TCVN 4844-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
15
download

TCVN 4844-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 4844-89. Dưa chuột tươi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4844-89

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam D−a chuét t−¬i TCVN 4844-1989 (ST SEV 4296 - 83) Hμ Néi
  2. TCVN 4844 - 1989 C¬ quan biªn so¹n: Trung t©m Tiªu chuÈn - ChÊt l−îng Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng C¬ quan tr×nh duyÖt vμ ®Ò nghÞ ban hμnh: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 702/Q§ ngμy 25 th¸ng 12 n¨m 1989. 2
  3. TCVN 4844 - 1989 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm N D−a chuét t−¬i TCVN 4844-89 Fresh cucumbers (ST SEV 4296 -1983) KhuyÕn khÝch ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho d−a chuét t−¬i thuéc lo¹i Cucumis Sativus L, trång ngoμi ®ång hoÆc trong nhμ kÝnh vμ ®−îc sö dông d−íi d¹ng qu¶ t−¬i. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 4296-83. 1. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa - theo v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hμnh. 2. Ph©n h¹ng 2.1. D−a chuét theo d¹ng vμ kÝch th−íc qu¶ ®−îc chia thμnh hai nhãm: 1 - Nhãm qu¶ dμi; 2 - Nhãm qu¶ trung b×nh (nhì) vμ qu¶ nhá; 2.2. Theo chÊt l−îng, d−a chuét ®−îc chia thμnh 3 h¹ng chÊt l−îng: h¹ng cao (®Æc biÖt), h¹ng 1 vμ h¹ng 2. 3. Yªu cÇu kü thuËt 3.1. D−a chuét thuéc mçi h¹ng chÊt l−îng ph¶i nguyªn vÑn, kh«ng bÞ s©u bÖnh, t−¬i, s¹ch, kh«ng cã mïi vÞ l¹, kh«ng bÞ Èm qu¸ ë ngoμi, kh«ng cã vÞ ®¾ng. 3.2. §é chÝn khi thu ho¹ch ph¶i ®¹t møc sao cho d−a chuét vÉn gi÷ ®−îc møc b×nh th−êng khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vμ khi ®−a ra dïng trong thêi h¹n quy ®Þnh cã d¹ng bÒ ngoμi vμ mïi vÞ ®Æc tr−ng cña nã. 3.3. D−a chuét ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trong b¶ng. 3
  4. TCVN 4844 - 1989 Tªn chØ tiªu Møc H¹ng cao H¹ng1 H¹ng 2 (®Æc biÖt) 1. D¹ng bÒ ngoμi D−a chuét cã h×nh D−a chuét cã D−a chuét cã d¹ng vμ mμu s¾c h×nh d¹ng vμ mμu h×nh d¹ng vμ ®Æc tr−ng cho loμi, s¾c ®Æc tr−ng cho mμu s¾c ®Æc cã cuèng dμi ®Õn loμi, cã cuèng dμi tr−ng cho loμi, 20 mm, kh«ng cã ®Õn 20 mm, hoÆc cã cuèng dμi khuyÕt tËt (kÓ c¶ kh«ng cuèng, ®Õn 20 mm, nh÷ng khuyÕt tËt nh−ng thÞt cña hoÆc kh«ng do sù ph¸t triÓn qu¶ kh«ng bÞ cuèng, nh−ng cña h¹t gièng), th−¬ng tæn, th¼ng thÞt cña qu¶ th¼ng trªn thùc tÕ. trªn thùc tÕ. kh«ng bÞ th−¬ng tæn. Cho phÐp ®é cao Cho phÐp ®é cao cña cung kh«ng lín cña cung kh«ng Cho phÐp ®é h¬n 10 mm chiÒu lín h¬n 10 mm cao cña cung dμi. trªn 100 mm kh«ng lín h¬n chiÒu dμi. 20 mm trªn 100 mm chiÒu dμi. Cho phÐp qu¶ trång trong nhμ Cho phÐp cã c¸c kÝnh cã mμu s¸ng khuyÕt tËt sau: h¬n. - Mμu s¸ng Cho phÐp cã c¸c chiÕm diÖn tÝch khuyÕt tËt sau: kh«ng qu¸ 1/3 ®iÖn tÝch bÒ mÆt - BiÕn d¹ng nhá, (trªn d−a chuét kh«ng kÓ c¸c trång trong nhμ biÕn d¹ng do sù kÝnh kh«ng cho ph¸t triÓn cña h¹t phÐp mÊt mμu gièng. ®¸ng kÓ n¬i - Mμu h¬i s¸ng ë chiÕu s¸ng) phÇn qu¶ tiÕp xóc - §−êng nøt ®· víi ®Êt khi trång; thμnh sÑo; 4
  5. TCVN 4844 - 1989 - KhuyÕt tËt ®· - KhuyÕt tËt vÒ thμnh sÑo trªn vá h×nh d¹ng kh«ng mμ kh«ng ¶nh ®¸ng kÓ, kh«ng h−ëng ®Õn tÝnh tÝnh khuyÕt tËt nguyªn vÑn cña do sù ph¸t triÓn s¶n phÈm; qu¸ møc cña h¹t gièng; - D−a chuét bÞ vμng kh«ng ®¸ng kÓ ë cuèng; - KhuyÕt tËt ®· thμnh sÑo ë vá mμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh nguyªn vÑn cña s¶n phÈm; 2. CÊu t¹o bªn trong ThÞt qu¶ ch¾c, gißn, h¹t cßn non, mÒm ThÞt qu¶ ch¾c cã m¹i, ch−a ph¸t triÓn, kh«ng cã vïng h¹t ph¸t triÓn rçng; h¬n nh−ng kh«ng cã bÒ mÆt gièng nh− vá, cã nh÷ng vòng rçng nhá bªn trong 3. VÞ vμ mïi §Æc tr−ng cho loμi 4. KÝch th−íc d−a chuét : Trång trong nhμ kÝnh ; qu¶ dμi: - ChiÒu dμi kh«ng nhá h¬n, mm 250 250 250 5
  6. TCVN 4844 - 1989 - §−êng kÝnh mÆt c¾t lín 1/6 chiÒu dμi, nh−ng kh«ng qu¸ 60 1/6 chiÒu dμi nhÊt kh«ng lín h¬n mm - Khèi l−îng kh«ng nhá h¬n, 250 250 250 g qu¶ trung b×nh vμ qu¶ ng¾n: - ChiÒu dμi vμ khèi l−îng Kh«ng cã chuÈn - §−êng kÝnh mÆt c¾t lín 1/3 chiÒu dμi, nh−ng kh«ng qu¸ 55 nhÊt; kh«ng lín h¬n mm Qu¶ dμi trång ngoμi ®ång: - ChiÒu dμi, kh«ng nhá h¬n, mm 200 200 200 - §−êng kÝnh mÆt c¾t lín 1/6 chiÒu dμi, nh−ng kh«ng qu¸ 55 nhÊt, kh«ng lín h¬n mm Qu¶ trung b×nh vμ qu¶ nhá: - ChiÒu dμi vμ khèi l−îng Kh«ng cã chuÈn 6
  7. TCVN 4844 - 1989 - §−êng kÝnh mÆt c¾t lín 1/3 chiÒu dμi, nh−ng kh«ng qu¸ 50 nhÊt kh«ng lín h¬n, mm 4. Quy t¾c nghiÖm thu 4.1. TiÕn hμnh nghiÖm thu d−a chuét theo l« hμng. Mçi l« hμng lμ sè l−îng bÊt kú d−a chuét thuéc cïng mét loμi vμ h¹ng chÊt l−îng s¶n phÈm, ®−îc vËn chuyÓn trong cïng mét ph−¬ng tiÖn, ®ãng trong cïng mét lo¹i bao b× vμ cã cïng mét phiÕu x¸c nhËn chÊt l−îng. 4.2. Trong phiÕu x¸c nhËn chÊt l−îng ph¶i ghi: 1) Sè giÊy phiÕu x¸c nhËn chÊt l−îng vμ ngμy cÊp; 2) Tªn c¬ quan giao hμng vμ c¬ quan nhËn hμng; 3) Tªn s¶n phÈm; 4) Tªn loμi vμ h¹ng chÊt l−îng; 5) Sè l−îng ®¬n vÞ bao gãi; 6) Khèi l−îng c¶ b× vμ khèi l−îng tÞnh, kg; 7) Ngμy ®ãng gãi; 8) Ký hiÖu vμ sè hiÖu tiªu chuÈn nμy; 4.3. §Ó kiÓm tra chÊt l−îng d−a chuét, kiÓm tra viÖc ®ãng gãi vμ ghi nh·n theo ®óng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy lÊy mÉu theo v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hμnh. 4.4. ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ®−îc tiÕn hμnh lÇn l−ît theo tõng chØ tiªu ®· quy ®Þnh. 4.5. Trong mçi l« cho phÐp: - L« hμng h¹ng ®Æc biÖt cã kh«ng qu¸ 5% khèi l−îng d−a chuét ®¸p øng yªu cÇu chÊt l−îng h¹ng 1; - L« hμng h¹ng 1 cã kh«ng qu¸ 10% khèi l−îng d−a chuét ®¸p øng yªu cÇu chÊt l−îng h¹ng 2; - L« hμng h¹ng 2 cã kh«ng qu¸ 10% khèi l−îng d−a chuét cã chÊt l−îng thÊp h¬n h¹ng 2, nh−ng sö dông ®−îc d−íi d¹ng t−¬i vμ kh«ng qu¸ 2% khèi l−îng d−a chuét cã vÞ ®¾ng. 7
  8. TCVN 4844 - 1989 4.6. KÕt qu¶ kiÓm tra ®−îc ¸p dông cho c¶ l« hμng. 4.7. L« hμng ®−îc nghiÖm thu, nÕu d−a chuét ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy vμ ®é sai lÖch cho phÐp vÒ h¹ng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®· quy ®Þnh. 4.8. ViÖc kiÓm tra chÊt l−îng d−a chuét trong c¸c ®¬n vÞ bao gãi bÞ háng ®−îc tiÕn hμnh riªng vμ kÕt qu¶ kiÓm tra chØ ¸p dông cho d−a chuét ë nh÷ng ®¬n vÞ bao gãi ®ã. 5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÊt l−îng 5.1. H×nh d¹ng bÒ ngoμi, ®é chÝn, mïi vÞ d−a chuét còng nh− c¸c khuyÕt tËt, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¶m quan. 5.2. KÝch th−íc d−a chuét, kÝch th−íc c¸c khuyÕt tËt vÒ c¬ häc vμ c¸c khuyÕt tËt kh¸c ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o. 5.3. Khèi l−îng d−a chuét vμ hμm l−îng qu¶ víi nh÷ng sai lÖch so víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch c©n. 6. Bao gãi, ghi nh·n vμ vËn chuyÓn 6.1 Bao b× vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng d−a chuét khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n vμ ph¶i ch¾c ch¾n, s¹ch, kh«, kh«ng cã mïi l¹. 6.2. Trong mçi ®¬n vÞ bao gãi chØ ®−îc ®ãng d−a chuét thuéc cïng mét loμi vμ mét h¹ng chÊt l−îng s¶n phÈm; cã ®é chÝn ®ång ®Òu vμ kÝch th−íc gÇn nh− nhau. 6.3. D−a chuét h¹ng cao ®Æc biÖt, vμ h¹ng 1 ®−îc ®ãng gãi thμnh tõng líp. 6.4. Trong c¸c ®¬n vÞ bao gãi kh«ng ®−îc cã c¸c t¹p chÊt. 6.5. C¸c vËt liÖu dïng bªn trong c¸c ®¬n vÞ bao gãi ph¶i míi,s¹ch, vμ kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ cña ng−êi. Cho phÐp dïng c¸c vËt liÖu bao gãi cã nh·n hμng ho¸ ®−îc in b»ng mùc kh«ng ®éc h¹i. B¶n in ph¶i n»m ë mÆt ngoμi cña vËt liÖu bao gãi. 6.6. Vμo mïa l¹nh khi ®ãng gãi d−a chuét trång trong nhμ kÝnh ph¶i dïng líp lãt lμm tõ vËt liÖu gi÷ nhiÖt. 6.7. Mçi mét ®¬n vÞ bao gãi ®−îc ghi nh·n b»ng kÎ ch÷ theo khu«n hoÆc d¸n nh·n hiÖu b»ng giÊy cã ghi râ: 8
  9. TCVN 4844 - 1989 1) Tªn hoÆc m· sè c¬ quan giao hμng; 2) Tªn s¶n phÈm vμ h¹ng chÊt l−îng; 3) Ngμy bao gãi. 6.8. Ghi nh·n, kÝch th−íc vμ vÞ trÝ cña nh·n vμ c¸c dÊu hiÖu phßng ngõa theo v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hμnh vμ b¾t buéc ph¶i g¾n dÊu "s¶n phÈm mau háng". 6.9. D−a chuét ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp víi c¸c quy t¾c vËn chuyÓn hμng mau háng vμ quy t¾c vÖ sinh dÞch tÔ. 9
Đồng bộ tài khoản