TCVN 4615 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
92
download

TCVN 4615 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4615 1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng –Kí hiệu quy ước trang thiết bị kĩ thuật vệ sinh…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4615 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4615 : 1988 Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng - KÝ hiÖu quy −íc trang thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh System of building design documents - Symbols for sanitary engineering equipments Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 2241: 1977 "Tμi liÖu thiÕt kÕ. ThiÕt lËp b¶n vÏ kÜ thuËt vÖ sinh ". 1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh quy −íc vÒ trang thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh (bao gåm cÊp n−íc, tho¸t n−íc, th«ng giã cÊp nhiÖt) sö dông trong thiÕt kÕ x©y dùng. 2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng quy ®Þnh kÝch th−íc cña c¸c kÝ hiÖu. 3. §−îc sö dông c¸c kÝ hiÖu kh¸c ®Ó thiÕt kÕ trong tr−êng hîp sau: C¸c thiÕt bÞ sö dông trong thiÕt kÕ kh«ng cã kÝ hiÖu quy −íc trong tiªu chuÈn nμy hoÆc c¸c tiªu chuÈn kh¸c cña hÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Khi sö dông ph¶i cã chó thÝch trªn b¶n vÏ. 4. Trªn c¸c kÝ hiÖu quy −íc ®−îc sö dông thªm c¸c kÝ hiÖu b»ng sè, b»ng ch÷ hoÆc b»ng sè kÕt hîp ®Ó thÓ hiÖn râ thªm ®Æc tr−ng kÜ thuËt cña thiÕt bÞ. 5. KÝ hiÖu vÒ trang thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 5.1 KÝ hiÖu quy −íc trang thiÕt bÞ cÊp n−íc, tho¸t n−íc Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4615 : 1988 Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4615 : 1988 Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4615 : 1988 Page 4
Đồng bộ tài khoản