TCVN 4886-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
235
lượt xem
87
download

TCVN 4886-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Gia Vị,TCVN 4886-89. Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4886-89

  1. CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM TI£U CHUÈN vIÖT NAm s¶n phÈm thùc phÈm vµ gia vÞ tr×nh tù lÊy mÉu ®Ó ph©n tÝch vi sinh vËt tcvn 4886 - 1989 st sev 3013 - 6 Hµ NéI
Đồng bộ tài khoản