TCVN 5303 1990

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
160
lượt xem
68
download

TCVN 5303 1990

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5303 1990, An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa: Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm về an toàn cháy; thống nhất áp dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất và đời sống thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực chuyên môn khác liên quan;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5303 1990

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 An toμn ch¸y - ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa Fire safety Terminology and definitions Nhãm T Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa cña nh÷ng kh¸i niÖm vÒ an toμn ch¸y; thèng nhÊt ¸p dông trong nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, s¶n xuÊt vμ ®êi sèng thuéc lÜnh vùc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vμ c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c liªn quan; Mçi thuËt ng÷ trong tiªu chuÈn cã thuËt ng÷ tiÕng Anh t−¬ng øng. Trong phô lôc c¸c thuËt ng÷ ®−îc xÕp theo thø tù ch÷ c¸i tiÕng ViÖt Th Ët 1 ÷ §Þ h 2 hÜ 1. Kh¸i niÖm chung 1.1. HÖ thèng phßng ch¸y Tæng hîp tÊt c¶ c¸c yªu cÇu, c¸c biÖn ph¸p, c¸c ph−¬ng tiÖn vμ c¸c Fire prevention system ph−¬ng ph¸p nh»m lo¹i trõ kh¶ n¨ng ph¸t sinh ®¸m ch¸y 1.2. HÖ thèng chèng ch¸y Tæng hîp tÊt c¶ c¸c yªu cÇu, c¸c biÖn ph¸p, c¸c ph−¬ng tiÖn vμ c¸c Fire protection ph−¬ng ph¸p nh»m ng¨n ngõa ch¸y, h¹n chÕ lan truyÒn, ®¶m b¶o dËp t¾t ®¸m ch¸y, ng¨n chÆn c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i ®èi víi ng−êi, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n 1.3.An toμn ch¸y T×nh tr¹ng hoÆc tÝnh chÊt cña c¸c s¶n phÈm, c¸c ph−¬ng ph¸p, Fire ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt vμ c¸c khu vùc ®¶m b¶o lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng ph¸t sinh ch¸y vμ h¹n chÕ ®−îc hËu qu¶ khi ch¸y xÈy ra nhê c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt vμ c«ng nghÖ 1.4. Nguy c¬ ch¸y T×nh tr¹ng ®Æc tr−ng bëi kh¶ n¨ng trùc tiÕp ph¸t sinh ch¸y Threat of fire 1.5. Nguy hiÓm ch¸y Kh¶ n¨ng ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn ®¸m ch¸y cã s½n trong vËt chÊt, Fire hazard trong t×nh tr¹ng m«i tr−êng hoÆc trong qu¸ tr×nh nμo ®ã 1.6. Sù tho¸t n¹n Sù s¬ t¸n ng−êi tõ vïng nguy hiÓm ch¸y theo c¸c lèi tho¸t ra vïng Evacuation an toμn 1.7. kÕ ho¹ch tho¸t n¹n V¨n b¶n chØ dÉn lèi, cöa tho¸t n¹n vμ qui ®Þnh c¸ch øng xö cña Evacuation plan mäi ng−êi, nhiÖm vô cña nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm khi tæ chøc tho¸t n¹n khái ®¸m ch¸y 1.8. ChÊt chèng ch¸y ChÊt lμm cho chÊt ch¸y khã bÞ ®èt ch¸y hoÆc lμm gi¶m tÝnh ch¸y Fire protection cña chóng b»ng c¸ch bao phñ, ng©m tÈm hoÆc g©y ph¶n øng ho¸ häc 2. C¸c chØ sè kÜ thuËt an toμn 2.1. C¸c chØ sè nguy hiÓm C¸c gi¸ trÞ ®Þnh l−îng ®Æc tr−ng cho sù nguy hiÓm ch¸y ®−îc x¸c ch¸y ®Þnh khi thö nghiÖm chuÈn Indexes of fire hazad 2.2. NhiÖt ®é bïng ch¸y NhiÖt ®é thÊp nhÊt cña chÊt ch¸y, ë nhiÖt ®é ®ã l−îng h¬i, khi bèc Ò ç å Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 2.3. NhiÖt ®é bèc ch¸y Inflammation temperature 2.4. NhiÖt ®é tù bèc ch¸y Self - inflammation 2.5. NhiÖt ®é tù nung nãng Self - baked temperature 2.6. Giíi h¹n nång ®é bèc ch¸y Limited concentration of inflammation 2.7. Giíi h¹n nhiÖt ®é bèc ch¸y Limited temperature of inflammation 2.8. Giíi h¹n «xi Oxygen limit 2.9. Tèc ®é ch¸y hoμn toμn Burning out speed 2.10. Tèc ®é lan truyÒn cña ®¸m ch¸y Fire spreading speed 2.11. Nång ®é dËp t¾t nhá nhÊt dËp ch¸y theo thÓ tÝch Minimum concentration of fire extinguishing substance in volume 2.12. Nång ®é nhá nhÊt cña chÊt tr¬ Minimum concentration of inert substance 3.1. Sù bèc ch¸y Inflammation 3.2. TÝnh bèc ch¸y Inlammability 3.3. ChÊt dÔ bèc ch¸y Substance with high inflammation 3.4. . ChÊt khã bèc ch¸y Substance with low inflammation NhiÖt ®é thÊp nhÊt cña chÊt ch¸y, ë nhiÖt ®é ®ã khi cã nguån g©y ch¸y t¸c ®éng ch¸t ch¸y sÏ bèc ch¸y cã ngän löa vμ tiÕp tôc ch¸y sau khi kh«ng cßn nguån g©y ch¸y NhiÖt ®é thÊp nhÊt cña chÊt ch¸y, ë nhiÖt ®é ®ã tèc ®é ph¶n øng to¶ nhiÖt t¨ng m¹nh dÉn tíi sù bèc ch¸y cã ngän löa NhiÖt ®é thÊp nhÊt cña chÊt ch¸y, ë nhiÖt ®é ®ã b¾t ®Çu qu¸ tr×nh tù nung nãng Giíi h¹n d−íi hoÆc giíi h¹n trªn cña chÊt ch¸y (h¬i, khÝ, bôi ch¸y) trong hçn hîp cña nã víi chÊt «xi ho¸ cã thÓ bèc ch¸y khi cã t¸c Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 ®éng cña nguån g©y ch¸y Giíi h¹n d−íi hoÆc giíi h¹n trªn cña nhiÖt ®é chÊt ch¸y t−¬ng øng víi giíi h¹n d−íi hoÆc giíi h¹n trªn cña nång ®é bèc ch¸y Nång ®é «xi trong hçn hîp chÊt ch¸y, chÊt tr¬ vμ «xi, khi thÊp h¬n nång ®é nμy kh«ng thÓ g©y ch¸y hçn hîp víi bÊt k× nång ®é nμo cña chÊt ch¸y trong hçn hîp Khèi l−îng hoÆc thÓ tÝch chÊt ch¸y bÞ thiªu huû trªn mét ®¬n vÞ bÒ mÆt trong mét ®¬n vÞ thêi gian Kho¶ng c¸ch lan truyÒn cña ngän löa theo ph−¬ng ngang hoÆc ph−¬ng ®øng trong mét ®¬n vÞ thêi gian Nång ®é dËp t¾t nhá nhÊt cña chÊt ch¸y ch¸y trong kh«ng khÝ ®ñ ®Ó dËp t¾t ngän löa khuÕch t¸n cña chÊt ch¸y khi dËp t¾t theo thÓ tÝch Nång ®é nhá nhÊt cña chÊt tr¬ trong hçn hîp chÊt tr¬ vμ chÊt ch¸y ®ñ ®Ó hçn hîp kh«ng thÓ ch¸y 3. C¬ chÕ bèc ch¸y Sù ph¸t sinh ch¸y do t¸c ®éng cña nguån ch¸y Kh¶ n¨ng bèc ch¸y cña vËt ch¸y trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tån t¹i cô thÓ cña chóng ChÊt cã thÓ bèc ch¸y do t¸c ®éng tøc thêi cña nguån g©y ch¸y cã n¨ng l−îng thÊp ChÊt chØ bèc ch¸y do t¸c ®éng cña nguån g©y ch¸y cã n¨ng l−îng cao hoÆc do t¸c ®éng l©u cña nguån g©y ch¸y 3.5. Sù g©y ch¸y T¸c ®éng cña nguån g©y ch¸y bªn ngoμi lªn chÊt ch¸y ®Õn sù bèc ch¸y Firing Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 3.6. Nguån g©y ch¸y Firing souce 3.7. Vïng bèc ch¸y Inflammation zone 3.8. Sù tù nung nãng Self - baking 3.9. Tù ch¸y Self - burning 3.10. ChÊt tù ch¸y Self - burning substance 3.11. Sù nhiÖt ph©n Pyrolysis 4.1. Sù ch¸y Burning 4.2. TÝnh ch¸y Combustibility 4.3. ChÊt dÔ ch¸y Combustible substance 4.4. ChÊt khã ch¸y Uninflammable substance 4.5. ChÊt kh«ng ch¸y Incombustible substance Nguån n¨ng l−îng dÉn ®Õn sù ch¸y cña vËt chÊt Vïng nång ®é ch¸y trong ®ã hçn hîp cña nã víi chÊt «xy ho¸ cã thÓ bèc ch¸y khi cã t¸c ®éng cña nguån g©y ch¸y vμ tiÕp tôc tù ch¸y lan trong hçn hîp Sù t¨ng nhiÖt ®é cña vËt chÊt do c¸c qu¸ tr×nh ho¸, lÝ, sinh häc to¶ nhiÖt ë bªn trong víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tån t¹i thÝch hîp cho sù tÝch nhiÖt cña vËt chÊt Sù ph¸t sinh ch¸y kh«ng do t¸c ®éng cña n¨ng l−îng bªn ngoμi mμ do sù gia t¨ng nhiÖt cña c¸c ph¶n øng bªn trong vËt chÊt ChÊt tù ph¸t sinh ch¸y trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh kh«ng cã t¸c ®éng cña n¨ng l−îng bªn ngoμi Ph¶n øng ho¸ häc kh«ng thuËn nghÞch do kÕt qu¶ t¨ng nhiÖt ®é 4. Qu¸ tr×nh ch¸y Ph¶n øng «xi ho¸, to¶ nhiÖt vμ ph¸t s¸ng Page 4
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 Kh¶ n¨ng ch¸y cña vËt chÊt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tån t¹i cña chóng ChÊt cã thÓ bèc ch¸y, ch¸y ©m Ø hoÆc cacbon ho¸ khi cã t¸c ®éng cña nguån g©y ch¸y vμ cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc ch¸y kÓ c¶ khi kh«ng cßn nguån g©y ch¸y ChÊt cã thÓ bèc ch¸y, ch¸y ©m Ø hoÆc cacbon ho¸ khi cã t¸c ®éng cña nguån g©y ch¸y vμ kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc ch¸y kÓ c¶ khi kh«ng cßn nguån g©y ch¸y ChÊt kh«ng bèc ch¸y, kh«ng ch¸y ©m Ø vμ kh«ng cacbon ho¸ khi cã t¸c ®éng cña nguån g©y ch¸y 4.6. Löa - Fire H×nh d¹ng bªn ngoμi biÓu hiÖn sù ch¸y kÌm theo ph¸t s¸ng 4.7. Ngän löa - Fire H×nh d¹ng bªn ngoμi biÓu hiÖn sù ch¸y ë thÓ khÝ hoÆc m©y bôi 4.8. Tia löa - Spark Ph©n tö nãng s¸ng cña vËt chÊt bÞ b¾n ra hoÆc phãng ®iÖn trong khÝ 4.9. Sù nung s¸ng Incandescence 4.10. Sù ch¸y ©m Ø Smolder 4.11. Sù cacbon ho¸ Carbonization 4.12. S¶n phÈm ch¸y Combustion prodóct 4.13. Sù ch¸y hoμn toμn Burning out Tr¹ng th¸i nung nãng cña chÊt r¾n, ®Æc tr−ng bëi sù to¶ nhiÖt vμ ph¸t s¸ng Ch¸y kh«ng thμnh ngän löa cña chÊt r¾n h÷u c¬, th−êng x¶y ra khi kh«ng ®ñ «xi vμ t¹o khãi Sù t¹o thμnh cacbon vμ tro do kÕt qu¶ nhiÖt ph©n hoÆc ch¸y kh«ng hoμn toμn c¸c chÊt h÷u c¬ VËt chÊt ®−îc t¹o ra do ch¸y Sù ch¸y mμ s¶n phÈm ch¸y lμ chÊt kh«ng ch¸y 4.14. Khãi - Smoke ThÓ nh×n thÊy ®−îc trong kh«ng khÝ gåm c¸c phÇn tö r¾n, láng vμ 5.1. Sù ®èt ch¸y Combustion khÝ t¹o ra khi ch¸y 5. §¸m ch¸y Sù g©y ch¸y cã chñ ®Þnh vμ kiÓm so¸t ®−îc 5.2. §¸m ch¸y - Fire Sù ch¸y kh«ng kiÓm so¸t ®−îc cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ ng−êi, tμi s¶n 5.3. Sù lan truyÒn ®¸m ch¸y - Fire spreading Page 5
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 5.4. Sù ph¸t triÓn ®¸m ch¸y - Fire growth 5.5. Nguyªn nh©n g©y ra ®¸m ch¸y - Fire cause 5.6. ThiÖt h¹i do ®¸m ch¸y - Fire loss 6.1. Ch÷a ch¸y Fire- fighting operations 6.2. DËp t¾t hoμn toμn Fire liquidation 6.3. H¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ®¸m ch¸y Fire localization 6.4. ChÊt dËp ch¸y Fire extingguishing agent 6.5. Ph−¬ng ph¸p ch÷a ch¸y - Method of fire fighting 6.6. Cung cÊp n−íc ch÷a ch¸y - Fire fighting water supply Sù lan truyÒn cña löa ë trong c¸c phßng, trong c¸c c«ng tr×nh ë khu vùc ngoμi trêi hoÆc tõ n¬i nμy sang n¬i kh¸c Sù gia t¨ng cña vïng ch¸y vμ vïng t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm cña ®¸m ch¸y §iÒu kiÖn vμ (hoÆc) t×nh tr¹ng trùc tiÕp g©y ra ®¸m ch¸y Sù thiÖt h¹i vÒ ng−êi, tμi s¶n do ®¸m ch¸y g©y ra 6. Ch÷a ch¸y Ho¹t ®éng cña ng−êi vμ ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y, víi viÖc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó ng¨n chÆn sù lan truyÒn vμ dËp t¾t ®¸m ch¸y Ho¹t ®éng cña ng−êi vμ ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y, víi viÖc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p nh»m dËp t¾t hoμn toμn ®¸m ch¸y vμ lo¹i trõ kh¶ n¨ng ch¸y trë l¹i C¸c biÖn ph¸p vμ ho¹t ®éng cña ng−êi nh»m ng¨n chÆn ®¸m ch¸y lan truyÒn vμ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó dËp t¸t ®¸m ch¸y cã hiÖu qu¶ ChÊt cã c¸c tÝnh chÊt lÝ, ho¸ t¹o ra ®iÒu kiÖn ®Ó lμm ngõng ch¸y vμ dËp t¾t ch¸y Ph−¬ng ph¸p sö dông c¸c chÊt dËp ch¸y víi c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt vμ nh÷ng ph−¬ng tiÖn kh¸c ®Ó ng¨n chÆn sù lan truyÒn vμ dËp t¾t ®¸m ch¸y Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p vμ ph−¬ng tiÖn, dông cô ®Ó dù tr÷ vμ vËn chuyÓn n−íc sö dông ®Ó ch÷a ch¸y Page 6
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 Phô lôc TCVN 5303: 1990 C¸c thuËt ng÷ xÕp theo thó tù chó c¸i tiÕng ViÖt An toμn ch¸y CÊp n−íc ch÷a ch¸y ChÊt dÔ ch¸y ChÊt chèng ch¸y ChÊt dËp ch¸y ChÊt khã ch¸y ChÊt khã bèc ch¸y ChÊt kh«ng ch¸y ChÊt tù ch¸y Ch÷a ch¸y DËp t¾t hoμn toμn ®¸m ch¸y D¸m ch¸y Giíi h¹n nhiÖt ®é bèc ch¸y Giíi h¹n nång ®é bèc ch¸y Giíi h¹n «xy H¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ®¸m ch¸y HÖ thèng chèng ch¸y HÖ thèng phßng ch¸y KÕ ho¹ch tho¸t n¹n Khãi Löa Ngän löa Nguån g©y ch¸y Nguy c¬ ch¸y Nguy hiÓm ch¸y Nguyªn nh©n g©y ra ®¸m ch¸y NhiÖt ®é bèc ch¸y NhiÖt ®é bïng ch¸y NhiÖt ®é tù bèc ch¸y NhiÖt ®é tù nung nãng , Nång'®é dËp t¾t nhá nhÊt cña chÊt dËp ch¸y theo thÓ tÝch Nång ®é nhá nhÊt cña chÊt tr¬ Ph−¬ng ph¸p ch÷a ch¸y Sμn phÈm ch¸y Sù bèc ch¸y Sù c¸c bon ho¸ Sù ch¸y Page 7
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 Sù ch¸y ©m Ø Sù ch¸y hoμn toμn Sù ®èt ch¸y Sù g©y ch¸y Sù lan truyÒn ®¸m ch¸y Sù nhiÖt ph©n Sù nung s¸ng 18 6.6 4.3 18 6.4 4.4 3.4 4.5 8.l0 6.l 6.2 5.2 2.7 2.6 2.8 6.3 1.2 ll 17 l14 4,6 4.7 8.6 1.4 15 5.5 2.3 2.2 2.4 2.5 2.ll 2.12 6.5 4.13 3.l 4. ll 4.1 4.l0 4.12 5.11 3.5 Page 8
  9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5303 : 1990 5.S 8.ll 4.9 5.4 Sù ph¸t triÓn ®¸m ch¸y Sù tho¸t n¹n Sù tù nung nãng Tia löa TÝnh bèc ch¸y TÝnh ch¸y ®−îc ThiÖt h¹i do ®¸m ch¸y Tèc ®é ch¸y hoμn toμn Tèc ®é lan truyÒn ®¸m ch¸y Tù ch¸y Vïng bèc ch¸y 16 8.8 4.8 3.2 4.2 5.6 2.9 2.l0 3.9 8.7 Page 9
Đồng bộ tài khoản