TCVN 4613 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
149
lượt xem
80
download

TCVN 4613 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4613 1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng –Kết cấu bê tông cốt thép-kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ. Ngoài những tiêu chuẩn này phải tuân theo những quy định của các tiêu chuẩn TCVN 2: 1974, TCVN 12: 1974, …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4613 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4613 : 1988 HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng kÕt cÊu thÐp kÝ hiÖu quy −íc vμ thÓ hiÖn b¶n vÏ System of documents for building design steel structures conventional symbols and representation on drawings Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 2234:1977: tμi liÖu thiÕt kÕ – thiÕt lËp b¶n vÏ kÕt cÊu thÐp. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chu¶n nμy ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu thÐp trong thiÕt kÕ míi hoÆc thiÕt kÕ c¶i t¹o, ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. Ngoμi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn TCVN 2: 1974; TCVN 12:1974 "tμi tiÖu thiÕt kÕ"; TCVN95:1963 ”bul«ng”; TCVN1091:1975 ”hμn”:TCXD 09:1972 ”tiªu chuÈn thiÕt kÕ. KÕt cÊu thÐp” vμ c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan kh¸c. 1.3. Nh÷ng kÝ hiÖu quy −íc chung vÒ lo¹i vËt liÖu thÐp vμ c¸c d¹ng liªn kÕt trong kÕt cÊu thÐp ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 1. NÕu sö dông nh÷ng kÝ hiÖu kh«ng cã trong b¶ng nμy th× ph¶i chó thÝch trªn b¶n vÏ   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4613 : 1988   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4613 : 1988   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4613 : 1988 2. Quy ®Þnh vÒ thÓ hiÖn b¶n vÏ 2.1. S¬ ®å h×nh häc cña kÕt cÊu thÐp ®−îc thÓ hiÖn ë vÞ trÝ lμm viÖc víi tØ lÖ nhá(1:50; 1:100; 1:200; ) vμ vÏ ë chç râ nhÊt trªn b¶n vÏ ®Çu tiªn cña kÕt cÊu ®ã (h×nh 1).S¬ ®å ®−îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh t−îng tr−ng cho ®−êng trôc cña thanh. Chó thÝch: trªn s¬ ®å kh«ng cÇn thÓ hiÖn chi tiÕt ghÐp nèi vμ ph¶i ghi kÝch th−íc tæng qu¸t cña kÕt cÊu. Tr−êng hîp cÇn thiÕt ®èi víi kÕt cÊu dμn m¸i, trÞ sè chiÒu dμi thanh – b»ng mm, trÞ sè néi lùc – b»ng kN, ®−îc ghi ngay trªn s¬ ®å vμ ë tõng thanh t−¬ng øng- trÞ sè néi lùc ghi d−íi, trÞ sè chiÒu dμi ghi trªn. 2.2. NÕu kÕt cÊu ®èi xøng ®−îc phÐp thÓ hiÖn s¬ ®å 1 nöa kÕt cÊu. NÕu kÕt cÊu kh«ng ®èi xøng ph¶i thÓ hiÖn s¬ ®å toμn kÕt cÊu 2.3. TØ lÖ thÓ hiÖn b¶n vÏ kÕt c¸u thÐp ®−îc dïng nh− sau: a) S¬ ®å h×nh häc:1:50; 1:100;1:200; 1:500 b) H×nh thÓ hiÖn cÊu t¹o:1:20;1:50;1:100 c) H×nh thÓ hiÖn chi tiÕt:1:5; 1:10; 1:20; ®èi víi chi tiÕt qu¸ nhá ®−îc dïng tØ lÖ 1:1 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc gia c«ng chÕ t¹o. Trªn c¸c h×nh vÏ cña 1 cÊu kiÖn cho phÐp dïng 2 lo¹i tØ lÖ: - TØ lÖ nhá(1:50; hoÆc 1:100 ho¨c 1:200) cho chiÒu dμi c¸c thanh - TØ lÖ lín(1:5 hoÆc 1:10 hoÆc 1:20) cho kÝch th−íc mÆt c¾t c¸c thanh vμ chi tiÕt c¸c nót kÕt cÊu. 2.4. Trªn h×nh vÏ toμn thÓ 1 cÊu kiÖn ph¶i thÓ hiÖn: - KÝch th−íc chÝnh tõng phÇn vμ tæng qu¸t tÝnh theo ®−êng trôc; - ChiÒu dμi thanh thÐp vμ sè thø tù (®¸nh sè) cho tõng cÊu kiÖn thμnh phÇn; - MÆt c¾t c¸c thanh thÐp. Chó thÝch: ®èi víi nh÷ng nót, m¾t liªn kÕt cÇn vÏ chi tiÕt theo tØ lÖ lín ph¶i thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c kÝch th−íc, ®¸nh sè thø tù vμ ghi sè thø tù ®ã trong vßng trßn cã ®−êng kÝnh tõ 8 ®Õn 10 mm (vßng trßn nay chia thμnh 2 nöa – nöa trªn ghi sè thø tù cña nót, m¾t liªn kÕt; nöa d−íi ghi sè kÝ hiÖu cña b¶n vÏ cã nót, m¾t liªn kÕt ®ã). Sè kÝ hiÖu cña c¸c thanh, c¸c chi tiÕt kÕt cÊu thÐp ®−îc ghi trong vßng trßn cã ®−êng kÝnh tõ 6 ®Õn 8 mm. Trong kÕt cÊu cã nh÷ng thanh hoÆc chi tiÕt gièng nhau vÒ kÝch th−íc vμ cÊu t¹o th× ghi cïng sè kÝ hiÖu nh−ng ®èi xøng trôc v¬i nhau th× ph¶i vÏ t¸ch c¸ch cÊu t¹o, cßn trong b¶ng kª vËt liÖu th× ph¶i ghi thªm chó thÝch thuËn (T) hoÆc nghÞch (N) bªn c¹nh sè kÝ hiÖu ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn khi gia c«ng. §èi víi nh÷ng thanh chÝnh tæ hîp nhiÒu thanh ph¶i vÏ mÆt c¾t theo ®óng kiÓu (h×nh thøc) tæ hîp thùc tÕ khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÕt cÊu. 2.5. Trªn b¶n vÏ kÕt cÊu ph¶i ghi râ - C¸c kÝch th−íc cÇn thiÕt cho viÖc gia c«ng s¶n xuÊt, thi c«ng l¾p dùng; - Sè kÝ hiÖu cña c¸c thanh thÐp, c¸c nót, chi tiÕt, c¸c cÊu kiÖn; - KÝ hiÖu cña c¸c cÊu kiÖn, c¸c mÆt cÊu kiÖn (dïng c¸c ch÷ in hoa – th−êng lμ ch÷ ®Çu cña tªn cÊu kiÖn – vμ c¸c ch÷ A rËp ®Ó kÝ hiÖu); - C−êng ®é chÞu kÐo, c¾t cña c¸c lo¹i thÐp dïng lμm kÕt cÊu; - Sè hiÖu thÐp, lo¹i que hμn, c−êng ®é ®−êng hμn, chiÒu cao, chiÒu dμi ®−êng hμn; - Cèt cao ®é cña ch©n ®Ønh cét, ®Õ ®Ìn, ®Ønh dÇm ; - Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi gia c«ng cÊu kiÖn vμ khi thi c«ng l¾p dùng; - Sù liªn quan gi÷a c¸c tê b¶n vÏ.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4613 : 1988 2.6. Khi thÓ hiÖn c¸c kÕt cÊu phøc t¹p ph¶i vÏ t¸ch mét sè chi tiÕt nh− c¸c nót, c¸c m¾t liªn kÕt ba chiÒu.v.v C¸c chi tiÕt vÏ t¸ch nμy còng ph¶i cã c¸c h×nh chiÕu, h×nh c¾t, h×nh khai triÓn cÇn thiÕt ®Ó thÓ hiÖn râ c¸c bé phËn phøc t¹p khã thÊy. 2.7. C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu thÐp ph¶i cã b¶ng thèng kª vËt liÖu theo h×nh thøc tr×nh bμy d−íi ®©y. NÕu kÕt cÊu thÓ hiÖn trªn nhiÒu b¶n vÏ th× b¶n thèng kª vËt liÖu ®−îc ghi ë b¶n vÏ cuèi cïng vμ th−êng ®Æt ngay trªn khung tªn. B¶ng thèng kª c¸c lo¹i thÐp Tªn vμ sè H×nh d¸ng ChiÒu dμi Tæng chiÒu l−îng cÊu Sè kÝ hiÖu kÝch (m) diÖn tÝch Sè l−îng dμi (m) diÖn kiÖn th−íc(mm) (m2) tÝch (m2) Mét cÊu Toμn bé cÊu kiÖn kiÖn B¶ng ph©n lo¹i thÐp Lo¹i thÐp ChiÒu dμi (m) hay diÖn tÝch (m2) Träng l−îng (T) Chó thÝch: DiÖn tÝch (m2) ®Î thèng kª thÐp tÊm Phô lôc 1. B¶n vÏ kÕt cÊu dμn m¸i. VÝ dô minh ho¹ (h×nh 2) 2. C¸c h×nh vÏ t¸ch nh÷ng chi tiÕt kÕt cÊu thÐp. VÝ dô minh ho¹ (h×nh 3).So víi h×nh chiÕu ®øng vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu kh¸c ®Æt nh− sau: nh×n tõ trªn xuèng - ®Æt ë d−íi; nh×n tõ d−íi lªn - ®Æt ë trªn; nh×n tõ ph¶i sang - ®Æt bªn ph¶i; nh×n tõ tr¸i sang - ®Æt bªn tr¸i. PhÝa trªn mçi h×nh chiÕu ®øng ph¶i ®¸nh dÊu b»ng mét ch÷ in hoa kÌm theo mòi tªn chØ h−íng, cßn trªn h×nh chiÕu kia còng ph¶i ghi ch÷ in hoa t−¬ng øng (vÝ dô: AA) 3. KÕt cÊu hçn hîp thÐp trßn víi thÐp h×nh, chñ yÕu lμ thÐp trßn. VÝ dô minh ho¹ (h×nh4)   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4613 : 1988 H×nh 2   Page 6 
Đồng bộ tài khoản