TCVN 5295 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
24
download

TCVN 5295 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5295 1995: Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ (sau đây gọi là “dầu”) khi vận chuyển và bảo quản chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5295 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5295 : 1995  ChÊt l−îng n−íc - Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ n−íc mÆt vμ n−íc ngÇm khái bÞ nhiÔm bÈn do dÇu vμ s¶n phÈm dÇu Water quality - General requirements for protection of surface and underground water from pollution caused by oil and oil products 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ n−íc mÆt vμ n−íc ngÇm khái bÞ nhiÔm bÈn do dÇu má vμ c¸c s¶n phÈm dÇu má (sau ®©y gäi lμ “dÇu”) khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n chóng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng quy ®Þnh c¸c yªu cÇu cho viÖc b¶o vÖ n−íc khi khai th¸c vμ chÕ biÕn dÇu. 2. C¸c yªu cÇu chung 2.1. Khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n dÇu ph¶i ng¨n ngõa kh¶ n¨ng lät dÇu vμo c¸c vùc n−íc. 2.2. VËt liÖu vμ kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n dÇu kh«ng ®−îc phÐp sinh ra kh¶ n¨ng rß rØ dÇu cho ®Õn hÕt thêi h¹n sö dông cña chóng cã tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn vËn hμnh. 2.3. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vμ thiÕt bÞ ®Ó vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n dÇu cÇn ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn ng¨n ngõa nhiÔm bÈn m«i tr−êng xung quanh. 2.4. C¸c c«ng tr×nh vμ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n dÇu cÇn ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c m¸y ®o kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn rß rØ dÇu. 2.5. ë nh÷ng n¬i dÇu cã thÓ lät vμo c¸c vùc n−íc cÇn ph¶i trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ h¹n chÕ loang réng vμ thu gi÷ dÇu ®· lät ra vμ c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó th«ng b¸o cho c¸c c¬ quan xö lÝ sù cè vμ cho tÊt c¶ c¸c bªn dïng n−íc liªn quan. 2.6. Trong c¸c tr−êng hîp rß rØ dÇu, cÇn ph¶i sö dông tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p ®Ó chÊm døt rß rØ, ng¨n ngõa dÇu lät vμo c¸c vùc n−íc vμ lo¹i bá sù nhiÔm bÈn vùc n−íc vμ nÒn ®Êt. 2.7. Trong tr−êng hîp dÇu lät vμo n−íc d−íi ®Êt, ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p ng¨n c¶n sù lan truyÒn nhiÔm bÈn tiÕp tôc (hÕt n−íc ngÇm bÞ nhiÔm bÈn ®i, ng¨n dßng chÆn ngÇm hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c). 2.8. CÇn ph¶i thu gom dÇu ®· ®æ ra, b¶o ®¶m viÖc vËn chuyÓn vμ sö dông dÇu ®ã tu©n theo c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa t¸c ®éng cã h¹i ®Õn xung quanh. 2.9. Kh«ng cho phÐp x©y dùng c¸c kho chøa dÇu trong khu vùc vμnh ®ai trong cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh cña c¸c nguån tËp trung cÊp n−íc uèng - n−íc sinh ho¹t (phô lôc - A), trong nh÷ng vïng ven hå dù tr÷ n−íc vμ trong nh÷ng vïng cã thÓ bÞ ngËp lôt. 2.10. Cïng víi tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n dÇu, cÇn ph¶i chuÈn bÞ s½n kÕ ho¹ch lo¹i bá sù cè vμ rß rØ dÇu, trong ®ã cÇn ph¶i cã danh s¸ch c¸c ®èi t−îng vμ vïng cÇn ®−îc b¶o vÖ khái bÞ nhiÔm bÈn (n¬i lÊy n−íc, b·i t¾m vμ c¸c ®èi t−îng kh¸c), c¸c chØ dÉn th«ng b¸o cña c¸c ngμnh vμ c¸c tæ chøc h÷u quan, danh s¸ch c¸c ph−¬ng tiÖn kÜ thuËt, tr×nh tù hμnh ®éng ®Ó lo¹i trõ sù cè vμ rß rØ dÇu, ph−¬ng ph¸p xö lÝ dÇu ®· ®æ ra.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5295 : 1995  Phô lôc A §Æc tr−ng vïng b¶o vÖ vÖ sinh; cña c¸c nguån tËp trung cÊp n−íc uèng, n−íc sinh ho¹t Vïng b¶o vÖ vÖ sinh cña c¸c nguån tËp trung cÊp n−íc uèng, n−íc sinh ho¹t vÒ nguyªn t¾c gåm c¸c vμnh ®ai sau: 1) Vμnh ®ai trong (thø nhÊt); 2) Vμnh ®ai trung gian (thø hai); 3) Vμnh ®ai ngoμi hoÆc vμnh ®ai ®Þa chÊt thuû v¨n (thø ba); KÝch th−íc cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh vμ cña c¸c vμnh ®ai ®−îc x¸c ®Þnh: theo c¸c tμi liÖu ph¸p quy hiÖn hμnh; Vμnh ®ai trong cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh trùc tiÕp bao quanh vÞ trÝ c«ng tr×nh lÊy n−íc. Trong vμnh ®ai nμy kh«ng ®−îc phÐp tiÕn hμnh ho¹t ®éng nμo cã thÓ dÉn ®Õn nhiÔm bÈn vùc n−íc, lμm h¹i ®Õn c«ng tr×nh lÊy n−íc hoÆc lμm cho n−íc bÞ nhiÔm bÈn th©m nhËp vμo ®−êng èng dÉn; Vμnh ®ai trung gian tiÕp liÒn víi vμnh ®ai trong. Trong vμnh ®ai nμy h¹n chÕ nghiªm ngÆt mäi ho¹t ®éng cã thÓ dÉn ®Õn nhiÔm bÈn vùc n−íc; Vμnh ®ai ngoμi hay vμnh ®ai ®Þa chÊt thñy v¨n tiÕp liÒn víi vμnh ®ai trung gian. Trong vμnh ®ai nμy h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng cã thÓ g©y t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn sù h×nh thμnh nguån dù tr÷ n−íc mÆt vμ n−íc d−íi ®Êt.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản