TCVN 5502:2003

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
246
lượt xem
110
download

TCVN 5502:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt gọi là nước cấp sinh hoạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5502:2003

  1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5502 : 2003 So¸t xÐt lÇn 1 n−íc cÊp sinh ho¹t − yªu cÇu chÊt l−îng Domestic supply water − Quality requirements Hµ Néi - 2003
  2. TCVN 5502 : 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 5502 : 2003 thay thÕ TCVN 5502 : 1991. TCVN 5502 : 2003 do TiÓu ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC47/SC1 S¶n phÈm hãa häc biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 2
  3. TCVN 5502 : 2003 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5502 : 2003 So¸t xÐt lÇn 1 N−íc cÊp sinh ho¹t − Yªu cÇu chÊt l−îng Domestic supply water − Quality requirements 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh chÊt l−îng ®èi víi n−íc ®· qua xö lý, sau hÖ thèng ph©n phèi, dïng trong sinh ho¹t. Sau ®©y gäi lµ n−íc cÊp sinh ho¹t. 2 Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN 5499 − 1995 ChÊt l−îng n−íc – Ph−¬ng ph¸p Uyncle (Winkler) − X¸c ®Þnh oxy hoµ tan. TCVN 5991 − 1995 (ISO 5666-3 : 1984) ChÊt l−îng n−íc − X¸c ®Þnh thñy ng©n tæng sè b»ng ph−¬ng ph¸p quang phæ hÊp thô nguyªn tö kh«ng ngän löa – Ph−¬ng ph¸p sau khi v« c¬ hãa víi brom. TCVN 6002 − 1995 (ISO 6333 : 1986) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh mangan – Ph−¬ng ph¸p tr¾c quang dïng fomaldoxim. TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332 : 1988) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh s¾t b»ng ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng thuèc thö 1,10-phenantrolin. TCVN 6178 : 1996 (ISO 6777 : 1984) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh nitrit − Ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô ph©n tö. TCVN 6180 : 1996 (ISO 7890-3 : 1988) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh nitrat − Ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng axit sunfosalixylic. TCVN 6181 : 1996 (ISO 6703-1 : 1984) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh xyanua tæng. TCVN 6185 : 1996 (ISO 7887 : 1985) ChÊt l−îng n−íc – KiÓm tra vµ x¸c ®Þnh mµu s¾c. 3
  4. TCVN 5502 : 2003 TCVN 6187-1 : 1996 (ISO 9308/1 : 1990) ChÊt l−îng n−íc − Ph¸t hiÖn vµ ®Õm vi khuÈn coliform, vi khuÈn coliform chÞu nhiÖt vµ Escherichia coli gi¶ ®Þnh. PhÇn 1: Ph−¬ng ph¸p mµng läc. TCVN 6193 : 1996 (ISO 8288 : 1986) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh coban, niken, ®ång, kÏm, cadimi vµ ch× − Ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö ngän löa. TCVN 6194 : 1996 (ISO 9297 : 1989) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh clorua − ChuÈn ®é b¹c nitrat víi chØ thÞ cromat (ph−¬ng ph¸p MO). TCVN 6195 : 1996 (ISO 10359-1 : 1992) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh florua − Ph−¬ng ph¸p dß ®iÖn hãa ®èi víi n−íc sinh ho¹t vµ n−íc bÞ « nhiÔm nhÑ. TCVN 6222 : 1996 (ISO 9174 : 1990) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh crom tæng – Ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö. TCVN 6224 : 1996 (ISO 6059 : 1984) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh tæng canxi vµ magiª − Ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é EDTA. TCVN 6336 : 1998 (ASTM D 2330 : 1988) Ph−¬ng ph¸p thö chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt metylen xanh. TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523 : 1994) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh pH. TCVN 6626 − 2000 (ISO 11969 : 1996) ChÊt l−îng n−íc – X¸c ®Þnh asen − Ph−¬ng ph¸p ®o hÊp thô nguyªn tö (kü thuËt hydrua). SMEWW Ph−¬ng ph¸p thö tiªu chuÈn cho n−íc vµ n−íc th¶i cña HiÖp héi søc kháe céng ®ång Hoa kú, tËp 1, 2, 3 t¸i b¶n lÇn thø 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20 th Edition, Version 1, 2, 3 - American Public Health Association). US EPA ph−¬ng ph¸p 507 HiÖp héi b¶o vÖ m«i tr−êng Hoa kú (United States – Environmental Protection Agency method 507). 3 Yªu cÇu chÊt l−îng C¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña n−íc cÊp sinh ho¹t vµ ph−¬ng ph¸p thö t−¬ng øng ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. 4
  5. TCVN 5502 : 2003 B¶ng 1 − ChØ tiªu chÊt l−îng vµ ph−¬ng ph¸p thö t−¬ng øng STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ Møc, kh«ng lín h¬n Ph−¬ng ph¸p thö 1 Mµu s¾c mg/l Pt 15 TCVN 6185 : 1996 (ISO 7887 − 1985) hoÆc SMEWW 2120 2 Mïi, vÞ − Kh«ng cã mïi, vÞ l¹ C¶m quan, hoÆc SMEWW 2150 B vµ 2160 B 1) 3 §é ®ôc NTU 5 SMEWW 2130 B 4 pH − 6 ÷ 8,5 TCVN 6492 : 1999 hoÆc SMEWW 4500-H+ 5 §é cøng, tÝnh theo CaCO3 mg/l 300 TCVN 6224 : 1996 hoÆc SMEWW 2340 C 6 Hµm l−îng oxy hßa tan, tÝnh TCVN 5499 : 1995 hoÆc theo oxy mg/l 6 SMEWW 4500-O C 7 Tæng chÊt r¾n hoµ tan mg/l 1000 SMEWW 2540 B 8 Hµm l−îng amoniac, tÝnh theo nit¬ mg/l 3 SMEWW 4500-NH3 D 9 Hµm l−îng asen mg/l 0,01 TCVN 6626 : 2000 hoÆc SMEWW 3500-As B 10 Hµm l−îng antimon mg/l 0,005 SMEWW 3113 B 11 Hµm l−îng clorua mg/l 250 TCVN 6194 : 1996 (ISO 9297 – 1989) hoÆc SMEWW 4500-Cl− D 12 Hµm l−îng ch× mg/l 0,01 TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 – 1986) hoÆc SMEWW 3500-Pb 13 Hµm l−îng crom mg/l 0,05 TCVN 6222 : 1996 (ISO 9174 – 1990) hoÆc SMEWW 3500-Cr 14 Hµm l−îng ®ång mg/l 1,0 TCVN 6193 : 1996 (ISO 8288 – 1986) hoÆc SMEWW 3500-Cu 5
  6. TCVN 5502 : 2003 B¶ng 1 (tiÕp theo) STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ Møc, kh«ng lín h¬n Ph−¬ng ph¸p thö 15 Hµm l−îng florua mg/l 0,7 ÷ 1,5 TCVN 6195 : 1996 (ISO 10359-1 – 1992) hoÆc SMEWW 4500-F− 16 Hµm l−îng kÏm mg/l 3,0 TCVN 6193 : 1996 (ISO 8288 – 1989) hoÆc SMEWW 3500-Zn 17 Hµm l−îng hydro sunfua mg/l 0,05 SMEWW 4500-S2− 18 Hµm l−îng mangan mg/l 0,5 TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 – 1986) hoÆc SMEWW 3500-Mn 19 Hµm l−îng nh«m mg/l 0,5 SMEWW 3500-Al 20 Hµm l−îng nitrat, tÝnh theo mg/l 10,0 TCVN 6180 : 1996 nit¬ (ISO 7890 – 1988) hoÆc SMEWW 4500-NO3− 21 Hµm l−îng nitrit, tÝnh theo nit¬ mg/l 1,0 TCVN 6178 : 1996 (ISO 6777 – 1984) hoÆc SMEWW 4500-NO2− 22 Hµm l−îng s¾t tæng sè mg/l 0,5 TCVN 6177 : 1996 (Fe2+ + Fe3+) (ISO 6332 – 1988) hoÆc SMEWW 3500-Fe 23 Hµm l−îng thñy ng©n mg/l 0,001 TCVN 5991 : 1995 (ISO 5666-1 – 1983 ÷ ISO 5666-3 – 1983) hoÆc SMEWW 3500-Hg 24 Hµm l−îng xyanua mg/l 0,07 TCVN 6181 : 1996 (ISO 6703-1 – 1984) hoÆc SMEWW 4500-CN− 25 ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt, tÝnh mg/l 0,5 TCVN 6336 : 1998 theo Linear Ankyl benzen Sufonat (LAS) 6
  7. TCVN 5502 : 2003 B¶ng 1 (kÕt thóc) STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ Møc, kh«ng lín h¬n Ph−¬ng ph¸p thö 26 Benzen mg/l 0,01 SMEWW 6200 B 27 Phenol vµ dÉn xuÊt cña phenol mg/l 0,01 SMEWW 6420 B 28 DÇu má vµ c¸c hîp chÊt mg/l 0,1 SMEWW 5520 C dÇu má 29 Hµm l−îng thuèc trõ s©u l©n mg/l 0,01 US EPA h÷u c¬ ph−¬ng ph¸p 507 30 Hµm l−îng thuèc trõ s©u clo mg/l 0,1 SMEWW 6630 h÷u c¬ 31 Colifom tæng sè MPN/ 2,2 TCVN 6187-1 : 1996 100 ml (ISO 9308-1 – 1990) 2) hoÆc SMEWW 9222 32 E.Coli vµ coliform chÞu nhiÖt MPN/ 0 TCVN 6187-1 : 1996 100 ml (ISO 9308-1 – 1990) hoÆc SMEWW 9222 33 Tæng ho¹t ®é α pCi/l 3) 3 SMEWW 7110 B 34 Tæng ho¹t ®é β pCi/l 30 SMEWW 7110 B Chó thÝch: 1) NTU (Nephelometric Turbidity Unit): §¬n vÞ ®o ®é ®ôc. 2) MPN/100 ml (Most Probable Number per 100 liters): MËt ®é khuÈn l¹c trong 100 ml. 3) pCi/l (picocuries per liter): §¬n vÞ ®o ®é phãng x¹ Picocuri trªn lit. 7
  8. TCVN 5502 : 2003 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Tiªu chuÈn vÖ sinh n−íc ¨n uèng Bé Y tÕ (ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1329/2002/BYT- Q§ ngµy 18/4/2002 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ). 2. Current Drinking Water Standard was up dated 05/13/2002 (National Primary Drinking Water Regulations – Drinking Water Standard of the United State Environment Protection Agency) (Tiªu chuÈn n−íc uèng hiÖn hµnh cña ViÖn b¶o vÖ m«i tr−êng Hoa kú EPA cËp nhËt ngµy 13/05/2002). 3. H−íng dÉn vÒ chÊt l−îng n−íc uèng (cña Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi) – TËp 1: Nh÷ng ®Ò nghÞ. 4. EG-Richlinie über die Qualität des Wassers für den menschlichen Gebrauch 1980 (H−íng dÉn giíi h¹n n−íc sinh ho¹t cña §øc 1980). 5. Law and standards on pollution control in Thailand 4th edition – Pollution control Department – Ministry of Science, Technology and Environment (LuËt vµ tiªu chuÈn cña Th¸i lan vÒ kiÓm so¸t « nhiÔm, t¸i b¶n lÇn thø 4 − Ban kiÓm so¸t « nhiÔm − Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng). _____________________________ 8
Đồng bộ tài khoản