TCVN 5155-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
121
lượt xem
57
download

TCVN 5155-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Thịt.TCVN 5155-90. Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số Escherichia coli

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5155-90

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam tiªu chuÈn viÖt nam thÞt vμ s¶n phÈm cña thÞt Ph−¬ng ph¸p ph¸t hiÖn vμ ®Õm sè Escherichia Coli TCVN 5155-90 Hμ Néi
  2. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 C¬ quan biªn so¹n: Trung t©m kiÓm dÞch ®éng vËt xuÊt nhËp khÈu Hμ Néi C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh: Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp Thùc phÈm C¬ quan tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn-§o l−êng- ChÊt l−îng C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 736/Q§ ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1990 2
  3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 thÞt vμ s¶n phÈm cña thÞt Ph−¬ng ph¸p ph¸t hiÖn vμ ®Õm sè Eschepichia Coli Meat and meat producst Detection and KhuyÕn khÝch ¸p dông enumaration of Escherichia Coli Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p ph¸t hiÖn vμ ®Õm sè E.Coli trong 1g vμ trªn 100cm2 thÞt vμ s¶n phÈm cña thÞt dïng lμm thùc phÈm cho ng−êi vμ thøc ¨n cho gia sóc. 1. §Æc tÝnh chung. Vi khuÈn h×nh gËy, mËp, ng¾n, gran d−¬ng, kÝch th−íc 0,4-0,7 x 13 micr«mÐt, kh«ng cã nha bμo, kh«ng cã gi¸p m«. Vi khuÈn cã nh÷ng ®Æc tÝnh sinh ho¸ ®−îc quy ®Þnh kiÓm nghiÖm trong tiªu chuÈn nμy. 2. Nguyªn t¾c. C¨n cø vμo ®Æc tÝnh sinh ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh vi khuÈn. Pha lo·ng mÉu thö ë c¸c ®Ëm ®é kh¸c nhau ria cÊy lªn m«i tr−êng chän läc ®Ó ®Õm vμ tÝnh sè vi khuÈn. 3. LÊy mÉu: Theo TCVN 5153-90. 4. ThiÕt bÞ vμ dông cô: Theo TCVN 5153-90. 5. M«i tr−êng, thuèc thö: 5.1. Ph¶i dïng c¸c lo¹i ho¸ chÊt tinh khiÕt ph©n tÝch, nªn sö dông c¸c thμnh phÇn c¬ b¶n hoÆc ®· chÕ s½n, khi dïng ph¶i theo chØ dÉn cña n¬i s¶n xuÊt. M«i tr−êng thuèc thö ph¶i b¶o qu¶n ë n¬i tèi, nhiÖt ®é 40C kh«ng qu¸ 1 th¸ng. §Þnh kú kiÓm tra l¹i m«i tr−êng, thuèc thö b»ng gièng vi khuÈn tiªu chuÈn. 5.2. M«i tr−êng, thuèc thö (phô lôc A). 5.2.1. M«i tr−êng n−íc thÞt. 5.2.2. M«i tr−êng th¹ch deoxycholat. 5.2.3. M«i tr−êng th¹ch Macconkey. 3
  4. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 5.2.4. M«i tr−êng n−íc pepton (®Ó ph¶n øng Indoa). 5.2.5. M«i tr−êng n−íc pepton glucose (®Ó thö ph¶n øng ®á methyl vμ Voges-Proskauer). 5.2.6. M«i tr−êng th¹ch Simmon xitrat. 5.2.7. M«i tr−êng thö Indol (dung dÞch Kowacs). 5.2.8. Thuèc thö ®á methil (M.R.). 5.2.9. Thuèc thö Voges - Proskauer (dung dÞch Barritt). 6. C¸c tiÕn hμnh. 6.1 Yªu cÇu chung: C¸c dông cô, m«i tr−êng, thuèc thö v.v vμ thao t¸c ph¶i v« khuÈn. 6.2. ChuÈn bÞ mÉu thö: ThÞt l¹nh ®«ng ph¶i gi¶i ®«ng tù nhiªn ë nhiÖt ®é phßng cho ®Õn khi ®¹t 13-150C, ®å hép ph¶i cä röa s¹ch vá ngoμi, ñ 370C tõ 5-7 ngμy. 6.3. ChÕ huyÔn phï ban ®Çu. 6.3.1. §Ó ®Õm sè vi khuÈn trong 1 gam s¶n phÈm: C©n 100-225gam (kh«ng lÊy mì, lÊy c¶ chÊt láng nÕu cã), nghiÒn tr−íc trong cèi sø, nghiÒn nhuyÔn tiÕp trong m¸y xay thÞt tõ 2-3 phót víi vËn tèc 10.000 vßng/phót, võa nghiÒn võa bæ sung dÇn 9 phÇn m«i tr−êng n−íc thÞt (10-1). 6.3.2. §Ó ®Õm sè vi khuÈn trªn 100cm2 s¶n phÈm: Dïng nh÷ng miÕng giÊy thÊm v« khuÈn, cã kÝch th−íc 5 x 5 cm ®· ®−îc lμm −ít b»ng n−íc muèi ®¼ng tr−¬ng råi d¸n lªn bÒ mÆt s¶n phÈm ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau tõ 4-8 miÕng (100-200cm2). Sau 2 phót chuyÓn toμn bé sè giÊy thÊm vμo b×nh ®· ®ùng s½n 10-20ml m«i tr−êng n−íc thÞt vμ 10-15 viªn bi thuû tinh. L¾c cho tan giÊy tuú theo khèi l−îng mÉu thö cÇn sö dông mμ pha lo·ng thμnh 1:1 (1ml t−¬ng ®−¬ng víi 1m2). 6.4. §Õm sè vi khuÈn: Tõ huyÒn phï ban ®Çu (6.3.) tiÕp tôc pha lo·ng 10 lÇn (10-1, 10-2, 10-3) tuú møc nhiÔm khuÈn mμ quyÕt ®Þnh. Mçi ®Ëm ®é cÊy vμo 2 ®Üa m«i tr−êng th¹ch deoxycholt hoÆc Macconkey mét khèi l−îng b»ng nhau trong kho¶ng tõ 0,1 - 1ml (tuú møc nhiÔm khuÈn mμ quyÕt ®Þnh), dμn ®Òu trªn mÆt th¹ch hoÆc trén ®Òu trong th¹ch nãng láng ë 450C, ®Æt sÊp ®Üa m«i tr−êng, ñ 370C. §äc kÕt qu¶ 2 lÇn vμo 24 giê vμ 48 giê. KhuÈn l¹c E.Coli to, ®ôc, mÆt kh«, mÇu ®á. C¨c cø vμo h×nh d¹ng, mÇu s¾c mμ ®Õm; chon 5 khuÈn l¹c ®Ó gi¸m ®Þnh tiÕp tÝnh chÊt sinh ho¸ vμ x¸c ®Þnh tû lÖ (phô lôc B). 6.5. Thö c¸c ph¶n øng IMViC. 4
  5. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 6.5.1. Ph¶n øng Indol: Ph−¬ng ph¸p theo TCVN 5153 - 90 E.Coli cã ph¶n øng d−¬ng tÝnh, líp thuèc thö trªn mÆt m«i tr−êng cã mμu ®á. Chó thÝch: E.Coli kh«ng ®iÓn h×nh (atypic) cã ph¶n øng ©m tÝnh: mÇu vμng nh¹t. 6.5.2. Ph¶n øng ®á methyl (methyl red): CÊy vi khuÈn (6.4) vμo m«i tr−êng n−íc pepton glucos, ñ 370C tõ 2-4 ngμy, nhá 5 giät thuèc thö ®á methyl vμo , ®äc kÕt qu¶: E.Coli cã ph¶n øng d−¬ng tÝnh: mÇu ®á (©m tÝnh: mÇu vμng). 6.5.3. Ph¶n øng Voges - Proskauer: Ph−¬ng ph¸p theo TCVN 5153-90. E.Coli cã ph¶n øng ©m tÝnh, kh«ng mμu hoÆc vμng nh¹t (d−¬ng tÝnh: mÇu ®á). 6.5.4. Trªn m«i tr−êng th¹ch Simmon xitrat: Ria cÊy vi khuÈn (6.4) trªn mÆt th¹ch nghiªng, ñ 370C tõ 1-3 ngμy E.Coli kh«ng sinh tr−ëng (-). 7. TÝnh to¸n kÕt qu¶. 7.1. C¨n cø vμo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh tÝnh chÊt sinh ho¸. 7.2. C¨n cø vμo c«ng thøc d−íi ®©y ®Ó tÝnh sè E.Coli trong 1 gam hoÆc trªn 100cm2 s¶n phÈm. 1 1 Xgam = sè khuÈn l¹c ®Õm ®−îc x x khèi l−îng béi sè pha nu«i cÊy lo·ng mÉu thö 1 1 X100gam=100 x sè khuÈn l¹c ®Õm ®−îc x x khèi l−îng béi sè pha nu«i cÊy lo·ng mÉu thö 5
  6. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 Phô lôc A cña TCVN 5153-90 M«i tr−êng nu«i cÊy, thuèc thö. A1. M«i tr−êng n−íc thÞt: Theo phô lôc B TCVN 5153-90. A2. M«i tr−êng th¹ch deoxycholat: - Pepton 10g - Th¹ch 18-20g - Natri deoxycholat 1g - Natri clorua 5g - Kalihydro phophat (K2HPO4) 2g - Lactos 10g - S¾t xitrat 2g - §á trung tÝnh dung dÞch 0,1% trong cån (neutra - red) 33,3ml - N−íc cÊt 1.000ml A.3 M«i tr−êng th¹ch macconkey - Pepton 20g - Th¹ch 18-20g - Natri clorua 5g - Lactos 10g - Muèi mËt 5g - Dung dÞch cån ®á trung tÝnh 0,1% 5ml - N−íc cÊt 1.000ml Hoμ tan pepton, th¹ch trong n−íc ®un s«i, chØnh pH 7,5. LÇn l−ît hoμ tan c¸c thμnh phÇn cßn l¹i (trõ ®á trung tÝnh). Läc qua b«ng, chØnh l¹i pH 7,5. Cho dung dÞch ®á trung tÝnh vμo, l¾c m¹nh cho tan ®Òu. hÊp 1150C trong 20 phót, chia vμo c¸c ®Üa petri mçi ®Üa 15-20ml. A4. M«i tr−êng n−íc pepton: Theo phô lôc B TCVN 5153-90. A5. M«i tr−êng n−íc pepton-glucose: Theo phô lôc B TCVN 5153-90 A6. M«i tr−êng th¹ch Simmon-xitrat: 6
  7. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 - Ammonium dihydrophotphat (NH4H2PO4) 1g - Magiª - sulphat (MgSO4) 0,2g - Kalihydro photphat (K2HPO4) 1g - Natri xitrat (Na3C6H5O7.2H2O) 2,3g - Natri clorua (NaCl) 5g - Th¹ch 18-20g - N−íc cÊt 1.000ml - Xanh Br«m-thy-m«n, dung dÞch 0,5-1g trong cån (Bromthymol Blue) 10-20ml Theo thø tù lÇn l−ît hoμ tan c¸c muèi trong n−íc, cho th¹ch vμo vμ ®un s«i, chØnh pH 6,8 råi cho tiÕp dung dÞch xanh br«m-thy-m«n. L¾c ®Òu vμ läc qua b«ng. Chia ra c¸c èng nghiÖm 10 x 100mm, mçi èng tõ 3-5ml. HÊp 1210C trong 20 phót. §Ó èng n»m nghiªng cho m«i tr−êng ®«ng l¹i (m«i tr−êng cã mÇu xanh). A7. Thuèc thö Indol: Theo phô lôc B TCVN 5153-90. A8. Thuèc thö ®á methil (Methyl red): Hoμ tan 0,04g ®á methyl trong 60ml cån 950, sau cho thªm 40ml n−íc cÊt. A9. Thuèc thö ®á Voges-Proskauer: Theo phô lôc B TCVN 5153-90. 7
  8. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 Phô lôc B cña TCVN 5153-90 Kü thuËt ®Õm vμ tÝnh sè vi khuÈn (khuÈn l¹c). B1. §Õm sè b»ng m¾t th−êng hoÆc kÝnh lóp. Tèt nhÊt lμ ®Õm toμn bé sè vi khuÈn cã trªn ®Üa m«i tr−êng, nÕu sè vi khuÈn nhiÒu cã thÓ chia ®¸u ®Üa petri thμnh c¸c phÇn b»ng nhau: 2, 4, 8, 16 råi ®Õm sè vi khuÈn trong 1 phÇn, sau nh©n víi 2, 4, 8, 16 phÇn t−¬ng øng. B2. C¸c chän ®Üa m«i tr−êng ®Ó ®Õm. B2.1. Chän nh÷ng ®Üa khuÈn l¹c mäc riªng biÖt, sè l−îng tõ 30-300 vi khuÈn. B2.2. NÕu 2 ®Ëm ®é pha lo·ng kÕ tiÕp nhau cã cïng sè ®Õm tõ 30-300 th× lÊy sè ®Õm ®−îc ë tõng ®Üa nh©n víi béi sè pha lo·ng, so s¸nh tû lÖ gi÷a hai gi¸ trÞ, nÕu nhá h¬n 2 th× lÊy sè ®Õm b×nh qu©n cña c¶ 2 gi¸ trÞ. NÕu lín h¬n 2 th× lÊy sè cã gi¸ trÞ thÊp. B2.3. NÕu c¸c ®Ëm ®é pha lo·ng ®Òu cã sè ®Õm trªn 300 th× chän ®Üa m«i tr−êng cã bét sè phan lo·ng cao nhÊt. B2.4. NÕu c¸c ®Ëm ®é pha lo·ng ®Òu cã sè ®Õm Ýt h¬n 30 th× chän ®Üa m«i tr−êng cã béi sè pha lo·ng thÊp nhÊt. B2.5. C¸ch tÝnh l¹i sè l−îng vi khuÈn: C¨n cø vμo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh 5 khuÈn l¹c ®¹i diÖn cho mçi nhãm ®Ó tÝnh l¹i sè ®Õm (B2). NÕu c¶ 5 ®Òu d−¬ng tÝnh th× nhãm ®ã ®−îc tÝnh 100% d−¬ng tÝnh, nÕu cã 3 d−¬ng tÝnh th× chØ ®−îc tÝnh lμ 60% d−¬ng tÝnh. B4. C¸ch tÝnh sè vi khuÈn trong 1 gam vμ trªn 100cm2 mÉu thö theo c«ng thøc: 1 1 X1g=sè khuÈn l¹c ®Õm ®−îc X x khèi l−îng béi sè pha nu«i cÊy lo·ng mÉu thö 1 1 x Sè khuÈn x X100 cm2 =100X khèi l−îng béi sè pha l¹c ®Õm ®−îc nu«i cÊy lo·ng mÉu thö 4.1. Sè khuÈn l¹c ®Õm ®−îc lμ sè l−îng b×nh qu©n trªn 2 ®Üa m«i tr−êng cã cïng ®é ®Ëm pha lo·ng hoÆc ë 2 ®é pha lo·ng kÕ tiÕp nhau vμ ®· ®−îc x¸c minh l¹i (B3). 8
  9. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5155-90 B4.2. Tr−íc khi tÝnh cÇn lμm trßn sè ®Õm: D−íi 10 th× lμm trßn sè hμng chôc; d−íi 5 th× lÊy sè hμng chôc d−íi, trªn 5 th× lÊy trßn sè hμng chôc trªn, trªn 100 nÕu sè hμng ®¬n vÞ lμ 5 th× lÊy sè trßn chia ch½n cho 20, c¸c tr−êng hîp kh¸c th× lÊy sè trßn chia ch½n cho 10. B4.3. ThÝ dô vμ c¸ch tÝnh: B4.3.1. ThÝ dô: 1ml mÉu thö ë ®é ®Ëm pha lo·ng 10-2 ®−îc cÊy ®Òu trªn 2 ®Üa m«i tr−êng. §Üa 1 cã 65 khuÈn l¹c gåm 55 ®iÓn h×nh vμ 10 kh«ng ®iÓn h×nh. §Üa 2 cã 85 khuÈn l¹c gåm 82 ®iÓn h×nh vμ 3 kh«ng ®iÓn h×nh. B4.3.2. C¸ch tÝnh: - Tæng khuÈn l¹c ®Õm ®−îc trªn 2 ®Üa: 150 gåm 137 ®iÓn h×nh vμ 13 kh«ng ®iÓn h×nh. - Sau khi chän vμ gi¸m ®Þnh l¹i 5 khuÈn l¹c ë mçi nhãm th× thÊy (gi¶ thiÕt) c¶ 5 khuÈn l¹c ë nhãm ®iÓn h×nh ®Òu kh«ng d−¬ng tÝnh. ChiÕm tû lÖ 100% (5/5). Cã 3 trong nhãm kh«ng ®iÓn h×nh d−¬ng tÝnh chiÕm tû lÖ 60% (3/5). - C¨n cø vμo tû trªn, sè khuÈn l¹c ®−îc tÝnh l¹i nh− sau: §Üa1 + 2 = 137 + 13 x 60% = 137 + 7,8 = 137 + 8 (sè trßn) = 145 =140 (sè lμm trßn) 140 Sè b×nh qu©n = = 70 2 1 1 x1g = 70 x x 1 10 − 2 = 70 x 102 = 7 x 103 - NÕu tÝnh sè vi khuÈn trªn 100cm2 diÖn tÝch mÉu thö còng tÝnh nh− trªn råi nh©n víi 100. 9
Đồng bộ tài khoản