TCVN 5569 1991

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
25
download

TCVN 5569 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5569 1991. Dòng nước - Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này gồm những thuật ngữ và định nghĩa cơ bản về dòng nước dùng để quản lí thống nhất trong lĩnh vực xây dựng: nghiên cứu khoa học, giảng dạy; qui hoạch; thiết kế; thi công; nghiệm thu; khai thác và công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5569 1991

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5569 : 1991 Nhãm H Dßng n|íc - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Watercourses - Terminology and definitions Tiªu chuÈn nµy gåm nh÷ng thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n vÒ dßng n|íc dïng ®Ó qu¶n lÝ thèng nhÊt trong lÜnh vùc x©y dùng: nghiªn cøu khoa häc, gi¶ng d¹y; qui ho¹ch; thiÕt kÕ; thi c«ng; nghiÖm thu; khai th¸c vµ c«ng tr×nh ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa Gi¶i thÝch ThuËt ng÷ Anh t|¬ng øng 1 2 3 4 1. C¸c lo¹i dßng n|íc c¬ b¶n 1.1. Dßng L|îng n|íc do l|u vùc cung cÊp hoÆc Lßng dÉn lµ mét Watercourse n|íc c¸c nguån n|íc kh¸c ch¶y trong lßng bé phËn cÊu dÉn theo h|íng dèc chÝnh víi ®Æc thµnh cña dßng tr|ng chuyÓn déng cña n|íc th|êng n|íc(xem thuËt xuyªn hoÆc kh«ng th|êng xuyªn ng÷ sè 27) 1.2. Dßng Dßng n|íc chuyÓn ®éng chiÕm phÇn Perennial n|íc th|êng lín thêi gian cña n¨m Watercourse xuyªn 1.3. Dßng Dßng n|íc chuyÓn ®éng chiÕm phÇn Ýt EPhemeral n|íc kh«ng thêi gian cña n¨m Watercourse th|êng xuyªn 1.4. Dßng Dßng n|íc cã chÕ ®é thuû v¨n chÞu Karst Watercourse n|íc Cact¬ ¶nh h|ëng cña Cact¬ 1.5. Dßng Dßng n|íc cã ®o¹n cuèi bÞ mÊt dßng Th|¬ng khi ch¶y Buried n|íc triÖt tiªu ch¶y trªn mÆt ®Êt trªn khu vùc (Disappearing) Cact¬ Watercourse 1.6. Dßng Dßng n|íc cã ®Æc tr|ng tù nhiªn thay Improved n|íc chØnh trÞ ®æi ®¸ng kÓ do thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p (Regulated) kÜ thuËt ë lßng dÉn hoÆc x©y dùng ®ª Watercourse 1.7. Dßng Dßng n|íc cã c¸c ®Æc tr|ng b¶o ®¶m Navigable n|íc giao sù giao th«ng cña tµu, thuyÒn watercourse th«ng 1.8. Dßng Dßng n|íc hoÆc mét ®o¹n dßng n|íc International n|íc biªn giíi lµ biªn giíi gi÷a c¸c quèc gia border watercourse 1.9. Dßng Dßng n|íc hoÆc mét ®o¹n dßng n|íc, International n|íc quèc tÕ mét sè quèc gia (kÓ c¶ c¸c quèc gia navigable kh«ng cã dßng n|íc ch¶y qua l·nh thæ watercourse cña m×nh) ®|îc sö dông theo hiÖp |íc quèc tÕ vÒ vËn t¶i thuû 2. Thung lòng vµ lßng dÉn cña dßng n|íc
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5569 : 1991 2.1. Thung Vïng ®Êt tròng, t|¬ng ®èi hÑp vµ dµi, Watercourse lòng dßng th|êng quanh co trªn mÆt b»ng do Valley n|íc ho¹t ®éng hµng thÕ kØ cña n|íc ch¶y trªn mÆt ®Êt cã lßng dÉn ®|îc ®Æc tr|ng bëi ®é dèc däc cña ®¸y 2.2. §¸y thung PhÇn thÊp nhÊt cña thung lòng dßng Valley floor lòng n|íc (gåm c¶ lßng dÉn) 2.3. §|êng §|êng nèi liÒn c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña Thalweg ®¸y thung lung ®¸y thung lòng 2.4. V¸ch PhÇn thung lòng cao, giíi h¹n trªn lµ Valley side thung lòng mÐp thung lung, phÝa d|íi lµ ch©n s|ên dèc 2.5. Ch©n v¸ch Nèi tiÕp gi¸p gi÷a v¸ch vµ ®¸y thung Foot of valley side thung lòng lòng 2.6. ThÒm Mét phÇn cña ®¸y thung lòng tiÕp gi¸p Flood plain thung lòng víi lßng dÉn vµ bÞ ngËp khi mùc n|íc trong lßng dÉn d©ng cao 2.7. Lßng dÉn D¶i ®Êt tròng, ®|îc t¹o thµnh do n|íc Watercourse cña dßng n|íc ch¶y hoÆc nh©n t¹o, dßng n|íc ch¶y channel theo ®¸y, thÒm kh«ng bÞ ngËp 2.8. Dßng Dßng n|íc nhá ch¶y vµo dßng n|íc Watercourse nh¸nh lín h¬n hoÆc tõ dßng n|íc lín t¸ch ra arm 2.9. Dßng Dßng nh¸nh ®|îc ng¨n c¸ch víi dßng Semiclose arm nh¸nh nöa kÝn n|íc lín h¬n b»ng c«ng tr×nh (th|êng lµ c«ng tr×nh ®iÒu tiÕt) x©y dùng ë ®Çu nh¸nh 3. Thµnh phÇn vµ c¸c ®Æc tr|ng c¬ b¶n cña dßng n|íc 3.1. §Çu N¬i dßng n|íc b¾t ®Çu Watercourse nguån head 3.2. Cöa dßng N¬i dßng n|íc ®æ vµo biÓn, hå hoÆc Watercourse n|íc dßng n|íc kh¸c cutfall 3.3. Tam gi¸c Khu vùc cña dßng n|íc cã nhiÒu Watercourse ch©u nh¸nh vµ b·i båi do l¾ng ®äng phï sa delta m¹nh 3.4. ®¸y dßng PhÇn thÊp nhÊt cña lßng dÉn, ®íi khÝ Watercourse n|íc. §¸y cã ®é dèc ngang kh«ng lín, ®|îc giíi bottom lßng dÉn h¹n bëi ch©n s|ên dèc cña lßng dÉn 3.5. MÐp n|íc §|êng tiÕp gi¸p gi÷a mÆt n|íc víi bê Water edge 3.6. Trôc dßng §|êng nèi c¸c ®iÓm gi÷a cña chiÒu Channel axis n|íc réng mÐp n|íc 3.7. Trôc lßng §|êng nèi c¸c ®iÓm gi÷a cña chiÒu Channel bottom
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5569 : 1991 dÉn réng ®¸y lßng dÉn axis 3.8. MÆt c¾t Sù thÓ hiÖn b»ng ®å thÞ mÆt c¾t th¼ng Longitudinal däc lßng dÉn ®øng theo trôc lßng dÉn cã ®é cao mÆt watercourse n|íc c¸c lo¹i (lò, trung b×nh, kiÖt), section ®|êng ®¸y bê, trôc c«ng tr×nh vµ c¸c ®Æc tr|ng kh¸c cña dßng n|íc 3.9. MÆt c¾t Sù thÓ hiÖn b»ng ®å thÞ h×nh d¹ng lßng Channel crosection ngang lßng dÉn trong mÆt ph¼ng th¼ng gãc víi dÉn trôc lßng dÉn 3.10. MÆt c¾t PhÇn mÆt c¾t ngang lßng dÉn, giíi h¹n Water section |ít phÝa trªn lµ mùc n|íc øng víi l|u l|îng x¸c ®Þnh 3.11. MÆt c¾t PhÇn mÆt c¾t |ít cã n|íc ch¶y effective cross- "ch¶y" section 3.12. MÆt c¾t PhÇn mÆt c¾t |ít kh«ng cã n|íc ch¶y Dead zone of water "chÕt" section 3.13. ChiÒu Kho¶ng c¸ch tõ cöa ®Õn nguån theo Watercourse dµi dßng n|íc trôc dßng n|íc length 3.14. ChiÒu Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch©n s|ên dèc Bed width réng ®¸y dßng cña bê theo mÆt c¾t ngang lßng dÉn n|íc 3.15. §|êng §|êng nèi c¸c ®iÓm cã vËn tèc lín Channel line l¹ch nhÊt trªn mÆt n|íc 3.16. Lé tr×nh Sè ®äc b»ng km cña trôc dßng n|íc kÓ Watercourse cña dßng n|íc tõ cöa dßng kilometrage 3.17. §é dèc TØ sè gi÷a hiÖu sè ®é cao mÆt n|íc t¹i Water surface däc mÆt n|íc hai ®iÓm trªn mÆt c¾t däc cña phÇn slope ®ang xÐt vµ chiÒu dµi phÇn ®ã theo trôc lßng dÉn 3.18. §é dèc TØ sè gi÷a hiÖu sè ®é cao mÆt n|íc t¹i Transverse slope of ngang mÆt hai ®iÓm trªn mÆt c¾t ngang vµ kho¶ng water surface n|íc c¸ch n»m ngang gi÷a hai ®iÓm ®ã 3.19. §é nh¸m §Æc tr|ng tÝnh chÊt lßng dÉn c¶n trë sù Channel roughnese cña lßng dÉn chuyÓn dÞch cña khèi n|íc, x¸c ®Þnh theo ®é dµy, ®é dèc däc mÆt n|íc vµ vËn tèc n|íc ch¶y trung b×nh 3.20. HÖ sè HÖ sè ®¸nh gi¸ ®Þnh l|îng ®é nh¸m Roughness nh¸m cña lßng cña lßng dÉn trong c«ng thøc x¸c ®Þnh coefficient dÉn vËn tèc n|íc ch¶y trung b×nh 4. H×nh th¸i lßng dÉn, t¸c ®éng mµi mßn, bïn c¸t 4.1. H×nh th¸i S| ph¸t sinh vµ h×nh thµnh lßng dÉn, River morphology lßng dÉn h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc lßng dÉn, vÞ trÝ lßng dÉn trong thung lòng còng nh| c¸c ®Æc tr|ng kh¸c 4.2. Qu¸ tr×nh Sù biÕn ®æi vÒ cÊu tróc h×nh th¸i lßng Fluviomorpho-
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5569 : 1991 t¹o lßng dÉn vµ thÒm do n|íc ch¶y còng nh| logical process c¸c t¸c ®éng thiªn nhiªn kh¸c 4.3. Xãi Sù lµm s©u côc bé lßng dÉn do n|íc Scour ch¶y hoÆc c¸c t¸c ®éng kh¸c 4.4. Bµo mßn Qu¸ tr×nh ph¸ ho¹i mÆt ®Êt do t¸c Erosion ®éng bªn ngoµi cña n|íc, giã... 4.5. Bµo mßn Qu¸ tr×nh bµo mßn ph¸t triÓn do Headward erosion tho¸i ho¸ nguyªn nh©n ë th|îng l|u 4.6.Bïn c¸t ChÊt r¾n ®|îc t¹o thµnh do sù bµo Sediments mßn vµ ®|îc vËn chuyÓn bëi dßng n|íc 4.7. Bïn c¸t l¬ Bïn c¸t ®|îc vËn chuyÓn bëi dßng Sunpended löng n|íc ë tr¹ng th¸i l¬ löng load 4.8. Bïn c¸t Bïn c¸t ®|îc vËn chuyÓn bëi dßng Bed load ®¸y n|íc ë líp tiÕp gi¸p víi ®¸y vµ chuyÓn ®éng b»ng c¸ch tr|ît, l¨n hoÆc nh¶y cãc mét kho¶ng nµo ®ã 4.9. §é ®ôc Khèi l|îng bïn c¸t l¬ löng chøa trong Turbidity mét ®¬n vÞ thÓ tÝch hçn hîp n|íc vµ bïn c¸t 4.10. §|êng KÝch th|íc h¹t ®Æc tr|ng hçn hîp bïn Effective size kÝnh hiÖu dông c¸t kh«ng ®ång nhÊt cña h¹t 4.11. L|u Sè l|îng bïn c¸t chuyÒn qua mÆt c¾t Sediment discharge l|îng bïn c¸t ch¶y trong mét ®¬n vÞ thêi gian 4.12. Khèi tÝch Sè l|îng bïn c¸t ®¸y chuyÒn qua mÆt Bed load volume dßng bïn c¸t c¾t ch¶y cÇn nghiªn cøu trong thêi flow gian cña chu k× x¸c ®Þnh 4.13. M« ®un Khèi tÝch dßng bïn c¸t trªn ®¬n vÞ Sediment flow rate dßng bïn c¸t diÖn tÝch l|u vùc tÝch n|íc trong mét n¨m 4.14. §é th« VËn tèc l¾ng ®Òu cña h¹t r¾n trong Fall velocity thuû lùc n|íc tÝnh ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh 4.15. VËn tèc VËn tèc giíi h¹n cña dßng ch¶y khi Sitting velocity l¾ng ®äng b¾t ®Çu cã hiÖn t|îng l¾ng ®äng bïn c¸t 4.16. VËn tèc VËn tèc giíi h¹n cña dßng ch¶y khi Safe velocity kh«ng xãi ®¸y hoÆc s|ên dèc lßng dÉn ch|a bÞ xãi 4.17. Båi Sù n©ng cao côc bé ®¸y hoÆc thÒm Bed aggradation lßng dÉn do l¾ng ®äng bïn c¸t 4.18. B·i båi B·i c¹n ®Æc tr|ng cña dßng n|íc ë Crossover vïng ®ång b»ng, ®|îc h×nh thµnh do l¾ng ®äng bïn c¸t 4.19. Luång PhÇn s©u nhÊt cña dßng n|íc so víi Deep chÝnh b·i båi thÊp
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5569 : 1991 4.20. TrÇm Sù tÝch tô bïn c¸t hoÆc cuéi sái trong Alluvial depostis tÝch Aluvi (båi thung lòng dßng n|íc do t¸c ®éng cña tÝch) dßng n|íc ch¶y l©u n¨m trªn mÆt ®Êt 4.21. BiÕn Sù thay ®æi kÝch th|íc, vÞ trÝ lßng dÉn River bed d¹ng lßng dÉn hoÆc nh÷ng bé phËn cÊu thµnh lßng deformation dÉn do xãi hoÆc t¸i trÇm tÝch bïn c¸t 4.22. Sù ph¸ Sù biÕn d¹ng bªn do xãi däc bê lßng Caving ho¹i bê dÉn 4.23. Sù s¹t lë Sù chuyÓn vÞ cña khèi ®Êt theo mÆt Slough bê nghiªng cña bê khi mÊt c©n b»ng trong thÕ n»m 4.24. Chãp båi Sù l¾ng ®äng bïn c¸t ë cöa dßng n|íc, Alluvial fan tÝch cã d¹ng nãn 4.25. D¶i lßng PhÇn ®¸y lßng dÉn ®|îc n©ng cao, cã Bed ridge dÉn d¹ng tr¶i dµi do sù vËn chuyÓn bïn c¸t ®¸y trong lßng dÉn 5. ChuyÓn ®éng cña n|íc trong lßng dÉn 5.1. L|u l|îng Theo TCVN 4037 - 85 (thuËt ng÷ sè 4) Water discharge 5.2. VËn tèc Gi¸ trÞ tØ sè gi÷a l|u l|îng n|íc vµ Average velocity in trung b×nh mÆt c¾t |ít cña lßng dÉn cross section trong mÆt c¾t ngang lßng dÉn 5.3.VËn tèc VËn tèc di chuyÓn khèi n|íc ë líp Surface velocity mÆt dßng ch¶y n|íc gÇn mÆt tho¸ng 5.4. VËn tèc VËn tèc di chuyÓn khèi n|íc ë líp Bottom velocity ®¸y dßng ch¶y n|íc gÇn ®¸y dßng ch¶y (®o c¸ch ®¸y lßng dÉn mét kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt mµ kh¶ n¨ng kÜ thuËt cã thÓ thùc hiÖn ®|îc) 5.5. TuÇn hoµn ChuyÓn ®éng tuÇn hoµn ngang trong Cross-Sectional ngang lßng dÉn c¸c h¹t n|íc, di chuyÓn tuÇn eddy hoµn theo h|íng ngang so víi trôc dßng ch¶y
Đồng bộ tài khoản