TCVN 5250-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
130
lượt xem
40
download

TCVN 5250-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 5250-90. Cà phê rang. Yêu cầu kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5250-90

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam Cμ phª rang yªu cÇu kü thuËt TCVN 5250 - 1990 Hμ Néi
  2. TCVN 5250 - 1990 C¬ quan biªn so¹n: Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp Cμ phª ViÖt nam Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh: Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 733/Q§ ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1990. 2
  3. TCVN 5250 - 1990 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm M Cμ phª rang TCVN 5250 - 1990 Yªu cÇu kü thuËt Roasted coffee. Specifications KhuyÕn khÝch ¸p dông 1. Yªu cÇu kü thuËt Yªu cÇu kü thuËt cña cμ phª rang ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng sau : Tªn chØ tiªu Møc chÊt l−îng (% khèi l−îng) H¹ng I H¹ng II 1. C¶m quan - Mμu s¾c H¹t ®ång ®Òu, kh«ng ch¸y, H¹t kh«ng ®−îc ®ång cho phÐp dÝnh Ýt vá lôa ¸nh ®Òu, cho phÐp dÝnh Ýt lôa b¹c mμu ¸nh b¹c - Mμu s¾c Mμu n©u c¸nh gi¸n ®Ëm Mμu n©u c¸nh gi¸n ®Ëm - Mïi Th¬m ®Æc tr−ng cña cμ phª Th¬m ®Æc tr−ng cña cμ rang, kh«ng cã mïi l¹ phª rang, kh«ng cã mïi l¹ - VÞ VÞ ®Ëm ®μ, thÓ chÊt phong VÞ ®Ëm, thÓ chÊt trung phó, hÊp dÉn b×nh. Kh«ng cã vÞ l¹ - N−íc pha Mμu c¸nh gi¸n ®Ëm, trong Mμu c¸nh gi¸n ®Ëm, s¸nh, hÊp dÉn trong. §¹t yªu cÇu 2. Ho¸ lý 2.1. H¹t tèt kh«ng Ýt h¬n 92 86 2.2. M¶nh vì kh«ng nhiÒu h¬n 3 4 2.3. H¹t bÞ lçi kh«ng nhiÒu h¬n 5 10 2.4. Hμm l−îng Èm kh«ng nhiÒu 5 5 h¬n 2.5. Hμm l−îng tro - Tro tæng sè kh«ng nhiÒu h¬n 5 5 - Tro kh«ng tan kh«ng nhiÒu h¬n 0,1 0,1 3
  4. TCVN 5250 - 1990 Tªn chØ tiªu Møc chÊt l−îng (% khèi l−îng) H¹ng I H¹ng II 2.6. Tû lÖ chÊt tan trong n−íc kh«ng Ýt h¬n 25 25 2.7. T¹p chÊt, kh«ng nhiÒu h¬n 0,3 0,3 2. Ph−¬ng ph¸p thö 2.1. LÊy mÉu theo TCVN 1278-86. 2.2. X¸c ®Þnh tû lÖ h¹t tèt theo TCVN 4807-89. 2.3. X¸c ®Þnh ®é Èm theo TCVN 1278-86 vμ TCVN 5252-90. 2.4. X¸c ®Þnh hμm l−îng tro tæng sè vμ tro kh«ng tan theo TCVN 5253-90. 2.5. X¸c ®Þnh tû lÖ chÊt tan trong n−íc theo TCVN 5252-90. 2.6. X¸c ®Þnh tû lÖ t¹p chÊt theo TCVN 5252-90. 2.7. X¸c ®Þnh tû lÖ m¶nh vì 2.7.1. Dông cô thiÕt bÞ - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1g - Khay men hoÆc khay gç s¬n tr¾ng, kh« s¹ch - KÑp g¾p h¹t 2.7.2. TiÕn hμnh thö C©n 100g cμ phª rang tõ mÉu thö, d·n ®Òu mÉu trªn mÆt ph¼ng nh½n, quan s¸t råi lÊy kÑp g¾p nh÷ng m¶nh vì ra vμ c©n. 2.7.3 TÝnh to¸n kÕt qu¶ Tû lÖ m¶nh vë ( t ) ®−îc tÝnh b»ng % theo c«ng thøc 4
  5. TCVN 5250 - 1990 m t = x 100 g trong ®ã : m - Khèi l−îng m¶nh vì, tÝnh b»ng g g - Khèi l−îng mÉu, tÝnh b»ng g Lμm hai mÉu song song. KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña 2 lÇn x¸c ®Þnh. Sai sè cho phÐp lμ 0,1%. 2.8. X¸c ®Þnh tû lÖ h¹t bÞ lçi. Nh− môc 2.6. cña tiªu chuÈn nμy. Chó thÝch : H¹t bÞ lçi lμ nh÷ng h¹t sau khi rang cã mμu s¸ng h¬n mμu cña khèi h¹t, hoÆc cã mμu ®Ëm ®Õn qu¸ ®Ëm, ch¸y ®en. ____________________________ 5
Đồng bộ tài khoản