TCVN 5253:90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
123
lượt xem
48
download

TCVN 5253:90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 5253-90. Cà phê. Phương pháp xác định hàm lượng tro

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5253:90

  1. Cμ phª TCVN 5253-90 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng tro KhuyÕn khÝch Coffee ¸p dông Determination of ash content Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng tro tæng sè vμ tro kh«ng tan trong axit clohy®ric. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cμ phª nguyªn liÖu vμ chÕ biÕn. 1. Kh¸i niÖm 1.1. Tro tæng sè lμ phÇn vËt chÊt cña mÉu cßn l¹i sau khi nung. 1.2. Tro kh«ng tan trong axit clohy®ric lμ phÇn tro cßn l¹i sau khi ®· hoμ tan tro tæng sè b»ng axit clohy®ric 10% ®un nãng vμ nung trong lß nung. 2. lÊy mÉu thö theo TCVN 1278-86 vμ TCVN 5252-90 3. Dông cô vμ ho¸ chÊt - ChÐn nung b»ng sø cã ®−êng kÝnh miÖng trªn lμ 5-6cm cao h¬n 2cm - Lß nung ®iÒu chØnh ®−îc nhiÖt ®é, cã nhiÖt ®é tõ 500 ®Õn 10000C. - èng ®ong 10ml - GiÊy läc mÞn kh«ng tro - B×nh hót Èm - Tñ sÊy - BÕp ®iÖn cã l−íi ami¨ng - C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,1mg - axit clohy®ric, nång ®é 10% - B¹c nitrat - N−íc cÊt - PhÔu thuû tinh 4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng tro tæng sè 4.1. Nguyªn t¾c §èt vμ nung mÉu thö, sau ®ã x¸c ®Þnh phÇn cßn l¹i. 1
  2. 4.2. TiÕn hμnh thö C©n 5g cμ phª mÉu cho vμo chÐn sø ®· biÕt khèi l−îng. Dμn ®Òu mÉu trªn ®¸y chÐn vμ ®èt nhÑ trªn bÕp ®iÖn cho ®Õn khi mÉu ch¸y hÕt. ChuyÓn chÐn sø vμo ®èt trong lß nung ë nhiÖt ®é 550 ®Õn 6000C trong 2 giê 30 phót, ®Õn khi mÉu ®−îc tro ho¸ hoμn toμn, cã mμu tr¾ng hoÆc mμu tr¾ng x¸m hoÆc mμu x¸m. Lμm nguéi chÐn sø trong b×nh hót Èm kho¶ng 40 phót vμ ®em c©n. Lμm lÆp l¹i qu¸ tr×nh nung mÉu cho ®Õn khi khèi l−îng kh«ng ®æi. 4.3. TÝnh to¸n kÕt qu¶: Hμm l−îng tro tæng sè cña mÉu (X) tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: B. 100 X= A(1-0,01b) Trong ®ã: A- Khèi l−îng mÉu dïng ®Ó ph©n tÝch, tÝnh b»ng g B- Khèi l−îng tro lÊy ®−îc, tÝnh b»ng g b- §é Èm cña mÉu mang ph©n tÝch, tÝnh b»ng % Lμm hai mÉu song song, kÕt qu¶ cuèi dïng lμ trung b×nh céng cña hai lÇn x¸c ®Þnh, sai sè cña phÐp kh«ng qu¸ 0,2%. 5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng tro kh«ng tan trong axit clohy®ric 5.1. Nguyªn t¾c §èt vμ nung mÉu thö, hoμ tan tro b»ng axit clohy®ric nãng, läc vμ nung, x¸c ®Þnh phÇn cßn l¹i. 5.2. TiÕn hμnh thö Cho vμo chÐn sø cã ®ùng tro thu ®−îc theo môc 4.2 cña tiªu chuÈn nμy tõ 15 ®Õn 20ml axit clohy®ric 10%, ®un nhÑ trªn bÕp ®iÖn cã l−íi ami¨ng cho ®Õn s«i. Sau ®ã läc qua giÊy läc kh«ng cã tro. C©n trªn giÊy läc ®−îc röa b»ng n−íc cÊt ®un s«i ®Õn khi n−íc läc ®−îc kh«ng t¹o nªn vÈn ®ôc khi cho t¸c dông víi b¹c nitrat. GiÊy läc vμ cÆn cho vμo chÐn sø ®· nung s½n ®Ó nguéi vμ ®· c©n. SÊy kh« råi nung trong 30 phót ë 9000C. Lμm nguéi chÐn trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é trong phßng vμ c©n l¹i. PhÇn cßn l¹i sau khi nung lμ hμm l−îng tro kh«ng tan. 2
  3. 5.3 TÝnh to¸n kÕt qu¶ Hμm l−îng tro kh«ng tan trong axit clohy®ric (Y), tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: Bk . 100 Y= A (1-0,01b) Trong ®ã: Bk - Khèi l−îng tro kh«ng tan nhËn ®−îc, tÝnh b»ng g A - Khèi l−îng mÉu dïng ®Ó ph©n tÝch, tÝnh b»ng g b - §é Èm cña mÉu mang ph©n tÝch, tÝnh b»ng % Lμm hai mÉu song song. KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña 2 lÇn x¸c ®Þnh. Cho phÐp sai sè kh«ng qu¸ 0,01%. 3
Đồng bộ tài khoản