TCVN 5567:91

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
98
lượt xem
35
download

TCVN 5567:91

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 5567:91. Cà phê hòa tan. Phương pháp xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 70oC dưới áp suất thấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5567:91

  1. Céng hoμ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5567-1991 (ISO 3726-1983) Cμ phª hoμ tan Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hao khèi l−îng ë nhiÖt ®é 70oC d−íi ¸p suÊt thÊp Hμ néi - 1991
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 5567 - 1991 phï hî víi ISO 3726-1983. TCVN 5567 1991 do Héi Tiªu chuÈn ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng ®Ò nghÞ vμ ®−îc Uû ban khoa häc Nhμ n−íc ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 655/Q§ ngμy 30 th¸ng 10 n¨m 1991. 2
  3. Nhãm E Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5567 - 1991 (ISO 3726-1983) Cμ phª hoμ tan Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hao khèi l−îng ë nhiÖt ®é 70oC d−íi ¸p suÊt thÊp Instant coffee Determination of loss in mass at 70oC under reduced pressure Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû lÖ hao khèi l−îng ë nhiÖt ®é 70oC d−íi ¸p suÊt thÊp cña cμ phª hoμ tan, kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i cμ phª chiÕt xuÊt d¹ng láng. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ISO 3726-1983. 1. §Þnh nghÜa Tû lÖ hao khèi l−îng ë nhiÖt ®é 70oC d−íi ¸p suÊt thÊp: chñ yÕu lμ n−íc vμ nh÷ng l−îng nhá chÊt bay h¬i ®· bÞ bèc h¬i trong ®iÒu kiÖn ®−îc chØ râ cña tiªu chuÈn nμy, vμ ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng. 2. Nguyªn t¾c Nung nãng phÇn mÉu thö ë 70oC trong 26 giê d−íi ®iÒu kiÖn ¸p suÊt thÊp (5000 Pa). 3. Dông cô Nh÷ng dông cô thÝ nghiÖm th«ng th−êng vμ ®Æc biÖt lμ: 3.1. Lß sÊy ch©n kh«ng ®¼ng nhiÖt, ®èt nãng b»ng ®iÖn vμ ®iÒu chØnh ®−îc ®Ó cã thÓ khèng chÕ nhiÖt ®é cña c¸c giμn trong lß ë 70 ± 1oC. 3.2. Lß sÊy, cã thÓ khèng chÕ ®−îc nhiÖt ®é 103 ± 2oC. 3.3. B¬m hót ch©n kh«ng, cã thÓ gi¶m ¸p suÊt trong lß sÊy (3.1) xuèng 5000 ± 100Pa (1). 3.4. Hép c©n, cã ®¸y ph¼ng, n¾p ®Ëy khÝt, chèng ®−îc c¸c t¸c ®éng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña thö nghiÖm, ®−îc lμm b»ng, vÝ dô thÐp kh«ng gØ hoÆc thuû tinh cã ®−êng kÝnh xÊp xØ 50mm vμ thμnh cao 30mm. 3.5. ThiÕt bÞ sÊy kh« kh«ng khÝ, gåm hai b×nh thuû tinh cä röa ®−îc chøa ®Çy gllyxerin, t¹o thμnh bé phËn truyÒn dÉn bät khÝ vμ hai th¸p lμm kh« b»ng thuû tinh chøa chÊt hót Èm. (1) 5000 5567 – 1991 2 = 50 mbar = 37,5mm Hg TCVN Pa = 5000 N/m 3
  4. Bé phËn truyÒn dÉn bät khÝ vμ hÖ thèng sÊy kh« ®−îc l¾p nèi tiÕp víi lß sÊy ch©n kh«ng (3.1). C¸c th¸p lμm kh« ë gi÷a lß vμ bé phËn truyÒn dÉn bät khÝ. 3.6. B×nh hót Èm, chøa mét chÊt hót Èm cã hiÖu suÊt cao, ch¼ng h¹n photpho (V) «xit hoÆc silicagen míi lμm kh«. 3.7. C©n ph©n tÝch. 4. LÊy mÉu Theo TCVN 1278 86 §iÒu quan träng lμ ph¶i tiÕn hμnh cμng nhanh cμng tèt khi mÉu ®−îc ®−a ra ngoμi kh«ng khÝ ®Ó tr¸nh t¨ng hay gi¶m h¬i Èm ë mÉu do ®é Èm cña kh«ng khÝ. 5. Tr×nh tù thö. 5.1. ChuÈn bÞ hép c©n Lμm kh« hép c©n (3.4) vμ n¾p ®Ëy trong thêi gian 1 giê trong lß sÊy (3.2), khèng chÕ ë nhiÖt ®é 105 ± 2oC. LÊy hép c©n vμ n¾p ®Ëy ra khái lß sÊy, ®Ó nguéi ë nhiÖt ®é trong phßng trong b×nh hót Èm (3.6) kho¶ng 30 phót. C©n hép c©n vμ n¾p ®Ëy chÝnh x¸c ®Õn 0,1 mg. 5.2. L−îng mÉu c©n §−a kho¶ng 3g l−îng mÉu c©n vμo hép c©n ®· ®−îc chuÈn bÞ (5.1) vμ dμn ®Òu. §Ëy n¾p hép c©n vμ c©n toμn bé chÝnh x¸c ®Õn 0,1mg. Chó thÝch: nÕu lμm mét lo¹t thö nghiÖm th× chuÈn bÞ c¸c hép c©n nh− ®−îc m« t¶ ë 5.1 vμ ®Æt c¸c hép c©n ®· ®Ëy n¾p vμ c©n råi vμo trong b×nh lμm kh« ®Ó tr¸nh t¨ng hay gi¶m ®é Èm. 5.3. X¸c ®Þnh §Æt hép c©n cã chøa phÇn mÉu thö cïng víi n¾p ®Ëy vμo trong lß sÊy (3.1), më n¾p ®Ëy ra vμ ®Ó bªn c¹nh hép c©n. §Ó nhiÖt ®é cña lß sÊy ë 70 ± 1oC vμ dïng b¬m hót ch©n kh«ng (3.3) gi¶m tõ tõ ¸p suÊt (trong kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt lμ 2 phót) xuèng 5000 ± 100 Pa. Cho kh«ng khÝ kh« tõ tõ vμo lß qua hÖ thèng sÊy kh« (3.3) víi tèc ®é mét bät khÝ mét gi©y qua bé phËn truyÒn dÉn bät khÝ. SÊy kh« trong kho¶ng thêi gian 16 ± 0,5 h, duy tr× luång khÝ kh« th−êng xuyªn. Vμo cuèi giai ®o¹n lμm kh«, cho kh«ng khÝ vμo lß tõ tõ 4
  5. TCVN 5567 – 1991 (trong kho¶ng ®Õn 3 phót) ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ thæi vμo m¹nh cã thÓ lÊy ®i mét phÇn vËt phÈm trong hép c©n. §Ëy n¾p hép c©n vμ ®Æt hép c©n vμo trong b×nh hót Èm (3.6) ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é trong phßng trong kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt lμ 25 phót, råi c©n, chÝnh x¸c ®Õn ®Õn 0,1mg. 5.4. Sè lÇn x¸c ®Þnh Thùc hiÖn hai lÇn x¸c ®Þnh víi cïng mét mÉu thö. 6. TÝnh to¸n kÕt qu¶ Tû lÖ hao khèi l−îng ë nhiÖt ®é 70oC d−íi ¸p suÊt thÊp ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, theo c«ng thøc sau: (m1 − m2 ) × 100 X = m1 − m0 trong ®ã: m0 khèi l−îng cña hép c©n vμ n¾p ®Ëy, tÝnh b»ng g (5.1) m1 khèi l−îng cña hép c©n, l−îng mÉu c©n vμ n¾p ®Ëy tr−íc khi lμm kh« (5.2), tÝnh b»ng g. m2 khèi l−îng cña hép c©n, l−îng mÉu c©n vμ n¾p ®Ëy sau khi lμm kh« (5.3), tÝnh b»ng g. LÊy kÕt qu¶ trung b×nh sè häc cña hai lÇn x¸c ®Þnh (5.4). LÊy kÕt qu¶ cña chÝnh x¸c ®Õn hai ch÷ sè sau dÊu phÈy. 7. Biªn b¶n thö Biªn b¶n thö ph¶i cho biÕt ph−¬ng ph¸p ®· sö dông vμ kÕt qu¶ thu ®−îc. B¸o c¸o còng ®Ò cËp bÊt kú thao t¸c cô thÓ nμo kh«ng ®−îc nãi ®Õn tiªu chuÈn nμy, hoÆc ®−îc coi nh− lμ thao t¸c tuú chän, còng nh− bÊt kú ®iÒu kiÖn nμo cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶. Biªn b¶n thö ph¶i gåm mäi chi tiÕt cÇn cã ®Ó nhËn biÕt ®Çy ®ñ mÉu thö. 5
  6. TCVN 5567 – 1991 Phô lôc cña TCVN 5567 1991 1. §é chÝnh x¸c Thö nghiÖm liªn phßng thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh ë tr×nh ®é quèc tÕ, trong ®ã cã 14 phßng thÝ nghiÖm tham gia, mçi phßng thÝ nghiÖm lμm thö nghiÖm hai mÉu, ®· ®em l¹i th«ng tin cã tÝnh chÊt thèng kª(1) ®−îc tæng kÕt l¹i trong b¶ng sau: KÕt qu¶ ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng. MÉu A B Sè phßng thÝ nghiÖm gi÷ l¹i sau khi gi¶m c¸c 10 10 phßng cßn l¹i Trung b×nh 3,35 4,68 §é lÖch chuÈn cña kh¶ n¨ng trïng lÆp (Sr) 0,037 0.023 HÖ sè biÕn thiªn cña kh¶ n¨ng trïng lÆp 1,1% 0,5% Kh¶ n¨ng trïng lÆp (2,83 x Sr) 0,10 0,07 §é lÖch chuÈn cña kh¶ n¨ng t¸i hiÖn (SR) 0,15 0,16 HÖ sè biÕn thiªn cña kh¶ n¨ng t¸i hiÖn 4,4% 3,4% Kh¶ n¨ng t¸i hiÖn (2,83 x SR) 0,42% 0,45 2. ISO 3509: Cμ phª vμ s¶n phÈm cña cμ phª. ThuËt ng÷. §Þnh nghÜa. 3. ISO 6670: Cμ phª hoμ tan ®ùng trong c¸c hßm, chuyªn chë ®−êng dμi b»ng tμu. LÊy mÉu. Chó thÝch: tiªu chuÈn nμy ®ang ë giai ®o¹n dù th¶o. --------------------------- (1) ISO 5725. §é chÝnh x¸c cña c¸c ph−¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng trïng lÆp vμ t¸i hiÖn qua c¸c thö nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh liªn phßng thÝ nghiÖm. 6
  7. 7
Đồng bộ tài khoản