TCVN 5296 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
23
download

TCVN 5296 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5296 1995: Chất lượng nước- quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm theo đường ống. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước dưới đất khỏi bị nhiễm bẩn bởi dầu và các sản phẩm dầu (sau đây gọi tắt là “dầu”) khi vận chuyển chúng theo các ống dấn chính. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về bảo vệ nước khi vận chuyển dầu theo ống dẫn đặt trong phạm vi các xí nghiệp và đặt ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5296 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5296 : 1995  ChÊt l−îng n−íc- quy t¾c b¶o vÖ n−íc khái bÞ nhiÔm bÈn khi vËn chuyÓn dÇu vμ c¸c s¶n phÈm theo ®−êng èng Water quality - Principle for water protection from pollution caused by oil and oil products transported by pipelines 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ n−íc mÆt vμ n−íc d−íi ®Êt khái bÞ nhiÔm bÈn bëi dÇu vμ c¸c s¶n phÈm dÇu (sau ®©y gäi t¾t lμ “dÇu”) khi vËn chuyÓn chóng theo c¸c èng dÊn chÝnh. Tiªu chuÈn nμy kh«ng quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ n−íc khi vËn chuyÓn dÇu theo èng dÉn ®Æt trong ph¹m vi c¸c xÝ nghiÖp vμ ®Æt ë ®¸y biÓn còng nh− khi khai th¸c dÇu. TuyÕn èng dÉn chÝnh ®Ó vËn chuyÓn dÇu lμ ®−êng èng c¸i cïng c¸c thiÕt bÞ vμ c¸c èng nh¸nh cña nã, ®i tõ n¬i khai th¸c dÇu hoÆc tõ xÝ nghiÖp chÕ biÕn dÇu ®Õn n¬i sö dông hoÆc chuyªn chë, kh«ng kÓ c¸c bé phËn c¸c «ng dÉn vμ c¸c nh¸nh cña chóng n»m trªn ph¹m vi cña c¬ quan cung cÊp vμ c¬ quan sö dông dÇu. 2. C¸c yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ n−íc khái bÞ nhiÔm bÈn dÇu khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n dÇu theo TCVN 5295 : 1995. 3. TuyÕn, vËt liÖu vμ kÕt cÊu cña èng dÉn ph¶i ®−îc lùa chän sao cho ng¨n ngõa ®−îc nhiÔm bÈn c¸c ®èi t−îng chøa n−íc. §−êng èng cÇn ®−îc chèng ¨n mßn vμ b¶o vÖ ®iÖn ho¸. 4. Kh«ng cho phÐp ®Æt c¸c èng dÉn trong vμnh ®ai trong cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh cña c¸c nguån cÊp n−íc uèng - n−íc sinh ho¹t tËp trung. 5. TuyÕn èng dÉn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ë phÝa h¹ l−u cña c¸c cÇu, bÕn, thiÕt bÞ lÊy n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c còng nh− nh÷ng n¬i c¸ ®Î vμ nh÷ng n¬i nhiÒu c¸ sinh sèng. Khi thiÕt kÕ ®o¹n chuyÓn tiÕp cña c¸c èng dÉn qua dßng n−íc ë phÝa th−îng l−u cña c¸c ®èi t−îng ®· nªu ë trªn cÇn ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt nh»m b¶o ®¶m ®é tin cËy cña viÖc vËn hμnh ®o¹n chuyÓn tiÕp n»m d−íi n−íc. 6. Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ tuyÕn èng dÉn d−íi lßng dÉn ë khu vùc c¸c b·i bèc xÕp hμng, ë nh÷ng n¬i tμu nh¶ neo. 7. Khi thiÕt kÕ c¸c èng dÉn däc theo bê biÓn, bê hå hoÆc bê s«ng cÇn ph¶i lîi dông ®Þa ®iÓm cña ®Þa h×nh t¹i chç hoÆc dù tÝnh c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt (lμm hμo r·nh, t−êng ch¾n) ®Ó lo¹i trõ sù nhiÔm bÈn c¸c ®èi t−îng n−íc khi rß rØ dÇu, ë nh÷ng n¬i bÞ bμo mßn cÇn ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p lμm bÒn ch¾c nÒn ®Êt. 8. Khi thiÕt kÕ c¸c nÒn ®Ó ®Æt èng dÉn cÇn ph¶i dù tÝnh ®Õn viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dÉn n−íc (m¸ng hoÆc èng). §¸y cña c¸c c«ng tr×nh dÉn n−íc vμ c¸c s−ên gi¸p bªn ph¶i ®−îc gia cè cho bÒn ch¾c. Sè l−îng vμ kÝch th−íc cña c¸c c«ng tr×nh dÉn n−íc ®−îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n cã tÝnh ®Õn ®Þa h×nh ®Þa ph−¬ng, diÖn tÝch tËp trung n−íc vμ l−u l−îng cña n−íc mÆt. 9. ë c¸c vïng khai th¸c má cÇn kiÕn nghÞ thiÕt kÕ c¸c ®o¹n chuyÓn tiÕp cña c¸c èng dÉn ®i qua dßng n−íc vμ c¸c khe theo nh− thiÕt kÕ èng dÉn ngÇm d−íi ®Êt. 10. èng dÉn ë c¸c khe nói chÞu t¸c dông cña c¸c dßng bïn ®¸ vμ ®Êt lë cÇn ph¶i x©y dùng cao h¬n mÆt ®Êt ë ®é cao an toμn. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5296 : 1995  11. C¸c èng dÉn vμ nÒn cña chóng n»m gÇn c¸c ®èi t−îng n−íc cÇn ph¶i ®−îc l−êng tr−íc c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊn cña vïng. 12. ViÖc ®Æt ®−êng èng ë c¸c vïng cã hiÖn t−îng tr−ît ®Êt cÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ë d−íi bÒ mÆt tr−ît, cã tÝnh ®Õn sù chuyÓn dÞch ®Êt cã thÓ x¶y ra. 13. Däc èng dÉn theo mçi phÝa kÓ tõ trôc cña nã cÇn ph¶i thiÕt lËp vïng b¶o vÖ riªng cho ®−êng èng. 14. Khi èng dÉn ®i qua dßng n−íc, cÇn ph¶i ®Æt s©u xuèng bªn d−íi ®¸y cña lßng dÉn, cã tÝnh ®Õn sù biÕn d¹ng cã thÓ cã cña èng dÉn vμ c¸c c«ng viÖc s©u d−íi ®¸y trong t−¬ng lai. 15. C¸c èng dÉn trong ph¹m vi lßng dÉn n−íc chÞu sù biÕn ®æi ph¶i ®−îc ®Æt lªn c¸c bÖ ®Æc biÖt trªn hoÆc d−íi mÆt n−íc ®Ó lo¹i trõ sù ®øt èng dÉn khi bÊt k× sù biÕn ®æi lßng dÉn nμo cã thÓ x¶y ra. 16. ViÖc ®Æt èng dÉn d−íi c¸c kªnh ®Ó tμu bÌ qua l¹i vμ c¸c kªnh tíi cÇn ph¶i ®−îc tiÕn hμnh sao cho phÇn trªn cña èng n»m thÊp h¬n ®¸y kªnh kh«ng d−íi 0,6m. 17. Trªn c¸c èng dÉn cÇn ph¶i trï tÝnh l¾p c¸c thiÕt bÞ ®Ó triÖt c¸c va ®Ëp thuû lùc vμ bï trõ sù d·n në nhiÖt. 18. Khi ®Æt c¸c èng dÉn trªn c¸c dßng n−íc t¹m thêi vμ th−êng xuyªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l−u l−îng tÝnh to¸n theo ®óng c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ cÇu. 19. Kho¶ng c¸ch gi÷a van chÆn khi ph©n ®o¹n c¸c èng dÉn cÇn ®−îc x¸c ®Þnh cã tÝnh ®Õn ®Þa h×nh ®Þa ph−¬ng vμ tÝnh ®Õn tuyÕn ®−êng ®i qua vïng b¶o vÖ vÖ sinh cña c¸c nguån tËp trung cÊp n−íc uèng - sinh ho¹t còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn vËn hμnh. 20. V¸n chÆn trªn c¸c ®o¹n chuyÓn tiÕp ®i qua dßng n−íc ph¶i ®−îc ph©n bè trªn c¶ hai bªn bê cao h¬n mùc n−íc cùc ®¹i vμ kh«ng ®−îc c¶n trë viÖc lμm s¹ch vμ ®iÒu chØnh lßng dÉn. 21. ë n¬i ®−êng èng c¾t qua c¸c dßng n−íc vμ c¸c hå, khi l¾p ®Æt c¸c èng luån th× cÇn ph¶i trï tÝnh thiÕt bÞ x¶ dÇu khái èng khi cã sù cè. 22. Khi ®−êng èng dÉn c¾t qua c¸c dßng n−íc vμ c¸c hå, trong tõng tr−êng hîp riªng cÇn ph¶i c©n nh¾c tÝnh hîp lÝ kÜ thuËt vμ kinh tÕ cña viÖc ®Æt c¸c tuyÕn ®−êng èng dù tr÷. 23. Trªn hai bê cña dßng n−íc cho tμu bÌ qua l¹i, t¹i nh÷ng n¬i èng dÉn ®i qua, ph¶i ®Æt c¸c dÊu hiÖu th«ng b¸o cÊm th¶ neo, ë th−îng l−u vμ h¹ l−u cña tuyÕn èng dÉn ph¶i c¨ng d©y c¸p thu gi÷ neo. 24. Trªn vïng ®Êt ®· tiªu n−íc vμ trªn c¸c ®Çm lÇy, tÊt c¶ c¸c mèi hμn cña èng dÉn ph¶i ®−îc thö b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû. 25. Khi c¾t qua ®−êng èng dÉn n−íc vμ cèng gom n−íc th¶i, tÊt c¶ c¸c mèi hμn cña èng dÉn ë kho¶ng c¸ch l0 m kÓ tõ chç c¾t qua c«ng tr×nh ph¶i ®−îc thö b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû, ë nh÷ng n¬i giao nhau cÇn ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p bæ sung chèng ¨n mßn vμ b¶o vÖ ®iÖn ho¸. 26. T¹i n¬i giao nhau, èng dÉn ph¶i ®Æt d−íi ®−êng èng dÉn n−íc ë kho¶ng c¸ch an toμn gi÷a c¸c èng dÉn giao nhau. 27. Tr−íc khi ®Æt èng dÉn vμo trong lßng dÉn dßng n−íc, cÇn thö ®é bÒn vμ ®é kÝn cña nã b»ng ¸p lùc n−íc. 28. CÇn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kiÓm so¸t rß rØ ë bÊt kú phÇn nμo cña èng dÉn. 29. §Ó ®¶m b¶o x¶ hÕt dÇu cña mét ®o¹n èng dÉn cÇn ph¶i trï tÝnh thiÕt bÞ hót, b¶o qu¶n hoÆc chuyªn chë c¸c chÊt cã thÓ xuÊt hiÖn khi x¶ hÕt dÇu cña èng dÉn cïng viÖc tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa nhiÔm bÈn m«i tr−êng xung quanh. 30. §Ó ®¶m b¶o lμm s¹ch èng dÉn b»ng èng th«ng hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c, trï tÝnh thiÕt bÞ c¾t gi÷, vËn chuyÓn hoÆc tËn dông dÇu vμ chÊt phÕ th¶i dÇu cïng víi sù tu©n theo c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa nhiÔm bÈn m«i tr−êng xung quanh. Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5296 : 1995  31. Khi kÕt thóc (chÊm døt) vËn hμnh ®−êng èng, ph¶i tiÕn hμnh x¶ hÕt dÇu cã ®Õn c¸c yªu cÇu an toμn lao ®éng, søc khoÎ, phßng ho¶ vμ b¶o vÖ m«i tr−êng xung quanh. Trong èng dÉn kh«ng ®−îc cßn l¹i cån dÇu. Page 3 
Đồng bộ tài khoản