TCVN 5297 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
380
lượt xem
139
download

TCVN 5297 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5297 1995: Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu chung về lấy mẫu đất để xác định các yếu tố, thành phần chất lượng đất, mức độ ô nhiễm đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5297 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5297 : 1995  ChÊt l−îng ®Êt - LÊy mÉu - Yªu cÇu chung Soil quality - Sampling - General requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh yªu cÇu chung vÒ lÊy mÉu ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè, thμnh phÇn chÊt l−îng ®Êt, møc ®é « nhiÔm ®Êt. 2. ThuËt ng÷ Tiªu chuÈn nμy sö dông nh÷ng thuËt ng÷ nh− trong phô lôc A. 3. Yªu cÇu vÒ lÊy mÉu 3.1. TiÕn hμnh lÊy mÉu cÇn tÝnh ®Õn cÊu tróc theo chiÒu th¼ng ®øng, biÕn ®æi thμnh phÇn theo kh«ng gian, tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña líp ®Êt mÆt, ®Þa h×nh vμ khÝ hËu ®Þa ph−¬ng vμ tÝnh ®Õn c¶ ®Æc ®iÓm cña c¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn ®−îc ph©n tÝch hoÆc cña sinh vËt. 3.2. NhiÔm bÈn ®Êt ®−îc chia lμm hai lo¹i: NhiÔm bÈn toμn bé; NhiÔm bÈn côc bé. 3.3. Nh÷ng diÖn tÝch bÞ nhiÔm bÈn toμn bé ®−îc chia thμnh hai d¹ng: Nh÷ng diÖn tÝch ®−îc coi lμ nhiÔm bÈn ®Òu; Nh÷ng diÖn tÝch ®−îc coi lμ nhiÔm bÈn kh«ng ®Òu. 3.4. Khu ®Êt lÊy mÉu chän sao cho lo¹i trõ ®−îc sù sai lÖch cña kÕt qu¶ ph©n tÝch d−íi ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng xung quanh. 3.5. Khi cÇn cã kÕt qu¶ so s¸nh, mÉu ®Êt kh«ng bÞ nhiÔm bÈn lÊy ë nh÷ng khu ®Êt cã cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh− nh÷ng khu ®Êt bÞ nhiÔm bÈn. 3.6. §èi víi diÖn tÝch bÞ nhiÔm bÈn toμn bé, vÞ trÝ lÊy mÉu chän theo l−íi täa ®é cã ghi râ täa ®é vμ thø tù cña vÞ trÝ lÊy mÉu. 3.6.1. VÞ trÝ lÊy mÉu ®Êt trªn diÖn tÝch ®−îc coi lμ nhiÔm bÈn ®Òu chän theo l−íi täa ®é cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng b»ng nhau; 3.6.2. VÞ trÝ lÊy mÉu ®Êt trªn diÖn tÝch ®−îc coi lμ nhiÔm bÈn kh«ng ®Òu ®−îc chän theo l−íi täa ®é cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng kh«ng ®Òu nhau. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng cña l−íi chän theo kho¶ng c¸ch tõ nguån g©y nhiÔm bÈn vμ h−¬ng lan táa chñ ®¹o; 3.6.3. Khi bÞ nhiÔm bÈn do sinh vËt vμ vi rót g©y bÖnh cã trong chÊt th¶i r¾n hoÆc láng cña c¸c ®iÓm d©n c− hoÆc c¬ së ch¨n nu«i, l−íi täa ®é ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ lÊy mÉu ®−îc x©y dùng cã tÝnh ®Õn ph©n bæ cña nh÷ng chÊt nμy trªn diÖn tÝch; 3.6.4. Trong tr−êng hîp nhiÔm bÈn côc bé, ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ lÊy mÉu, th× sö dông hÖ thèng ®−êng trßn ®ång t©m c¸ch nguån g©y nhiÔm bÈn nh÷ng kho¶ng kh¸c nhau ghi râ sè thø tù cña ®−êng trßn vμ gãc täa ®é cña ®iÓm lÊy mÉu so víi mét h−íng vμ ®Þa ®iÓm chuÈn ®· chän. Theo h−íng ph©n bæ chñ yÕu cña c¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn hÖ thèng ®−êng trßn ®ång t©m ®−îc x¸c ®Þnh theo d¹ng h×nh qu¹t cã kÝch th−íc tïy thuéc vμo møc ®é ph©n bæ nhiÔm bÈn. 3.7. MÉu lÊy tõ mÆt c¾t thæ nh−ìng theo tÇng hoÆc líp thæ nh−ìng sao cho trong mçi tr−êng hîp mÉu lμ phÇn ®Êt ®Æc tr−ng cho toμn bé tÇng thæ nh−ìng hoÆc líp ®Êt cã tÝnh ®Õn tÇng vμ líp di chuyÓn t−¬ng øng víi lo¹i ®Êt. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5297 : 1995  Khi nghiªn cøu nhiÔm bÈn ®Êt n«ng nghiÖp do sinh vËt vμ vi rót g©y bÖnh, lÊy mÉu tÇng canh t¸c ë ®é s©u tõ 0 ®Õn 5 cm vμ tõ 5 ®Õn 20 cm. 3.8. KÝch th−íc khu ®Êt lÊy mÉu, sè l−îng vμ lo¹i mÉu tïy thuéc vμo môc ®Ých nghiªn cøu ph¶i t−¬ng øng theo chØ sè trong b¶ng l. B¶ng l - KÝch th−íc khu ®Êt lÊy mÉu vμ sè l−îng mÉu theo môc ®Ých nghiªn cøu KÝch th−íc khu ®Êt lÊy mÉu Môc ®Ých nghiªn §Êt kh«ng ®ång Sè l−îng vμ lo¹i mÉu cøu §Êt ®ång nhÊt nhÊt X¸c ®Þnh hμm Tõ 1 ®Õn 5 ha Tõ 0,5 ®Õn 1 ha Mét mÉu hçn hîp tõ Ýt nhÊt l−îng c¸c hãa hai mÉu ®¬n trªn mét chÊt trong ®Êt tÇng thæ nh−ìng X¸c ®Þnh c¸c tÝnh Tõ 1 ®Õn 5 ha Tõ 0,5 ®Õn 1 ha Tõ 3 ®Õn 5 mÉu ®¬n trªn chÊt lÝ häc vμ kÕt mét tÇng thæ cÊu cña ®Êt Nghiªn cøu c¸c Tõb 0,1 ®Õn 0,5 ha 0,1ha 10 mÉu hçn hîp, mçi sinh vËt vμ vi rót mÉu tõ 3 mÉu ®¬n g©y bÖnh 3.8.1. Khi bÒ dμy cña tÇng hoÆc líp ®Êt lín h¬n 40 cm lÊy Ýt nhÊt 2 mÉu riªng biÖt tõ ®é s©u kh¸c nhau; 3.8.2. Khi ®Êt bÞ nhiÔm bÈn, tïy theo lo¹i, møc ®é vμ ®é ®ång nhÊt cña nhiªm bÈn, sè l−îng mÉu ph¶i ®−îc t¨ng lªn; 3.8.3. Khèi l−îng cña mÉu hçn hîp kh«ng ®−îc Ýt h¬n lkg; 3.8.4. §Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt lÝ häc cña ®Êt, mÉu ph¶i ®−îc lÊy d−íi d¹ng mÉu nguyªn. Khèi nguyªn ®Êt ph¶i cã thÓ tÝch kh«ng nhá h¬n l00 cm3. 3.8.5. §Ó ph¸t hiÖn sinh vËt vμ vi rót g©y bÖnh khi lÊy mÉu ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c v« trïng ®Ó lo¹i trõ viÖc mÉu bÞ nhiÔm bÈn thªm do lÊy mÉu. MÉu ®Ó ph©n tÝch thÝ nghiÖm kh«ng ®−îc Ýt h¬n 100g. 3.9. Trªn nh·n mÉu vμ trong sæ lÊy mÉu ph¶i ghi râ vÞ trÝ vμ ngμy lÊy mÉu, sè hiÖu mÆt c¾t tÇng vμ ®é s©u lÊy mÉu, kÓ c¶ tªn gäi cña ®Êt. . 3.10. MÉu ®Ó ph©n tÝch hãa häc ®−îc vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n trong c¸c b×nh b»ng vËt liÖu tr¬ hãa häc. 3.11. Kh«ng ®−îc lμm thay ®æi cÊu tróc cña mÉu ®Êt khi vËn chuyÓn mÉu. 3.12. MÉu ®Ó ph©n tÝch ph¸t hiÖn, sinh vËt vμ vi rót g©y bÖnh ®−îc vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n trong b×nh v« trïng. §Ó kh¶o s¸t sinh vËt häc vμ ph¸t hiÖn c¸c hãa chÊt häc trung gian, mÉu ®−îc nghiªn cøu kh«ng chËm h¬n 5h sau khi lÊy hoÆc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é kho¶ng 40C trong thêi gian kh«ng qu¸ 2 ngμy. Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5297 : 1995  PhÇn A ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa B¶ng 2 ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa 1. Khu ®Êt lÊy mÉu Mét phÇn cña khu vùc nghiªn cøu ®Æc tr−ng bëi c¸c ®iÒu kiÖn gièng 2. MÉu ®¬n VËt chÊt lÊy tõ mét vÞ trÝ cña tÊng h hoÆc mét líp cña mÆt c¾t thæ nh−ìng ®Æc tr−ng cho tÇng hoÆc líp ®ã. 3. MÉu hçn hîp Hçn hîp cña Ýt nhÊt 2 mÉu ®¬n 4. Líp ®Êt mÆt ®ång Líp ®Êt mÆt cã chøa Ýt nhÊt 70% vËt chÊt cã c¸c tÝnh chÊt gièng nhau nhÊt 5.Líp ®Êt mÆt Líp ®Êt mÆt cã chøa Ýt h¬n 70% vËt chÊt cè c¸c tÝnh chÊt gièng nhau kh«ng ®ång nhÊt 6. NhiÔm bÈn toμn NhiÔm bÈn do viÖc sö dông c¸c hãa chÊt b¶o vÖ thùc vËt, ph©n ho¸ häc bé vμ h÷u c¬ do t−íi còng nh− nhiÔm bÈn do chÊt th¶i c«ng nghiÖp, giao th«ng vμ chÊt th¶i kh¸c ph©n bè trªn diÖn tÝch réng 7. NhiÔm bÈn côc NhiÔm bÈn trªn diÖn tÝch h¹n chÕ (nguån th¶i c¸c chÊt g©y bé nhiÔm bÈn, viÖc x¶, sù cè vμ nh÷ng tr−êng hîp kh¸c cã th¶i c¸c chÊt Ô È Page 3 
Đồng bộ tài khoản