TCVN 5165-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
357
lượt xem
116
download

TCVN 5165-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Thịt.TCVN 5165-90. Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5165-90

  1. CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM TI£U CHUÈN vIÖT NAm s¶n phÈm thùc phÈm ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ tcvn 5165 - 1990 Hµ NéI
Đồng bộ tài khoản