TCVN 4787 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
260
lượt xem
113
download

TCVN 4787 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4787 1989, Xi măng phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử: kiểm tra chất lượng xi măng cần lấy mẫu ở từng lô, người lấy mẫu phải có chuyên môn, kiểm tra sơ bộ lô hàng…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4787 1989

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4787 : 1985 Nhãm H Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö Cements - Methods for sampling and preparation of samples 1. Quy ®Þnh chung 1.1. §Ó kiÓm tra chÊt l−îng xi m¨ng cÇn ph¶i lÊy mÉu ë tõng l« hμng. L« xi m¨ng lμ sè l−îng cña cïng mét lo¹i xi m¨ng víi cïng mét lo¹i bao gãi hoÆc kh«ng bao gãi ®−îc giao nhËn cïng mét lóc. 1.2. Ng−êi lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh. NÕu kh«ng ph¶i lμ nh©n viªn chuyªn m«n th× ng−êi lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu ph¶i ®−îc chØ dÉn vμ thùc hiÖn theo nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. 1.3. Khi lÊy mÉu ph¶i kiÓm tra s¬ bé l« hμng vÒ t×nh tr¹ng b¶o qu¶n, bao gãi vμ cã ghi chó trong biªn b¶n lÊy mÉu. 1.4. MÉu xi m¨ng dïng ®Ó thÝ nghiÖm lμ mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm ®¶m b¶o ®¹i diÖn cho l« hμng. MÉu ®−îc ®ång nhÊt vμ ®−îc lÊy ra tõ c¸c mÉu ban ®Çu. Sè l−îng mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm phô thuéc vμo môc ®Ých kiÓm tra. 1.5. MÉu ban ®Çu lμ c¸c mÉu xi m¨ng ®−îc lÊy ra tõ c¸c bao, c¸c ph−¬ng tiÖn chøc xi m¨ng hoÆc trªn c¸c ph−¬ng tiÖn chuyÓn t¶i xi m¨ng. 1.6. MÉu thö xi m¨ng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh thÝ nghiÖm ngay kh«ng chËm h¬n mét th¸ng kÓ tõ ngμy lÊy mÉu vμ kh«ng chËm h¬n hai th¸ng kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt. Chó thÝch: Tr−êng hîp xi m¨ng kh«ng ®¶m b¶o thêi gian nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 1.6 th× kÕt qu¶ thÝ nghiÖm chØ dïng ®Ó tham kh¶o. 1.7. MÉu cßn l¹i sau khi thÝ nghiÖm lÇn ®Çu b¶o qu¶n tiÕp mét th¸ng n÷a ®Ó dïng khi cÇn kiÓm tra l¹i, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o thêi h¹n theo ®iÒu l.6. 2. Dông cô lÊy mÉu 2.1. èng kim lo¹i ®Ó lÊy mÇu cã kÝch th−íc nh− h×nh vÏ. 2.2. XÎng kim lo¹i cÊu t¹o ®Çu b»ng ®Ó trén vμ ph©n chia mÉu xi m¨ng. 2.3. Khay t«n cã kÝch th−íc vμ cÊu t¹o phï hîp ®Ó ®ång nhÊt xi m¨ng. 2.4. Thïng t«n cã n¾p kÝn, dung tÝch kh«ng nhá h¬n 15 lÝt. 2.5. B×nh thuû tinh nót nh¸m dung tÝch kh«ng nhá h¬n + 250ml. 3. C¸ch lÊy mÉu 3.1. Khèi l−îng mçi mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng Ýt h¬n: 15kg ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu c¬ lÝ 200g ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4787 : 1985 TTCXDVN – TX 1 3.2. LÊy m¨u xi m¨ng bao. 3.2.1. Tõ nh÷ng bao xi m¨ng trong l« lÊy ra mét sè bao n»m r¶i r¸c trªn hai mÆt c¾t ®øng vu«ng gãc ph©n l« xi m¨ng thμnh 4 phÇn. Sè l−îng bao l¾y ra theo ®iÒu 3.2.2. Mçi bao lÊy mét mÉu ban ®Çu víi khèi l−îng sao cho ®¶m b¶o ®iÒu 3.l, 3.2.2. Tuú theo cì l«, sè l−îng mÉu ban ®Çu ®−îc quy ®Þnh nh− sau: Cì l« t¹i (®Þa ®iÓm lÊy mÉu bao) Sè l−îng mÉu ban dÊu (mÉu) ®Õn 20 5 21- 40 6 41- 80 7 81-160 8 161- 320 9 Lín h¬n 321 10 3.2.3. LÊy mÉu xi m¨ng bao b»ng c¸ch më miÖng bao, dïng èng lÊy mÉu thäc s©u tíi gi÷a bao ®Ó rót xi m¨ng ra. Sau khi lÊy ®ñ mÇu Ên miÖng bao l¹i vμ l¾c dån cho miÖng bao ®−îc ®ãng kÝn. 3.3. LÊy m©u xi m¨ng rêi 3.3.1. Tõ m¸y th¸o, trªn thiÕt bÞ chuyÓn t¶i xi m¨ng lÊy kh«ng Ýt h¬n l0 mÉu ban ®Çu. Thêi ®iÓm lÊy mÉu tú thuéc thêi gian ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh. Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4787 : 1985 3.3.2. Tõ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn xi m¨ng rêi Ên ®Þnh sè l−îng ph−¬ng tiÖn lÊy mÉu theo ®iÕu 8.3.8. Mçi ®¬n vÞ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn lÊy mét mÉu ban ®Çu víi khèi l−îng sao cho ®¶m b¶o ®iÒu 3.l. l 3.3.3. Tuú theo sè ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, sè l−îng mÉu ban ®Çu ®−îc quy ®Þnh nh− sau: Sè ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn (c¸i) Sè mÉu ban ®Çu §Õn 10 3 11- 15 4 16 - 25 5 Lín h¬n 26 6 3.3.4. T¹i c¸c kho chøa xi m¨ng rêi, sè l−îng mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy kh«ng nhá h¬n 10 t−¬ng øng víi 10 vÞ trÝ n»m r¶i r¸c trong l« xi m¨ng. 3.3.5. LÊy mÉu xi m¨ng rêi b»ng èng lÊy mÉu, van th¸o hoÆc cã dông cô thÝch hîp. 3.4. MÉu ®Ó kiÓm tra khèi l−îng bao xi m¨ng lμ kÕt qu¶ trung b×nh céng cña khèi l−îng 20 bao ®−îc lÊy theo ®iÒu 3.2.1. Chó thÝch: Nh÷ng bao xi m¨ng cã khèi l−îng d−íi 35 kg kh«ng tÝnh vμo kÕt qu¶ trung b×nh nh−ng ph¶i ghi vμo biªn b¶n lÇy mÉu. 3.5. Biªn b¶n lÊy mÉu ph¶i ghi ®ñ néi dung sau: Lo¹i xi m¨ng, m¸c xi m¨ng, sè hiÖu l«; C¬ së s¶n xuÊt, c¬ së cung cÊp mÉu; Khèi l−îng l« xi m¨ng kiÓm tra; Sè l−îng mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm; Sè l−îng mÉu ban ®Çu; Ngμy lÊy mÉu; Ng−êi lÊy mÉu; 4. ChuÈn bÞ mÉu thö. 4.1. C¸c mÉu ban ®Çu sau khi ®· lÊy ra theo môc 3 ®−îc gép thμnh mÉu chung. Trén ®Òu mÉu chung vμ rót gän theo ph−¬ng ph¸p chia t− ®Ó cã mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm víi khèi l−îng ®¶m b¶o theo ®iÒu 3.1. 4.2. MÉu dïng ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc ®−îc b¶o qu¶n trong b×nh thuû tinh cã nót kÝn. MÉu dïng ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu c¬ lÝ ®−îc b¶o qu¶n trong thïng cã n¾p kÝn. Chó thÝch: MÉu thÝ nghiÖm trªn ®−êng vËn chuyÓn cã thÓ bäc kÝn trong bao giÊy cr¸p 5 líp. 4.3. Trong khi chê thÝ nghiÖm, mÉu ph¶i ®−îc b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o vμ ®Ó c¸ch nÒn ®Êt kh«ng thÊp h¬n 50cm. Trªn dông cô b¶o qu¶n mÉu ph¶i cã nh·n ghi râ. Tªn xi m¨ng; C¬ së vμ ®Þa ®iÓm lÊy mÉu; Cì vμ sè hiÖu l«; Ngμy s¶n xuÊt; Ngμy lÊy mÉu; Sè mÉu vμ ng−êi lÊy mÉu. 4.4. TiÕn hμnh chuÈn bÞ mÉu ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu c¬ lý xi m¨ng theo TCVN 4029: 1985. 4.5. TiÕn hμnh chuÈn bÞ mÉu ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc theo TCVN 141: 1986. Page 3
Đồng bộ tài khoản