TCVN 5006-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
66
lượt xem
16
download

TCVN 5006-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 5006-89. Qủa của giống cam quít. Hướng dẫn bảo quản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5006-89

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam qu¶ cña gièng cam quýt H−íng dÉn b¶o qu¶n TCVN 5006 - 89 (ISO 3631-1978) Hμ Néi
 2. C¬ quan biªn so¹n: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh vμ tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc vμ kü thuËt Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 715/Q§ ngμy 27 th¸ng 12 n¨m 1999 2
 3. Qu¶ cña gièng cam quýt TCVN 5066-89 H−íng dÉn b¶o qu¶n (ISO 3631-1978) мандарин и лимон φруктц Citrus fruits KhuyÕn khÝch Руководстволо Guide to storage ¸p dông хранению Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn gi÷ g×n c¸c nhãm qu¶ cña gièng cam quýt sau ®©y trong b¶o qu¶n cã hoÆc kh«ng lμm l¹nh trong c¸c kho hay trong c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn kh¸c nhau (nh− thïng chøa, toa xe löa, xe vËn t¶i hay tμu biÓn). - Cam: Citrus sinensis (Linnaeus) Osbeck; - Quýt: Citrus reticulata Blanco; - Chanh: Citrus limon (Linaeus) N.L.Burman; - B−ëi: Citrus paradisi Macfadyen; - Chanh cèm: Citrus aurantifolia (Christmarn) Swinglli; C¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c c©y trång trong c¸c nhãm kh¸c nhau ®−îc ghi ë phô lôc 1 vμ 2. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ISO 3631-1973. 1- §iÒu kiÖn thu h¹ch vμ ®−a vμo kho 1.1. C¸c "thø" (c¸c nhãm c©y trång). Tiªu chuÈn nμy liªn quan tíi qu¶ t−¬i ®Ó b¶o qu¶n vμ thuéc c¸c "thø" ®−îc liÖt kª trong phô lôc 1. 1.2. Thu ho¹ch. Qu¶ ph¶i ®−îc thu h¸i khi ®¹t ®Õn giai ®o¹n chÝn thÝch hîp cho viÖc tiªu thô. ViÖc thu ho¹ch cã thÓ t¹m thêi bÞ gi¸n ®o¹n khi c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt (m−a, ) cã thÓ cã ¶nh h−ëng xÊu tíi chÊt l−îng b¶o qu¶n. Qu¶ thu nhÆt trªn mÆt ®Êt th−êng bÞ nhiÔm phytophthora v× vËy kh«ng nªn thu nhÆt c¸c qu¶ r¬i rông. C¸c c¨n cø cña ®é chÝn th−êng lμ: 3
 4. - Hμm l−îng n−íc qu¶, tÝnh theo phÇn tr¨m khèi l−îng (hμm l−îng n−íc qu¶ cã thÓ thay ®æi ®«i chót do kÕt qu¶ cña c¸c ®iÒu kiÖn vμ thêi h¹n b¶o qu¶n); - Mïi vÞ; - §é axit hay tØ sè: Hμm l−îng c¸c chÊt kh« hoμ tan §é axÝt tÝnh theo axÝt xitric khan C¸c gi¸ trÞ ®−îc chÊp nhËn ë hai c¨n cø cuèi tuú thuéc vμo c¸c "thø" xem xÐt vμ vμo c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i. Cho nªn chóng chØ ®−îc xem xÐt ®Õn trong quan hÖ víi "thø" vμ vïng s¶n xuÊt cô thÓ. Ph¶i tham kh¶o c¸c tμi liÖu chuyªn m«n ®−îc ban hμnh vÒ ®Ò tμi nμy cho c¸c vïng s¶n xuÊt kh¸c nhau. 1.3. §Æc tr−ng cho chÊt l−îng b¶o qu¶n. 1.3.1. §iÒu kiÖn cña qu¶ lóc thu ho¹ch. Qu¶ ®Þnh b¶o qu¶n ph¶i s¹ch, ch¾c vμ kh«ng bÇm dËp (h− háng do mãng tay ng−êi h¸i, c¸c lç ch©m do c«n trïng, c¸c vÕt th©m ); kh«ng cã dÊu hiÖu vÒ rèi lo¹n nÊm mèc hay sinh lý. Cuèng qu¶ cßn gi÷ ®−îc ®μi hoa, trõ ë c¸c vïng Èm qu¶ cã thÓ bÞ rông cuèng. Kh«ng nªn dÊm b»ng etylen ®èi víi qu¶n ®Þnh b¶o qu¶n dμi h¹n. ViÖc xö lý nμy thóc ®Èy sù ph¸t triÓn sinh lý cña qu¶ vμ gi¶m thêi gian b¶o qu¶n, nÕu ®· rÊm th× ph¶i l−u ý kh¸ch hμng tiªu thô. Qu¶ rÊm b»ng etylen cã thÓ ®−îc ®ãng gãi kh«ng cã cuèng. 1.3.2. Xö lý qu¶. 1.3.2.1. Sau khi chän lÇn thø nhÊt c¸c lo¹i l¸, cμnh, c¸c qu¶ bÞ háng (nh− c¸c qu¶ bÞ thèi hay bÞ nhiÔm nÆng phytophthora), qu¶ ®−îc phun röa (gi¶m nguy c¬ nhiÔm bÖnh) hay ®−îc nhóng vμo trong c¸c bån n−íc. Sau cã ®−îc tr¸ng s¹ch, cä vμ xö lý nÊm mèc. C¸ch xö lý nμy ph¶i ®−îc ¸p dông cμng nhanh cμng tèt sau khi thu ho¹ch. §èi víi qu¶ h¸i ë ®é tr−¬ng cao, viÖc xö lý ph¶i chËm l¹i 24 giê sau khi h¸i. Chanh vμ chanh cèm kh«ng ph¶i lóc nμo còng ®−îc röa. ViÖc xö lý nÊm mèc ®−îc thùc hiÖn víi mét dung dÞch hay mét huyÒn phï cã chÊt diÖt nÊm mèc, vμ trong tr−êng hîp bÞ nhiÔm phytophthora cã thÓ bao gåm viÖc xö lý nhiÖt b»ng c¸ch ng©m qu¶ vμo dung dÞch xö lý hay n−íc tõ 3 ®Õn 5 phót ë nhiÖt ®é thay ®æi tõ 450C ®Õn 480C. C¸ch xö lý nμy cã hiÖu qu¶ ngay sau khi cã m−a vμ sù nhiÔm khuÈn b¾t ®Çu s¶y ra trong v−ên cam. Xö lý diÖt nÊm ph¶i phï hîp víi c¸c thÓ lÖ ¸p dông cho mçi quèc gia cã liªn quan. Kh«ng ®−îc ®Ó l¹i c¸c dÊu vÕt cã thÓ thÊy ®−îc trªn qu¶. 4
 5. Th«ng th−êng, tiÕp theo viÖc xö lý diÖt nÊm lμ röa, nh»m ®¶m b¶o d− l−îng thuèc diÖt nÊm kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Ph¬i ra kh«ng khÝ mét thêi gian tr−íc khi röa vμ xö lý diÖt nÊm lμm cho vá Ýt cøng vμ Ýt bÞ th©m, ®iÒu cã thÓ xÈy ra trong khi vËn chuyÓn sau ®ã (do vÕt th©m cã thÓ dÉn ®Õn thèi nªn tr×nh tù nμy chØ ®−îc tu©n thñ ®èi víi qu¶ s¶n xuÊt tõ vïng cã khÝ hËu kh«); theo quy ®Þnh chung thêi gian nμy kh«ng v−ît qu¸ 24 giê. 1.3.2.2. Sau khi xö lý, qu¶ cã thÓ ®−îc bäc s¸p nh»m thay thÕ mμng bäc tù nhiªn cña qu¶ ®· bÞ huû ho¹i mét phÇn hay hoμn toμn do röa. VÝ dô nh− c¸c nhò t−¬ng cña c©y cã s¸p, s¸p ong, s¸p chÊt hay s¸p paraphin vμ s¸p dÉn xuÊt tõ polyetylen còng cã thÓ sö dông vμo môc ®Ých nμy. Mét chÊt diÖt nÊm ®· ®−îc chÊp nhËn cã thÓ ®−îc trén vμo trong s¸p (vÝ dô octophehylphenol, bensimidazol). L−îng s¸p cã thÓ ®−îc t¨ng dÇn nÕu dù kiÕn b¶o qu¶n dμi h¹n (nªn dïng hμm l−îng ®Õn 140mg trªn mçi kil«gam qu¶ - l−îng cho phÐp tèi ®a). Sau khi xö lý th−êng lùa chän lÇn thø hai vμ kÕ tiÕp ®ã lμ ph©n lo¹i theo kÝch th−íc. C¸c c«ng ®o¹n nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn cÈn thËn ®Ó tr¸nh bÇm dËp vá qu¶. 1.3.2.3. Nªn cã th«ng tin vÒ c¸ch xö lý bÒ mÆt cho ng−êi s¾p mua. 1.4. §−a vμo kho. Qu¶ ph¶i ®−îc xÕp kho ngay sau khi xö lý xong. Qu¶ cã thÓ b¶o qu¶n cã hoÆc kh«ng cã giÊy mÞn bäc ngoμi, giÊy cã thÓ ®−îc tÈm víi diphenyl. ViÖc bäc giÊy ng¨n ngõa qu¶ bÞ háng g©y « nhiÔm ®Õn c¸c qu¶ l©n cËn vμ gi¶m bít sù tæn thÊt khèi l−îng cña qu¶ trong khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n. C¸c lo¹i giÊy cã tÈm thuãc trõ nÊm cã thÓ ®−îc thay thÕ b»ng c¸c chÊt xèp cã tÈm thuèc trõ nÊm ®Æt gi÷a c¸c líp qu¶. Qu¶ ®−îc ®Æt (thμnh hoÆc kh«ng thμnh líp) trong c¸c thïng gç, thïng chÊt dÎo hay c¸c thïng chøa cã khung kim lo¹i lín hay trong c¸c thïng c¸c t«ng cã líp gîn sãng. Qu¶ cã thÓ ®−îc nÐn nhÑ víi nhau nh»m tr¸nh xª dÞch (sau khi ®−îc xÕp vμo thïng) trong lóc vËn chuyÓn, nh−ng kh«ng ®−îc chÌn qu¸ chÆt cã thÓ g©y bÇm dËp. N¾p thïng ®Ì nhÑ lªn qu¶ nh−ng kh«ng lμm háng qu¶. C¸c thïng ph¶i ®−îc bèc xÕp cÈn thËn. 5
 6. 2. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n (*) 2.1. B¶o qu¶n kh«ng lμm l¹nh. C¸c qu¶ t−¬i cã chÊt l−îng tèt cã thÓ b¶o qu¶n ngay sau khi thu h¸i ë n¬i s¶n xuÊt trong c¸c kho lín th«ng h¬i tèt ë nhiÖt ®é thay ®æi tõ 10 ®Õn 180C. 2.2. B¶o qu¶n l¹nh. B¶o qu¶n l¹nh cã thÓ cã hoÆc kh«ng lμm m¸t tr−íc. 2.2.1. Lμm m¸t tr−íc. Nªn lμm m¸t tr−íc khi qu¶ ®−îc gi÷ dμi h¹n vμ nhiÖt ®é cuèi cïng ph¶i ®¹t ®−îc trong vßng tèt ®a tõ 3 ®Õn 4 ngμy. C¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ph¶i ®−îc ¸p dông: - NhiÖt ®é lμm m¸t tr−íc lμ nhiÖt ®é b¶o qu¶n; - Tû sè l−u th«ng kh«ng khÝ tõ 100 ®Õn 200; - §é Èm t−¬ng ®èi: gi÷ cμng cao cμng tèt (kho¶ng 90%). 2.2.2. B¶o qu¶n l¹nh ng¾n h¹n, trung h¹n vμ dμi h¹n. 2.2.2.1 NhiÖt ®é. NhiÖt ®é b¶o qu¶n trong nhiÒu yÕu tè kh¸c tuú thuéc vμo loμi vμ "thø" cña qu¶, vïng s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn sinh lý, ®é chÝn vμ thêi gian b¶o qu¶n. NhiÖt ®é tuú thuéc theo "thø" vμ vïng s¶n xuÊt ®−îc nªu trong b¶ng. Mét sè loμi cã nhiÖt ®é giíi h¹n cho b¶o qu¶n dμi h¹n mμ d−íi nhiÖt ®é ®ã th× xÈy ra h− háng. Tuy nhiªn, nÕu chØ ®Þnh b¶o qu¶n nh¾n h¹n, nhiÖt ®é giíi h¹n hay ngay c¶ d−íi nhiÖt ®é nμy mét Ýt cã thÓ ®−îc ¸p dông ®Ó gi¶m nguy c¬ h− háng do nÊm. VÝ dô, b−ëi cã thÓ gi÷ tõ 9 ®Õn 100C trong 4 ®Õn 6 tuÇn hay tõ 50C ®Õn 60C trong 4 ®Õn 6 tuÇn cho b−ëi cuèi mïa. Chó thÝch . ®èi víi c¸c thø t−¬ng ®èi kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña l¹nh cã thÓ xö lý tõ 10 ®Õn 12 ngμy ë 00C ®Ó giÕt ruåi ®ôc qu¶ trong c¸c qu¶ ®· bÞ nhiÔm. 2.2.2.2. §é Èm t−¬ng ®èi. §é Èm t−¬ng ®èi ph¶i ®−îc duy tr× gi÷a 85 vμ 90% trong suèt thêi kú b¶o qu¶n. 2.2.2.3. L−u th«ng kh«ng khÝ. Tû sè l−u th«ng kh«ng khÝ nªn gi÷ tõ 25 ®Õn 50 trong suèt thêi kú b¶o qu¶n. 2.2.2.4. Thay kh«ng khÝ míi. 6
 7. ViÖc thay kh«ng khÝ míi ph¶i liªn tôc víi tèc ®é mét hay hai lÇn mçi giê tuú theo nhiÖt ®é b¶o qu¶n, nh»m ng¨n ngõa sù tÝch tô cacbon dioxit (kho¶ng tõ 0,2 ®Õn 1%). 2.3. Thêi gian b¶o qu¶n. §iÒu nμy thuú thuéc vμo nhiÒu yÕu tè ch¼ng h¹n nh− "thø", ®iÒu kiÖn sinh th¸i vμ vÖ sinh thùc vËt, ngμy thu ho¹ch, h− háng do thu ho¹ch hay vËn chuyÓn, vÒ c¸ch xö lý lóc thu ho¹ch, vÒ sù cÈn thËn trong lóc vËn chuyÓn vμ vÒ nhiÖt ®é b¶o qu¶n. VÝ dô vÒ thêi gian b¶o qu¶n cho ë b¶ng nhiÖt ®é ®Ò nghÞ, nh÷ng nhiÖt ®é nμy biÕn ®æi nhiÒu. 7
 8. B¶ng nhiÖt ®é ®Ò nghÞ B¶o qu¶n l¹nh C©y N−íc Ng¾n h¹n Trung h¹n Dμi h¹n trång s¶n xuÊt NhiÖt ®é 0C TuÇn NhiÖt ®é 0C TuÇn dù NhiÖt ®é C0 TuÇn dù kiÕn dù kiÕn kiÕn 1 2 3 4 5 6 7 8 Cam Camargo Braxin +2 12 CH Nam Phi +4 10 Valencia CH Nam Phi + 4,5 10 ®Õn 14 Late óc + 2,5 ®Õn + 7 10 ®Õn 14 Mü (California) + 2 ®Õn + 7 6 ®Õn 8 T©y Ban Nha + 10 ®Õn + 2 4 + 8 ®Õn 10 8 +2 14 ®Õn 16 Mü (Florida) - 1 ®Õn + 1 8 ®Õn 12 Ixrael + 2 ®Õn + 10 6 + 2 ®Õn + 4 6 ®Õn 10 +2 10 ®Õn 14 Marèc + 4 ®Õn + 6 4 + 2 ®Õn + 4 + 2 ®Õn + 3 8 Mü (Texas) 0 T©y Ên +7 Mossambi Ên §é + 15 ®Õn + 3 + 1 ®Õn + 2 12 ®Õn 16 18 6* *. Qu¶ ®−îc phñ s¸p 8
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nave T©y Ban Nha + 10 ®Õn + 2 +6 ®Õn +10 6 +2 ®Õn+3 10 ®Õn 12 12 Marèc +6 4 +4 6 +3 8 Castellana T©y Ban Nha +10 ®Õn +12 2 +6 ®Õn +10 6 +2 16 Shamouti Ixraen, Lib¨ng +4 ®Õn +15 4 +4 ®Õn +8 4 ®Õn 6 +4 ®Õn +5 6 ®Õn 8 Verna T©y Ban Nha +10 ®Õn +12 4 +6 ®Õn +10 8 +2 14 ®Õn 16 Washington óc §Çu mïa: Navel +4,5 ®Õn +5,5 Cuèi mïa: +4,5 ®Õn +7 Mü (California) +2 ®Õn +7 5 ®Õn 8 T©y Ên +7 CH Nam Phi +4,5 4 ®Õn 8 Quýt óc +7 Ên §é +15 ®Õn +18 2 +5 ®Õn +7 3 ®Õn 6 *** 8 ®Õn 10* Ixraen +17 2 +5 ®Õn +8 4 (*) Qu¶ ®−îc phñ s¸p Clementines Marèc +8 2 +6 3 +4 ®Õn +5 4 T©y Ban Nha +4 ®Õn +5 4 ®Õn 6 Clemnules T©y Ban Nha +4 ®Õn +5 4 ®Õn 6 9
 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 Satsuma T©y Ban Nha +10 ®Õn +12 1 ®Õn 2 +6 ®Õn +8 3 +4 8 Chanh Chanh lôc CH Nam Phi +11 12 ®Õn 16 Ixraen +10 ®Õn +17 6 +13 ®Õn +14 6 ®Õn 12 +12 ®Õn +16 13 ®Õn 14 T©n T©y Lan 14 Mü (California) +12 ®Õn +13 3 +12 ®Õn +13 13 ®Õn 20 +0 ®Õn +5 3 ®Õn 6 Chanh mμu Ixraen +8 ®Õn +17 4 +10 ®Õn +14 4 ®Õn 6 +13 ®Õn +14 6 ®Õn 8 T©n T©y Lan 10 ®Õn 14 B−ëi óc +9 ®Õn 10,5 Ixraen +8 ®Õn +15 4 +8 ®Õn +12 4 ®Õn 6 +10 ®Õn +12 6 ®Õn 12 +8 ®Õn +10 10 Ên §é +7 ®Õn +9 12 Mü +10 ®Õn +15 4 ®Õn 2 CH Nam Phi +11 12 ®Õn 14 Chanh cèm Mü (Florida) +4 ®Õn +10 3 ®Õn 8 +10 3 ®Õn 4 Vμng Ên §é +15 ®Õn +18 5 ngμy +11 ®Õn +13 7 2* Lôc Ên §é +15 ®Õn +18 5 ngμy 2* +11 ®Õn +13 8 *. Qu¶ ®−îc phñ s¸p 10
 11. phô lôc 1 danh môc c¸c nhãm c©y trång vμ c¸c tªn ®ång nghÜa cña chóng 1. Cam. 1.1. Nhãm phô "Navels" 1.1.1. Wasshington Navel: Washington, Bahia Navel. 1.1.2. Thomson Navel: Thomson Navel, Thomson. Thomson's Navel, Navel Nice. 1.1.3. Leng Navel. 1.2. Nhãm phô "Fine-Slonds" (lo¹i Ýt h¹t). 1.2.1. Shamcuti. 1.2.2. Cadenera: Cadena Fina, Cadena Sin Hueso, dla Cadena, Castellana, Cornice de la Cadena Fina,FrÐcoce de Valence, PrÐcoce des Canaries, Rharb Espaghe sans pespins, Calence sans PÐpine, de Valence. 1.2.3. Maltaise blonde: Petite Jaffa. 1.2.4. Hamlin. 1.2.5. Vernia, Verna. 1.2.6. Valencia muén. 1.2.7. Salustiana. 1.2.8. Rossambi/Sathgadi. 1.3. Nhãm phô "Common-Blonds" (cã h¹t). 1.3.1. Marrs Early. 1.3.2. Parson Brown. 1.3.3. Pineapple. 1.4. Nhãm phô "Semi-bloods". 1.4.1. Maltaise sanguine: Maltaise demi-sanguine. Portugaise, Portugaise sanguine, Portugaise demi-sanguine. 1.4.2. Grosse sanguine hay Double fine amÐliorÐe: 11
 12. Sanguine ovale double fine, Wasshington sanguine. 1.4.3. Double fine: Ovale de sangre, Rojo oval, Ampollar, Sanguine ovale double fine, Double fine, Sanguine double fine. 1.4.4. Sanguinelli 1.5. Nhãm phô "Bloods"; 1.5.1. Mcro. 1.5.2. Tarocco. 1.5.3. Ruby Bloods. 2. Quýt. 2.1. Nhãm phô cña True Mandarins. 2.1.1. NHãm Mandarin: Mandarined Alg¸nie, Mandarine de Blidah, Mandarine de Boufarik, Mandarine de Bougie, Mandarine de Nice, Mandarine de Valence Mandarine d'Australia, Mandarine Dupre, Mandarine de Paterna, Mandarine Avana, Mandarine Dai-Dai, Mandarine Ba-Hamei, Mandarine Beladi, Mandarine Beledi, Mandarine Effendi, mandarine Youssef, Effendi, Mandarine Willow-Leaf, Mandarine Willow Leaved. 2.1.2. Onecc. 2.2. Nhãm phô cña "King vμ Tangorz" 2.2.1. King of Siam: Mandarin King of Siam. 2.2.2. Temple: Mandarin Temple. 2.2.3. Moruatr. 2.2.4. Ellendale Tangor. 2.3. Nhãm phô cña "Satsumas": Unshiu. 2.3.1. Satsuma Wase. 2.3.2. Satsuma Owari. 2.4. Nhãm phô kh¸c cña Mandarins. 2.4.1. Olementine, Clemenules, Monreal. 2.4.2. Wilking: Mandarin Wilking. 2.4.3. Dancy: Dancy Tangerine. 2.4.4. Robinson: Robinson Tangerine. 12
 13. 2.4.5. Santra. 2.4.6. Som Keaw-arn. 3. Chanh. 3.1. Nhãm phô "Eureka". 3.1.1. Eureke. 3.1.2. Villa Franca. 3.2. Nhãm phô "Vernia". 3.2.1. Vernia Berna. 3.3. Nhãm phô "Everbearing". 3.3.1. Bèn mïa. 3.3.2. P.S.P: P.S.P kh«ng h¹t. 3.4. Nhãm phô "Probable Hybrids" 3.4. Meyer. 3.5. Nhãm phô "Lisbon". 3.5.1. Lisbonna. 3.5.2. Sicilian, Bearss. 4. B−ëi. 4.1. Nhãm phô "Blond Grapefruit". 4.1.1. Marah Seedless (kh«ng h¹t). 4.1.2. Duncan (cã h¹t). 4.1.3. Maccarty (cã h¹t). 4.2. Nhãm phô "B−ëi hång vμ ®á"/ 4.2.1. Fester (cã h¹t). 4.2.2. Thomson 4.2.3. Pink Marsh (kh«ng h¹t) 4.2.4. Ruby Red 4.2.5. Burgundy 4.3. Nhãm phô cña "Tangelos". 13
 14. 4.3.1. San jacinto. 4.3.2. Sampson. 4.3.3. Minneola. 4.3.4. Orlando. 4.3.5. Seminole. 4.3.6. Wakiwa. 4.3.7. Nova. 5. Chanh cèm thùc sù. 5.1. Chan cèm West Indies Lime (Keylime): Lime mexicaine, "Mexican lemon", Citron Gallet, Kaghzi Nibbu. 6. Chanh cèm tr¸i to. 6.1. Persian (Tahiti): Bearss. 14
 15. phô lôc 2 danh môc c¸c nhãm c©y trång th−¬ng m¹i chÝnh vμ n−íc s¶n xuÊt Nhãm c©y trång (chÝnh) N−íc s¶n xuÊt (1) (2) 1.1. Nhãm phô "Navels" Mossambi Ên ®é. Navel Ch Nam phi, Angeri, óc, Braxin, T©y Ban Nha, Hy l¹p, Ixaraen, Ma rèc, Mü. Navalate T©y Ban Nha. Navelina T©y Ban Nha. 1.2. Nhãm phô "Fine Blonds" (lo¹i Ýt h¹t) Hamlin vμ c¸c blond kh¸c Angeri, Braxin, Hy l¹p, Marèc, Mü. Ovale Italia. Peira Braxin. Salustiana T©y Ban Nha, Ma rèc. Shamouti SÝp, Ixraen, Thæ NhÜ Kú, CH Nam phi Tomango CH Nam phi. Valencia late CH Nam phi, Angeri, óc, Braxin, SÝp, T©y Ban Nha, Hy l¹p, Ixraen, Marèc, Tuynidi, Thæ NhÜ Kú, Mü. Vernia T©y Ban Nha, Marèc. 1.3. Nhãm phô "Common-Blonds" (cã h¹t). Various T©y Ban Nha, Italia, Hy l¹p. Parson Brown CH Nam phi, Mü (Florida, Texas). 1.4. Nhãm phô "Semi-Bloods" Maltese Angeri, Tuynidi. Sanguinello T©y Ban Nha, Italia, Marèc. Washington bloods Angieri, Marèc, Tuynidi. (Improved double fine) 1.5. Bãm phô "Bloods" More Italia Tubi Mü Common bloods Angieri, T©y Ban Nha, Hy l¹p, Italia, Marèc. Tarocco Italia Washington blood 15
 16. II. Quýt Santra Ên ®é Satsuma T©y Ban Nha, NhËt b¶n, Thæ NhÜ Kú, Ixraen. Clementine Angieri, T©y Ban Nha, Marèc, Tuynidi, Ixraen. Monreal Angieri, T©y Ban Nha, Marèc, Tuynidi, Ixraen. Wilking Marèc, Ixraen. Som Keaw-arn Th¸i lan. True Mandarins Angieri, T©y Ban Nha, Hy L¹p, Italia, Ixraen, NhËt b¶n, Tuynidi, Thæ NhÜ Kú, Mü. III. Chanh Eureka óc, CH Nam phi, Ixraen, Marèc, Mü. Vernia T©y Ban Nha Interdonato Hy l¹p, Italia, Thæ NhÜ Kú. Monachello Hy l¹p, Italia, Thæ NhÜ Kú. Liston T©y Ban Nha, Ixraen, Mü. IV. B−ëi vμ gièng lai Marsh (kh«ng h¹t) CH Nam phi, SÝp, Ixraen, Marèc, Mü. Pink Marsh Mü Various tangelos CH Nam Phi, T©y Ên, Mü. V. Chanh cèm Kaghzo Nibbu Ên §é West Indian T©y Ên Mexican Mªhic«, CËn §«ng, Th¸i Lan, Mü. Sweet Lime CËn §«ng Tahiti (Persian) Mü (California, Texas). Chó thÝch: Danh s¸ch kh«ng h¹n chÕ. 16
 17. Phô lôc 3 H− háng trong b¶o qu¶n Cã nhiÒu nguån g©y h− háng cho cam quýt trong b¶o qu¶n. C¸c h− háng th−êng gÆp ph¶i ®−îc liÖt kª sau ®©y: I. §«ng l¹nh Do ®Ó ë nhiÖt ®é qu¸ thÊp, mét sè cam quýt cã vÞ ®¾ng. II. MÊt mïi vÞ B¶o qu¶n l©u qu¸ cã thÓ lμm thÊt tho¸t mét phÇn mïi vÞ (th¬m) cña qu¶. III. Thay ®æi sinh lý do nhiÖt ®é b¶o qu¶n qu¸ thÊp §Ó qu¸ l©u ë nhiÖt ®é qu¸ thÊp dÉn ®Õn kÕt qu¶: 1) XuÊt hiÖn c¸c vÕt n©u trªn th©n vá, h− háng nμy ®−îc biÕt lμ th©m vá vμ cã thÓ do hai yÕu tè: nhiÖt ®é qu¸ thÊp vμ kh«ng khÝ kh«ng ®ñ. 2) XuÊt hiÖn c¸c lç ch©n kim trªn vá. IV. Vì tÕ b¶o tinh dÇu Nh÷ng vÕt n©u do c¸c tÕ bμo tiÕt tinh dÇu bÞ vì. Sù vì nμy cã thÓ do vËn chuyÓn m¹nh c¸c qu¶ bÞ tr−¬ng vμ ®Æc biÖt lμ ®èi víi c¸c qu¶ ®Çu mïa. V. C¸c bÖnh do nÊm C¸c bÖnh do nÊm chñ yÕu g©y ra do c¸c nÊm x©m nhËp vμo qu¶ qua c¸c vÕt th−¬ng ngÉu nhiªn (do nh÷ng vÕt th−¬ng g©y ra do mãng tay ng−êi thî h¸i, trong khi vËn chuyÓn bèc v¸c hay nhiÔm qua cuèng bÞ c¾t) chóng g©y ra thèi, ph¸t triÓn trong b¶o qu¶n. C¸c bÖnh quan träng nhÊt lμ: - Mèc lôc do nÊm Penicillium digitatum g©y nªn; - Mèc xanh do nÊm Penicillium italicum g©y nªn; - Thèi ®Çu cuèng do nÊm phomopsis Citri (Diaporthecitric) vμ Diplodia natalansis g©y nªn). - BÖnh than do nÊm Colletotrichum glcesporioides g©y nªn; 17
 18. - Thèi n©u do nÊm Phytophthora citrophthora vμ Tricho-derma Vilade g©y nªn; - Thèi ®en do nÊm Alternaria citri vμ c¸c lo¹i Alter-napias kh¸c g©y nªn. - Thèi chua do nÊm Geotrichum candidum = Oospora Citri aurantii g©y nªn. Cã thÓ ng¨n ngõa thèi do nÊm g©y nªn b»ng c¸ch thu h¸i cÈn thËn, xö lÝ trõ n¸m (miÓn lμ kh«ng bÞ cÊm hay h¹n chÕ do c¸c thÓ lÖ hiÖn hμnh trong tõng n−íc) ®−îc thùc hiÖn cμng nhanh cμng tèt sau khi thu h¸i, bèc v¸c cÈn thËn, s¸t trïng ë c¸c mμ ®ãng gãi vμ c¸c phßng b¶o qu¶n, lμm m¸t nhanh vμ b¶o qu¶n vμ b»ng c¸ch lùa chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n cμng thÊp cμng tèt mμ kh«ng lμm h− háng v× qu¸ l¹nh. VI. C¸c bÖnh do vi khuÈn H− háng cã thÓ do Pseudomonas gyringae g©y nªn vμ c¸c bÖnh sinh lý kh¸c. 18
Đồng bộ tài khoản