TCVN 5403 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
408
lượt xem
132
download

TCVN 5403 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5403 1991, Mối hàn - Phương pháp thử kéo Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo xác định giới hạn bền tức thời của mối hàn kim loại và hợp kim được hàn bằng phương pháp bất kì....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5403 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5403 : 1991 Mèi hμn - Ph−¬ng ph¸p thö kÐo Weld-Method of tractional test Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö kÐo x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn tøc thêi cña mèi hμn kim lo¹i vμ hîp kim ®−îc hμn b»ng ph−¬ng ph¸p bÊt k×. 1. KÝ hiÖu KÝ hiÖu cña c¸c kÝch th−íc ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 KÝch th−íc KÝ hiÖu ChiÒu dμy chi tiÕt hμn s §−êng kÝnh thái hμn hoÆc ®−êng kÝnh ngoμi èng hμn D §−êng kÝnh vßng trßn nèi tiÕp víi mÆt c¾t cña thái ®a diÖn B ChiÒu dμy mÉu thö ae ChiÒu réng mÉu thö phÇn lμm viÖc cña mÉu thö be §−êng kÝnh phÇn lμm viÖc cña mÉu thö de ChiÒu réng ®Çu mÉu thö b1 §−êng kÝnh ®Çu mÉu thö d1 ChiÒu dμi phÇn lμm viÖc cña mÉu thö le ChiÒu dμi toμn bé mÉu thö lt B¸n kÝnh chuyÓn tiÕp tõ phÇn lμm viÖc ®Õn ®Çu mÉu thö R ChiÒu réng lín nhÊt cña mèi hμn Ls 2. MÉu thö 2.1. LÊy ph«i mÉu ®Ó chÕ t¹o mÉu thö theo TCVN 5400 : 1991 2.2. Khi trong tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm hμn kh«ng cã c¸c yªu cÇu kh¸c, mÉu thö ph¼ng ®−îc chÕ t¹o tõ mèi hμn cña s¶n phÈm c¸n ph¼ng ph¶i phï hîp víi h×nh l vμ b¶ng 2. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5403 : 1991 H×nh 1 2.3. Khi trong tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm hμn kh«ng cã c¸c yªu cÇu kh¸c, mÉu thö h×nh trô ®−îc chÕ t¹o tõ mèi hμn cña thái cã mÆt c¾t trßn hoÆc ®a diÖn ph¶i phï hîp h¬n víi h×nh 2 vμ b¶ng 3. Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5403 : 1991 Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5403 : 1991 2.5. PhÇn låi lªn cña mèi hμn cÇn ®−îc c¾t bá ®Õn bÒ mÆt kim lo¹i c¬ b¶n b»ng gia c«ng c¬ ®¶m b¶o nh¸m bÒ mÆt Ra+ 1,6 m (R2=6,3 m). ViÖc c¾t mÉu b»ng hμn c¾t vμ viÖc c¾t bá phÇn låi lªn cña mèi hμn ë mÆt trong cña mÉu thö èng kh«ng ®−îc thùc hiÖn, nÕu trong tiªu chuÈn s¶n phÈm hμn kh«ng cã yªu cÇu. 2.6 . MÆt mót cña mÉu thö èng (h×nh 3) ®−îc chuÈn bÞ theo TCVN 314 : 1969 3. ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ thö theo TCVN 197 : 1985; 4. TiÕn hμnh thö 4.1. TiÕn hμnh thö theo TCVN 197 : 1985 4.2. Khi thö vÞ trÝ ®øt mÉu ®−îc x¸c ®Þnh : Trªn mèi hμn. ë vïng ¶nh h−ëng nhiÖt; Trªn kim lo¹i c¬ b¶n. 5. Biªn b¶n thö Néi dung biªn b¶n thö gåm c¸c sè liÖu sau : KÝ hiÖu mÉu thö; Tªn gäi vμ kÝch th−íc mÉu thö; VÞ trÝ ®øt Giíi h¹n bÒn tøc thêi; Sè hiÖu cña tiªu chuÈn nμy. Page 4
Đồng bộ tài khoản