TCVN 4612 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
268
lượt xem
125
download

TCVN 4612 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4612 1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng –Kết cấu bê tông cốt thép-kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4612 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4612 : 1988  Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp KÝ hiÖu quy −íc vμ thÓ hiÖn b¶n vÏ Symstem of documents for building desing Reinforced concrete structures conventional symbols and representation on drawings Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 2235:1977 “Tμi liÖu thiÕt kÕ. ThiÕt lËp b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp”. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp trong thiÕt kÕ míi vμ thiÕt kÕ c¶i t¹o, ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. Ngoμi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn TCVN 2: 1974; TCVN 12: 1974 “tμi liÖu thiÕt kÕ”; TCVN 95: 1963 “Bu l«ng”; TCVN 1091: 1973 “Hμn” vμ c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan kh¸c. 1.3. Nh÷ng kÝ hiÖu quy −íc chung ®Ó thÓ hiÖn b¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 1. NÕu sö dông nh÷ng kÝ hiÖu kh«ng cã trong b¶ng nμy th× ph¶i chó thÝch trªn b¶n vÏ. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4612 : 1988  Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4612 : 1988  Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4612 : 1988  2. Quy ®Þnh vÒ thÓ hiÖn b¶n vÏ C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ph¶i ghi râ rμng, ®Çy ®ñ ®¶m b¶o khi thi c«ng ®óng víi yªu cÇu thiÕt kÕ. 2.1. S¬ ®å h×nh häc cña kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn m¶nh víi tØ lÖ nhá (1:100, 1:200, ) vμ vÏ ë vÞ trÝ râ nhÊt trªn b¶n vÏ ®Çu tiªn cña kÕt cÊu ®ã. 2.2. B¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®−îc thÓ hiÖn theo nh÷ng tØ lÖ sau: a) S¬ ®å h×nh häc: 1:100; 1:200; 1:500; b) H×nh thÓ hiÖn cÊu t¹o: 1:20; 1:50; 1:100; c) H×nh thÓ hiÖn chi tiÕt:1:5; 1:10; 1:20; Khi thÓ hiÖn c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cho phÐp dïng 2 lo¹i tØ lÖ: - TØ lÖ nhá (1:50 hoÆc 1:100 hoÆc 1:200) cho chiÒu dμi c¸c cÊu kiÖn - TØ lÖ lín (1:5; 1:10 hoÆc 1:20) cho kÝch th−íc mÆt c¾t vμ c¸c chi tiÕt 2.3. Cèt thÐp c¸c lo¹i c¶u kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®−îc thÓ hiÖn v¬i gi¶ thiÕt lμ bªt«ng trong suèt. NÐt vÏ cèt thÐp ®Ëm h¬n nÐt thÓ hiÖn mÆt c¾t hoÆc nÐt thÓ hiÖn kÕt cÊu. Cèt thÐp cã ®−êng kÝnh lín h¬n thÓ hiÖn b»ng nÐt ®Ëm h¬n. Cèt thÐp cøng ®−îc vÏ b»ng nh÷ng kÝ hiÖu dïng ®Ó thÓ hiÖn kÕt cÊu thÐp h×nh. Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4612 : 1988  2.4. Khi thÓ hiÖn c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ph¶i ghi râ: - C¸c kÝch th−íc cÇn thiÕt cho viÖc gia c«ng s¶n xuÊt, thi c«ng l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn; - VÞ trÝ c¸c thanh cèt thÐp, chç nèi (buéc, hμn) cèt thÐp, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai, n¬i uèn c¸c cèt xiªn trong cÊu kiÖn; - Sè kÝ hiÖu (sè thø tù) cña c¸c thanh cèt thÐp; - KÝ hiÖu c¸c cÊu kiÖn, mÆt c¾t däc, mÆt c¾t ngang cña cÊu kiÖn; - KÝ hiÖu c¸c nót, c¸c chi tiÕt cÇn vÏ ë tØ lÖ lín; - M¸c bª t«ng, m¸c thÐp, m¸c v÷a chÌn mèi nèi kÌm theo c−êng ®é chÞu kÐo, chÞu nÐn, chÞu c¾t cña chóng. - C¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn, chiÒu dμy líp bªt«ng b¶o vÖ cèt thÐp; - Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý, cÇn thùc hiÖn khi thi c«ng; - Sù liªn hÖ gi÷a c¸c tê b¶n vÏ. 2.5. C¸c thanh cèt thÐp ®−îc vÏ trong cét “ h×nh d¸ng vμ kÝch th−íc” cña b¶n thèng kª cèt thÐp. Tr−êng hîp cÇn thiÕt cho phÐp vÏ khai triÓn c¸c cèt thÐp t¹i vÞ trÝ thÓ hiÖn c¸c mÆt c¾t cÊu kiÖn. Trªn h×nh vÏ khai triÓn cèt thÐp ph¶i ghi râ chiÒu dμi mãc neo, c¸c ®o¹n uèn, b¸n kÝnh c¸c ®o¹n cong, chiÒu dμi duçi th¼ng cña thanh cèt thÐp. 2.6. §èi víi c¸c kÕt cÊu giao c¾t nhau ph¶i thÓ hiÖn tÊt c¶ cèt thÐp ë vÞ trÝ giao c¾t nhau. NÕu t¹i ®ã mËt ®é cèt thÐp dμy ®Æc th× ph¶i thÓ hiÖn thªm b»ng mÆt c¾t cÇn thiÕt. T¹i vÞ trÝ giao c¾t nhau mÆt c¾t däc ®−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn m¶nh; mÆt c¾t ngang ®−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt. 2.7. §èi víi kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ râ rμng c¸ch bè trÝ c¸c bã cèt thÐp; vÞ trÝ c¸c ®Çu neo cèt thÐp c¸c chó thÝch cÇn thiÕt cho viÖc h−íng dÉn thi c«ng vμ gia c«ng c¸c cÊu kiÖn cña toμn kÕt cÊu. Ngoμi ra cÇn ph¶i vÏ chi tiÕt ë tØ lÖ lín mét sè chi tiÕt phøc t¹p nh− m¾t khung, c¸c ®μu neo cèt thÐp 2.8. Sè kÝ hiÖu c¸c thanh cèt thÐp, c¸c cÊu kiÖn, c¸c chi tiÕt ®−îc viÕt b»ng sè A RAP trong ®−êng trßn cã ®−êng kÝnh tõ 6 ®Õn 8 mm, kÝ hiÖu c¸c nót, c¸c chi tiÕt vÏ ë tØ lÖ lín ®−îc viÕt trong vßng trßn cã ®−êng kÝnh tõ 8 ®Ðn 10 m. Vßng trßn nμy ®−îc g¹ch chia ra hai phÇn. PhÇn trªn viÕt sè kÝ hiÖu c¸c nót, c¸c chi tiÕt vÏ ë tØ lÖ lín, phÇn d−íi viÕt kÝ hiÖu cña b¶n vÏ mμ chi tiÕt hoÆc nut vÏ lín sÏ ®−îc thÓ hiÖn ë ®ã. KÝ hiÖu cña cÊu kiÖn, c¸c mÆt c¾t ®−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ch÷ in hoa (th−êng ch÷ ®Çu – viÕt t¾t tªn cÊu kiÖn) kÌm theo ch÷ A RAP. 2.9. Mçi b¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ph¶i cã b¶ng thèng kª cèt thÐp vμ b¶ng ph©n lo¹i tæng hîp cèt thÐp theo mÉu. B¶ng kª cèt thÐp H×nh d¸ng Sè l−îng thanh Tªn cÊu vμ kÝch kiÖn th−íc §−êng ChiÒu dμi Trong Tæng Sè kÝ hiÖu (mm) kÝnh mét thanh mét cÊu Toμn bé chiÒu dμi (mm) kiÖn Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4612 : 1988  B¶ng ph©n lo¹i vμ tæng hîp cèt thÐp Lo¹i, nhãm cèt thÐp Träng l−îng thÐp c¸c cÊu §−êng kÝnh(mm) Tæng kiÖn (tÊn) chiÒu dμi(m) Träng l−îng(kg) Chó thÝch: - B¶ng nμy kh«ng dïng cho tõng cÊu kiÖn mμ dïng tæng hîp cÊu kiÖn cã trong mét b¶n vÏ Phô lôc a) B¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp víi h×nh cèt thÐp khai triÓn VÝ dô minh ho¹ Page 6 
Đồng bộ tài khoản