TCVN 5525 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
26
download

TCVN 5525 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5525 1995: Chất lượng nước Yêu cần chung về việc bảo vệ nước ngầm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước ngầm và quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5525 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5525 : 1995  ChÊt l−îng n−íc Yªu cÇn chung vÒ viÖc b¶o vÖ n−íc ngÇm Water quality - General requirement for protection of underground Hater 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho n−íc ngÇm vμ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ n−íc ngÇm khái bÞ nhiÔm bÈn. 2. Yªu cÇu chung 2.1. Nguån g©y nhiÔm bÈn n−íc ngÇm cã thÓ lμ: a. N¬i cÊt gi÷ vμ vËn chuyÓn s¶n phÈm c«ng nghiÖp vμ chÊt th¶i s¶n xuÊt. b. N¬i l−u ®éng c¸c chÊt th¶i c«ng céng vμ sinh ho¹t. c. Ruéng v−ên cã dïng ph©n bãn, thuèc trõ s©u vμ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c. d. C¸c phÇn n−íc mÆt khi nhiÔm bÈn ch¶y xuèng n−íc ngÇm. ®. C¸c phÇn bÞ nhiÔm bÈn cña tÇng n−íc nμy liªn hÖ mét c¸ch tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o víi c¸c tÇng n−íc gi¸p liÒn kh¸c. e. C¸c phÇn thÈm thÊu cña n−íc m−a qua khÝ quyÓn ®· bÞ nhiÔm bÈn. g. MÆt b»ng xÝ nghiÖp, c¸c ruéng ®ång thÊm läc, hè khoan vμ c¸c ®−êng hÇm lß kh¸c. 2.2. Khi tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¶i ng¨n chÆn: a. ViÖc lμm nhiÔm bÈn n−íc ngÇm do tÊt c¶ c¸c d¹ng n−íc th¶i; b. ViÖc ®Ó lät vμo n−íc ngÇm c¸c chÊt lμm bÈn tõ chç cÊt gi÷ vμ vËn chuyÓn s¶n phÈm c«ng nghiÖp, nguyªn liÖu vμ phÕ liÖu trong ®ã cã chÊt th¶i phãng x¹, chÊt th¶i c«ng nghiÖp vμ chÊt th¶i sinh ho¹t hμng ngμy tõ ®Êt canh t¸c cã bãn ph©n vμ thuèc trõ s©u, tõ c¸c tr¹i ch¨n nu«i; c. ViÖc lμm nhiÔm bÈn n−íc mÆt cã liªn hÖ thuû lùc víi n−íc ngÇm. 2.3. Khi tæ chøc vμ bè trÝ c¸c n¬i tËp trung dïng ®Ó cÊt gi÷ nguyªn liÖu, s¶n phÈm vμ c¸c chÊt th¶i s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn c¸c vïng cã kh¶ n¨ng g©y nhiÔm bÈn n−íc ngÇm th×: a. BiÖn ph¸p b¶o vÖ n−íc khái nhiÔm bÈn ph¶i dùa trªn c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt, c¸c tÝnh to¸n thÈm thÊu vμ c¸c dù ®o¸n vÒ sù di chuyÓn cña c¸c chÊt bÈn trong n−íc ngÇm, cã xÐt ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cña mçi chÊt lμm bÈn. b. Ph¶i ®¶m b¶o ®é kh«ng thÈm thÊu cña c¸c n¬i tËp trung, tr−íc khi sö dông ph¶i thö nghiÖm ®é kh«ng thÈm thÊu. c. Kh«ng cho phÐp x©y dùng c¸c n¬i tËp trung trªn c¸c vïng nguån n−íc ngÇm träng ®iÓm, ®Çu cña c«n låi s−ên tÝch hoÆc båi tÝch, hoÆc nh¸nh sÎ m¹ch, trªn thÒm s«ng d−íi, trªn vïng nøt nÎ m¹nh, ®Æc biÖt lμ nÕu nguån n−íc n»m trong c¸c ®Þa, tÇng nμy ®−îc sö dông ®Ó cung cÊp n−íc uèng. 2.4. Khi t−íi b»ng n−íc th¶i ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kho¶n sau: a. ChÕ ®é phun m−a ph¶i ®¶m b¶o sù thÈm thÊu thÝch øng víi ®iÒu kiÖn canh t¸c c©y n«ng nghiÖp. b. Trong c¸c tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®Ó t¨ng bÒ dÇy cña vïng t¬i xèp cña diÖn tÝch t−íi ph¶i ®¶m b¶o h¹ møc n−íc ngÇm tíi møc ®· ®−îc tÝnh to¸n tr−íc. 2.5. Khi tiÕn hμnh c«ng t¸c th¨m dß ®Þa chÊt, khai th¸c lé thiªn c¸c má kho¸ng s¶n vμ c¸c c«ng t¸c kh¸c cã ®μo tíi c¸c tÇng n−íc ngÇm, ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chèng nhiÔm bÈn vμ lμm tiªu hao n−íc ngÇm. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5525 : 1995  2.6. Khi xÈy ra c¸c sù cè vμ tai n¹n cã g©y bÈn n−íc ngÇm, ph¶i ng¨n c¸ch vμ b¶o vÖ n¬i xÈy ra sù cè, phñ c¸c chÊt ch¶y ra hoÆc r¬i v·i b»ng chÊt hÊp phô, ngõng lÊy n−íc ngÇm trong vïng xÈy ra sù cè ®Ó cung cÊp cho sinh ho¹t, ph¶i thu l−îm, v« hiÖu ho¸ hoÆc khö bá c¸c chÊt ch¶y vμ v·i ra kh¾c phôc c¸c hËu qu¶ cña sù cè vμ tai n¹n. 2.7. Khi cã sù nhiÔm bÈn hoÆc cã ngay c¬ g©y nhiÔm bÈn n−íc ngÇm, qui m« vμ ph−¬ng ph¸p theo dâi t×nh tr¹ng vμ chÊt l−îng cña n−íc ngÇm ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ vμ d¹ng sö dông n−íc ngÇm vμ ®ång thêi cã tÝnh ®Õn nh÷ng hËu qu¶ cã thÓ lμm nhiÔm bÈn n−íc ngÇm. Page 2 
Đồng bộ tài khoản