TCVN 5402 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
231
lượt xem
95
download

TCVN 5402 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5402 1991, Mối hàn – Phương pháp thử uốn va đập: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử uốn va đập của mối hàn kim loại và hợp kim có chiều dày từ 6mm trở lên được hàn bằng phương pháp bất kì....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5402 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5402 : 1991 Mèi hμn Ph−¬ng ph¸p thö uèn va ®Ëp Weld- Method for testing the impacts trength Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö uèn va ®Ëp cña mèi hμn kim lo¹i vμ hîp kim cã chiÒu dμy tõ 6mm trë lªn ®−îc hμn b»ng ph−¬ng ph¸p bÊt k×. 1. KÝ hiÖu KÝ hiÖu cña c¸c kÝch th−íc ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng d−íi ®©y. KÝch th−íc KÝ hiÖu ChiÒu dμy cña chi tiÕt hμn S ChiÒu réng cña mÉu thö b ChiÒu dμi mÉu thö L L−îng d− gia c«ng C Kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh vÕt c¾t ®Õn ®−êng nãng ch¶y. g 2. MÉu thö 2.1. LÊy ph«i mÉu ®Ó chÕ t¹o mÉu thö theo TCVN 5400: 1991 2.2. H×nh d¹ng, kÝch th−íc vμ chÊt l−îng bÒ mÆt cña mÉu thö theo TCVN 312: 1984. 2.3. ChiÒu réng lín nhÊt cña mÉu thö ®−îc chÕ t¹o tõ s¶n phÈm hμn hoÆc tõ ph«i mÉu dμy ®Õn 12mm ph¶i lμ phï hîp víi yªu cÇu cña TCVN 312: 1984. 2.4. §Ó thö mèi hμn cã chiÒu dμy lín h¬n 12mm. sè l−îng vμ viÖc ph©n bæ mÉu thö theo chiÒu dμy cña ph«i mÉu ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn s¶n phÈm cô thÓ. Khi kh«ng cã yªu cÇu nμy cÇn ph¶i: a) C¾t lÊy mÉu thö tõ phÇn mèi hμn (h×nh la) ë lo¹t hμn sau cïng khi chiÒu dμy vËt hμn ®Õn 25mm; b) C¾t lÊy mÉu thö tõ phÇn ®Çu mèi hμn vμ tõ phÇn liªn kÕt ë lo¹t hμn sau cïng (h×nh 1b) - Khi chiÒu dμy vËt hμn lín h¬n 25mm. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5402 : 1991 2.5. NÕu trong tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm hμn cô thÓ kh«ng c« yªu cÇu vÒ sè l−îng ph«i mÉu th× ph¶i lÊy kh«ng Ýt h¬n ba ph«i mÉu ë mçi d¹ng vμ mçi líp hμn. 2.6. NÕu trong tiªu chuÈn vÒ s¶n ph©m cô thÓ kh«ng cã c¸c chØ dÉn kh¸c, vÕt c¾t mÉu ë mÆt c¾t cña liªn kÕt hμn ph¶i bè trÝ trªn mèi hμn (khi thö mèi hμn theo h×nh 2a), c¹nh mèi hμn (khi thö vïng ¶nh h−ëng nhiÖt theo h×nh 2b), t¹i vïng nãng ch¶y (khi thö vïng nãng ch¶y theo h×nh 2c). Chó thÝch: TrÞ sè kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh vÕt c¾t ®Õn ®−êng nãng ch¶y ®−îc chän phô thuéc vμo môc ®Ých thö. 2.7. §Ó lé râ vÞ trÝ vÕt c¾t, cho phÐp tÈy s¹ch côc bé bÒ mÆt mÉu thö. 3. ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ thö theo TCVN 312: 1984. 4. TiÕn hμnh thö. 4.1. TiÕn hμnh thö theo TCVN 312: 1984. 4.2. Khi thö x¸c ®Þnh ®−îc trÞ sè c«ng va ®Ëp, trÞ sè c«ng va ®Ëp riªng (dai va ®Ëp) còng nh− tØ lÖ phÇn tr¨m gi÷a phÇn ph¸ hñy rÌn vμ dÎo bÒ mÆt mÆt gÉy. KÕt qu¶ thö bÞ lo¹i bá nÕu t¹i mÆt gÉy cña mÉu thö thÊy cã khuyÕt tËt cña kim lo¹i c¬ b¶n hoÆc cña mèi hμn. 5. Biªn b¶n thö Néi dung biªn b¶n thö gåm c¸c sè liÖu sau: TrÞ sè n¨ng l−îng va ®Ëp lín nhÊt cña m¸y thö va ®Ëp; KÝ hiÖu cña mÉu thö; H×nh d¹ng vμ kÝch th−íc cña mÉu thö; NhiÖt ®é thö; TrÞ sè c«ng va ®Ëp hoÆc dai va ®Ëp; ChØ dÉn vÒ vÞ trÝ vÕt c¾t; §¸nh gi¸ mÆt gÉy; Sè hiÖu cña tiªu chuÈn nμy. Page 2
Đồng bộ tài khoản