TCVN 5040 1990

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
133
lượt xem
49
download

TCVN 5040 1990

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5040 1990,Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-kí hiệu hình vẽ dung trên sơ đồ phòng cháy-yêu cầu kĩ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5040 1990

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 ThiÕt bÞ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y - KÝ hiÖu h×nh vÏ dïng trªn s¬ ®å phßng ch¸y - Yªu cÇu kÜ thuËt Fire prevention and protection equipments - Graphical symbols used for protection schemes - Specifications Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng kÝ hiÖu dïng trªn s¬ ®å phßng ch¸y trong c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ kiÕn tróc, x©y dùng, kÜ thuËt vμ trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan nh»m quy ®Þnh c¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y, chèng ch¸y vμ nh÷ng ph−¬ng tiÖn tho¸t n¹n trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, x©y dùng, phôc håi hay cÊp giÊy chøng nhËn cho nh÷ng vô háa ho¹n. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng h×nh d¸ng h×nh häc cña nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n sao cho ph©n biÖt ®−îc tõng lo¹i thiÕt bÞ phßng ch¸y vμ chèng ch¸y, ®ång thêi còng quy ®Þnh nh÷ng kÝ hiÖu bæ sung kÌm theo nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n vμ ý nghÜa cña tõng kÝ hiÖu. Khi cÇn thiÕt cã thÓ quy ®Þnh thªm nh÷ng h×nh vÏ, sè hay ch÷ viÕt t¾t kÌm theo c¸c kÝ hiÖu. Nh÷ng kÝ hiÖu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn ¸p dông cho nh÷ng ®èi t−îng sau : - B×nh dËp ch¸y x¸ch tay; - HÖ thèng dËp ch¸y cè ®Þnh; - Vßi dËp ch¸y; - ThiÕt bÞ dËp ch¸y hçn hîp; - ThiÕt bÞ kiÓm tra vμ chØ dÉn; - ThiÕt bÞ b¸o ®éng ban ®Çu ; - ThiÕt bÞ b¸o ch¸y; - ThiÕt bÞ thæi khÝ dËp ch¸y; - Vïng cã nguy c¬ ch¸y vμ næ; - Lèi tho¸t n¹n. Tiªu chuÈn nμy hoμn toμn phï hîp víi ISO 6790 : 1986 Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 Page 4
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 (1) Sè l−îng nh¸nh x¸c ®Þnh theo sè l−îng häng n−íc ra, vÝ dô: Trô n−íc cã 3 häng ra cßn trô n−íc ngÇm cã 1. Page 5
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 4. Phèi hîp c¸c kÝ hiÖu Chó thÝch: ViÖc phèi hîp sö dông nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n vμ nh÷ng kÝ hiÖu bæ sung cã thÓ rÊt ®a d¹ng, tïy thuéc vμo môc ®Ých ¸p dông nh÷ng kÝ hiÖu Page 6
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5040 : 1990 ®ã. Page 7
Đồng bộ tài khoản