TCVN 5301 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
22
download

TCVN 5301 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5301 1995, Chất lượng đất - Hồ sơ đất: Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất trồng (dưới đây gọi tắt là "đất") vμ quy định những yêu cầu lớp hồ sơ đất nhằm xác định và kiểm soát độ nhiễm bẩn và thoái hoá để đề ra các biện pháp bảo vệ, tăng độ phì nhiêu và sử dụng hợp lí đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5301 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5301 : 1995 ChÊt l|îng ®Êt - Hå s¬ ®Êt Soil quality - Soil record 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho ®Êt trång (d|íi ®©y gäi t¾t lµ "®Êt") vµ quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu líp hå s¬ ®Êt nh»m x¸c ®Þnh vµ kiÓm so¸t ®é nhiÔm bÈn vµ tho¸i ho¸ ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, t¨ng ®é ph× nhiªu vµ sö dông hîp lÝ ®Êt. 2. Néi dung cña hå s¬ ®Êt. Trong hå s¬ ph¶i cã nh÷ng sè liÖu sau ®©y: 2.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ cña ®Êt ®|îc líp hå s¬; 2.2. C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ tù nhiªn cña ®Þa ph|¬ng; o 2.2.1. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh; C; o 2.2.1.1. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng mét; C; o 2.2.1.2. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng b¶y; C; 2.2.2. Tæng l|îng gi¸ng thuû trung b×nh n¨m; mm; 2.2.3. Mùc n|íc ngÇm; 2.2.3.1. Mùc n|íc ngÇm tèi thiÓu; mm; 2.2.3.2. Mùc n|íc ngÇm tèi ®a; mm; 2.2.4. N¹n lôt (tÇn suÊt lôt cã thÓ trong n¨m hoÆc trong thêi k× dµi h¬n); 2.2.5. §é cao so víi mÆt n|íc biÓn; m; 2.2.6. §é ®èc chñ yÕu cña khu ph©n bè thæ nh|ìng c¬ b¶n %; 2.2.7. H|íng s|ên; 2.3. Sö dông kinh tÕ ®Þa ph|¬ng; 2.3.1. D¹ng sö dông (®Êt n«ng nghiÖp vµ phi n«ng nghiÖp cã chØ râ d¹ng sö dông cô thÓ); 2.3.2. Lo¹i biÖn ph¸p c¶i t¹o ®· ¸p dông vµ hoÆc ®· lËp kÕ ho¹ch ¸p dông; 2.3.3. Nhãm b¶o vÖ cña ®Þa ph|¬ng (an d|ìng, vµnh ®ai b¶o vÖ, v|ên cÊm, v|ên thiªn nhiªn quèc gia...); 2.4. §Æc tÝnh nguån g©y nhiÔm bÈn vµ tho¸i ho¸ ®Êt; 2.4.1. Lo¹i vµ c|êng ®é nhiÔm bÈn; 2.4.1.1. NhiÔm bÈn do chÊt th¶i c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t; 2.4.1.2. NhiÔm bÈn do chÊt th¶i cña giao th«ng ®|êng bé, ®|êng s¾t, hµng kh«ng. 2.4.1.3. NhiÔm bÈn do dÇu má vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má; 2.4.1.4. NhiÔm bÈn do ph|¬ng tiÖn ho¸ häc hãa n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp; 2.4.2. Lo¹i vµ c|êng ®é tho¸i ho¸ do xãi mßn; 2.5. §Æc tÝnh cña ®Êt: 2.5.1. Lo¹i ®Êt theo ph©n lo¹i quèc gia; 2.5.2. Lo¹i phô ®Êt theo ph©n lo¹i quèc gia; 2.5.3. Lo¹i thÊp nhÊt theo ph©n lo¹i quèc gia; 2.5.4. Lo¹i ®Êt theo ph©n lo¹i cña FAO - UNESCO;
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5301 : 1995 2.5.5. Lo¹i phô ®Êt theo ph©n lo¹i cña FAO - UNESCO; 2.5.6. §é dµy thæ nh|ìng, m; 2.5.7. Møc ®é xãi mßn; 2.5.8. §Æc tÝnh cña nÒn t¹o ®Êt; 2.5.9. Biªn giíi cña líp nu«i rÔ trong mÆt c¾t thæ nh|ìng, m; 2.5.10. Møc ®é ®¸ ho¸; m3h-1; 2.5.11. §é Èm; % 2.5.12. Tèc ®é ngÊm; mm.min-1; 2.6. §Æc tÝnh cña tÇng thæ nh|ìng: 2.6.1. KÝ hiÖu tÇng theo hÖ thèng quèc gia 2.6.2. KÝ hiÖu tÇng theo hÖ thèng FAO - UNESCO. 2.6.3. Giíi h¹n d|íi cña tÇng; 2.6.4. §Æc tr|ng chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c tÇng; 2.6.5. Mµu cña tÇng theo thang Manxel (®Êt Èm vµ ®Êt kh«); 2.6.6. §é Èm cña tÇng trong thêi gian lÊy mÉu, %; 2.6.7. CÊu tróc cña ®Êt; 2.6.8. Thµnh phÇn ®é h¹t cña ®Êt: 2.6.8.1. Keo thæ nh|ìng; %; 2.6.8.2. §Êt mÞn; %; 2.6.8.3. Cèt cña ®Êt; %; 2.6.9. Khèi l|îng riªng cña ®Êt; g. cm-3; 2.6.10. Tæng ®é rçng cña ®Êt, %; 2.6.11. Hµm l|îng mïn, %; 2.6.12. Hµm l|îng nit¬ toµn phÇn (N), %; 2.6.13. TØ lÖ cacbon: nit¬ (C:N), %; 2.6.14. nång ®é ion hy®ro, (pH): 2.6.14.1. pH ng©m chiÕt xuÊt b»ng dung dÞch muèi 2.6.14.2. pH ng©m chiÕt b»ng n|íc 2.6.15. Dung l|îng trao ®æi cation, mol.kg l 2.6.16. §é b·o hoµ baz¬, %; 2.6.17. Hµm l|îng cacbonat canxi (CaCO3) %; 2.6.18. §é dÉn ®iÖn cña dung dÞch b·o hoµ ®Êt trong n|íc, 2S.cm-l 2.6.19. Hµm l|îng natri trao ®æi, mg.kg-l 2.6.20. Hµm l|îng ph«tpho di ®éng, mg.kg-l 2.6.21. Hµm l|îng kali di ®éng, mg.kg-l 2.6.22. Tæng hµm l|îng muèi trong dung dÞch ®Êt, % 2.7. Tr¹ng th¸i vÖ sinh cña ®Êt (Theo c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh)
Đồng bộ tài khoản