TCVN 4611 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
107
lượt xem
37
download

TCVN 4611 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4611 1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -kí hiệu quy ước cho thiết kế bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4611 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4611: 1988 Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng - KÝ hiÖu quy −íc cho thiÕt bÞ n©ng chuyÓn trong nhμ c«ng nghiÖp System of documents for building design - Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 2238 : 1977 "Tμi liÖu thiÕt kÕ. KÝ hiÖu thiÕt bÞ vËn chuyÓn trong nhμ c«ng nghiÖp 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy qui dÞnh c¸c kÝ hiÖu vÒ thiÕt bÞ vËn chuyÓn nhμ c«ng nghiÖp ®Ó thÓ hiÖn b¶n vÏ x©y dùng trong thiÕt kÕ míi hoÆc thiÕt kÕ c¶i t¹o ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo tØ lÖ b¶n vÏ 1.3. Søc t¶i cña c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn tÝnh b»ng kil« Niut¬n (KN). KhÈu ®é hoÆc tÇm víi cña thiÕt bÞ tÝnh b»ng (m) 1.4. Nh÷ng kÝ hiÖu qui −íc chung vÒ thiÕt bÞ vËn chuyÓn trong nhμ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 1. NÕu sö dông nh÷ng kÝ hiÖu kh¸c cÇn ph¶i chó ý trªn b¶n vÏ. 2. C¸c kÝ hiÖu quy −íc   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4611: 1988   Page 2 
Đồng bộ tài khoản