TCVN 5498 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
150
lượt xem
48
download

TCVN 5498 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5498 1995, Tiêu chuẩn TCVN 5498: 1995 trình bày phương pháp xác định lượng bụi lắng khô và lượng bụi lắng tổng cộng ở bên ngoài các xí nghiệp công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5498 1995

  1. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5498 : 1995 ChÊt l|îng kh«ng khÝ - Ph|¬ng ph¸p khèi l|îng x¸c ®Þnh bôi l¾ng Air quality - Weighing method for determination of atmospheric dust deposit 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn TCVN 5498: 1995 tr×nh bµy ph|¬ng ph¸p x¸c l|îng bôi l¾ng kh« vµ l|îng bôi l¾ng tæng céng ë bªn ngoµi c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. 2. Ph|¬ng ph¸p x¸c ®inh l|îng bôi l¾ng kh« 2.1. Nguyªn t¾c Ph|¬ng ph¸p dùa trªn viÖc c©n dông cô høng mÉu cã phñ chÊt b¾t dÝnh tr|íc vµ sau khi lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh nhanh l|îng bôi l¾ng trong thêi gian kh«ng m|a. KÕt qu¶ ®|îc biÓu thÞ b»ng g,/(m2 ngµy) hoÆc mg(m2.ngµy). 2.2. Dông cô 2.2.1. Dông cô lÊy mÉu Khay høng mÉu b»ng nh«m hoÆc b»ng thñy tinh, cã n¾p (xem h×nh vÏ); Tói máng b»ng polietilen (PE). 2.2.2. ChÊt b¾t dÝnh Vaz¬lin tr¾ng. 2.2.3. Dông cô xö lÝ mÉu Tñ sÊy khèng chÕ ®|îc nhiÖt ®é, cã ®é chÝnh x¸c r 50C; C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c r 0,lmg. 2.3. LÊy mÉu 2.3.1. Yªu cÇu chung a) Khay lÊy mÉu bôi l¾ng kh« ®|îc ®Æt trªn c¸c gi¸ ë ®é cao ®ång nhÊt c¸c mÆt ®Êt l,5 hoÆc 3,5m; b) §iÓm lÊy mÉu ®|îc bè trÝ ë n¬i trèng, tho¸ng giã tõ mäi phÝa, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm lÊy mÉu víi c¸c vËt c¶n (nhµ cao tÇng, c©y cao ...) ph¶i b¶o ®¶m sao cho gãc t¹o thµnh gi÷a ®Ønh cña vËt c¶n víi ®iÓm ®o vµ mÆt n»m ngang kh«ng lín h¬n 300; c) Sè l|îng mÉu, sù ph©n bè c¸c ®iÓm lÊy mÉu trong khu vùc quan t©m ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c yªu cÇu cô thÓ nh|ng kh«ng Ýt h¬n 4 mÉu cho mçi ®iÓm ®o; d) Thêi gian høng mét mÉu bôi l¾ng kh« ë khu c«ng nghiÖp, d©n c| tËp trung kh«ng Ýt h¬n 24 giê, nh|ng kh«ng qu¸ 7 ngµy. 2.3.2. ChuÈn bÞ lÊy mÉu a. Xö lÝ chÊt b¾t dÝnh Tr|íc khi phñ lªn diÖn tÝch høng mÉu, vaz¬lin ®|îc xö lÝ nh| sau: Hép víi vaz¬lin, bÒ dµy kh«ng qu¸ l cm ®|îc sÊy ë nhiÖt ®é l000C trong 2 giê; Vaz¬lin sau khi ®|îc xö lÝ ®Ëy kÝn ®Ó sö dông dÇn.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5498 : 1995 b. ChuÈn bÞ khay høng mÉu Khay høng mÉu ®|îc ®¸nh sè vµ röa s¹ch b»ng x¨ng ®Ó kh« råi sÊy; Sau khi sÊy kh«, c©n víi ®é chÝnh x¸c - 0,1mg. Ghi sè hiÖu khay, kÕt qu¶ c©n vµo sæ riªng; DiÖn tÝch høng mÉu lµ diÖn tÝch lßng khay ®|îc phñ ®Òu vaz¬lin (®· xö lÝ) víi khèi l|îng trong kho¶ng tõ 50mg ®Õn 60mg cho mçi khay; §Æt khay trong tñ sÊy 5 ®Õn l0 phót ë nhiÖt ®é 400C ®Ó t¹o mÆt b»ng ®Òu trªn khay; C©n khay høng mÉu víi ®é chÝnh x¸c r 0,lmg, ghi sè hiÖu khay, kÕt qu¶ c©n ml) vµo sæ riªng; §Ëy n¾p, cho vµo tói PE, xÕp vµo hép b¶o qu¶n. KÝch th|íc N¾p Khay høng ChiÒu dµy, Z (mm) 01 01 ChiÒu cao, h (mm) 13 11 §|êng kÝnh trong,d (mm) 90 85 DiÖn tÝch høng, S (cm2) - 57 2.3.3. Høng mÉu Më n¾p, ®Æt khay høng vµo gi¸ ë mÆt ph¼ng n»m ngang; Ghi sè hiÖu khay, thêi ®iÓm, vÞ trÝ ®Æt mÉu vµo sæ;
  3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5498 : 1995 Sau thêi gian høng mÉu cÇn thiÕt, ®Ëy n¾p khay vµ cho vµo tÝn, ®Ëy tói PE, xÕp vµo hép b¶o qu¶n. Ghi sè hiÖu khay, thêi ®iÓm thu mÉu vµo sæ, ®|a mÉu vÒ phßng thÝ nghiÖm xö lÝ; Trong qu¸ tr×nh ®ãng, më khay kh«ng ®éng vµo mÆt trong cã phñ vaz¬lin cña khay høng 2.4. Xö lÝ mÉu 2.4.1. Dïng kh¨n Èm, s¹ch lau cÈn thËn bªn ngoµi khay, sau ®ã ®Æt vµo tñ sÊy, sÊy ë nhiÖt ®é 400C trong 2 giê (chó ý ®Ó ngöa khay høng); 2.4.2. Sau khi sÊy, c©n khay høng víi ®é chÝnh x¸c r 0,lmg, kÕt qu¶ c©n (m2) ghi vµo sæ 2.5. TÝnh to¸n kÕt qu¶ L|îng bôi l¾ng kh« (BL) ®|îc tÝnh b»ng g/(m2,ngµy) hoÆc mg/(m2,ngµy), theo c«ng thøc: m 2  m 1
  4. BL S .t Trong ®ã: ml - kÕt qu¶ c©n khay tr|íc khi høng mÉu, g hoÆc mg; m2 - kÕt qu¶ c©n khay sau khi høng mÉu, g hoÆc mg; S - diÖn tÝch høng mÉu, m2; t - thêi gian høng mÉu, ngµy (24 giê) L|îng bôi l¾ng kh« t¹i mét thêi ®iÓm lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña l|îng bôi l¾ng tÝnh ®|îc trªn c¸c mÉu, sau khi lo¹i trõ sai sè th«. 3. Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l|îng bôi l¾ng tæng céng 3.1. Nguyªn t¾c Ph|¬ng ph¸p dùa trªn viÖc c©n l|îng bôi thu ®|îc trong b×nh høng mÉu bao gåm d¹ng hßa tan vµ kh«ng hßa tan trong n|íc. Sö dông ®Ó x¸c ®Þnh l|îng bôi l¾ng céng th¸ng, kÕt qu¶ ®|îc biÓu thÞ b»ng g/m2 hoÆc tÊn/km2. 3.2. Dông cô, hãa chÊt 3.2.1. Dông cô lÊy mÉu: B×nh høng mÉu cã h×nh trô, ®¸y ph¼ng, ®|êng kÝnh trong cña b×nh kh«ng nhá h¬n 12cm, chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 2 lÇn ®|êng kÝnh miÖng, chiÒu dµy cña thµnh kh«ng qu¸ 3mm; B×nh høng mÉu cã thÓ b»ng thñy tinh, nhùa hoÆc kim lo¹i kh«ng gØ, ®|îc ®¸nh sè. 3.2.2. Hãa chÊt Hãa chÊt chèng t¶o, nÊm ... clorofom hoÆc hydroperoxit, cloruabenzen; tinh khiÕt ph©n tÝch; N|íc cÊt hai lÇn 3.2.3. Dông cô xö lÝ mÉu R©y víi m¾t 1mm x 1mm b»ng vËt liÖu kh«ng rØ; PhÔu läc thñy tinh xèp; Cèc thñy tinh dung tÝch 0,51;
  5. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5498 : 1995 Tñ sÊy cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é chÝnh x¸c ®Õn r 50C; C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c r 0,1mg; èng ®o dung tÝch 500ml; §òa thñy tinh ®Çu bÞt cao su; BÕp c¸ch thñy. 3.3. LÊy mÉu 3.3.1. Yªu cÇu chung VÞ trÝ ®iÓm ®Æt b×nh høng mÉu theo ®iÓm a/, b/ trong môc l.3.1. cña tiªu chuÈn nµy; Thêi gian lÊy mÉu lµ l0 ngµy hoÆc l th¸ng (30 ngµy). C¸c th¸ng cã nhiÒu h¬n hoÆc Ýt h¬n 30 ngµy, kÕt qu¶ ®Òu ®|îc quy tÝnh vÒ 30 ngµy. 3.3.2. LÊy mÉu Tr|íc khi ®i lÊy mÉu, b×nh høng ph¶i ®|îc röa s¹ch vµ tr¸ng l¹i b»ng n|íc cÊt, ®Ëy n¾p l¹i; Tr|íc khi ®Æt lÊy mÉu, cho vµo b×nh høng 250ml n|íc cÊt vµ 2- 4 ml hãa chÊt chèng t¶o nÊm. §Æt b×nh vµo vÞ trÝ lÊy mÉu, më n¾p, ghi vµo sæ sè hiÖu b×nh, ngµy, giê, vÞ trÝ lÊy mÉu; Sau thêi gian lÊy mÉu cÇn thiÕt (l0 hoÆc 30 ngµy) vµo cïng giê víi giê ®Æt mÉu, ®Ëy n¾p, thu mÉu, ®|a vÒ phßng thÝ nghiÖm ®Ó xö lÝ; Trong thêi gian lÊy mÉu, cÇn bæ sung n|íc cÊt ®Ó gi÷ mÉu tr¸nh b×nh høng bÞ kh«; Trong thêi gian høng mÉu, nÕu l|îng n|íc m|a høng ®|îc trung b×nh ®¹t 2/3 ®é cao cña b×nh høng, thay b×nh høng kh¸c ®Ó høng mÉu tiÕp, c¸c mÉu nµy t¹i thêi ®iÓm trong cïng kho¶ng thêi gian lÊy mÉu (lo hoÆc 30 ngµy) cã thÓ xö lÝ riªng biÖt råi céng gép kÕt qu¶. 3.4. C¸ch tiÕn hµnh 3.4.1. X¸c ®Þnh c¸c chÊt kh«ng hßa tan trong n|íc; Röa s¹ch phÔu läc thñy tinh xèp, sÊy kh« ë l050C trong 2 giê råi c©n víi ®é chÝnh x¸c 0,1mg; Röa s¹ch r©y vµ tr¸ng l¹i b»ng n|íc cÊt. a/ Läc mÉu qua r©y ®Ó lo¹i bá c¸c vËt ngo¹i l¹i kh«ng mang tÝnh chÊt bôi. Dïng ®òa thñy tinh, n|íc cÊt ®Ó tr¸ng röa b×nh høng, cho qua r©y vµ nhËp n|íc nµy Chó thÝch: Trong tr|êng hîp kh«ng cã r©y cã thÓ dïng panh b»ng vËt liÖu kh«ng rØ ®Ó g¾p c¸c vËt ngo¹i lai cã kÝch th|íc lín h¬n 1mm, tr|íc khi bá c¸c vËt nµy ®i cÇn tr¸ng qua n|íc cÊt, n|íc cÊt nµy ®|îc nhËp vµo mÉu chung. b/ Sau khi läc mÉu qua r©y, läc toµn bé mÉu qua phÔu läc thñy tinh xèp. Dïng n|íc cÊt röa cÆn trªn phÔu, n|íc nµy nhËp vµo mÉu chung; sÊy kh« phÔu läc thñy tinh xèp víi cÆn ë nhiÖt ®é l050C trong 2 giê, lµm nguéi trong b×nh hót Èm c©n víi ®é chÝnh x¸c r 0,lmg; HiÖu cña 2 lÇn c©n phÔu läc thñy tinh xèp lµ l|îng chÊt kh«ng hßa tan trong n|íc (ml)
  6. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5498 : 1995 Chó thÝch: Trong tr|êng hîp kh«ng cã phÔu läc b»ng thñy tinh xèp cã thÓ dïng giÊy läc chËm kh«ng tan ®Ó läc. ViÖc c©n sÊy giÊy läc ph¶i ®|îc tiÕn hµnh trong b×nh kÝn ®Ó tr¸nh ¶nh h|ëng cña ®é Èm v¸ sÊy, c©n ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi. 3.4.2. X¸c ®Þnh l|îng c¸c chÊt hßa tan trong n|íc Röa s¹ch cèc ®èt thñy tinh, sÊy kh« trong 2 gië ë l050C, ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm råi c©n víi ®é chÝnh x¸c - 0,lmg; X¸c ®Þnh dung tÝch toµn bé dung dÞch mÉu sau läc (V) b»ng èng ®o dung tÝch; LÊy ®¹i diÖn 250ml dung dÞch mÉu sau läc cho vµo cèc ®èt, cho bèc h¬i hÕt trªn bÕp c¸ch thñy, sau ®ã sÊy kh« ë l050C trong 2 giê, ®Ó cho nguéi trong b×nh hót Èm råi c©n víi ®é chÝnh x¸c r 0,lmg; SÊy c©n tiÕp ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi; HiÖu gi÷a kÕt qu¶ c©n cèc ®èt cã cÆn vµ khèi l|îng b× cña cèc lµ l|îng c¸c chÊt hßa tan trong cèc (m). 3.5. TÝnh to¸n kÕt qu¶ 3.5.1. Tæng l|îng chÊt hßa tan trong n|íc (m2) tÝnh b»ng gam hoÆc mihgam theo c«ng thøc: V .m m2 250 Trong ®ã: V toµn bé thÓ tÝch dung dÞch mÉu sau läc, ml; 250 - thÓ tÝch dung dÞch lÊy ®¹i diÖn ®Ó xö lÝ, ml; m - l|îng chÊt hßa tan trong 250ml dung dÞch mÉu sau läc, g hoÆc mg 3.5.2. L|îng bin lÇn tæng céng th¸ng (BLT) nh| b»ng g/m2 hoÆc mg/m2, theo c«ng thøc: m1  m2 BLT S Trong ®ã: ml - tæng l|îng c¸c chÊt kh«ng hßa tan trong n|íc, g hoÆc mg; m2 – tæng l|îng c¸c chÊt hoµ tan trong n|íc, g hoÆc mg; S – diÖn tÝch miÖng b×nh høng, m2 Chó thÝch : Trong tr|êng hîp lÊy mÉu 10 ngµy, l|îng bôi l¾ng th¸ng lµ tæng cña 3 kÕt qu¶ bôi l¾ng (10 ngµy) trong th¸ng ®ã.
Đồng bộ tài khoản