TCVN 5168-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
94
lượt xem
27
download

TCVN 5168-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Thịt.TCVN 5168-90. Thịt tươi. Hướng dẫn chung về kỹ thuật chế biến và yêu cầu vệ sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5168-90

  1. CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM TI£U CHUÈN vIÖT NAm thÞt t−¬i h−íng dÉn chung vÒ kü thuËt chÕ biÕn vµ yªu cÇu vÖ sinh tcvn 5168 - 1990 (CAC/RCP 11 - 1976) Hµ NéI
Đồng bộ tài khoản