TCVN 5067 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
366
lượt xem
107
download

TCVN 5067 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5067 1995, Tiêu chuẩn này trình bày phương pháp xác định hàm lượng từng lần (30 bình ngày đêm (24h) của bụi trong không khí bên ngoài phạm vi các xí nghiệp, công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5067 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5067 : 1995 ChÊt l|îng kh«ng khÝ – Ph|¬ng ph¸p khèi luîng x¸c ®Þnh hàm l|îng bôi Air quality - Weighing method for determination of dust content 1. Ph¹m vi ¸p ®ông Tiªu chuÈn nµy tr×nh bµy ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng tõng lÇn (30 b×nh ngµy ®ªm (24h) cña bôi trong kh«ng khÝ bªn ngoµi ph¹m vi c¸c xÝ nghiÖp, c«ng nghiÖp víi kÝch th|íc h¹t tõ l ®Õn l00Pm. 2. Nguyªn lÝ cña ph|¬ng ph¸p Ph|¬ng ph¸p nµy dùa trªn viÖc c©n l|îng bôi thu ®|îc trªn c¸i läc, sau khi läc mét thÓ tÝch kh«ng khÝ x¸c ®Þnh. KÕt qu¶ hµm l|îng bôi trong kh«ng khÝ ®|îc biÓu thÞ b»ng mg/m3. 3. Dông cô lÊy mÉu. 3.1. §Çu lÊy mÉu L|u l|îng kÕ hoÆc ®ång hå ®o l|u l|îng cã sai sè kh«ng lín h¬n r 5%; M¸y hót kh«ng khÝ; §ång hå bÊm gi©y; Panh g¾p b»ng kim lo¹i kh«ng rØ, ®Çu b»ng nhùa hoÆc bÞt nhùa kh«ng cã r¨ng hoÆc mÊu 3.2. C¸i läc bôi C¸i läc bôi lµm b»ng vËt liÖu cã søc c¶n nhá, hiÖu suÊt läc cao DiÖn tÝch lµm viÖc cña c¸i läc ph¶i ®¶m b¶o sao cho l|u l|îng kh«ng khÝ ®i qua trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch kh«ng v|ît qu¸ l|u l|îng cho phÐp, ®|îc h·ng s¶n xuÊt quy ®Þnh cho tõng lo¹i vËt liÖu lµm c¸i läc; C¸i läc ®|îc ®ùng trong bao kÐp lµm b»ng giÊy can kÜ thuËt. Bao trong chøa c¸i läc ®|îc ®¸nh sè vµ sÊy c©n cïng c¸i läc, bao ngoµi ®Ó b¶o vÖ, cã cïng sè thø tù víi bao trong; 3.3. Dông cô xö lÝ mÉu: Tñ sÊy cã kh¶ n¨ng khèng chÕ nhiÖt ®é víi ®é chÝnh x¸c kh«ng v|ît qu¸ r 20C; C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c r 0,l mg; Èm kÕ ®o ®é Èm kh«ng khÝ; NhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ; Hép b¶o qu¶n mÉu. 4. LÊy mÉu 4.1. Yªu cÇu chung MÉu kh«ng khÝ ®|îc lÊy ë ®é cao l,5m c¸ch mÆt ®Êt .
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5067 : 1995 §iÓm lÊy mÉu ®|îc bè trÝ ë n¬i trèng, tho¸ng giã tõ mäi phÝa, ®¶m b¶o ®¹i diÖn khu vùc quan t©m; sè l|îng ®iÓm ®o, ph©n bè c¸c ®iÓm trong khu vùc ®o còng nh| ch|¬ng tr×nh ®o ®|îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng yªu cÇu cô thÓ; ThÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn lÊy cho mét mÉu ph¶i ®¶m b¶o sao cho l|îng bôi thu ®|îc trªn c¸i läc kh«ng nhá h¬n l0 mg; 4.2. ChuÈn bÞ lÊy mÉu Tr|íc khi lÊy mÉu c¸i läc ®|îc xö lÝ, c©n theo ®iÒu 4 cña tiªu chuÈn nµy; Dông cô lÊy mÉu ®|îc l¾p r¸p theo tr×nh tù: §Çu lÊy mÉu - l|u l|îng kÕ - m¸y hót; Dïng panh g¾p c¸i läc l¾p vµo ®Çu lÊy mÉu, hÖ thèng ®Êu lÊy mÉu - l|u l|îng kÕ ph¶i ®¶m b¶o kÝn; Ghi ®Þa ®iÓm, thêi gian lÊy mÉu, sè hiÖu c¸i läc vµo sæ riªng. 4.3. LÊy mÉu: BËt m¸y, ®ång thêi x¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu lÊy mÉu; Cø 3 phót ghi gi¸ trÞ l|u l|îng l lÇn - víi mÉu 30 phót; ' Cø l giê ghi gi¸ trÞ l|u l|îng l lÇn - víi mÉu 24 giê; Sau thêi gian lÊy mÉu cÇn thiÕt, t¾t m¸y Dïng panh g¾p c¸i läc vµo bao, ®Ó vµo hép b¶o qu¶n. 5. Xö lÝ mÉu 5.1. C¸i läc, trong bao kÐp ®|îc sÊy ë nhiÖt ®é 600C trong thêi gian 4 giê; 5.2. Sau khi sÊy, c¸c bao ®ùng c¸i läc ®|îc ®Æt trong m«i tr|êng c©n 24 giê tr|íc khi c©n 5.3. M«i tr|êng c©n lµ m«i tr|êng cã nhiÖt ®é 25 r 20C ®é Èm kh«ng khÝ 60 r 5%; 5.4. TiÕn hµnh c©n c¸i läc cïng víi bao trong. ViÖc c©n c¸i läc tr|íc vµ sau khi lÊy mÉu ph¶i ®|îc thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh| nhau, trªn cïng mét c©n ph©n tÝch bëi cïng mét kÜ thuËt viªn; 5.5. Ghi kÕt qu¶ c©n tr|íc vµ sau khi lÊy mÉu lªn bao ngo¶i cña c¸i läc (ml vµ m2); 5.6. Mçi lo¹i c¸i läc vµ mçi l« c¸i läc cÇn lÊy mét sè mÉu tr¾ng (c¸i läc ®èi chøng). 6. TÝnh to¸n kÕt qu¶ 6.1. X¸c ®Þnh thÓ tÝch kh«ng khÝ ®i qua c¸i läc ThÓ tÝch kh«ng khÝ ®i qua c¸i läc, lÝt, ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: N t V N ¦i 1 L i Trong ®ã: t - thêi gian lÊy mÉu, phót; N - sè lÇn ®äc gi¸ trÞ l|u l|îng L; Li - gi¸ trÞ l|u l|îng ë thêi ®iÓm i, lÝt/phót. ThÓ tÝch kh«ng khÝ (V0), lÝt, qua c¸i läc ®|îc quy vÒ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (P = l02 kPa, T = 298K) ®|îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5067 : 1995 298 V . P V0 273  t
  4. 10 2 Trong ®ã: V thÓ tÝch kh«ng khÝ ®i qua c¸i läc; P - ¸p suÊt trung b×nh cña kh«ng khÝ t¹i n¬i lÊy mÉu, kPa; t - nhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ trong thêi gian lÊy mÉu, 0C. X¸c ®Þnh hµm l|îng bôi trong kh«ng khÝ Hµm l|îng bôi mét lÇn (C30min) vµ hµm l|îng bôi trung b×nh mét ngµy ®ªm (C24h) mg/m3 cña kh«ng khÝ ®äc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: 1000 . m 2  m 1  b
  5. C 30 min C 24 h V0 Trong ®ã: ml - khèi l|îng ban ®Çu cña c¸i läc; m2 - khèi l|îng cña c¸i läc sau khi läc mÉu; b - gi¸ trÞ trung b×nh céng cña hiÖu khèi l|îng cña nh÷ng c¸i läc ®èi chøng ®|îc c©n cïng thêi ®iÓm víi c¸i läc lÊy mÉu, mg; Chó thÝch: 1) §Ó t¹o m«i tr|êng c©n cã ®é Èm thÊp, æn ®Þnh, nªn sö dông tñ c¸ch ly, kÝn, cã hai cöa nhá cã g¨ng tay cao su; 2) C©n ®|îc ®Æt trong tñ c¸ch li cïng víi víi vËt liÖu hót Èm (silicagen); 3) C¸i läc ®|îc ®¹t vµo tñ ®ãng kÝn;
Đồng bộ tài khoản