TCVN 5001-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
19
download

TCVN 5001-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 5001-89. Hành tây. Hướng dẫn bảo quản lạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5001-89

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam Hμnh t©y H−íng dÉn b¶o qu¶n TCVN 5001 -89 (ISO 1673 - 1978) Hμ Néi
  2. TCVN 5001 - 1989 C¬ quan biªn so¹n: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh vμ tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 715/Q§ ngμy 27 th¸ng 12 n¨m 1989 2
  3. TCVN 5001 - 1989 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm N Hμnh t©y TCVN 5001-89 H−íng dÉn b¶o qu¶n (ISO 1673-1978) Onions. Guide to storage. KhuyÕn khÝch ¸p dông Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n cã hoÆc kh«ng lμm l¹nh nh©n t¹o ®Ó b¶o qu¶n hμnh t©y thuéc loμi Allium cepa Linnaeus nh»m môc ®Ých sö dông trùc tiÕp. Tiªu chuÈn nμy hoμn toμn phï hîp víi ISO 1673 - 1978. 1. §iÒu kiÖn thu ho¹ch vμ ®−a vμo kho 1.1. Chän c©y CÇn chän c¸c c©y hμnh phï hîp víi yªu cÇu b¶o qu¶n. Chó thÝch: th−êng chän hμnh t©y muén 1.2. Thu ho¹ch Thêi ®iÓm thu ho¹ch dùa vμo møc ®é t¸p l¸ cña c¸c l¸ xanh (kho¶ng 50%). Hμnh ph¶i ®−îc thu h¸i sao cho ®Ó kh«ng bÞ dËp vμ bÞ h− háng. 1.3. §Æc tr−ng chÊt l−îng ®Ó b¶o qu¶n Hμnh t©y ph¶i nguyªn vÑn, tèt, ph¸t triÓn ®Çy ®ñ, th©n cñ ch¾c, cæ cñ chÆt, vμ kh«ng bÞ tæn th−¬ng v× s−¬ng gi¸. Hai líp bäc ®Çu tiªn ngoμi cïng, cuèng, phiÕn dμy vμ rÔ con ph¶i võa ®ñ kh« (xem 1.4). Hμnh kh«ng ®−îc cã mïi l¹. C¸c cñ kÐp hay dÝnh ba kh«ng thÝch hîp cho viÖc b¶o qu¶n. 1.4. Xö lý tr−íc khi b¶o qu¶n BÊt kÓ b¶o qu¶n theo kü thuËt nμo (lμm l¹nh tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o), tr−íc khi b¶o qu¶n, cñ cÇn ®−îc lμm kh«, kh«ng nh÷ng khö ®−îc l−îng qu¸ Èm ë bªn ngoμi mμ c¶ l−îng Èm cña c¸c líp vá bªn trong, ë rÔ con,... NÕu kh«ng thÓ lμm kh« tù nhiªn, ph¶i sö dông ph−¬ng ph¸p sÊy nh©n t¹o thÝch hîp, vÝ dô ph¬i trong mét dßng kh«ng khÝ trong hai ngμy cho ®Õn tèi ®a lμ b¶y ngμy, tuú theo møc ®é Èm. NhiÖt ®é kh«ng khÝ cã thÓ tõ 250C cho ®Õn tèi ®a lμ 380C, vμ ®é Èm t−¬ng ®èi, nÕu cã 3
  4. TCVN 5001 - 1989 thÓ lμ 60%. Tèc ®é cña luång khÝ thæi cã thÓ tõ 2 ®Õn 8 m3/phót trªn mçi mÐt khèi. §é Èm t−¬ng ®èi tuú thuéc chñ yÕu vμo c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoμi. SÊy ®¹t yªu cÇu khi møc ®é Èm cña c¸c líp vá ®¹t tõ 12 ®Õn 14%. §Ó tr¸nh rñi ro lμm h− háng hμnh khi vËn chuyÓn, nªn sÊy kh« t¹i n¬i b¶o qu¶n, trong mét phßng cã trang bÞ ®Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn viÖc xö lý nμy. 1.5. §−a vμo kho Hμnh nÕu kh«ng sÊy trong kho, ph¶i ®−îc ®−a vμo kho cμng sím cμng tèt sau khi sÊy kh«. 1.6. Ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n Hμnh t©y cã thÓ ®−îc b¶o qu¶n rêi trong c¸c khay hép, hßm nan th−a, bao, hay thïng chøa. Trong tr−êng hîp b¶o qu¶n rêi, nÕu kh«ng cã c¸ch nμo tr¸nh ®−îc viÖc ®Ì bÑp c¸c líp ë ®¸y do c¸c líp ë phÝa trªn g©y ra vμ trong tr−êng hîp b¶o qu¶n trong bao, khi chång mμ kh«ng dïng c¸c khay hép, ®é cao b¶o qu¶n tèi ®a ph¶i tõ 2,5 ®Õn 4m (tuú theo søc chÞu nÐn cña cñ hμnh). Kh«ng nªn b¶o qu¶n hμnh víi c¸c n«ng s¶n thùc phÈm kh¸c dÔ hÊp thô mïi. II. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n tèi −u(1) 2.1. NhiÖt ®é 2.1.1. NhiÖt ®é tèi −u Tuú theo hÖ thèng b¶o qu¶n sö dông vμ tÝnh chÞu nhiÖt ®é thÊp cña c©y trång, viÖc b¶o qu¶n dμi h¹n hμnh t©y cã thÓ thùc hiÖn ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau: a) B¶o qu¶n ë nhiÖt ®é cã thÓ ®¹t ®−îc tuú thuéc vμo nhiÖt ®é m«i tr−êng, trong c¸c kho kh«ng lμm l¹nh nh©n t¹o (b»ng th«ng giã tù nhiªn hoÆc b¾t buéc); b) B¶o qu¶n ë nhiÖt ®é 0 ± 10C cho nhãm c©y trång cã tÝnh chÞu l¹nh trung b×nh; c) B¶o qu¶n ë nhiÖt ®é tõ ©m 1 ®Õn ©m 2,50C (nghÜa lμ gÇn nh− ®«ng l¹nh) ®èi víi nhãm c©y trång chÞu l¹nh tèt. ---------------------------------------------------------------- (1) §Þnh nghÜa vμ phÐp ®o c¸c ®¹i l−îng vËt lý ¶nh h−ëng ®Õn b¶o qu¶n theo TCVN 4885- 89 (ISO 2169). 4
  5. TCVN 5001 - 1989 NhiÖt ®é kh«ng khÝ ph¶i ®−îc gi÷ æn ®Þnh trong c¶ thêi kú b¶o qu¶n. 2.1.2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é Tuú theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu, nhiÖt ®é qui ®Þnh cã thÓ ®¹t ®−îc b»ng c¸ch dïng kh«ng khÝ l¹nh tù nhiªn hay nh©n t¹o. 2.1.2.1. Sö dông kh«ng khÝ l¹nh tù nhiªn Kh«ng khÝ m¸t tõ bªn ngoμi ph¶i ®−îc dÉn vμo khi nhiÖt ®é bªn ngoμi thÊp h¬n nhiÖt ®é bªn trong vμ khi kh«ng thÓ cã sù rñi ro nμo lμm h− háng hμnh v× s−¬ng gi¸. HÖ thèng th«ng giã vμ c¸ch ly ph¶i sao cho nhiÖt ®é yªu cÇu cã thÓ duy tr× ®−îc chõng nμo mμ c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoμi cßn cho phÐp. 2.1.2.2. Lμm l¹nh nh©n t¹o Trong tr−êng hîp nμy, sù l−u th«ng kh«ng khÝ x¶y ra trong mét chu tr×nh kÝn. Kh«ng khÝ cÇn ®−îc thay ®æi ®Òu ®Æn trong suèt thêi gian b¶o qu¶n. 2.2. §é Èm t−¬ng ®èi §Ó ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña nÊm mèc vμ sù ra rÔ cña hμnh, cÇn cã ®é Èm t−¬ng ®èi æn ®Þnh lμ 70%. Tuy nhiªn, ®é Èm t−¬ng ®èi cao h¬n hoÆc thÊp h¬n kh«ng g©y trë ng¹i ®Õn viÖc b¶o qu¶n cã hiÖu qu¶ trong mét thêi kú dμi. 2.3. L−u th«ng kh«ng khÝ §Ó gi÷ nhiÖt ®é vμ ®é Èm t−¬ng ®èi ®−îc ®ång nhÊt vμ ®Ó gi÷ s¶n phÈm ë nhiÖt ®é yªu cÇu vμ kh«ng h¹ thÊp, hÖ thèng l−u th«ng kh«ng khÝ cÇn ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cao. §ãng gãi vμ ph−¬ng ph¸p xÕp ph¶i t¹o ®−îc kh«ng khÝ tù do l−u th«ng. Cã thÓ ph©n biÖt hai ph−¬ng ph¸p l−u th«ng kh«ng khÝ. 2.3.1. L−u th«ng theo chu tr×nh kÝn Môc tiªu cña ph−¬ng ph¸p nμy lμ t¨ng c−êng lμm l¹nh hμnh ®Ó gi÷ nhiÖt ®é ®ång nhÊt vμ ®Ó lo¹i c¸c chÊt khÝ vμ c¸c hîp chÊt dÔ bay h¬i ph¸t sinh tõ c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ cña hμnh trong bao gãi. Nªn cã mét tû sè l−u th«ng kh«ng khÝ tõ 20 ®Õn 30 cho c¶ hÖ thèng sö dông kh«ng khÝ l¹nh tù nhiªn vμ hÖ thèng lμm l¹nh nh©n t¹o. 5
  6. TCVN 5001 - 1989 2.3.2. Thay ®æi kh«ng khÝ HËu qu¶ cña viÖc b¶o qu¶n bao gãi kÝn lμ ph¸t sinh sù tÝch tô cacbon dioxit do h« hÊp. CÇn ph¶i khèng chÕ b»ng c¸ch ®−a kh«ng khÝ míi vμo ®Òu ®Æn trong suèt thêi kú b¶o qu¶n. HÖ thèng l−u th«ng kh«ng khÝ ph¶i t¹o ®−îc mét tèc ®é thay ®æi kh«ng khÝ tõ 20 ®Õn 30 mçi giê. 2.4. Thêi h¹n b¶o qu¶n Khi sö dông nguån l¹nh tù nhiªn, thêi h¹n b¶o qu¶n cã thÓ thay ®æi tõ 3 ®Õn 6 th¸ng tuú thuéc vμo c©y trång vμ ®iÒu kiÖn khÝ hËu trong n−íc hay trong vïng b¶o qu¶n. Khi sö dông l¹nh nh©n t¹o, thêi h¹n b¶o qu¶n dù kiÕn cã thÓ ®Õn 8 th¸ng. 2.5. C«ng viÖc trong vμ cuèi lóc b¶o qu¶n Hμnh kh«ng ®−îc vËn chuyÓn nÕu thÊy cã tinh thÓ ®¸. Tr¸nh mäi sù cè lμm ®«ng l¹nh do hμnh qu¸ l¹nh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Khi viÖc b¶o qu¶n kÕt thóc, nhiÖt ®é phßng chøa hμnh ph¶i ®−îc t¨ng dÇn sao cho ng¨n c¶n ®−îc mäi hiÖn t−îng ng−ng l¹nh trªn s¶n phÈm. III. Qu¸ tr×nh hç trî vμ b¶o qu¶n kh¸c Cã thÓ dïng ho¸ chÊt øc chÕ n¶y mÇm, nÕu ®−îc phÐp. Hμnh dïng ®Ó xuÊt khÈu, cÇn theo ®óng c¸c h¹n chÕ sö dông c¸c chÊt øc chÕ ho¸ häc cña n−íc nhËp khÈu. §· cã c¸c kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong viÖc sö dông bøc x¹ ion ho¸ (trong kho¶ng 10000 rad). Phô lôc C¸c tiªu chuÈn quèc tÕ tham kh¶o 1. AGRI/WP. 1/EUR. STAN.4: Hμnh t©y. Tiªu chuÈn ch©u ©u do nhãm c«ng t¸c "Tiªu chuÈn ho¸ c¸c s¶n phÈm dÔ h− háng" cña Céng ®ång kinh tÕ Ch©u ©u ®Ò nghÞ. 6
Đồng bộ tài khoản