TCVN 5110-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
79
lượt xem
16
download

TCVN 5110-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Thịt.TCVN 5110-90. Chế biến gia cầm. Yêu cầu vệ sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5110-90

  1. CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM TI£U CHUÈN vIÖT NAm chÕ biÕn gia cÇm yªu cÇu vÖ sinh tcvn 5110 - 1990 (CAC/RCP 14 - 1976) Hµ NéI
Đồng bộ tài khoản