TCVN 5380 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
144
lượt xem
31
download

TCVN 5380 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5380 1991, Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần -Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5380 1991

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn trong x©y dùng Code of practice for building safety technique Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho QPVN 14: 1979 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông chung cho tÊt c¶ c¸c tæ chøc quèc doanh vμ ngoμi quèc doanh thuéc mäi ngμnh kinh tÕ cã lμm c«ng t¸c x©y dùng. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Quy ph¹m nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt an toμn lao ®éng vμ ¸p dông khi : LËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. LËp ®Ò ¸n thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (d©n dông vμ c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn) trong c¸c tr−êng hîp x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng, söa ch÷a hoÆc ph¸ dì; TiÕn hμnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 1.2. Ngoμi nh÷ng yªu cÇu trong quy ph¹m nμy, khi thiÕt kÕ vμ thi c«ng cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn hiÖn hμnh kh¸c cã liªn quan ®Õn an toμn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vμ phßng chèng ch¸y. 1.3. Khi ch−a cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ (tμi liÖu) thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng th× kh«ng ®−îc phÐp thi c«ng. Trong c¸c tμi liÖu ®ã ph¶i thÓ hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, vμ phßng chèng ch¸y. 1.4. L·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ thi c«ng: Gi¸m ®èc, ®éi tr−ëng, tæ tr−ëng s¶n xuÊt, tr−ëng c¸c phßng ban, c¸n bé chuyªn tr¸ch an toμn lao ®éng, ph¶i thùc hiÖn vμ ®óng ®¾n chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vÒ b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 1.5. Tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn khi sö dông m¸y( dông cô, thiÕt bÞ thi c«ng) kÓ c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ vμ b¶o vÖ c¸ nh©n cho nh÷ng ng−êi lμm viÖc quy ®Þnh nh− sau: T×nh tr¹ng kü thuËt cña m¸y vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ thuéc tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ qu¶n lý chung. ViÖc huÊn luyÖn vμ h−íng dÉn vÒ an toμn lao ®éng khi thi c«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ qu¶n lý ng−êi lμm viÖc. ViÖc tu©n theo c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hé lao ®éng khi thi c«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ tiÕn hμnh c«ng viÖc. 1.6. Trªn mét c«ng tr−êng, nÕu cã nhiÒu ®¬n vÞ cïng phèi hîp thi c«ng th× ®¬n vÞ phô tr¸ch thi c«ng chÝnh tæng B ph¶i phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng kh¸c ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p an toμn lao ®éng chung, vμ ph¶i cïng nhau thùc hiÖn. Nh÷ng n¬i thi c«ng xen kÏ nhiÒu ®¬n vÞ th× ph¶i thμnh lËp ban gi¸m s¸t an toμn chung ®Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. 1.7. Khi thi c«ng t¹i ®Þa ®iÓm cña mét c¬ së ®ang ho¹t ®éng th× gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i cïng víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn chung. C¸c bªn Page 1
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vμ kÞp thêi nh÷ng biÖn ph¸p an toμn chung thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ m×nh. 1.8. C«ng nh©n lμm viÖc trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau: a. §ñ tuæi theo quy ®Þnh cña nhμ n−íc ®èi víi tõng lo¹i ngμnh nghÒ. b. Cã giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m søc khoÎ, theo yªu cÇu nghÒ ®ã do c¬ quan y tÕ cÊp. §Þnh k× hμng n¨m ph¶i ®−îc kiÓm tra søc khoÎ Ýt nhÊt mét lÇn. Tr−êng hîp ph¶i lμm viÖc trªn cao, d−íi n−íc, trong hÇm kÝn, hoÆc n¬i nãng, bôi, ®éc h¹i ph¶i cã chÕ ®é kiÓm tra søc khoÎ riªng do c¬ quan y tÕ quy ®Þnh. Kh«ng ®−îc bè trÝ phô n÷ cã thai, cã con nhá d−íi 9 th¸ng, ng−êi cã c¸c bÖnh (®au tim, ®iÕc, m¾t kÐm...) hoÆc trÎ em d−íi 18 tuæi lμm c¸c viÖc nãi trªn. c. Cã giÊy chøng nhËn ®· häc tËp vμ kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vÒ an toμn lao ®éng phï hîp víi tõng ngμnh nghÒ do gi¸m ®èc ®¬n vÞ x¸c nhËn. d. §· ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lμm viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh. 1.9 C«ng nh©n t¹m tuyÓn vμ häc sinh häc nghÒ ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 1.8. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm; Quy ®Þnh ng−êi h−íng dÉn vμ gi¸m s¸t vÒ an toμn mét c¸ch chÆt chÏ: KiÓm tra viÖc cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Riªng ®èi víi nh÷ng ng−êi tham gia lao ®éng c«ng Ých, hoÆc kh¸ch tham quan ph¶i ®−îc phæ biÕn néi quy an toμn vμ cã ng−êi h−íng dÉn. 1.10.CÊm uèng r−îu tr−íc vμ trong qóa tr×nh lμm viÖc. Khi lμm viÖc trªn cao, d−íi hÇm s©u hoÆc n¬i dÔ bÞ nguy hiÓm cÊm uèng r−îu,bia vμ hót thuèc. C«ng nh©n lμm viÖc trªn cao vμ d−íi hÇm s©u ph¶i cã tói ®ùng dông cô ®å nghÒ. CÊm vøt , nÐm c¸c lo¹i dông cô, ®å nghÒ hoÆc bÊt cø thø g× tõ trªn cao xuèng. 1.11. ChØ nh÷ng c«ng nh©n biÕt b¬i míi ®−îc lμm viÖc trªn s«ng n−íc vμ ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ thuyÒn, phao vμ c¸c dông cô cÊp cøu cÇn thiÕt kh¸c theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. §èi víi thî lÆn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é lμm viÖc, båi d−ìng vμ b¶o vÖ søc khoÎ. TÊt c¶ thuyÒn, phao vμ c¸c dông cô cÊp cøu kh¸c ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng tr−íc khi sö dông. 1.12. C«ng nh©n lμm viÖc trªn c«ng tr−êng ph¶i sö dông ®óng ®¾n c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®· ®−îc cÊp ph¸t; Kh«ng ®−îc ®i dÐp lª hay ®i guèc vμ ph¶i mÆc quÇn ¸o gän gμng. 1.13. L·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é sö dông lao ®éng n÷ theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t− 09 ngμy 29.08.1986 cña Liªn Bé lao ®éng – Y tÕ 1.14. Khi lμm viÖc tõ ®é cao 2m trë lªn hoÆc ch−a ®Õn ®é cao ®ã nh−ng d−íi chç lμm viÖc cã c¸c vËt ch−íng ng¹i nguy hiÓm th× ph¶i trang bÞ d©y an toμn cho c«ng nh©n hoÆc l−íi b¶o vÖ nÕu kh«ng lμm ®−îc sμn thao t¸c cã lan can an toμn. C¸n bé kÜ thuËt thi c«ng ph¶i h−íng dÉn c¸ch mãc d©y an toμn cho c«ng nh©n. Kh«ng cho phÐp c«ng nh©n lμm viÖc khi ch−a ®eo d©y an toμn. Page 2
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 1.15. Kh«ng ®−îc thi c«ng cïng lóc ë hai hoÆc nhiÒu tÇng trªn mét ph−¬ng th¼ng ®øng nÕu kh«ng cã thiÕt bÞ b¶o vÖ an toμn cho ng−êi lμm viÖc ë d−íi. 1.16. Kh«ng ®−îc lμm viÖc trªn giμn gi¸o, èng khãi, ®μi n−íc, cét ®iÖn, trô hoÆc dÇm cÇu, m¸i nhμ hai tÇng trë lªn v.v ..., khi trêi tèi, lóc m−a to, gi«ng, b·o hoÆc cã giã tõ cÊp 5 trë lªn. 1.17. Sau mçi ®ît m−a b·o, cã giã lín hoÆc sau khi ngõng thi c«ng nhiÒu ngμy liÒn ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c ®iÒu kiÖn an toμn tr−íc khi thi c«ng tiÕp, nhÊt lμ nh÷ng ngμy n¬i nguy hiÓm cã kh¶ n¨ng x¶y ra tai n¹n. 1.18. Lμm viÖc d−íi c¸c giÕng s©u, hÇm ngÇm, trong c¸c thïng kÝn ph¶i cã ®ñ biÖn ph¸p vμ ph−¬ng tiÖn ®Ò phßng khÝ ®éc hoÆc sËp lë. Tr−íc vμ trong qu¸ tr×nh lμm viÖc ph¶i cã chÕ ®é kiÓm tra chÆt chÏ vμ cã ng−êi trùc bªn ngoμi nh»m ®¶m b¶o liªn tôc th−êng xuyªn gi÷a bªn trong vμ bªn ngoμi vμ kÞp thêi cÊp cøu khi x¶y ra tai n¹n. 1.19. Trªn c«ng tr−êng ph¶i bè chÝ hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ trªn c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng ®i l¹i vμ c¸c khu thi c«ng vÒ ban ®ªm. Kh«ng cho phÐp lμm viÖc ë nh÷ng chç kh«ng ®−îc chiÕu s¸ng. 1.20. Khi thi c«ng trªn nh÷ng c«ng tr×nh cao ph¶i cã hÖ thèng chèng sÐt theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 1.21. Trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®ñ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t, vÖ sinh cho c¸n bé c«ng nh©n nh− : tr¹m x¸, nhμ ¨n, nhμ nghØ gi÷a ca, l¸n tró m−a n¾ng, n¬i t¾m röa, vÖ sinh ®¹i tiÓu tiÖn, vÖ sinh kinh nguyÖt .... 1.23. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ph¶i chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng cho c«ng nh©n, gi¶m nhÑ c¸c kh©u lao ®éng thñ c«ng nÆng nhäc, ng¨n ngõa, h¹n chÕ c¸c yÕu tè ®éc h¹i g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn søc khoÎ hoÆc g©y ra c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp. 1.24. C¸n bé, c«ng nh©n lμm viÖc trong nh÷ng m«i tr−êng chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®éc h¹i v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp ph¶i ®−îc båi d−ìng t¹i chç b»ng hiÖn vËt theo ®óng chÕ ®é hiÖn hμnh. 1.25. C«ng tr−êng ph¶i cã sæ nhËt kÝ an toμn lao ®éng vμ ghi ®Çy ®ñ tinh h×nh sù cè, tai n¹n, biÖn ph¸p kh¾c phôc vμ xö lÝ trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c kiÕn nghÞ vÒ BHL§ cña c¸n bé an toμn lao ®éng ®oμn thanh tra an toμn vμ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cña ng−êi chØ huy c«ng tr−êng thùc hiÖn ®óng ®¾n chÕ ®é thèng kª b¸o c¸o ph©n tÝch tai n¹n lao ®éng vμ bÖnh nghÒ nghiÖp. 2.Tæ chøc b»ng c«ng tr−êng 2.1. Yªu cÇu chung 2.1.1. Xung quanh khu vùc c«ng tr−êng ph¶i rμo ng¨n vμ bè trÝ tr¹m g¸c kh«ng cho ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô ra vμo c«ng tr−êng. Tr−êng hîp cã ®−êng giao th«ng c«ng céng ch¹y Page 3
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 qua c«ng tr−êng th× cã thÓ më ®−êng kh¸c (sau khi ®−îc c¬ quan h÷u quan vμ ®Þa ph−¬ng ®ång ý). NÕu kh«ng ®−îc më ®−êng kh¸c ph¶i cã biÓn b¸o ë hai ®Çu ®o¹n ®−êng ch¹y qua c«ng tr−êng ®Ó c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng qua l¹i gi¶m tèc ®é. 2.1.2. ë mçi c«ng tr−êng ph¶i cã b¶n vÏ tæng mÆt b»ng thi c«ng, trong ®ã ph¶i thÓ hiÖn: VÞ trÝ c«ng tr×nh chÝnh, phô vμ t¹m thêi; VÞ trÝ c¸c x−ëng gia c«ng, kho tμng, n¬i l¾p r¸p cÊu kiÖn, m¸y thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng; Khu vùc s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu, phÕ liÖu, kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n; Khu vùc nhμ ë, nhμ lμm viÖc , nhμ ¨n vμ nhμ vÖ sinh cña c¸n bé c«ng nh©n; C¸c tuyÕn ®−êng ®i l¹i, vËn chuyÓn cña c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi vμ thñ c«ng; HÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cÊp n¨ng l−îng, n−íc phôc vô thi c«ng vμ sinh ho¹t. 2.1.3. Trªn mÆt b»ng c«ng tr−êng vμ c¸c khu vùc thi c«ng ph¶i cã hÖ thèng tho¸t n−íc b¶o ®¶m mÆt b»ng thi c«ng kh« r¸o s¹ch sÏ. Kh«ng ®Ó ®äng n−íc trªn mÆt ®−êng hoÆc ®Ó n−íc ch¶y vμo hè mãng c«ng tr×nh. Nh÷ng c«ng tr−êng ë gÇn biÓn, s«ng, suèi, ph¶i cã ph−¬ng ¸n phßng chèng lò lôt. §èi víi c¸c c«ng tr−ßng x©y dùng ®Ëp n−íc, tr¹m b¬m, tr¹m thuû ®iÖn...mμ l−îng n−íc ngÇm lín ph¶i cã ®ª quai ch¾c ch¾n vμ ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc b¶o ®¶m an toμn trong mäi t×nh huèng. 2.1.4. C¸c c«ng tr×nh phô trî ph¸t sinh c¸c yÕu tè ®éc h¹i ph¶i bè trÝ ë cuèi h−íng giã vμ ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch ®Õn n¬i ë cña c¸n bé c«ng nh©n c«ng tr−êng vμ d©n c− ®Þa ph−¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña B¶n ®iÒu lÖ vÖ sinh do Bé y tÕ ban hμnh. 2.1.5. MÆt b»ng khu vùc ®ang thi c«ng ph¶i ng¨n n¾p, vÖ sinh; VËt liÖu th¶i vμ c¸c vËt ch−íng ng¹i ph¶i ®−îc dän s¹ch. 2.1.6. Nh÷ng giÕng, hÇm, hè trªn mÆt b»ng vμ nh÷ng lç trèng trªn c¸c sμn tÇng c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®−îc ®Ëy kÝn ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi ®i l¹i hoÆc rμo ng¨n ch¾c ch¾n. Nh÷ng ®−êng hμo, hè mãng n»m gÇn ®−¬ng giao th«ng ph¶i cã rμo ch¾n cao 1m, ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn ®á b¸o hiÖu. 2.1.7. Khi chuyÓn vËt liÖu thõa, vËt liÖu th¶ tõ trªn cao ( trªn 3m) xuèng ph¶i cã m¸ng tr−ît hoÆc c¸c thiÖt bÞ n©ng h¹ kh¸c. MiÖng d−íi m¸ng tr−ît ®Æt c¸ch mÆt ®Êt kh«ng qu¸ 1m. Kh«ng ®−îc ®æ vËt liÖu thõa, th¶i tõ trªn cao xuèng khu bªn d−íi kh«ng cã rμo ch¾n, ch−a ®Æt biÓn b¸o vμ ch−a cã ng−êi canh giíi. 2.1.8. Nh÷ng vïng nguy hiÓm do vËt cã thÓ r¬i tù do tõ trªn cao xuèng ph¶i ®−îc rμo ch¾n, ®Æt biÓn b¸o, hoÆc lμm m¸i che b¶o vÖ. Giíi h¹n cña vïng nguy hiÓm nμy ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 1. B¶ng 1 §é cao cã thÓ Giíi h¹n vïng nguy hiÓm (m) r¬i c¸c vËt ®èi víi nhμ hoÆc c«ng ®èi víi khu vùc di chuyÓn t¶i ( tÝnh tõ h×nh (m) tr×nh ®ang x©y dùng( chiÕu b»ng theo kÝch th−íc lín nhÊt cña tÝnh tõ chu vi ngoμi) t¶i di chuyÓn khi r¬i) Page 4
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 §Õn 20 5 7 Trªn 20 ®Õn 7 10 70 10 15 70-120 15 20 120-200 20 25 200- 25 30 300 300- 450 2.1.9. Khu vùc ®ang th¸o dì v¸n khu«n, dμn gi¸o, c«ng tr×nh cò; n¬i l¾p r¸p c¸c bé phËn kÕ cÊu cña c«ng tr×nh, n¬i l¾p r¸p thiÕt bÞ lín; khu vùc cã khÝ ®éc; chç cã c¸c ®−êng giao th«ng c¾t nhau... ph¶i cã rμo ch¾n hoÆc biÓn b¸o (kÕt cÊu cña rμo ch¾n ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn vÒ hμng rμo c«ng tr−êng vμ c¸c khu vùc thi c«ng x©y l¾p) hiÖn hμnh. Ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn ®á b¸o hiÖu. 2.2. §−êng ®i l¹i vËn chuyÓn 2.2.1. T¹i c¸c ®Çu mèi giao th«ng c«ng tr−êng ph¶i cã s¬ ®å chØ dÉn râ rμng tõng tuyÕn ®−êng cho c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i c¬ giíi, thñ c«ng. Trªn c¸c tuyÕn ®−êng cña c«ng tr−êng ph¶i ®Æt hÖ thèng biÓn b¸o giao th«ng ®óng quy ®Þnh cña luËt an toμn giao th«ng hiÖn hμnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i. 2.2.2. §−êng vËn chuyÓn c¾t qua hè r·nh ph¶i: L¸t v¸n dμi 5cm (khi hè r·nh cã chiÒu réng lín h¬n 1,5m vμ dïng ph−¬ng tiÖn thñ c«ng ®Ó vËn chuyÓn). §Çu v¸n ph¶i gèi lªn thμnh ®Êt liÒn cña bê hè r·nh Ýt nhÊt lμ 50cm, vμ cã cäc gi÷a ch¾c ch¾n; Lμm cÇu, hoÆc cèng theo thiÕt kÕ (khi hè r·nh cã chiÒu réng lín h¬n 1,5m hoÆc chiÒu réng nhá h¬n 1,5m nh−ng dïng ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®Ó vËn chuyÓn) 2.2.3. ChiÒu réng ®−êng « t« tèi thiÓu lμ 3,5m khi ch¹y 1 chiÒu vμ réng 6m khi xe ch¹y 2 chiÒu. B¸n kÝnh vßng tèi thiÓu lμ 10m. 2.2.4. Chç giao nhau gi÷a ®−êng s¾t vμ ®−êng « t« ph¶i lμm nÒn liÒn, cã ray ¸p ®Æt cïng ®é cao ngang víi ®Ønh ray. ChiÒu réng ®−êng « t« ë chç giao nhau víi ®−êng s¾t tèi thiÓu lμ 4,5m. Hai ®o¹n ®−êng «t« ë hai bªn giao c¾t víi ®−êng s¾t trong kho¶ng 25m ph¶i l¸t ®¸. §é dèc ®o¹n ®−êng «t« ®Õn chç giao nhau víi ®−êng s¾t kh«ng v−ît qu¸ 5%. ChÕ ®é ®Æt biÓn b¸o, ®Æt tr¹m g¸c ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i. 2.2.5. Khi ph¶i bè trÝ ®−êng vËn chuyÓn qua d−íi nh÷ng vÞ trÝ, c«ng tr×nh ®ang cã bé phËn thi c«ng bªn trªn hoÆc bé phËn m¸y, thiÕt bÞ ®ang vËn hμnh bªn trªn th× ph¶i lμm sμn b¶o vÖ bªn d−íi. 2.2.6. §−êng hoÆc cÇu cho c«ng nh©n vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu lªn cao, kh«ng ®−îc dèc qu¸ 30o vμ ph¶i t¹o thμnh bËc. T¹i c¸c vÞ trÝ cao vμ nguy hiÓm ph¶i cã lan can b¶o vÖ. Page 5
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 2.2.7. C¸c lèi ®i vμo nhμ hoÆc c«ng tr×nh ®ang thi c«ng ph¶i lμ nh÷ng hμnh lang kÝn, kÝch th−íc mÆt c¾t sao cho phï hîp víi mËt ®é ng−êi vμ thiÕt bÞ dông cô thi c«ng ph¶i chuyÓn qua hμnh lang. 2.2.8. §−êng d©y ®iÖn bäc cao su ®i qua ®−êng vËn chuyÓn ph¶i m¾c lªn cao hoÆc luån vμo èng b¶o vÖ ®−îc ch«n s©u d−íi mÆt ®Êt Ýt nhÊt lμ 40cm. C¸c èng dÉn n−íc ph¶i ch«n s©u d−íi mÆt ®Êt Ýt nhÊt lμ 30cm. 2.3. XÕp ®Æt nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, cÊu kiÖn vμ thiÕt bÞ. 2.3.1. Kho b·i ®Ó s¾p xÕp vμ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ ph¶i ®−îc ®Þnh tr−íc trªn mÆt b»ng c«ng tr−êng víi sè l−îng cÇn thiÕt cho thi c«ng. §Þa ®iÓm c¸c khu vùc nμy ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vμ bèc dì. Kh«ng ®−îc s¾p xÕp bÊt kú mét vËt g× vμo nh÷ng c«ng tr×nh ch−a æn ®Þnh hoÆc kh«ng ®¶m b¶o v÷ng ch¾c. 2.3.2. Trong c¸c kho b·i chøa nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ ph¶i cã ®−êng vËn chuyÓn. ChiÒu réng cña ®−êng ph¶i phï hîp víi kÝch th−íc cña c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ thiÕt bÞ bèc xÕp. Gi÷a c¸c chång vËt liÖu ph¶i chõa lèi ®i l¹i cho ng−êi, réng Ýt nhÊt lμ 1m. 2.3.3. Nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ ph¶i ®Æt c¸ch xa ®−êng «t«, ®−êng s¾t, ®−êng cÇn trôc Ýt nhÊt lμ 2m tÝnh tõ mÐp ®−êng gÇn nhÊt tíi mÐp ngoμi cïng cña vËt liÖu (phÝa gÇn ®−êng). CÇn xÕp ®Æt hμng trªn c¸c tuyÕn ®−êng qua l¹i. 2.3.4. VËt liÖu rêi (c¸t, ®¸ d¨m, sái, xØ v.v..) ®æ thμnh b·i nh−ng ph¶i ®¶m b¶o sù æn cña m¸i dèc tù nhiªn. 2.3.5. VËt liÖu d¹ng bét (xi m¨ng, th¹ch cao, v«i bét v.v..) Ph¶i ®ãng bao hoÆc chøa trong thïng kÝn, xi l«, bunke..., ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p chèng bôi khi xÕp dì. §èi víi c¸c thïng lín chøa vËt liÖu d¹ng bét §èi víi c¸c thïng lín chøa nguyªn vËt liÖu d¹ng bét ph¶i cã n¾p hoÆc l−íi b¶o vÖ; ChØ cho phÐp c«ng nh©n vμo trong c¸c xil« vμ bunke khi cã c¸n bé kü thuËt thi c«ng h−íng dÉn vμ gi¸m s¸t vμ ph¶i cã trang thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c«ng nh©n ®Ó ®¶m b¶o an toμn nh− têi kÐo, d©y an toμn.... Bªn trong thïng ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ. Khi cã ng−êi lμm viÖc trong kho lín, kÝn ph¶i cã ng−êi ë ngoμi theo dâi. 2.3.6. C¸c nguyªn liÖu láng vμ dÔ ch¸y (x¨ng, dÇu, mì v.v...) ph¶i ®¶m b¶o kho riªng theo ®óng c¸c quy ®Þnh phßng chèng ch¸y hiÖn hμnh. 2.3.7. C¸c lo¹i axit ph¶i ®ùng trong c¸c b×nh kÝn lμm b»ng sø hoÆc thuû tinh chÞu axit ph¶i ®Ó trong c¸c phßng riªng cã th«ng giã tèt. C¸c b×nh chøa axit kh«ng ®−îc xÕp chång lªn nhau. Mçi b×nh ph¶i cã nh·n hiÖu ghi râ lo¹i axit, ngμy s¶n xuÊt. 2.3.8. C¸c chÊt ®éc h¹i, vËt liÖu næ, c¸c chÊt thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc ph¶i b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vμ sö dông theo c¸c quy ph¹m kÜ thuËt an toμn hãa chÊt, vËt liÖu næ vμ thiÕt bÞ ¸p lùc hiÖn hμnh. Page 6
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 2.3.9. Khi s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu trªn c¸c bê hμo hè s©u ph¶i tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch theo quy ®Þnh cña môc 12 ph¹m quy nμy. 2.3.10. §¸ héc, g¹ch l¸t, ngãi xÕp thμnh tõng « vu«ng kh«ng cao qu¸ 1m. G¹ch x©y xÕp n»m kh«ng cao qu¸ 25 hμng. 2.3.11. C¸c tÊm sμn, tÊm m¸i xÕp thμnh chång kh«ng ®−îc cao qu¸ 2,5m kÓ c¶ chiÒu dμy c¸c líp ®Öm lãt. TÊm t−êng ph¶i xÕp gi÷a c¸c khung ®ì ®Ó th¼ng ®øng hoÆc c¸c gi¸ ch÷ A. TÊm v¸ch ng¨n chØ ®−îc ®Ó trong c¸c gi¸ theo vÞ trÝ th¼ng ®øng. 2.3.12. C¸c khèi mãng, khèi t−êng hÇm, c¸c khèi vμ tÊm kü thuËt vÖ sinh, th«ng giã, khèi èng th¶i r¸c xÕp thμnh chång nh−ng kh«ng cao qu¸ 2,5m kÓ c¶ c¸c líp ®Öm lãt. DÇm xÕp 1 hμng theo vÞ trÝ lμm viÖc cña chóng cã gç lãt ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1/5 chiÒu dμi dÇm kÓ tõ hai ®Çu dÇm. 2.3.14. C¸c lo¹i khèi vμ tÊm kh¸c xÕp thμnh tõng chång nh−ng kh«ng cao qu¸ 2,5m kÓ c¸c líp ®Öm. 2.3.15. VËt liÖu c¸ch nhiÖt xÕp thμnh chång cao kh«ng qu¸ 1,2m vμ ®−îc b¶o qu¶n ë trong kho kÝn, kh« r¸o. 2.3.16. C¸c lo¹i èng thÐp cã ®−êng kÝnh d−íi 300mm trë lªn, c¸c lo¹i èng gang xÕp thμnh tõng líp nh−ng kh«ng cao qu¸ 1,2m vμ ph¶i cã cäc chèng gi÷ ch¾c ch¾n. 2.3.17. ThÐp tÊm, thÐp h×nh, thÐp gãc xÕp thμnh tõng chång nh−ng kh«ng cao qu¸ 1,5m. Lo¹i cã kÝch th−íc nhá xÕp lªn c¸c gi¸ víi chiÒu cao t−¬ng tù; T¶i träng thÐp xÕp trªn gi¸ ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng t¶i träng cho phÐp cña gi¸ ®ì. 2.3.18. Gç c©y xÕp thμnh tõng chång cã kª ë d−íi nh−ng kh«ng cao qu¸ 1,5m. ChiÒu cao chång gç ph¶i nhá h¬n chiÒu réng vμ cã cäc g×m hai bªn. Gç xÎ xÕp thμnh tõng chång kh«ng cao qu¸ 1/2 chiÒu réng cña chång ®ã; nÕu xÕp xen kÏ vμ däc kh«ng cao qu¸ chiÒu réng cña chång ®ã, kÓ c¶ chiÒu dμy cña c¸c líp ®Öm. 2.3.19. KÝnh ®ãng hßm ®Æt trong khung th¼ng ®øng. ChØ xÕp 1 líp, kh«ng ®−îc chång lªn nhau. 2.3.20. C¸c thiÕt bÞ m¸y, bé phËn cña m¸y chØ ®−îc xÕp 1 líp. 3. L¾p ®Æt vμ sö dông ®iÖn trong thi c«ng. 3.1. Khi l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vμ m¹ng l−íi ®iÖn thi c«ng trªn c«ng tr−êng, ngoμi nh÷ng quy ®Þnh trong phÇn nμy cßn ph¶i theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “ An toμn ®iÖn trong x©y dùng” TCVN 4036:1985 3.2. C«ng nh©n ®iÖn còng nh− c«ng nh©n vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®−îc häc tËp, kiÓm tra vμ cÊp giÊy chøng nhËn ®¹t yªu cÇu vÒ kü thuËt an toμn ®iÖn. C«ng nh©n ®iÖn lμm viÖc ë khu vùc nμo trªn c«ng tr−êng, ph¶i n¾m v÷ng s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cña khu vùc Page 7
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 ®ã, c«ng nh©n trùc ®iÖn ë c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ë c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p ®Õn 1000 v«n ph¶i cã tr×nh ®é bËc 3 an toμn vÒ ®iÖn trë lªn. 3.3. Sö dông ®iÖn trªn c«ng tr−êng ph¶i cã s¬ ®å m¹ng ®iÖn, cã cÇu dao chung vμ c¸c cÇu dao ph©n ®o¹n ®Ó cã thÓ c¾t ®iÖn toμn bé hay tõng khu vùc c«ng tr×nh khi cÇn thiÕt. §iÖn ®éng lùc vμ ®iÖn ®iÒu chiÕu s¸ng ph¶i lμm hai hÖ thèng riªng. ViÖc l¾p ®Æt vμ sö dông m¹ng ®iÖn truyÒn thanh trªn c«ng tr−êng ph¶i theo quy ®Þnh trong quy ph¹m kü thuËt an toμn vÒ th«ng tin truyÒn thanh hiÖn hμnh. 3.4. C¸c phÇn dÉn ®iÖn trÇn cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (d©y dÉn, thanh dÉn, tiÕp ®iÓm cña cÇu dao, cÇu chÈy, c¸c cùc cña m¸y ®iÖn vμ dông cô ®iÖn ) ph¶i ®−îc bäc kÝn b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn hoÆc ®Æt ë ®é cao ®¶m b¶o an toμn vμ thuËn tiÖn cho viÖc thao t¸c. C¸c ®Çu d©y, c¸p hë ph¶i ®−îc c¸ch ®iÖn, bäc kÝn hoÆc treo cao. §èi víi nh÷ng bé phËn dÉn ®iÖn ®Ó hë theo yªu cÇu trong thiÕt kÕ hoÆc do yªu cÇu cña kÕt cÊu, ph¶i treo cao, rμo ch¾n vμ treo biÓn b¸o hiÖu. 3.5. C¸c d©y dÉn phôc vô thi c«ng ë tõng khu vùc c«ng tr×nh ph¶i lμ d©y cã bäc c¸ch ®iÖn. C¸c d©y ®o ph¶i m¾c trªn cét hoÆc gi¸ ®ì ch¾c ch¾n vμ ë ®é cao Ýt nhÊt lμ 2,5m ®èi víi mÆt b»ng thi c«ng vμ 0,5m ®èi víi n¬i cã xe cé qua l¹i. C¸c d©y dÉn ®iÖn cã ®é cao d−íi 2,5m kÓ tõ mÆt nÒn hoÆc mÆt sμn thao t¸c ph¶i dïng d©y c¸p bäc cao su c¸ch ®iÖn. C¸p ®iÖn dïng cho c¸c m¸y trôc di ®éng ph¶i ®−îc quÊn trªn tang hoÆc tr−ît trªn r·nh c¸p. CÊm ®Ó chμ s¸t c¸p ®iÖn trªn mÆt b»ng hoÆc ®Ó xe cé chÌn qua l¹i hay c¸c kÕt cÊu kh¸c ®Ì lªn c¸p dÉn ®iÖn. 3.6. C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng cã ®iÖn thÕ lín h¬n 36 v«n ph¶i treo c¸ch mÆt sμn thao t¸c Ýt nhÊt lμ 2,5m. 3.7 CÊm sö dông c¸c l−íi ®iÖn, c¸c c¬ cÊu ph©n phèi c¸c b¶ng ®iÖn vμ c¸c nh¸nh riªng rÏ cña chóng cã trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®Ó thay thÕ cho c¸c m¹ng ®iÖn t¹m thêi cÇn thiÕt cho sö dông trªn c«ng tr−êng. CÊm ®Ó d©y dÉn ®iÖn thi c«ng vμ c¸c d©y ®iÖn hμn tiÕp xóc víi c¸c bé phËn dÉn ®iÖn cña c¸c kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. 3.8. C¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t ®iÖn dïng ®Ó ®ãng c¾t l−íi ®iÖn chung tæng hîp vμ c¸c ®−êng d©y ph©n ®o¹n cÊp ®iÖn cho tõng khu vùc trªn c«ng tr×nh ph¶i ®−îc qu¶n lÝ chÆt chÏ sao cho ng−êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm kh«ng thÓ tù ®éng ®ãng c¾t ®iÖn. C¸c cÇu dao ®ãng c¾t ®iÖn, cÇu dao ph¶i ®Æt trong hép kÝn, ®Æt n¬i kh« r¸o, an toμn vμ thuËn tiÖn cho thao t¸c vμ xö lÝ sù cè. Khi c¾t ®iÖn, ph¶i ®¶m b¶o sao cho c¸c cÇu dao hoÆc c¸c thiÕt bÞ c¾t ®iÖn kh¸c kh«ng thÓ tù ®ãng m¹ch. Tr−êng hîp mÊt ®iÖn ph¶i ng¾t cÇu dao ®Ó ®Ò phßng c¸c ®éng c¬ ®iÖn khëi ®éng bÊt ngê khi cã ®iÖn trë l¹i. 3.10. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ®ãng c¾t nhÇm ®−êng d©y, thiÕt bÞ ®iÖn. æ phÝch c¾m dïng cho thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng ph¶i ghi râ c«ng suÊt lín nhÊt cña chóng. CÊu t¹o cña nh÷ng æ phÝch nμy ph¶i cã tiÕp ®iÓm sao cho cùc cña d©y b¶o vÖ (nèi ®Êt hoÆc nèi kh«ng) tiÕp xóc tr−íc so víi d©y pha khi ®ãng vμ ng−îc l¹i, ®ång thêi trõ ®−îc kh¶ n¨ng c¾m nhÇm tiÕp ®iÓm. Page 8
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 C«ng t¾c ®iÖn trªn c¸c thiÕt bÞ l−u ®éng (trõ c¸c ®Ìn l−u ®éng) ph¶i c¾t ®−îc tÊt c¶ c¸c pha vμ l¾p ngay trªn vá thiÕt bÞ ®iÖn mμ chóng b¶o vÖ. 3.11. TÊt c¶ c¸c phÇn kim lo¹i cña thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t ®iÖn, thiÕt bÞ b¶o vÖ (cÇu ch¶y, r¬ le, ¸pt«m¸t ) ph¶i ®−îc chän phï hîp víi ®iÖn ¸p vμ dßng ®iÖn cña thiÕt bÞ hoÆc nhãm thiÕt bÞ mμ chóng b¶o vÖ. 3.12. TÊt c¶ c¸c phÇn kim lo¹i cña thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t ®iÖn, thiÕt bÞ b¶o vÖ cã thÓ cã ®iÖn ¸p khi bé phËn c¸ch ®iÖn bÞ háng mμ ng−êi cã kh¶ n¨ng ch¹m ph¶i ®Òu ph¶i ®−îc nèi ®Êt hoÆc nèi kh«ng b¶o vÖ theo TCVN “Quy ph¹m nèi ®Êt vμ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn” NÕu dïng nguån dù phßng ®éc lËp ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi l−íi ®iÖn chung bÞ mÊt th× chÕ ®é trung tÝnh vμ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ khi dïng l−íi ®iÖn chung. 3.13. Khi di chuyÓn c¸c vËt cã kÝch th−íc lín d−íi c¸c ®−êng d©y ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p an toμn thËt cô thÓ. Ph¶i c¾t ®iÖn ®−êng d©y nÕu cã kh¶ n¨ng vËt di chuyÓn ch¹m vμo ®−¬ng d©y hoÆc ®iÖn tõ ®−êng d©y phãng qua vËt di chuyÓn xuèng ®Êt. 3.14. ChØ cã c«ng nh©n ®iÖn, ng−êi ®−îc trùc tiÕp ph©n c«ng míi ®−îc söa ch÷a, ®Êu hoÆc ng¾t c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ra khái l−íi ®iÖn. ChØ ®−îc tho¸t më c¸c bé phËn bao che, th¸o nèi c¸c d©y dÉn vμo thiÕt bÞ ®iÖn, söa ch÷a, c¸c bé phËn dÉn ®iÖn sau khi ®· c¾t ®iÖn. CÊm söa ch÷a, th¸o, nèi c¸c d©y dÉn vμ lμm c¸c c«ng viÖc cã liªn quan tíi ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng khi ®ang cã ®iÖn ¸p. 3.15. §èng c¾t ®iÖn ®Ó söa ch÷a ®−êng d©y chÝnh vμ c¸c ®−êng d©y ph©n nh¸nh cÊp ®iÖn cho tõ 2 thiÕt bÞ ®iÖn trë lªn ph¶i thùc hiÖn chÆt chÏ chÕ ®é phiÕu c«ng t¸c. ChØ ®−îc ®ãng ®iÖn trë l¹i c¸c ®−êng d©y nμy sau khi ®· cã sù kiÓm tra kÜ l−ìng vμ cã b¸o c¸o (b»ng v¨n b¶n) cña ng−êi phô tr¸ch c¸c bé phËn söa ch÷a m¸y. Sau khi ng¾t cÇu dao ®Ó söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn riªng lÎ ph¶i kho¸ cÇu dao vμ ®eo biÓn cÊm ®ãng ®iÖn hoÆc cö ng−êi trùc, tr¸nh tr−êng hîp ®ãng ®iÖn khi cã ng−êi ®ang söa ch÷a. 3.16. ChØ ®−îc thay d©y ch¶y trong cÇu ch¶y khi ®· c¾t ®iÖn. Tr−êng hîp kh«ng thÓ c¾t ®iÖn th× chØ ®−îc lμm viÖc ®ã víi lo¹i cÇu ch¶y hoÆc lo¹i n¾p, nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i l¾p phô t¶i. Khi thay cÇu ch¶y lo¹i èng ®ang cã ®iÖn, ph¶i cã kÝnh phßng hé, g¨ng tay cao su, c¸c dông cô tr¸nh ®iÖn vμ ®øng trªn tÊm than, hoÆc ®i giÇy c¸ch ®iÖn. Kh«ng ®−îc thay thÕ cÇu ch¶y lo¹i b¶n khi cã ®iÖn. Khi dïng thang ®Ó thay c¸c cÇu ch¶y ë trªn cao trong lóc ®ang cã ®iÖn ph¶i cã ng−êi trùc ë d−íi. 3.17. Kh«ng ®−îc th¸o vμ l¾p bãng ®iÖn khi ch−a c¾t ®iÖn. Tr−êng hîp kh«ng c¾t ®−îc ®iÖn, th× c«ng nh©n lμm viÖc ®ã ph¶i ®eo g¨ng tay c¸ch ®iÖn vμ kÝnh phßng hé. 3.18. CÊm sö dông c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng cè ®Þnh ®Ó lμm ®Ìn cÇm tay. Nh÷ng chç nguy hiÓm vÒ ®iÖn ph¶i dïng ®Ìn cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 36 v«n. §Ìn chiÕu s¸ng ph¶i cã l−íi kim lo¹i b¶o vÖ bãng ®Ìn, d©y dÉn b¶o vÖ ph¶i lμ d©y bäc cao su, lÊy ®iÖn qua æ c¾m. æ c¾m vμ phÝch c¾m dïng ®iÖn ¸p kh«ng lín h¬n 36 v«n ph¶i cã cÊu t¹o vμ mÇu s¬n ph©n biÖt víi æ vμ phÝch c¾m dïng ®iÖn ¸p cao h¬n. C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng chç lμm viÖc ph¶i ®Æt ë ®é cao vμ gãc nghiªng phï hîp ®Ó kh«ng lμm chãi m¾t do tia s¸ng trùc tiÕp tõ ®Ìn ph¸t ra. Page 9
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 3.19. CÊm sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ë trªn c«ng tr−êng (®iÖn thi c«ng, ®iÖn chiÕu s¸ng) ®Ó lμm hμng rμo b¶o vÖ c«ng tr−êng. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. 3.21. C¸c dông cô cÇm tay (dông cô ®iÖn, ®Ìn di ®éng, m¸y gi¶m thÕ an toμn, m¸y biÕn tÇn sè ) ph¶i ®−îc kiÓm tra Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn vÒ hiÖn t−îng ch¹m m¸t trªn vá m¸y, vÒ t×nh tr¹ng cña d©y nèi ®Êt b¶o vÖ; vμ Ýt nhÊt mçi th¸ng mét lÇn vÒ c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn, nguån ®iÖn vμ chç hë ®iÖn. Riªng c¸c biÕn ¸p l−u ®éng, ngoμi c¸c ®iÓm trªn, cßn ph¶i kiÓm tra sù chËp m¹ch c¸ch ®iÖn cña cuén ®iÖn ¸p cao vμ cuén ®iÖn ¸p thÊp. 3.22. Nguån ®iÖn cña c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vμ dông cô ®iÖn cÇm tay cã ®iÖn ¸p kh«ng lín h¬n 36 v«n ph¶i lÊy trùc tiÕp tõ m¸y biÕn ¸p an toμn l−u ®éng. CÊm dïng biÕn ¸p tù ngÉu. 3.23. ChØ ®−îc nèi c¸c ®éng c¬ ®iÖn, dông cô ®iÖn, ®Ìn chiÕu s¸ng vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c vμo l−íi ®iÖn b»ng c¸c phô kiÖn quy ®Þnh. CÊm ®Êu ngo¾c, xo¾n c¸c ®Çu d©y ®iÖn. 3.24. C«ng nh©n ®iÖn lμm viÖc ë trªn c«ng tr−êng ph¶i cã c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ch ®iÖn vμ trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô phßng hé theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. TÊt c¶ dông cô phßng hé ph¶i ghi râ ngμy, th¸ng, n¨m kiÓm nghiÖn. Thêi gian kiÓm nghiÖm ®Þnh k× ph¶i theo quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m hiÖn hμnh. Dông cô phßng hé b»ng cao su, ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong kho cÈn thËn, kh«ng ®−îc ®Ó gÇn x¨ng, dÇu, mì vμ c¸c chÊt kh¸c cã t¸c dông ph¸ huû c¸c dông cô ®ã. Tr−íc khi sö dông c¸c dông cô phßng hé b»ng cao su, ph¶i xem xÐt kÜ vμ lau s¹ch bôi. Tr−êng hîp bÒ mÆt bÞ Èm ph¶i lau vμ sÊy kh«. CÊm dïng nh÷ng trang bÞ phßng hé khi ch−a ®−îc thö nghiÖm kiÓm tra, hoÆc bÞ thñng, r¸ch, nøt r¹n 4. C«ng t¸c bèc xÕp vμ vËn chuyÓn. 4.1.Yªu cÇu chung. 4.1.1. Khi vËn chuyÓn hμng ho¸ phôc vô cho viÖc x©y dùng ngoμi c¸c yªu cÇu cña phÇn nμy vμ tuú thuéc vμo lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cßn ph¶i thùc hiÖn quy t¾c giao th«ng ®−êng bé, giao th«ng ®−êng s¾t, giao th«ng ®−êng thuû do Bé Néi Vô vμ Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hμnh. C«ng nh©n bèc xÕp vËn chuyÓn ph¶i cã ®ñ søc khoÎ theo quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc. 4.1.2. B·i bèc xÕp hμng ph¶i b»ng ph¼ng, ph¶i quy ®Þnh tuyÕn ®−êng cho ng−êi vμ c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn bèc xÕp ®i lai thuËn tiÖn vμ b¶o ®¶m an toμn; ph¶i cã hÖ thèng tho¸t n−íc tèt. 4.1.3. Tr−íc khi bèc xÕp vËn chuyÓn lo¹i hμng nμo ph¶i xem xÐt kÜ c¸c kÝ hiÖu, kÝch th−íc, khèi l−îng vμ qu·ng ®−êng vËn chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh vμ trang bÞ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi vμ hμng. 4.1.4. Khi vËn chuyÓn c¸c lo¹i hμng cã kÝch th−íc vμ träng l−îng lín ph¶i sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dïng hoÆc ph¶i lËp duyÖt biÖn ph¸p vËn chuyÓn bèc dì ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi vμ thiÕt bÞ. Page 10
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 4.1.5.ViÖc vËn chuyÓn chÊt næ, chÊt phãng x¹, chÊt ®éc, thiÕt bÞ cã ¸p lùc vμ chÊt dÔ ch¸y ph¶i sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−îc trang bÞ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c¸c quy ph¹m hiÖn hμnh. 4.1.6. Bèc xÕp hμng vμo ban ®ªm hoÆc khi tèi trêi trong c¸c khu vùc kh«ng ®ñ ¸nh s¸ng thiªn nhiªn ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ. Kh«ng ®−îc dïng ®uèc ®Ìn cã ngän löa trÇn ®Ó chiÕu s¸ng khi bèc xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu dÔ ch¸y næ mμ ph¶i cã ®Ìn chèng ch¸y næ chuyªn dïng. 4.1.7. Khi dÞch chuyÓn c¸c lo¹i hμng nÆng hoÆc c¸c hßm chøa thiÕt bÞ nÆng ph¶i dïng ®ßn bÈy kh«ng ®−îc lμm trùc tiÕp b»ng tay. Bèc xÕp c¸c vËt liÖu nÆng cã h×nh khèi trßn hoÆc thμnh h×nh cuén (thïng phi, d©y c¸p, cuén d©y ).NÕu lîi dông c¸c mÆt ph¼ng nghiªng ®Ó l¨n, tr−ît tõ trªn xuèng ph¶i dïng d©y neo gi÷ ë trªn, kh«ng ®Ó hμng l¨n xuèng tù do. C«ng nh©n ®iÒu khiÓn hμng chØ ®ù¬c ®øng phÝa trªn vμ hai bªn. 4.1.8. Ph¶i sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dïng ®Ó vËn chuyÓn c¸c chÊt láng chøa trong b×nh, chai lä vμ ph¶i chÌn gi÷ ®Ó tr¸nh ®æ vì. Kh«ng ®−îc chë x¨ng etyl cïng víi c¸c lo¹i hμng kh¸c. 4.1.9. C«ng nh©n bèc xÕp c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhiÒu bôi (xi m¨ng, v«i bét, th¹ch cao ) ph¶i ®−îc phßng hé ®Çy ®ñ theo chÕ ®é hiÖn hμnh. 4.1.10. CÊm dïng vßi hót x¨ng dÇu b»ng måm hoÆc dïng c¸c dông cô móc x¨ng dÇu trùc tiÕp b»ng tay, mμ ph¶i dïng c¸c dông cô chuyªn dïng. Khi móc rãt axit ph¶i lμm tõ tõ, thËn träng tr¸nh ®Ó axit b¾n vμo ng−êi, cÊm ®æ n−íc axit mμ chØ rãt axit vμo n−íc khi pha chÕ. 4.1.11. Hμng xÕp trªn c¸c toa tÇu, thïng xe ph¶i ®−îc chÌn buéc ch¾c ch¾n, tr¸nh ®Ó r¬i ®æ, xe dÞch trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Kh«ng ®−îc chÊt hμng ho¸ qu¸ träng t¶i hoÆc qu¸ khæ cho phÐp ®èi víi c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i. 4.1.12. C«ng nh©n l¸i c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh− «t«, m¸y kÐo, tÇu ho¶ trong ph¹m vÞ c«ng tr−êng ngoμi viÖc tu©n theo luËt lÖ giao th«ng hiÖn hμnh cßn ph¶i tu©n theo néi quy c«ng tr−êng. 4.2 VËn chuyÓn b»ng ph−¬ng tiÖn th« s¬. 4.2.1. Tr−íc khi bèc xÕp ph¶i: a. KiÓm tra c¸c ph−¬ng tiÖn dông cô vËn chuyÓn nh− quang treo, ®ßn g¸nh vμ c¸c bé phËn cña xe (cμng, b¸nh, thïng xe, v¸n ch¾n, d©y kÐo ) ®¶m b¶o kh«ng bÞ ®øt d©y, g·y cμng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. b. KiÓm tra tuyÕn ®−êng vËn chuyÓn vμ n¬i bèc dì hμng ®¶m b¶o an toμn cho c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. 4.2.2. Khi khu©n v¸c vËn chuyÓn c¸c vËt nÆng cã tõ hai ng−êi trë lªn ph¶i giao cho mét ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu khiÓn vμ ra lÖnh thèng nhÊt. Khi khiªng v¸c c¸c thanh dμi Page 11
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 ph¶i bè trÝ nh÷ng ng−êi cïng lμm viÖc cã chiÒu cao xÊp xØ nhau vμ ph¶i khiªng cïng mét phÝa vai. 4.2.3. Tr−íc khi xÕp hμng lªn xe c¶i tiÕn, xe ba g¸c ph¶i; a. ChÌn b¸nh vμ chèng ®ì cμng xe thËt ch¾c ch¾n. b. X¸c ®Þnh ®óng søc chÞu t¶i cña xe vμ kh«ng ®−îc xÕp qu¸ träng t¶i cña xe. 4.2.4. Khi xÕp hμng trªn xe: a. §èi víi c¸c lo¹i hμng rêi: g¹ch, ®¸, c¸t, sái ph¶i chÊt thÊp h¬n thïng xe 2cm vμ cã v¸n ch¾n hai ®Çu. b. §èi víi c¸c lo¹i hμng chøa trong c¸c bao mÒm nh− xi m¨ng, v«i bét ®−îc xÕp cao h¬n thμnh xe nh−ng kh«ng qu¸ 2 bao vμ ph¶i cã d©y ch»ng buéc ch¾c ch¾n. c. §èi víi c¸c lo¹i hμng cång kÒnh kh«ng ®ù¬c xÕp cao qu¸ 1,5m tÝnh tõ mÆt ®−êng xe ®i (®èi víi xe ng−êi kÐo hoÆc ®Èy) vμ ph¶i cã d©y ch»ng buéc ch¾c ch¾n. d. §èi víi c¸c lo¹i thÐp tÊm, thÐp gãc, cÊu kiÖn bª t«ng cã chiÒu dμi lín h¬n thïng xe ph¶i ch»ng buéc b»ng d©y thÐp. 4.2.5. C«ng nh©n ®Èy c¸c lo¹i xe ba g¸c, xe c¶i tiÕn ph¶i ®i hai bªn thμnh xe vμ kh«ng ®−îc t× tay lªn hμng ®Ó ®Èy. Khi ®ç xe trªn dèc ph¶i chÌn b¸nh ch¾c ch¾n. Khi xuèng dèc lín h¬n 15o th× ph¶i quay cμng xe vÒ phÝa sau vμ ng−êi kÐo ph¶i gi÷ ®Ó xe l¨n xuèng tõ tõ. 4.2.6. Khi dïng xe do sóc vËt kÐo, ng−êi ®iÒu khiÓn ph¶i ®i bªn tr¸i sóc vËt, kh«ng ®−îc ®i bªn c¹nh thïng xe hoÆc ngåi trªn thïng xe. Xe ph¶i ®−îc trang bÞ hÖ thèng phanh h·m, khi vËn chuyÓn ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn hiÖu. 4.3. VËn chuyÓn b»ng «t«, m¸y kÐo. 4.3.1. Khi chÊt hμng lªn xe, tuú theo tõng lo¹i hμng mμ cã biÖn ph¸p s¾p xÕp ®Ó ®¶m b¶o an toμn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. 4.3.2. Khi lÊy vËt liÖu tõ miÖng rãt cña bunke, xil«.. ph¶i bè trÝ ®ç xe sao cho t©m cña thïng xe ®óng víi t©m dßng ch¶y cña vËt liÖu tõ miÖng rãt cña bunke, xil« 4.3.3. §èi víi c¸c lo¹i hμng rêi nh− g¹ch, ngãi, c¸t, sái v.v ph¶i xÕp hoÆc ®æ vËt liÖu thÊp h¬n thμnh xe 10cm. Muèn xÕp cao h¬n ph¶i nèi cao thμnh xe, chç nèi ph¶i ch¾c ch¾n nh−ng kh«ng ®−îc chë qu¸ träng t¶i cho phÐp cña xe. 4.3.4. §èi víi c¸c lo¹i hμng nhÑ, xèp, cho phÐp xÕp cao h¬n thμnh xe nh−ng kh«ng ®−îc xÕp réng qu¸ khæ cho phÐp cña xe ®ång thêi ch»ng buéc ch¾c ch¾n. Ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña luËt giao th«ng hiÖn hμnh. 4.3.5. Kho chë c¸c lo¹i hμng dμi hoÆc cång kÒnh nh− :v× kÌo, cét, tÊm sμn, tÊm t−êng thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i cã vËt kª chÌn gi÷ vμ ch»ng buéc ch¾c ch¾n. NÕu hμng cã chiÒu dμi lín h¬n 1,5 chiÒu dμi thïng xe th× ph¶i nèi thªm r¬ moãc, sμn r¬ moãc ph¶i cïng ®é cao víi sμn thïng xe. Chç nèi r¬ moãc víi xe ph¶i ®−îc b¶o ®¶m ch¾c ch¾n, kh«ng bÞ ®øt tuét vÇ quay tù do khi xe ch¹y. Kh«ng ®−îc dïng «t« ben ®Ó chë hμng, cã kÝch th−íc dμi h¬n thïng xe hoÆc nèi thªm r¬ moãc vμo xe ben. Page 12
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 4.3.6. CÊm trë ng−êi trªn c¸c lo¹i «t« cÇn trôc, xe hμng trªn thïng «t« tù ®æ, trªn r¬ moãc, nöa r¬ moãc vμ xe tÐc kÓ c¶ xe t¶i cã thμnh nh−ng kh«ng ®−îc trang bÞ ®Ó trë ng−êi. CÊm cho ng−êi ®øng ë bËc lªn xuèng, chç nèi gi÷a r¬ moãc, nöa r¬ moãc víi xe, trªn n¾p cap«, trªn nãc xe, hoÆc ®øng ngåi ë khoang trèng gi÷a thïng xe vμ cabin xe. CÊm chë ng−êi trong c¸c thïng xe cã chë c¸c lo¹i chÊt ®éc h¹i dÔ næ, dÔ ch¸y, c¸c b×nh nÐn khÝ hoÆc c¸c hμng cång kÒnh, kh«ng ®¶m b¶o an toμn. 4.3.7. Tr−íc khi cho xe ch¹y ng−êi l¸i xe ph¶i: KiÓm tra hÖ thèng phanh h·m; KiÓm tra hÖ thèng tay l¸i, c¸c cÇn chuyÓn vμ h−íng dÉn, c¸c èc h·m c¸c chèt an toμn; KiÓm tra hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn b¸o hiÖu, cßi; KiÓm tra c¸c bé phËn nèi cña r¬ moãc, nöa r¬ moãc víi «t« m¸y kÐo; KiÓm tra hÖ thèng d©y ch»ng buéc trªn xe. 4.3.8. §èi víi c¸c «t« tù ®æ, ngoμi viÖc kiÓm tra c¸c bé phËn nh− quy ®Þnh t¹i ®iªu 4.3.7 cßn ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn: C¸c chèt h·m chøa thïng ben khái bÞ lËt; Kh¶ n¨ng kÑp chÆt thïng ben vμ c¬ cÊu n©ng; ChÊt l−îng cña c¸c chèt h·m phÝa sau thïng xe. 4.3.9. Trong ph¹m vi c«ng tr−êng xe ph¶i ch¹y víi tèc ®é kh«ng ®−îc lín h¬n 10km/h. Qua qu·ng ®−êng ngoÆt hoÆc vu«ng gãc ph¶i ch¹y víi tèc ®é kh«ng lín h¬n 5km/h. Trªn tuyÕn ®−êng cã nhiÒu xe ch¹y cïng chiÒu th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xe ph¶i ®¶m b¶o tèi thiÓu lμ 20m. 4.3.10. C«ng nh©n cã b»ng l¸i xe lo¹i nμo th× l¸i xe lo¹i ®ã. Khi ng−êi l¸i xe kh«ng cßn ®ñ søc khoÎ theo quy ®Þnh cña y tÕ hoÆc ®ang bÞ mÖt mái, say r−îu, say bia th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc l¸i xe. 4.3.11. Ng−êi l¸i tr−íc khi rêi khái xe ph¶i t¾t m¸y, kÐo phanh tay, rót ch×a kho¸ ®iÖn vμ khãa cöa buång l¸i. Khi dõng xe (m¸y vÉn næ) th× ng−êi l¸i xe kh«ng ®−îc rêi vÞ trÝ l¸i xe ®Ó ®i n¬i kh¸c. CÊm ®Ó ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô vμo buång l¸i. 4.3.12. Kh«ng ®ç xe trªn ®o¹n ®−êng dèc. Tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i ®ç th× ph¶i chÌn b¸nh ch¾c ch¾n. 4.3.13. ViÖc ®−a ®ãn c«ng nh©n ®i lμm trªn c«ng tr−êng b»ng xe «t« ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh giao th«ng ®−êng bé hiÖn hμnh ; ®ång thêi ph¶i quy ®Þnh c¸c dõng xe cho c«ng nh©n lªn xuèng, ph¶i chØ ®Þnh ng−êi gi¸m s¸t an toμn trªn c¸c xe chë ng−êi. CÊm b¸m vμ nh¶y xe. 4.3.14. VÞ trÝ «t« ®øng ®æ vËt liÖu xuèng c¸c hè ®μo (tÝnh tõ mÐp biªn sau cña xe ®Õn mÐp m¸i dèc tù nhiªn ranh giíi cña l¨ng thÓ sôt lë ) kh«ng ®−îc nhá h¬n 1m vμ ph¶i ®Æt gê ch¾n ®Ó xe kh«ng lïi qu¸ vÞ trÝ quy ®Þnh. Khi xe ®ç trªn c¸c cÇu c¹n ®Ó ®æ vËt liÖu xuèng hè mãng, th× ph¶i trang bÞ c¸c trô ch¾n b¶o hiÓm cho c¸c cÇu c¹n. 4.3.15. Khi lμm s¹ch thïng «t« ben, c«ng nh©n ph¶i ®øng d−íi ®Êt dïng cuèc hoÆc xÎng cã c¸n dμi ®Ó n¹o, kh«ng ®−îc ®Ëp vμo ®¸y thïng xe. Page 13
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 4.3.16. Khi quay ®Çu lïi xe th× l¸i xe, m¸y ph¶i bÊm cßi b¸o hiÖu vμ ph¶i quan s¸t kÜ ®Ò phßng cã ng−êi hoÆc xe cé qua l¹i. 4.3.17. Dïng m¸y kÐo ®Ó kÐo hμng kh«ng ®−îc ch¹y lªn dèc qua 30o hoÆc xuèng dèc kh«ng qu¸ 15o. 4.4. VËn chuyÓn b»ng tÇu ho¶. 4.4.1. Khi x©y dùng ®−êng s¾t, ®−êng goßng còng nh− trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn b»ng tÇu ho¶, xe goßng ph¶i theo quy ®Þnh cña giao th«ng ®−êng s¾t hiÖn hμnh. §é dèc cña ®−êng s¾t, ®−êng goßng dïng cho c¸c xe hoÆc goßng ®Èy tay kh«ng ®−îc lín h¬n 2%. 4.4.2. C«ng tr−êng ph¶i tæ chøc kiÓm tra chÆt chÏ c¸c tuyÕn ®−êng, c¸c ghi, c¸c ®o¹n ®−êng vßng. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i viÕt vμo nhËt kÝ tuyÕn ®−êng. 4.4.3. C¸c cÇu c¹n trªn tuyÕn ®−êng ph¶i cã lan can b¶o vÖ hai bªn Kho¶ng c¸ch tõ thμnh xe ®Õn lan can kh«ng nhá h¬n 20m ®èi víi ®−êng b»ng vμ kh«ng nhá h¬n 30m ®èi víi c¸c ®o¹n ®−êng dèc. 4.4.4.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xe goßng ®Èy tay khi ch¹y cïng chiÒu trªn mét tuyÕn ®−êng kh«ng ®−îc nhá h¬n 20m ®èi víi ®−êng b»ng vμ kh«ng nhá h¬n 30m ®èi víi c¸c ®o¹n ®−êng dèc. Xe goßng ph¶i cã phanh ch©n, chèt h·m. CÊm h·m xe goßng b»ng c¸ch chÌn b¸nh hoÆc b»ng bÊt k× h×nh thøc nμo kh¸c. Hμng ngμy tr−íc khi cho goßng ho¹t ®éng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ph¶i kiÓm tra l¹i thiÕt bÞ h·m. 4.4.5. §èi víi goßng ®Èy tay ph¶i lu«n cã ng−êi ®iÒu khiÓn. Kh«ng ®−îc ®øng trªn goßng khi goßng ®ang ch¹y hoÆc ®Ó goßng ch¹y tù do. 4.4.6. Khi kÐo goßng lªn dèc b»ng d©y c¸p ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ng−êi qua l¹i ë khu vùc ch©n dèc vμ hai bªn tuyÕn d©y c¸p. 4.4.7. Tèc ®é cña goßng kh«ng lín h¬n 6km/h. Khi gÇn tíi chç tr¸nh hoÆc bμn xoay ph¶i gi¶m tèc ®é cho goßng ch¹y chËm dÇn. Khi goßng ch¹y ph¶i cã cßi b¸o hiÖu cho mäi ng−êi tr¸nh xe ra ®−êng goßng. NÕu bÞ sù cè (®æ goßng, chËt b¸nh ) ph¶i b¸o hiÖu cho c¸c goßng phÝa sau dõng l¹i. Khi ch¹y goßng ban ®ªm qua c¾c ®−êng hÇm ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ. 4.4.8. Tr−íc khi bèc xÕp hμng ho¸ lªn hoÆc xuèng goßng ph¶i h·m phanh, chÌn b¸nh. Nh÷ng goßng cã thïng lËt ph¶i cã chèt h·m. Hμng xÕp trªn goßng ph¶i ch»ng buéc ch¾c ch¾n. NÕu lμ hμng rêi th× ph¶i chÊt thÊp h¬n thμnh goßng 5cm. 4.5. V©n chuyÓn b»ng ®−êng thuû. 4.5.1. Khi vËn chuyÓn b»ng ®−êng thuû ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong giao th«ng ®−êng thuû hiÖn hμnh. 4.5.2. Tr−íc khi bèc xÕp hμng ho¸ lªn, xuèng tÇu thuyÒn ph¶i neo gi÷ thuyÒn tÇu ch¾c ch¾n. Page 14
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 Khi tiÕn hμnh bèc xÕp th× thuyÒn tr−ëng hoÆc ng−êi ®−îc thuyÒn tr−ëng uû nhiÖm h−íng dÉn gi¸m s¸t. 4.5.3 CÇu lªn xuèng tÇu, thuyÒn kh«ng ®−îc ®Ó dèc qu¸ 30o vμ ph¶i cã nÑp ngang, chiÒu réng cña mÆt cÇu kh«ng nhá h¬n 30cm khi ®i 1 chiÒu, vμ kh«ng nhá h¬n 1m khi ®i hai chiÒu. §Çu cÇu ph¶i cã mÊu m¾c vμo tÇu, thuyÒn. §Çu kia tùa v÷ng ch¾c vμo bê. Khi cÇu dμi qu¸ 3m ph¶i cã gi¸ ®ì gi÷a nhÞp. 4.5.4. C¸c tÇu thuyÒn ®Ëu ph¶i ®¨ng kÝ víi c¬ quan h¶i quan ®¨ng kiÓm ®−êng thuû. Ph¶i cã biÓn ®¨ng kÝ vμ ghi râ träng t¶i cho phÐp cña tõng ph−¬ng tiÖn. Khi chë ng−êi ph¶i ®−îc phÐp cña c¬ quan ®¨ng kiÓm ®−êng thuû. Ph¶i kiÓm tra b¶o d−ìng ®Þnh k× víi tõng lo¹i ph−¬ng tiÖn. 4.5.5. C«ng nh©n bèc xÕp vËn chuyÓn trªn s«ng n−íc ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn søc khoÎ theo quy ®Þnh vμ nhÊt thiÕt ph¶i biÕt b¬i. 4.5.6. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i thñy ®Òu ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô cÊp cøu theo quy ®Þnh. 4.5.7. Khi trë c¸c lo¹i hμng dÔ thÊm n−íc nh− ®Êt, c¸t, xi m¨ng, v«i nhÊt thiÕt ph¶i cã b¹t hoÆc m¸i che m−a. 4.5.8. Tr−íc khi bèc, xÕp hμng ho¸ ph¶i kiÓm tra vμ söa ch÷a dông cô bèc xÕp, c¸c ph−¬ng tiÖn cÈu chuyÓn vμ c¸c thiÕt bÞ phßng hé. 4.5.9. Kh«ng ®−îc xÕp hμng ho¸ lªn tÇu, thuyÒn cao qu¸ boong tμu, m¹n thuyÒn. §èi víi nh÷ng lo¹i hμng nhÑ xèp cho phÐp chÊt cao h¬n chiÒu cao cña thuyÒn nh−ng ph¶i ch»ng buéc ch¾c ch¾n, vμ ph¶i ®Ò phßng lËt thuyÒn. 4.5.10. Khi cã giã tõ cÊp 5 trë lªn ph¶i ®−a tÇu thuyÒn vμo n¬i Èn nÊp an toμn. 5. Sö dông dông cô cÇm tay. 5.1. C¸n g«, c¸n tre cña c¸c dông cô cÇm tay ph¶i lμm b»ng c¸c lo¹i tre, gç cøng, dÎo, kh«ng bÞ nøt, nÎ, mät, môc ph¶i nh½n vμ nªm ch¾c ch¾n 5.2. C¸c dông cô cÇm tay dïng ®Ó ®Ëp, ®ôc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu chung sau ®©y: §Çu mòi kh«ng bÞ nøt nÎ, hoÆc bÊt cø mét h− háng nμo kh¸c; C¸n kh«ng bÞ nøt, vì, kh«ng cã c¹nh s¾c vμ ph¶i cã chiÒu dμi thÝch hîp ®¶m b¶o an toμn khi thao t¸c. 5.3. C¸c k×m rÌn ph¶i dän sao cho thÝch hîp víi kÝch th−íc h×nh d¸ng vËt rÌn vμ cã ®ai kÑp chÆt ë c¸n. 5.4. Ch×a vÆn (cê lª) ph¶i lùa chän theo ®óng kÝch th−íc cña mò èc. MiÖng ch×a vÆn kh«ng ®−îc nghiªng cho·i ra, ph¶i ®¶m b¶o tim trôc cña ch×a vÆn th¼ng gãc víi tim däc mòi èc. Page 15
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 CÊm vÆn mò èc b»ng c¸c ch×a vÆn cã kÝch th−íc lín h¬n mò èc b»ng c¸ch ®Öm miÕng thÐp vμ gi÷a c¹nh cña mò èc vμ miÖng ch×a vÆn. CÊm nèi dμi ch×a vÆn b»ng c¸c ch×a vÆn kh¸c hoÆc b»ng c¸c ®o¹n èng thÐp (trõ c¸c ch×a vÆn l¾p ghÐp ®Æc biÖt). 5.5. Bóa t¹ dïng ®Ó ®ãng, chªm, ®ôc, ph¶i cã tay cÇm dμi 0,7m. C«ng nh©n ®ôc ph¸ kim lo¹i hoÆc bª t«ng b»ng c¸c dông cô cÇm tay ph¶i ®eo kÝnh phßng hé. N¬i lμm viÖc chËt hÑp vμ ®«ng ng−êi ph¶i cã tÊm ch¾n b¶o vÖ. 5.6. Mang x¸ch hoÆc di chuyÓn c¸c dông cô, c¸c bé phËn nhän s¾c, ph¶i bao bäc l¹i. 5.7. C«ng nh©n sö dông c¸c dông cô cÇm tay ch¹y ®iÖn hoÆc khÝ nÐn, c¸c lo¹i sóng vμ c¸c lo¹i dông cô cÇm tay kh¸c ph¶i ®ñ c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh ë ®iÒu 1-8 cña quy ph¹m nμy. §ång thêi ph¶i hiÓu râ tÝnh n¨ng, t¸c dông, vμ biÕt thao t¸c thμnh th¹o ®èi víi tõng l¹i dông cô tr−íc khi ®−îc sö dông. 5.8. Dông cô cÇm tay ch¹y ®iÖn hoÆc khÝ nÐn ph¶i ®−îc kiÓm tra, b¶o d−ìng, b¶o qu¶n chÆt chÏ vμ söa ch÷a kÞp thêi, b¶o ®¶m an toμn trong qu¸ tr×nh sö dông. C¸c lo¹i sóng, ®¹n dïng trong thi c«ng ph¶i ®−îc cÊt gi÷ trong tñ riªng, cã kho¸ ch¾c ch¾n vμ nhÊt thiÕt ph¶i cã néi quy b¶o qu¶n, sö dông chÆt chÏ. Khi sö dông ph¶i ®−îc ®éi tr−ëng cho phÐp. 5.9. ChØ ®−îc l¾p c¸c dông cô cÇm tay ch¹y ®iÖn hoÆc khÝ nÐn vμo ®Çu kÑp hoÆc th¸o ra khái ®Çu kÑp còng nh− ®iÒu chØnh, söa ch÷a khi ®· c¾t ®iÖn hoÆc c¾t h¬i. 5.10. Khi sö dông c¸c dông cô cÇm tay ch¹y ®iÖn hoÆc khÝ nÐn c«ng nh©n kh«ng ®−îc ®øng thao t¸c trªn c¸c bËc thang tùa mμ ph¶i ®øng trªn c¸c gi¸ ®ì b¶o ®¶m an toμn. §èi víi c¸c dông cô nÆng ph¶i lμm gi¸ treo hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn ®¶m b¶o an toμn kh¸c. 5.11. Khi ngõng viÖc, khi mÊt ®iÖn, mÊt h¬i, khi di chuyÓn dông cô hoÆc khi gÆp sù cè bÊt ngê ph¶i ngõng cÊp n¨ng l−îng ngay ( ®ãng van, ng¾t khÝ nÐn, ng¾t cÇu dao ®iÖn) CÊm ®Ó c¸c dông cô cÇm tay cßn ®ang ®−îc cÊp ®iÖn hoÆc khÝ nÐn mμ kh«ng cã ng−êi tr«ng coi. 5.12. CÊm kÐo c¨ng hoÆc gÊp c¸c èng dÉn khÝ nÐn, d©y c¸p ®iÖn cña dông cô khi ®ang vËn hμnh. Kh«ng ®−îc ®Æt d©y c¸p ®iÖn hoÆc d©y dÉn ®iÖn hμn còng nh− c¸c èng dÉn h¬i ®Ì lªn nhau. 5.13. Sö dông c¸c dông cô cÇm tay ch¹y ®iÖn di ®éng ngoμi trêi, ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng nèi kh«ng. C«ng nh©n ph¶i ®i ñng vμ deo g¨ng tay c¸ch ®iÖn. 5.14. Sö dông c¸c dông cô ®iÖn cÇm tay ë c¸c n¬i dÔ bÞ nguy hiÓm vÒ ®iÖn ph¶i dïng ®iÖn ¸p kh«ng lín h¬n 36 v«n. ë nh÷ng n¬i Ýt nguy hiÓm vÒ ®iÖn cã thÓ dïng ®iÖn ¸p 110 v«n hoÆc 220 v«n nh−ng c«ng nh©n ph¶i ®i ñng, hoÆc giÇy vμ g¨ng tay c¸ch ®iÖn. 5.15. Kh«ng ®−îc nèi c¸c èng dÉn khÝ nÐn trùc tiÕp vμo c¸c ®−êng èng chÝnh mμ chØ ®−îc nèi qua c¸c van ë hép ph©n phèi khÝ nÐn, hoÆc c¸c nh¸nh phô. 5.16. Tr−íc khi nèi c¸c èng dÉn khÝ nÐn, ph¶i kiÓm tra th«ng èng dÉn. ChØ ®−îc l¾p hoÆc th¸o èng dÉn phô ra khái èng dÉn chÝnh khi ®· ngõng cÊp khÝ nÐn. ChØ sau khi ®· ®Æt c¸c dông cô vμo vÞ trÝ æn ®Þnh míi ®−îc cÊp khÝ nÐn. Page 16
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 5.17. C¸c mèi nèi èng dÉn khÝ nÐn ®Òu ph¶i xiÕt chÆt b»ng ®ai s¾t (cuariª). Kh«ng ®−îc buéc b»ng d©y thÐp. 5.18. Khi sö dông m¸y khoan cÇm tay ph¶i: Cho m¸y khoan ch¹y thö (kh«ng cÇn l¾p cÇn khoan) ®Ó kiÓm tra toμn tuyÕn èng, b¶o ®¶m tuyÕn dÉn h¬i kh«ng bÞ x× hë, tra ®ñ dÇu mì theo quy ®Þnh. CÊm dïng tay ®Ó ®iÒu chØnh mòi khoan khi m¸y khoan ®ang ch¹y. LËp tøc kho¸ h¬i l¹i khi khoan bÞ t¾c hoÆc cã hiÖn t−îng kh«ng ®¶m b¶o an toμn, sau ®ã míi th¸o cÇn khoan vμ tiÕn hμnh kiÓm tra söa ch÷a. CÊm x× h¬i ®ïa nghÞch hoÆc lμm s¹ch bôi quÇn ¸o. 1.19. Khi bóa t¸n ®inh ®· l¾p ®ñ c¸c bé phËn vμ n¹p khÝ nÐn, ph¶i gi÷ khíp bóa b¶o ®¶m ch¾c ch¾n vμ kh«ng ®−îc ®Ó ®Çu bóa quay vÒ phÝa cã ng−êi. 5.20. Khi t¸n ®inh ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch gi÷a ng−êi nÐm vμ ng−êi b¾t ®inh kh«ng qu¸ 20m. Trong ph¹m vi kh«ng gian nguy hiÓm cña khu vùc nÐm vμ b¾t ®inh kh«ng ®Ò ng−êi qua l¹i vμ lμm viÖc (Ýt nhÊt lμ 3m vμ ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng ®inh r¬i xuèng d−íi). 5.21. Sö dông c¸c lo¹i sóng trong thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa kh¶ n¨ng xuyªn thñng c¸c kÕt cÊu lμm b¾n m¶nh bª t«ng, g¹ch ®¸ vμ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c vμo nh÷ng ng−êi xung quanh. Khi sö dông c¸c sóng nμy ph¶i theo yªu cÇu trong b¶n h−íng dÉn cña tõng lo¹i sóng. 6. Sö dông xe m¸y x©y dùng. 6.1. TÊt c¶ c¸c xe m¸y x©y dùng ®Òu ph¶i cã ®ñ hå s¬ kÜ thuËt trong ®ã ph¶i cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt c¬ b¶n, h−íng dÉn vÒ l¾p ®Æt, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, sö dông vμ söa ch÷a, cã sæ giao ca, sæ theo dâi t×nh tr¹ng kÜ thuËt. 6.2. Xe m¸y x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ an toμn trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. 6.3. Xe m¸y x©y dùng ph¶i ®−îc b¶o d−ìng kÜ thuËt, vμ söa ch÷a ®Þnh k× theo ®óng quy ®Þnh trong hå s¬ kÜ thuËt. Khi c¶i t¹o m¸y hoÆc söa ch÷a thay thÕ c¸c bé phËn quan träng cña m¸y ph¶i cã tÝnh to¸n thiÕt kÕ vμ ®−îc duyÖt theo thñ tôc thiÕt kÕ hiÖn hμnh. 6.4. C¸c thiÕt bÞ n©ng ®−îc sö dông trong x©y dùng ph¶i ®−îc qu¶n lÝ vμ sö dông theo TCVN 4244:1986 vμ c¸c quy ®Þnh trong phÇn nμy. 6.5. C¸c xe m¸y sö dông lμ thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc hoÆc cã thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong QPVN 2: 1975 “Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn vμ b×nh chÞu ¸p lùc” vμ c¸c quy ®Þnh trong phÇn nμy. 6.6. C¸c xe m¸y x©y dùng cã dÉn ®iÖn ®éng ph¶i ®−îc : Bäc c¸ch ®iÖn hoÆc bao che kÝn c¸c phÇn mang ®iÖn ®Ó trÇn; Nèi ®Êt b¶o vÖ phÇn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn cña xe m¸y; Page 17
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 6.7. Nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng cña xe m¸y cã thÓ g©y nguy hiÓm cho ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc che ch¾n hoÆc trang bÞ b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ. Trong nh÷ng tr−êng hîp bé phËn chuyÓn ®éng kh«ng thÓ che ch¾n hoÆc trang bÞ b»ng ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ kh¸c ®−îc do chøc n¨ng c«ng cô cña nã, th× ph¶i trang thiÕt bÞ tÝn hiÖu. 6.8. KÕt cÊu cña xe m¸y ph¶i b¶o ®¶m sao cho khi xe m¸y ë chÕ ®é lμm viÖc kh«ng b×nh th−êng ph¶i cã tÝn hiÖu, cßn trong c¸c tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cã thiÕt bÞ ngõng, tù ®éng t¾t xe m¸y hoÆc lo¹i trõ yÕu tè nguy hiÓm. 6.9. C¸c xe m¸y di ®éng ph¶i ®−îc trang bÞ tÝn hiÖu ©m thanh hoÆc ¸nh s¸ng. Trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m¸y ph¶i cã biÓn b¸o. 6.10. KÕt cÊu vμ vÞ trÝ cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù ®éng hoÆc ngÉu nhiªn ®ãng më xe m¸y. 6.11. CÊm sö dông xe m¸y hoÆc tõng bé phËn riªng rÏ cña chóng kh«ng theo ®óng c«ng dông vμ chøc n¨ng do nhμ m¸y chÕ t¹o quy ®Þnh. 6.12. C¸c xe m¸y ph¶i ®−îc l¾p ®Æt theo h−íng dÉn l¾p ®Æt cña nhμ m¸y chÕ t¹o vμ c¸c biÖn ph¸p l¾p ®Æt an toμn cña ®¬n vÞ l¾p ®Æt. 6.13. ChØ ®−îc tiÕn hμnh b¶o d−ìng, hiÖu chØnh söa ch÷a kÜ thuËt xe m¸y sau khi ®· ngõng ®éng c¬, ®· th¸o x¶ ¸p suÊt trong c¸c hÖ thèng thuû lùc vμ khÝ nÐn, trõ c¸c tr−êng hîp ®· ®−îc quy ®Þnh theo tμi liÖu h−íng dÉn cña nhμ m¸y chÕ t¹o. 6.14. VÞ trÝ l¾p ®Æt xe m¸y ph¶i ®¶m b¶o an toμn cho thiÕt bÞ vμ ng−êi lao ®éng trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. 6.15. C¸c xe m¸y lμm viÖc gÇn d©y t¶i ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm biªn cña m¸y hoÆc t¶i träng ®Õn ®−êng d©y gÇn nhÊt kh«ng nhá h¬n trÞ sè trong b¶ng 2. B¶ng 2 §iÖn ¸p cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn (KV) 1 1÷20 35÷110 154÷220 330 500÷700 Kho¶ng c¸ch n»m ngang(m) 1,5 2 4 5 6 9 6.16. C¸c xe m¸y lμm viÖc c¹nh hμo hè ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm tùa gÇn nhÊt cña xe m¸y ®Õn hμo hè kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè trong b¶ng B¶ng 3 ChiÒu s©u cña Lo¹i ®Êt hè (m) C¸t §Êt c¸t §Êt sÐt SÐt Kho¶ng c¸ch n»m ngang tõ ®iÓm tùa gÇn nhÊt cña xe m¸y ®Õn ch©n ta-luy cña hμo,hè. 1 1,5 1,25 1 1 2 3 2,4 2 1,5 3 4 3,6 3,25 1,75 4 5 4,4 4 3,0 Page 18
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 5 6 5,3 4,75 3,5 Trong tr−êng hîp ®iÒu kiÖn mÆt b»ng kh«ng cho phÐp thùc hiÖn ®−îc yªu cÇu trªn th× ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè chèng sôt lë hμo hè khi t¶i träng lín nhÊt. 6.17. Khi di chuyÓn xe m¸y d−íi c¸c ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®ang vËn hμnh, ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®iÓm cao nhÊt cña xe m¸y ®Õn ®iÓm thÊp nhÊt cña ®−êng d©y kh«ng nhá h¬n trÞ sè cho ë b¶ng 4 B¶ng 4 §iÖn ¸p cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn (KV) 1 1÷20 35÷110 154÷220 330 500÷700 Kho¶ng c¸ch (m) 1 2 3 4 5 6 6.18. CÊm sö dông xe m¸y khi: HÕt h¹n sö dông ghi trong giÊy phÐp sö dông ®èi víi thiªt bÞ n©ng vμ thiªt bÞ chÞu ¸p lùc; H− háng hoÆc kh«ng cã thiÕt bÞ an toμn; H− háng c¸c bé phËn quan träng; 6.19. Khi xe m¸y ®ang ho¹t ®éng, ng−êi vËn hμnh kh«ng ®−îc phÐp bá ®i n¬i kh¸c hoÆc giao cho ng−êi vËn hμnh. 6.20. Ng−êi vËn hμnh xe m¸y ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh t¹i ®iÒu 1.8 cña quy ph¹m nμy. Khi sö dông xe m¸y ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong quy tr×nh vËn hμnh an toμn xe m¸y. Tr−íc khi cho xe m¸y ho¹t ®éng ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña xe m¸y. ChØ sö dông xe m¸y khi t×nh tr¹ng kÜ thuËt ®¶m b¶o. NÕu xe m¸y háng hãc ph¶i söa ch÷a hoÆc b¸o c¸o thñ tr−ëng trùc tiÕp t×nh tr¹ng háng hãc cña xe m¸y vμ ®Ò nghÞ cho söa ch÷a. ChØ sau khi kh¾c phôc xong c¸c háng hãc míi ®−îc phÐp sö dông. 7. C«ng t¸c khoan. 7.1. Sö dông c¸c m¸y khoan ph¶i theo quy ®Þnh cña “Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn trong c«ng t¸c khoan th¨m dß ®Þa chÊt” hiÖn hμnh. 7.2. ViÖc l¾p ®Æt, söa ch÷a, di chuyÓn vμ th¸o dì m¸y khoan ph¶i do c¸n bé kÜ thuËt thi c«ng hoÆc ®éi tr−ëng trùc tiÕp h−íng dÉn vμ gi¸m s¸t, ®ång thêi ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn cho c«ng nh©n nh−: biÖn ph¸p n©ng, h¹ thÊp cÇn khoan, trang bÞ d©y an toμn, che ch¾n ®Ò phßng vËt t− tõ trªn cao r¬i xuèng Khi trêi m−a to, gi«ng b·o hoÆc cã giã tõ cÊp 5 trë lªn kh«ng ®−îc lμm c¸c c«ng viÖc nãi trªn. Khi trêi tèi hoÆc ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng n¬i lμm viÖc. 7.3. Khi n©ng, h¹ hoÆc söa ch÷a th¸p khoan, nh÷ng ng−êi kh«ng nhiÖm vô ph¶i ra khái ph¹m vi lμm viÖc c¸ch th¸p khoan mét kho¶ng Ýt nhÊt b»ng 1,5 chiÒu cao cña th¸p. 7.4. §Ó ®iÒu khiÓn têi n©ng quay tay, ph¶i bè trÝ nh÷ng c«ng nh©n cã kinh nghiÖm, hiÓu biÕt râ vÒ qu¸ tr×nh khoan, dù ®o¸n ®−îc c«ng viÖc cña tõng giai ®o¹n vμ cã biÖn ph¸p xö lÝ nhanh chãng khi n©ng, h¹ khoan. 7.5. Khi di chuyÓn m¸y khoan ph¶i h¹ cÇn, trõ tr−êng hîp di chuyÓn trªn mÆt ®−êng b»ng ph¼ng, chiÒu dμi ®−êng ®i kh«ng qu¸ 100m vμ kh«ng ®i qua d−íi ®−êng d©y ®iÖn. Page 19
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5380 : 1991 Di chuyÓn c¸c th¸p khoan cao h¬n 12m ph¶i dïng d©y c¸p ch»ng gi÷ 4 phÝa vμ buéc ë ®é cao tõ 2/3 ®Õn chiÒu cao cña th¸p. Kho¶ng c¸ch tõ th¸p tíi ng−êi ®iÒu khiÓn tíi kÐo th¸p ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt b»ng chiÒu cao cña th¸p céng thªm 5m. Khi t¹m ngõng di chuyÓn, ph¶i nÐo c¸c d©y ch»ng l¹i. 7.6. Kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y khoan vμ thμnh th¸p khoan kh«ng ®−îc nhá h¬n 1m. NÕu kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kho¶ng c¸ch ®ã th× ph¶i lμm tÊm ch¾n b¶o vÖ. 7.7. Kho¶ng c¸ch gi÷a th¸p khoan víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ thi c«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c th¸p khoan ®Æt gÇn nhau Ýt nhÊt ph¶i b»ng 1,5 chiÒu cao cña th¸p khoan cao nhÊt. 7.8. Xung quanh mçi khung th¸p khoan ph¶i cã gi¸ ®ì ®Ó ®Ò phßng cÇn khoan bÞ ®æ vμ ph¶i cã sμn l¸t v¸n cho c«ng nh©n lμm viÖc. Ph¶i cã cÇu thang cho c«ng nh©n lªn xuèng th¸p. CÇu thang vμ sμn thao t¸c trªn th¸p khoan ph¶i cã lan can b¶o vÖ xung quanh cao 1m. NÕu kh«ng lμm ®−îc lan can th× c«ng nh©n ph¶i mang d©y an toμn. 7.9. Khi l¾p ®Æt th¸p khoan xong, ph¶i cè ®Þnh c¸c d©y nÐo. C¸c d©y nÐo ph¶i cè ®Þnh ch¨c ch¾c vμo c¸c má nÐo theo yªu cÇu thiÕt kÕ thi c«ng. ChØ ®−îc tiÕn hμnh ®iÒu chØnh th¸p khoan khi ®· bè trÝ ®Çy ®ñ c¸c d©y nÐo theo yªu cÇu trªn. 7.10. Tr−íc khi tiÕn hμnh khoan, ph¶i kiÓm tra th¸p vμ c¸c thiÕt bÞ theo yªu cÇu sau : §é bÒn ch¾c cña lâi neo, bé phËn kÐo gi÷; TÝnh æn ®Þnh cña c¸c liªn kÕt ë th¸p; Sù bÒn v÷ng cña sμn, gi¸ ®ì; §é lÖch t©m cña th¸p tr−íc vμ sau khi ®Æt th¸p khoan. Khi c¸c trô chèng ®ì hay c¸c cét th¸p bÞ biÕn d¹ng (lâm, cong, vªnh, nøt ) hoÆc c¸c nèi neo, kÑp bÞ h− háng ph¶i söa ch−a b¶o ®¶m an toμn míi ®−îc tiÕn hμnh khoan. Tr−íc khi b¾t ®Çu khoan chÝnh thøc ph¶i tiÕn hμnh khoan thö nghiÖm vμ cã biªn b¶n x¸c nhËn t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y khoan. 7.11. Trong qóa tr×nh khoan, hμng tuÇn ph¶i cö ng−êi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn vÒ t×nh tr¹ng lμm viÖc cña th¸p khoan ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng kh«ng ®¶m b¶o an toμn vμ cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. Ngoμi viÖc kiÓm tra ®Þnh k× nãi trªn, cßn ph¶i kiÓm tra th¸p khoan trong nh÷ng tr−êng hîp sau : Tr−íc vμ sau khi di chuyÓn th¸p khoan; Tr−íc vμ sau khi kh¾c phôc sù cè; Sau khi ngõng viÖc v× cã gi«ng b·o va cã giã tõ cÊp 5 trë lªn; Sau khi xuÊt hiÖn dÇu khÝ phun. 7.12. Ph¶i quy ®Þnh râ chiÒu cao giíi h¹n kÐo m¸y khoan ®Ó tr¸nh thiÕt bÞ khoan vμ ch¹m vμo ®μ tr−ît vμ rßng räc. Kh«ng ®−îc tiÕn hμnh khoan khi ch−a b¾t chÆt c¸c mèi nèi ®inh èc. 7.13. Khi cÇn khoan ®ang ë tr¹ng th¸i n©ng h¹, kh«ng ®−îc ®Ó ng−êi lμm bÊt cø viÖc g× trªn th¸p khoan. ChØ cã lÖnh cña ng−êi chØ huy míi ®−îc n©ng, h¹ cÇn khoan. Page 20
Đồng bộ tài khoản