TCVN 4607 : 1988

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
205
lượt xem
66
download

TCVN 4607 : 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240 : 77 1. Quy định chung 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4607 : 1988

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- KÝ hiÖu quy |íc trªn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng vµ mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh Tiªu chuÈn nµy thay thÕ tiªu chuÈn cïng tªn cã sè hiÖu TCVN 2240 : 77 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy |íc ®Ó thÓ hiÖn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng vµ mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh. 1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ dïng tØ lÖ cña b¶n vÏ. Chó thÝch: Tr|êng hîp cÇn nhÊn m¹nh cho phÐp thÓ hiÖn ký hiÖu theo tû lÖ kh¸c víi tØ lÖ cña b¶n vÏ. 1.3. Tr|êng hîp ph¶i dïng c¸c kÝ hiÖu ch|a®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i cã chó thÝch trong b¶n vÏ. 2. KÝ hiÖu quy |íc
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988
  5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988
  6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988
  7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4607 : 1988
Đồng bộ tài khoản