TCVN 4614: 1988

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
381
lượt xem
137
download

TCVN 4614: 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà. Kí hiệu qui |ớc trên bản vẽ xây dựng. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2237: 77 "Tài liệu thiết kế kí hiệu các bộ phận cấu tạo ngôi nhà". Quy định chung Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy |ớc để thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trên bản vẽ thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong các giai đoạn thiết kế. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của hình vẽ. Tr|ờng hợp phải sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4614: 1988

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ. KÝ hiÖu qui |íc trªn b¶n vÏ x©y dùng Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 2237: 77 "Tµi liÖu thiÕt kÕ kÝ hiÖu c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ". 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy |íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo ®óng tØ lÖ cña h×nh vÏ. 1.3. Tr|êng hîp ph¶i sö dông kÝ hiÖu ch|a®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i cã chó thÝch trªn b¶n vÏ. 1.4. Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy khi thÓ hiÖn b¶n vÏ cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn "Tµi liÖu thiÕt kÕ tõ TCVN 5: 74 ®Õn TCVN 9: 74". 1.5. C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ ®|îc kÝ hiÖu quy |íc trong tiªu chuÈn nµy bao gåm: - KÝ hiÖu lç trèng - KÝ hiÖu cöa sæ - KÝ hiÖu cöa ®i - KÝ hiÖu ®|êng dèc, cÇu thang - KÝ hiÖu v¸ch ng¨n - KÝ hiÖu c¸c bé phËn cÇn söa ch÷a 2. Lç trèng C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa sæ (®¬n, kÐp v.v...) vµ c¸ch më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o c¸nh cöa còng nh| kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo t|êng. 3. Cöa sæ
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 4. Cöa ®i C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa ®i (®¬n, kÐp...) vµ c¸nh më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña c¸nh cöa còng nh| kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo t|êng.
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 5. CÇu thang vµ ®|êng dèc.
  5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®|îc quy |íc ®Ó thÓ hiÖn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu thang vµ ®|êng dèc tho¶i (kh«ng kÕ ®Õn vËt liÖu) trong c¸c b¶n vÏ cã tØ lÖ 1:200 vµ nhá h¬n. §èi víi b¶n vÏ tØ lÖ 1: 100 trë lªn ph¶i thÓ hiÖn kÝ hiÖu cÇu thang chi tiÕt c¶ vËt liÖu, cÊu t¹o theo ®óng tØ lÖ tÝnh to¸n cña kÕt cÊu. 6. V¸ch ng¨n C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®|îc quy |íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c lo¹i v¸ch ng¨n trªn mÆt b»ng víi tØ lÖ 1: 200 vµ nhá h¬n. KÝ hiÖu thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn, ®Ëm (kÌm theo chó thÝch vÒ vËt liÖu). §èi víi c¸c b¶n vÏ tØ lÖ 1: 50 hay lín h¬n kÝ hiÖu ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña v¸ch ng¨n theo ®óng tØ lÖ.
  6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 7. C¸c bé phËn cÇn söa ch÷a
Đồng bộ tài khoản