iÒu l.5, l.11 cña tiªu chuÈn nμy. 3.5. §−êng b·i trong tr¹m nªn lμm b»ng bª t«ng tr−êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× b·i ®ç xe ®Ó xuÊt nhËp x¨ng dÇu nhÊt thiÕt ph¶i lμm b»ng bª t«ng. Tuú thuéc vμo lo¹i tr¹m mμ kÕt cÊu ®−êng b·i ®−îc ph©n cÊp theo b¶ng 8. B¶ng 8 Lo¹i tr¹m CÊp ®−êng b·i Tr¹m lo¹i I Tr¹m lo¹i II vμ III III IV Chó thÝch: CÊp ®−êng b·i theo quy ®Þnh trong TCVN 4064: 1985. 3.6. BÓ ®Ó chøa c¸c lo¹i nhiªn liÖu trong tr¹m lμ lo¹i bÓ thÐp. Dung tÝch chøa cña mçi bÓ kh«ng ®−îc lín h¬n 50m3.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 3.7. C¸c bÓ chøa ®Æt ngÇm ph¶i bäc chèng rØ, c¸c bÓ ®Æt næi ph¶i s¬n b¶o vÖ viÖc s¬n bÓ vμ bäc chèng gØ cho bÓ ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng c¸c quy ph¹m thiÕt kÕ kho x¨ng dÇu hiÖn hμnh. 3.8. C¸c bÓ ®Æt ngÇm ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh sau ®©y: a) ChiÒu dμy líp ®Êt ®¾p trªn thμnh bÓ kh«ng ®−îc lín h¬n 0,5 mÐt. b) Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thμnh bÓ ®Æt liÒn kÒ nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,5 mÐt. c) BÓ ph¶i ®Æt trªn bÖ vμ neo gi»ng ®Ó chèng næi cho bÓ. 3.9. C¸c hè dÇu bÓ, c¸c hè van c«ng nghÖ ph¶i lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y, kÝch th−íc c¸c hè ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho c«ng t¸c vËn hμnh vμ b¶o qu¶n. 3.10. èng c«ng nghÖ trong tr¹m sö dông lo¹i èng thÐp kh«ng hμn c¸n nãng hoÆc èng tr¸ng kÏm, liªn kÕt b»ng ph−¬ng ph¸p hμn hoÆc nèi b»ng ren (víi èng tr¸ng kÏm) 3.11. èng c«ng nghÖ cã thÓ ®Æt næi (trªn mÆt ®¾t) hoÆc ®Æt ngÇm (ch«n trùc tiÕp trong ®Êt) cã ®é dèc vÒ bÓ chøa víi dÇu s¸ng i = 0,O02. Víi dÇu nhên i= 0,004. èng ®Æt næi ®−îc s¬n chèng gØ (trõ èng tr¸ng kÏm) vμ ®Æt trªn bÓ èng ®Æt ngÇm ph¶i cã biÖn ph¸p bäc chèng gØ) ViÖc s¬n bäc èng theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ èng dÉn x¨ng dÇu hiÖn hμnh 3.12. èng ®i qua ®−êng «t« vμ b·i ®ç xe ph¶i ®Æt trong èng lång, mÆt trªn cña èng lång c¸ch mÆt ®−êng, mÆt b·i Ýt nhÊt lμ 0,2 mÐt. §−êng kÝnh trong cña èng lång ph¶i lín h¬n ®−êng kÝnh ngoμi cña èng c«ng nghÖ Ýt nhÊt lμ 0,1 mÐt. 4. CÊp tho¸t n−íc 4.1. HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc trong tr¹m ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ l−îng n−íc cho c¸c nhu cÇu dïng n−íc sau ®©y: N−íc sinh ho¹t cho c«ng nh©n lμm viÖc trong tr¹m; N−íc phôc vô cho c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt röa xe m¸y vμ c¸c thiÕt bÞ; Ph−¬ng tiÖn dïng ®Ó xuÊt nhËp b¶o qu¶n x¨ng dÇu; Tiªu chuÈn dïng n−íc cho tõng ®èi t−îng xem trong b¶ng 9. B¶ng 9 Lo¹i nhu cÇu dïng ®−êng Tiªu chuÈn dïng n−íc(lÝt) N−íc sinh ho¹t 1 ng−êi /1 ca 35 N−íc t¾m cho c«ng nh©n sau 1 giê cho 1 vßi t¾m lÝt/m2 500 giê lμm viÖc lÝt/ xe N−íc röa nÒn nhμ s¶n xuÊt, kho lÝt/xe lÝt/xe b·i 3 ®Õn 4 N−íc röa xe t¶i N−íc röa xe con Sóc röa bÓ 200 ®Õn 300 150 ®Õn 200 10   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 4.2. T¹i nh÷ng n¬i dÔ ph¸t sinh ra c¸c ®¸m ch¸y ph¶i trang bÞ c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ban ®Çu. Sè l−îng c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ban ®Çu cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh xem trong b¶ng l0. B¶ng 10 B×nh läc ho¸ häc Phun Ch¨n Thïn g Thïn g X« Tªn c«ng OX B×nh chøa ch¸y CO2 n−íc sîi c¸t c¸t XÎ x¸c h tr×nh 100 2x1,5 0,5m3 1m3 ng s¾t n−í c 200 10 OY - OY - OY - lÝt 1 lÝt 2 lÝt 3 2 4 5 5 7 6 7 8 9 10 11 12 Côm bÓ chøa dÇu 1 1 2 2 2 1 2 Cét xuÊt x¨ng dÇu 1 1 1 1 1 1 2 1 Nhμ giao nhËn 1 1 1 2 4 1 Chó thÝch: Cã thÓ thay thÕ c¸c b×nh ho¸ häc vμ c¸c b×nh CO2 cã kÝ hiÖu cho trong b¶ng trªn b»ng b×nh cã kÝ hiÖu kh¸c nh−ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh n¨ng t¸c dông t−¬ng ®−¬ng. 4.3. Trong c¸c tr¹m ph¶i thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng tho¸t n−íc ®Ó tËp trung vμ lμm s¹ch nguån n−íc thai tríc khi x¶ ra ngoμi cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÖ sinh. 4.4. C¸c nguån n−íc th¶i ra tõ tr¹m bao gåm: N−íc chøa x¨ng dÇu, n−íc röa nÒn nhμ, röa xe m¸y vμ c¸c thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn dïng ®Ó xuÊt nhËp b¶o qu¶n x¨ng dÇu. L−îng n−íc th¶i ra ®−îc phÐp lÊy b»ng tiªu chuÈn c¸p n−íc cho tõng ®èi t−îng cho trong b¶ng 9. N−íc th¶i kh«ng chøa x¨ng dÇu bao gåm: N−íc m−a, n−íc ch÷a ch¸y, n−íc th¶i x¶ ra tõ c¸c khu vÖ sinh. 4.5. N−íc th¶i ra tõ c¸c nguån cã liªn quan ®Õn x¨ng dÇu ph¶i ®−îc tËp trung vμ lμm s¹ch ®Õn nång ®é giíi h¹n cho phÐp tríc khi x¶ vμo c¸c nguån l©n cËn. Chó thÝch: Nång ®é giíi h¹n cho phÐp vμ nguyªn t¾c vÖ sinh khi x¶ n−íc th¶i vμo nguån n−íc mÆt theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn tho¸t n−íc ®« thÞ TCCN 51: 1972. 4.6. Trong tr−êng hîp n−íc th¶i cña tr¹m x¶ vμo m¹ng l−íi tho¸t n−íc hay c«ng tr×nh lμm s¹ch cña thμnh phå hoÆc khu d©n c−, ph¶i tËp trung c¸c nguån n−íc th¶i cã lÉn x¨ng dÇu ®Ó lμm s¹ch côc bé phï hîp víi yªu cÇu cña n¬i tiÕp nhËn dßng ch¶y. Tr−íc chç nèi vμo hÖ thèng chung ph¶i cã hè bÞt. 4.7. N−íc th¶i tõ c¸c khu vÖ sinh cña tr¹m ®−îc phÐp x¶ th¼ng vμo m¹ng l−íi tho¸t n−íc hay c«ng tr×nh lμm s¹ch cña thμnh phè hoÆc khu d©n c− l©n cËn. ChØ ®−îc phÐp nèi chung hÖ thèng tho¸t n−íc tõ khu vÖ sinh víi hÖ thèng tho¸t n−íc   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 cã lÉn x¨ng dÇu sau c«ng tr×nh lμm s¹ch côc bé x¨ng dÇu. Tr−íc chç nèi vμo hÖ thèng chung ph¶i cã hè bÞt. 4.8. HÖ thèng tho¸t n−íc trong tr¹m ®−îc lμm kiÓu hë. VËt liÖu dïng trong hÖ thèng tho¸t n−íc phai lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y. 5. §iÖn ®éng lùc, chiÕu s¸ng, thu l«i tiÕp ®Êt 5.1. Nguån ®iÖn cung cÊp cho c¸c phô t¶i trong tr¹m lμ m¹ng l−íi ®iÖn Nhμ n−íc hoÆc b»ng nguån tù ph¸t. C«ng suÊt ®iÖn cung cÊp ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ chiÕu s¸ng. 5.2. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn l¾p ®Æt trong gian phßng cña tr¹m ®−îc chän phï hîp víi m«i tr−êng cña gian phßng ®ã vÒ nguy c¬ ch¸y næ. 5.3. Khi lËp s¬ ®å nguyªn lÝ cung cÊp ®iÖn vμ tÝnh chän c¸c thiÕt bÞ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn phô t¶i ho¹t ®éng ®éc lËp an toμn. 5.4. TÝnh chän d©y dÉn vμ c¸p dÉn ®iÖn cung cÊp cho c¸c phô t¶i ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p Ýt nhÊt, ®¶m b¶o dßng ®iÖn cho phÐp ch¹y l©u dμi trong d©y dÉn vμ c¸p dÉn ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn khëi ®éng c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc. Chó thÝch: 1. Tæn thÊt ®iÖn ¸p ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc kh«ng v−ît qu¸ 5% ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña c¸c thiÕt bÞ ®ã. 2. C¸p cã c¸ch ®iÖn b»ng cao su hoÆc b»ng vËt liÖu cã tÝnh chÊt t−¬ng tù ph¶i chÞu ®−îc 125% dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ¸p-t«-m¸t. C¸p c¸ch ®iÖn b»ng giÊy tÈm dÇu ph¶i chÞu ®−îc 100% dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¸y hoÆc 80% dßng ®iÖn danh ®Þnh cña ¸p-t«-m¸t b¶o vÖ. 5.5. DÉn ®iÖn tíi c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ph¶i dïng c¸p dÉn lâi ®ång cã bäc c¸ch ®iÖn chÞu ®−îc ®iÖn ¸p xoay chiÒu 500 v«n trë lªn ®èi víi l−íi ®iÖn cã ®iÖn thÕ ®Þnh møc d−íi 500 v«n. 5.6. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong tr¹m ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng mét thiÕt bÞ ®ãng c¾t ®iÖn (¸p- t«-m¸t hoÆc cÇu dao kiªm cÇu ch× cã hép kÝn). 5.7. C¸c thiÕt bÞ ph©n phèi vμ khëi ®éng ®−îc l¾p trªn t−êng kh«ng ch¸y cña gian phßng kh«ng tån chøa x¨ng dÇu, n¬i kh«ng cã nguy hiÓm vÒ ch¸y næ, th«ng tho¸ng ®ñ ¸nh s¸ng tù nhiªn ®Ó ®¶m b¶o vËn hμnh thuËn tiÖn. 5.8. C¸p v−ît qua ®−êng «t« tíi hép nèi cña thiÕt bÞ ®éng lùc cÇn ph¶i ®−îc b¶o vÖ trong èng thÐp. 5.9. §iÖn thÕ cña m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng trong tr¹m kh«ng lín h¬n 220 v«n. §é räi nhá nhÊt cña hÖ thèng chiÕu s¸ng lμm viÖc trong c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc lÊy theo b¶ng 11.   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 B¶ng11 §é räi nhá nhÊt (lux) Lo¹i gian phßng MÆt ph¼ng ®−îc chiÕô s¸ng §Ìn nª «ng §Ìn nung s¸ng M¸i che cét xuÊt x¨ng dÇu. - 20 MÆt ph¼ng ®øng c¸ch Giao dÞch vμ kÕ to¸n 100 50 MÆt ph¼ng ngang c¸ch 0,8 Gian tr−ng bμy mÉu 75 35 mÐt Hμnh lang lèi ®i 5 0,8 mÐt 0,8 mÐt 5.10. D©y dÉn ®iÖn ®Õn c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng ph¶i lμ d©y ®ång lâi bäc c¸ch ®iÖn b»ng cao su hoÆc nhùa tæng hîp chÞu ®−îc ®iÖn ¸p xoay chiÒu 500 v«n. 5.11. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong c¸c gian nhμ cã tån chøa x¨ng dÇu, chÊt dÔ ch¸y næ ph¶i lμ lo¹i cã thiÕt bÞ phßng næ. D©y dÉn ®Æt trong c¸c phßng næi trªn ph¶i luån trong èng thÐp nèi kÝn víi ®Ìn. Nèi d©y dÉn ®−îc thùc hiÖn trong c¸c hép chuyªn dïng. Ng¨n kÝn hÖ thèng d©y dÉn trong èng thÐp ®−îc thùc hiÖn b»ng ®å nhùa chèng Èm chuyªn dïng. 5.12. D©y dÉn ®iÖn trªn kh«ng (D§K) ph¶i ®Æt xa n¬i dÔ sinh ra ch¸y næ lμ l,5 chiÒu cao cét ®iÖn. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn phßng n−íc ®Æt ngoμi trêi ph¶i b¶o ®¶m cù ly an toμn ch¸y næ quy ®Þnh trong b¶ng 12. B¶ng 12 C«ng tr×nh vμ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu (m) Cét xuÊt x¨ng dÇu: a) Nhiªn liÖu cã ®é b¾t löa d−íi 450C b) Nhiªn liÖu cã ®é b¾t löa trªn 450C 10 - MiÖng van hë 5 - C¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ kÝn kh¸c 5 3   Page 9 
  10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4530 : 1988 5.13. Ph¶i hμn nèi c¸c èng c«ng nghÖ vμ bÓ chøa x¨ng dÇu víi hé nèi ®Êt. HÖ thèng nèi ®Êt nμy ®−îc sö dông ®Ó nèi víi c¸c ph−¬ng tiÖn xuÊt nhËp qua hÖ thèng d©y nèi ®Êt b»ng ®ång mÒm hoÆc nhiÒu sîi cã tiÕt diÖn 6mm2 èng cao su mÒm cã d©y kim lo¹i bäc ngoμi hoÆc bªn trong ®Ó nèi ®Êt. 5.14. C¸c bÓ ®Æt ngÇm kh«ng cÇn chèng sÐt ®¸nh th¼ng. Khi c¸c van thë ®Æt cao mμ kh«ng n»m trong vïng b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh th¼ng cña c¸c c«ng tr×nh cao xung quanh, th× ph¶i chèng sÐt ®¸nh th¼ng cho c¸c van thë nμy b»ng c¸c cét thu l«i ®éc lËp hoÆc b»ng cét thu l«i ®Æt trùc tiÕp ngay trªn c«ng tr×nh nh−ng mòi kim thu l«i ph¶i c¸ch xa van thë Ýt nhÊt 5 mÐt. 5.15. D©y dÉn sÐt cña cét thu l«i ®éc lËp ph¶i c¸ch xa thμnh bÓ vμ c¸c phô kiÖn dßng èng dÉn x¨ng dÇu Ýt nhÊt lμ 5 mÐt. Chó thÝch: Trong ®iÒu kiÖn chËt hÑp kh«ng thùc hiÖn ®−îc kho¶ng c¸ch theo quy ®Þnh trªn ph¶i nåi ®¼ng thÕ gi÷a thμnh bÓ vμ d©y d©n sÐt. 5.16. HÖ thèng cäc nèi ®Êt cña cét thu l«i ®éc lËp ph¶i ®ãng xa ®−êng èng c«ng nghÖ Ýt nhÊt lμ 5m vμ c¸ch ®−êng c¸p dÉn ®iÖn ®Æt ngÇm d−íi ®Êt Ýt nhÊt lμ 10m. 5.17. PhÇn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i nèi víi hÖ thèng nèi ®Êt an toμn. 5.18. §iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng nèi ®Êt an toμn ®¶m b¶o kh«ng v−ît qu¸ 4 «m. §èi víi hÖ thèng nèi ®Êt chèng sÐt cÇn ®¶m b¶o kh«ng v−ît qu¸ l0 «m. Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ ®i riªng rÏ tõng hÖ thèng mμ ph¶i ®i chung mét hÖ th× ®iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l «m.   Page 10 
Đồng bộ tài khoản