TCVN 5593 1991

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
419
lượt xem
157
download

TCVN 5593 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5593 1991. Công trình xây dựng dân dụng. Sai số hình học cho phép. Tiêu chuẩn này quy định những sai số hình học cho phép trong công tác xây lắp ; áp dụng cho nhà ở và công trình dân dụng thông thường (yêu cầu chất lượng ở mức trung bình)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5593 1991

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Sai sè h×nh häc cho phÐp Building engineering work-Permissible tolerances in geometry 1. Quy ®inh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng sai sè h×nh häc cho phÐp trong c«ng t¸c x©y l¾p ; ¸p dông cho nhµ ë vµ c«ng tr×nh d©n dông th«ng th|êng (yªu cÇu chÊt l|îng ë møc trung b×nh) . 1.2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thuéc c¸c chuyªn ngïnh kh¸c hoÆc cã yªu cÇu chÊt l|îng cao, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh riªng cña chuyªn ngµnh ®ã. 1.3. Tiªu chuÈn nµy lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh. 1.4. C«ng tr×nh chØ ®|îc nghiÖm thu khi c¸c sai sè thùc tÕ thi c«ng kh«ng v|ît qu¸ c¸c sai sè cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 1.5. §èi víi nh÷ng gi¸ trÞ sai sè d|¬ng th|êng kh«ng kÝ hiÖu dÊu ( + ). 2. C«ng t¸c ®Êt 2.1. San mÆt b»ng ChØ tiÕn hµnh san mÆt b»ng khi ®· cã thiÕt kÕ chØ dÉn vÒ cao tr×nh vµ c¸c biÖn ph¸p tho¸t n|íc. Sai lÖch cho phÐp cña cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm riªng biÖt khi san mÆt b»ng (víi ®iÒu kiÖn gi÷ nguyªn h|íng tho¸t n|íc) so víi cao tr×nh thiÕt kÕ quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Tªn sai sè Sai sè cho phÐp, kh«ng lín h¬n 1. §é dèc mÆt ®· san 1% 2. §é dèc hµo tiªu n|íc 1% 3. ChiÒu dµy líp ®Êt mÆt 10% 2.2. C«ng t¸c tho¸t n|íc mÆt Sai sè cho phÐp ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n|íc mÆt so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 Tªn sai sè Sai sè cho phÐp, kh«ng lín h¬n 1. §é dèc däc theo r·nh tho¸t n|íc kÓ tõ hè ®µo 2% 2. §é dèc däc theo r·nh tho¸t n|íc ë ®Çm lÇy, 1% b·i båi ven s«ng 2. §é dèc däc theo r·nh hë trong hè ®µo dÉn tõ 2 O 5 % ®Õn hè thu n|íc
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 2.3. C«ng t¸c ®µo vµ lÊp ®Êt 2.3.1. Khi ®µo hè mãng vµ ®|êng hµo, kh«ng ®|îc ®µo s©u qu¸ cao tr×nh ®Æt kÕt cÊu vµ vi ph¹m tíi cÊu t¹o tù nhiªn cña nÒn ®Êt. Sai sè cña chiÒu dµy ®Ó l¹i ë ®¸y hè ®µo qui ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. ChiÒu dµy cho phÐp ®Ó l¹i ë ®¸y hè: Kh«ng qu¸: - Khi thi c«ng thñ c«ng 100 - Khi thi c«ng c¬ giíi 100 2. Sai lÖch cao tr×nh ®¸y hè mãng ®óc s½n so víi H 50 thiÕt kÕ 2.3.2. Khi thi c«ng mét sè c«ng tr×nh b»ng ®Êt,sai sè ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng4 B¶ng 4 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. LÖch trôc nÒn ®Êt trªn mÆt b»ng (lÖch theo ®é dèc) Kh«ng ®|îc phÐp 2. Thu hÑp ®¸y r·nh Kh«ng ®|îc phÐp 3. Sai lÖch ®é dèc cña r·nh vµ hµo H 1% 4. Sai lÖch cao tr×nh cña mÆt nÒn ®Êt (trõ nÒn nhµ vµ c«ng H 50 tr×nh hµo ®Æt ®|êng èng kh«ng cã ¸p lùc) 5. Sai lÖch chiÒu réng cña thÒm ®Êt ®¾p (víi ®iÒu kiÖn b¶o H 100 ®Èm ®é dèc thiÕt kÕ cña m¸i dèc cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 10%) 3. C«ng t¸c bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp toµn khèi 3.1. C«ng t¸c v¸n khu«n, giµn gi¸o 3.1.1. C¸c tÊm sµn khi l¾p vµo giµn gi¸o cho phÐp mét trong bèn gèi ®ì cña tÊm sµn c¸ch thanh ®ì kh«ng qóa 2 mm 3.1.2. Sai lÖch khi l¾p dùng c¸c giµn gi¸o vµ c¸c bé phËn gia c|êng ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng v¸n khu«n, cÊu kiÖn chÞu uèn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét ®ì, gç gi»ng ®ãng vµo cét chèng so víi kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ:
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 - Trªn mét mÐt dµi - Toµn bé khÈu ®é H 25 H 75 2. Sai lÖch mÆt ph¼ng v¸n khu«n vµ c¸c ®|êng giao nhau cña chóng so víi ph|¬ng th¼ng ®øng hoÆc ®é nghiªng thiÕt kÕ: - Trªn 1 mÐt chiÒu cao - Trªn toµn bé chiÒu cao cña kÕt cÊu 5 + Mãng 20 + T|êng vµ cét ®ì sµn toµn khèi cã chiÒu cao nhá h¬n 5 m 10 + T|êng vµ cét ®ì sµn toµn khèi cã chiÒu cao lín h¬n 5 m 15 + Cét khung liªn kÕt b»ng dÇm + DÇm cña vßm 10 5 2. Sai lÖch c¸c trôc v¸n khu«n so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ - Mãng 15 - T|êng vµ cét 8 - DÇm vµ vßm 10 - Mãng d|íi kÕt cÊu thÐp 1,1aL L lµ chiÒu dµi khÈu ®é (b|íc cña kÕt cÊu tÝnh b»ng m) 4. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt bªn trong cña v¸n khu«n t|êng vµ sai lÖch kÝch th|íc bªn trong cña tiÕt diÖn ngang v¸n khu«n h×nh hép so 3 víi kÝch th|íc thiÕt kÕ 5. §é gå ghÒ côc bé cña v¸n khu«n khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m. 3 3.1.3. Sai lÖch cho phÐp khi l¾p dùng v¸n khu«n tr|ît qui ®Þnh trong b¶ng 6 B¶ng 6 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai lÖch trôc vÊn khu«n so víi thiÕt kÕ 10 2. Chªnh lÖch lín nhÊt cña mèc cao ®é mÆt ph¼ng cña tÊm vá phÝa trªn hoÆc cña mÆt sµn c«ng t¸c c¸ch nhau: - D|íi 3m - Tõ 3m ®Õn d|íi 6m 10 - Tõ 6m vµ lín h¬n 15 20
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 3. Sai lÖch vÞ trÝ c¸c trôc cña thanh kÝch vµ c¸c trôc cña kÝch so víi 1/2.000 ph|¬ng th¼ng ®øng 4. Chªnh lÖch lín nhÊt cña mèc cao tr×nh ®Çu tiªn cña c¸c bé phËn 10 kÑp gi÷ c¸c gi¸ kÝch cïng kiÓu 5. Sai lÖch ®é c«n cña v¸n khu«n tr|ît (ë mçi ®Çu kh«ng cho phÐp +4; -2 cã ®é c«n ng|îc) 6. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh cña v¸n khu«n (theo chiÒu H5 dµy cña t|êng) 7. Xª dÞch trôc cña kÝch so víi trôc t|êng 2 8. Sai lÖch trong viÖc ph©n bè vÞ trÝ c¸c gi¸ kÝch däc t|êng H10 3.2. C«ng t¸c cèt thÐp 3.2.1. Cèt thÐp trong c¸c kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ph¶i ®|îc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt hoµn toµn phï hîp víi thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng qui ®Þnh, c¸c sai lÖch cho phÐp ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn nµy. 3.2.2. ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp ph¶i theo qui ®Þnh chung. Sai sè cho phÐp cña líp b¶o vÖ ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7 mm ChiÒu cao cña cÊu Sai sè cho phÐp khi chiÒu dµy líp b¶o vÖ: kiÖn 10 15 20 vµ lín h¬n D|íi 400 +3 H3 H5 Tõ 400 trë lªn +3 +5, -3 +10, - 5 3.2.3. Sai sè cña cèt thÐp sau khi uèn, qui ®Þnh trong b¶ng 8 B¶ng 8 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc theo chiÒu dµi cña cèt thÐp chÞu lùc: a) Mçi mÐt dµi b) Toµn bé chiÒu dµi H5 H20 2. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®iÓm uèn H20 3. Sai lÖch vÒ chiÒu dµi cèt thÐp trong kÕt cÊu bªt«ng khèi lín: - Khi chiÒu dµi nhá h¬n hoÆc b»ng 10m +d - Khi chiÒu dµi lín h¬n 10m +(d + 0,2a) 4. Sai lÖch vÒ gãc uèn cña cèt thÐp 30
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 5. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc mãc uèn +a Ghi chó: d - ®|êng kÝnh cèt thÐp (mm) a - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ (mm) 3.2.4. Sai sè khi gia c«ng cèt thÐp qui ®Þnh trong b¶ng 9 B¶ng 9 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai lÖch vÒ c¸c kÝch th|íc chung cña c¸c khung hµn ph¼ng vµ c¸c l|íi hµn còng nh| theo ®é dµi cu¶ c¸c thanh gia c«ng riªng lÎ. a) §|êng kÝnh thanh cèt thÐp kh«ng qu¸ 16mm - Theo ®é dµi cña s¶n phÈm - Theo chiÒu réng (hoÆc cao) cña s¶n phÈm H10 - Khi kÝch th|íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao H5 kh«ng lín h¬n 1m H3 b) Khi ®|êng kÝnh tõ 10 - d|íi 40mm - Theo chiÒu dµi cña s¶n phÈm - Theo chiÒu réng (hoÆc cao) cña s¶n phÈm H10 - Khi kÝch th|íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao kh«ng qu¸ 1m H10 c) §|êng kÝnh tõ 40mm trë lªn H5 - Theo chiÒu dµi cña s¶n phÈm - theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao cña s¶n phÈm H50 H20 2. Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ngang (thanh nèi) cña c¸c khung H10 hµn 3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc riªng biÖt cña c¸c khung ph¼ng hoÆc khung kh«ng gian víi ®|êng kÝnh thanh lµ: - D|íi 40mm - 100mm vµ lín h¬n H0,5d H1d 3. Sai lÖch theo mÆt ph¼ng cña c¸c l|íi hµn hoÆc c¸c khung hµn ph¼ng khi ®|êng kÝnh cña c¸c thanh lµ: a) D|íi 12 mm 10 b) Tõ 12 ®Õn 24 mm 15 c) Tõ 25 ®Õn 49 mm 20 d) Tõ 50 trë lªn 5 4. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ chç uèn cña thanh 2d
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 5. Sai lÖch t©m c¸c mèi nèi cña khung cèt thÐp (do däc theo tim 15 dÇm) 6. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®é vâng thi c«ng c¸c khung cèt thÐp chÞu lùc 5% so víi thiÕt kÕ 3.2.5. Sai sè ®èi víi c¸c mèi hµn cèt thÐp vµ c¸c h| háng cho phÐp cña mèi nèi ®ã qui ®Þnh trong b¶ng 10. B¶ng 10 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1.Sù xª dÞchcña ®|êng nèi t©m cña 2 thanh nÑp trßn ®èi trôc cña thanh 0,1d vÒ phÝa bªn kia thÐp ®|îc nèi (khi cã 2 thanh nÑp vµ ®|êng hµn ë 1 bªn) mèi hµn 2. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña c¸c lo¹i thanh ®Öm vµ thanh nÑp H0,5d 3. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hµn theo h|íng däc (trõ c¸c mèi 0,5d hµn cã c¸c thanh nÑp ®Æt lÖch) 4. Nh| trªn, ®èi víi c¸c mèi hµn cã khu«n 0,1d 5. §é gÉy cña trôc c¸c thµnh ë mèi hµn 30 6. Xª dÞch tim cña c¸c thanh ë c¸c mèi hµn nèi a) Khi hµn cã khu«n 0,05d b) Khi hµn cã c¸c thanh nÑp trßn 0,1d c) Khi hµn ®èi ®Çu 0,1d 7. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña c¸c mèi hµn c¹nh H0,5d 8. Sai sè vÒ chiÒu réng cña c¸c mèi hµn c¹nh 0,15d 9. HiÖn t|îng ch©n cña mèi hµn kh«ng ¨n khíp víi thÐp gãc khi dïng kh«ng cho phÐp ph|¬ng ph¸p hµn nhiÒu líp, ®|êng kÝnh cña thanh lín h¬n 40mm. HiÖn t|îng nøt nÎ trong c¸c mèi hµn, hiÖn t|îng lç rçng lín vµ nhiÒu hiÖn t|îng ®øt thanh 10. ChiÒu réng mèi hµn kh«ng ¨n víi thÐp gãc khi hµn b»ng ph|¬ng ph¸p 0,1d hµn nhiÒu líp hoÆc khi hµn c¸c thanh ®|êng kÝnh nhá h¬n 40mm. 11. ChiÒu s©u vÕt lâm do tia hå quang ë thÐp tÊm vµ thÐp h×nh khi hµn Kh«ng qu¸ 2,5 víi thÐp trßn hoÆc thÐp gai 12. Sè l|îng lç rçng vµ xØ ngÊm vµo trong mèi hµn: a) Trªn bÒ mÆt mèi hµn trong kho¶ng dµi 2d 3 chç b) Trong tiÕt diÖn mèi hµn: - Khi d ná h¬n hoÆc b»ng 16mm 2 chç - Khi d lín h¬n 16 mm 3 chç 13. §|êng kÝnh trung b×nh lç rçng ngËm vµo mèi hµn:
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 a) Trªn mÆt mèi hµn 1,5 b) Trong tiÕt diÖn mèi hµn: - Khi d tõ 16mm trë xuèng 1 - Khi d lín h¬n 16 mm 1,5 3.2.6. Sai lÖch khi l¾p ®Æt cèt thÐp qui ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc ®Æt riªng biªt: - §èi víi kÕt cÊu khèi lín H30 - §èi víi cét, dÇm, vßm H10 - §èi víi b¶n, t|êng vµ mãng d|íi kÕt cÊu khung H20 2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng cèt thÐp khi bè trÝ nhiÒu hµng theo chiÒu cao: a) Trong c¸c kÕt cÊu cã chiÒu dµy lín h¬n 1m vµ trong mãng d|íi c¸c H20 kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt b) Trong c¸c dÇm khung vµ b¶n cã chiÒu dµy lín h¬n 100mm H5 c) Trong c¸c b¶n cã chiÒu dµy tõ 100mm trë xuèng vµ chiÒu dµy líp b¶o vÖ 10mm H3 3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai cña khung vµ dÇm cèt thÐp. H10 4. Sai lÖch côc bé vÒ chiÒu dµy líp b¶o vÖ a) Trong c¸c kÕt cÊu khèi lín (chiÒu dµy lín h¬n 1m) H20 b) ë mãng d|íi c¸c kÕt cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt H10 c) ë cét dÇm vµ vßm H5 d) ë t|êng vµ b¶n cã chiÒu dµy lín h¬n 100mm H5 e) ë t|êng vµ b¶n dµy tõ 100mm trë xuèng víi chiÒu dµy líp b¶o vÖ H3 10mm 5. Sai sè vÒ c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh phÇn lç trong 1 hµng: a) §èi víi c¸c t|êng H25 b) §èi víi kÕt cÊu khèi lín H40 6. Sai sè vÒ vÞ trÝ c¸c cèt thÐp ®ai so víi ph|¬ng ®øng hoÆc ph|¬ng ngang (kh«ng kÓ c¸c tr|êng hîp khi c¸c ®ai ®Æt nghiªng theo thiÕt kÕ qui ®Þnh) H10 7. Sai sè vÒ vÞ trÝ tim cña c¸c thanh ®Æt ë c¸c ®Çu khung hµn nèi t¹i hiÖn tr|êng víi c¸c khung kh¸c khi: H5 a) §|êng kÝnh cña thanh d|íi 40mm H10 b) B»ng 40mm vµ lín h¬n
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 8. Sai sè vÒ vÞ trÝ c¸c mèi hµn cña c¸c thanh theo chiÒu dµi cña bé phËn: a) ë c¸c khung vµ c¸c kÕt cÊu t|êng, mãng H25 b) ë c¸c kÕt cÊu khèi lín H50 9. Sai sè cña vÞ trÝ c¸c bé phËn cèt thÐp cña c¸c kÕt cÊu khèi lín (khung khèi hµn) so víi thiÕt kÕ: a) Trong mÆt b»ng H50 b) Theo chiÒu cao H30 Chó thÝch: Sai lÖch cho phÐp khi ®Æt cèt thÐp b»ng c¸c thanh cã ®|êng kÝnh lín h¬n 90mm, còng nh| khi ®Æt khung hµn tõ thÐp h×nh, thÐp èng qui ®Þnh theo thiÕt kÕ. 3.2.7. Sai lÖch cho phÐp khi chuÈn bÞ l¾p ®Æt vµ c¨ng cèt thÐp øng suÊt tr|íc qui ®Þnh trong b¶ng 12. B¶ng 12 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. ChuyÓn vÞ trÝ t|¬ng ®èi cña c¸c ®Çu t¸n t¹i mót bã thÐp. 0,00005 chiÒu dµi bã thÐp 2. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng trong cña neo cèc vµ neo cã ®Çu +0,001 chiÒu dµi bã t¸n thÐp nh|ng kh«ng lín h¬n +50mm vµ kh«ng nhá h¬n - 10mm 3. Sai lÖch chiÒu dµi kiÓm tra cña thanh thÐp d©y c¸p vµ bã thÐp khi c¨ng c¶ 0,03 ®é d·n ®µn håi nhãm cña cèt thÐp khi c¨ng 3. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh thÐp, bã thÐp vµ d©y c¸p khi kho¶ng c¸ch th«ng thuû lµ: + Nhá h¬n hoÆc b»ng 60mm 5mm + Lín h¬n 60mm 10mm 4. Sai lÖch vÞ trÝ cña neo trong khi c¨ng bã thÐp vµ d©y c¸p trªn bÖ: a) Bã thÐp vµ d©y c¸p n»m s¸t mÐp blèc vÒ phÝa: - MÐp blèc - Gi÷a blèc 40mm b) C¸c neo cßn l¹i vÒ bÊt k× h|íng nµo 60mm 200mm khi kho¶ng c¸ch thùc gi÷a c¸c neo theo chiÒu dµi blèc kh«ng nhá h¬n 10mm 5. ChuyÓn vÞ cña mÆt tùa vÞ trÝ ®Æt kÝch vµ neo Kh«ng lín h¬n 1/100
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 6. Sai lÖch chiÒu dµi cña thanh thÐp gi÷a c¸c mÆt tùa cña gèi ®ì hoÆc 0,0001 chiÒu dµi gi÷a c¸c mÆt tùa cña neo vßng khi c¨ng b»ng ph|¬ng ph¸p nhiÖt thanh ®iÖn 7. Sai lÖch trÞ sè lùc kÐo cèt thÐp b»ng kÝch (so víi øng lùc kiÓm tra t¹i thêi ®iÓm gÇn kÕt thóc), trong tõng thanh, sîi, bã vµ d©y c¸p khi: + C¨ng lÇn l|ît 5% + C¨ng c¶ nhãm 10% + C¨ng tæng céng ®èi víi tÊt c¶ c¸c thanh, sîi, bã vµ d©y c¸p trong 5% mét nhãm 8. Sai lÖch vÒ trÞ sè ®é d·n dµi trong thanh sîi, bã vµ d©y c¸p 15% 9. §èi víi tÊt c¶ c¸c thanh, sîi, bã vµ d©y c¸p trong mét nhãm 10% 10. Sai lÖch vÒ trÞ sè lùc c¨ng khi c¨ng b»ng ph|¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn: + Trong tõng thanh 10% + §èi víi tÊt c¶ c¸c thanh tõ +10 ®Õn -9% Chó thÝch: Cho phÐp ®Ó l¹i trong kÕt cÊu øng suÊt tr|íc 20% sè l|îng bã thÐp cña tæng sè bã thÐp n»m trong kÕt cÊu, cã c¸c sîi bÞ ®øt hoÆc c¨ng ch|a hÕt (nh|ng sè l|îng sîi ®øt hoÆc c¨ng ch|a hÕt kh«ng ®|îc lín h¬n 50% tæng sè sîi trong bã thÐp Êy). 3.3. C«ng t¸c bª t«ng C¸c sai sè cho phÐp khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp toµn khèi qui ®Þnh trong b¶ng 13. B¶ng 13 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. §é lÖch cña c¸c mÆt ph¼ng vµ c¸c ®|êng c¾t nhau cña c¸c mÆt ph¼ng ®ã so víi ph|¬ng th¼ng ®øng hoÆc chiÒu nghiªng thiÕt kÕ, tÝnh cho toµn bé chiÒu cao kÕt cÊu: a) §èi víi mãng b) §èi víi t|êng ®æ trong khu«n cè ®Þnh H20 c) §èi víi cét khung nhµ nèi liÒn víi nhau b»ng dÇm cÇu trôc hoÆc dÇm liªn kÕt vµ cét ®ì sµn ®æ liÒn khèi. H15 H10 2. Sai lÖch cña mÆt bªt«ng víi mÆt ph¼ng ngang: - TÝnh cho 1m mÆt ph¼ng vÒ bÊt cø h|íng nµo 5 - Cho toµn bé c«ng tr×nh 20 3. Sai lÖch côc bé cña mÆt ph¼ng bªt«ng trªn cïng so víi thiÕt kÕ khi kiÓm H5 tra b»ng th|íc dµi 2m ¸p s¸t vµo mÆt bªt«ng. 4. Sai lÖch theo chiÒu dµi hoÆc nhÞp cña c¸c bé phËn kÕt cÊu H20 5. Sai lÖch kÝch th|íc tiÕt diÖn ngang cña c¸c bé phËn kÕt cÊu +6; -3
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 6. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc cña c¸c r·nh, c¸c hÇm ®Ó thiÕt bÞ: a) VÞ trÝ b) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim H10 c) KÝch th|íc theo chiÒu ngang H15 H10 7. Sai lÖch trong c«ng t¸c ®Æt c¸c bul«ng neo: a) Trªn mÆt b»ng trong ph¹m vi cét 5 b) Trªn mÆt b»ng ngaßi ph¹m vi cét 10 c) Theo chiÒu cao +20 8. Sai lÖch vÒ cao tr×nh cña bÒ mÆt vµ c¸c chi tiÕt chê dïng ®Ó lµm gèi tùa -5 cho c¸c cèt thÐp hoÆc cét bªt«ng cèt thÐp l¾p ghÐp vµ c¸c cÊu kiÖn kh¸c 9. Chªnh lÖch vÒ cao tr×nh gi÷a 2 mÆt ph¼ng tiÕp gi¸p t¹i mèi nèi cña 3 chóng 4. C«ng t¸c bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp l¾p ghÐp 4.1. Yªu cÇu chung §èi víi c¸c chi tiÕt bæ sung ®ång bé vµ chi tiÕt ®Öm lãt kh«ng cho phÐp cã nh÷ng h| háng vµ sai sãt sau: c¸c vÕt nøt, sù ph©n líp, c¸c mÐp gå ghÒ r¨ng c|a hoÆc cã vÕt c¾t v¸t ë ®Çu mót nghiªng qu¸ 150 so víi gãc vu«ng, chç bÞ ®Ëp bÑp s©u h¬n 0,1 bÒ dµy cña chi tiÕt hoÆc ®|êng kÝnh cña thµnh. 4.2. S¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp mãng 4.2.1. Sai sè kÝch th|íc cña mãng ®óc s½n qui ®Þnh trong b¶ng 14. B¶ng 14 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp ChiÒu dµi, réng H20 ChiÒu dµy hoÆc cao tr×nh cña mÆt tùa H10 4.2.2. C¸c sai sè cho phÐp khi l¾p ghÐp c¸c khèi mãng ®óc s½n cña nhµ ë vµ nhµ c«ng céng qui ®Þnh trong b¶ng 15. B¶ng 15 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp §èi víi truc ®Õ mãng H15 §èi víi trôc cèc mãng H15 Cao tr×nh c¸c mÆt tùa mÆt trªn mãng so víi thiÕt kÕ H10
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 4.3. S¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp cét 4.3.1. Sai sè cho phÐp so víi thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt cét qui ®Þnh trong b¶ng 16 B¶ng 16 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Khi chiÒu cao toµn cét tõ 9m trë xuèng - ChiÒu cao cét H10 - KÝch th|íc c¸c c¹nh cña tiÕt diÖn ngang cét H8 2. Khi chiÒu cao cét trªn 9m - ChiÒu cao cét H10 - C¸c c¹nh cña tiÕt diÖn ngang H8 4.3.2. Sai sè cho phÐp khi l¾p r¸p cét nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng qui ®Þnh trong b¶ng 17. B¶ng 17 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai sè trôc cña cét ë tiÕt diÖn ch©n cét so víi trôc ®Þnh vÞ H5 2. Sai lÖch trôc cét so víi ph|¬ng th¼ng ®øng t¹i tiÕt diÖn trªn cïng H5 cña cét khi chiÒu cao (H) cña cét tõ 4,5m trë xuèng 3. Nh| trªn, khi chiÒu cao cét (H) lín h¬n 4,5m 0,001 H nh|ng kh«ng qu¸ 35mm 4. Sai lÖch cao tr×nh trªn cña cét hoÆc cña c¸c mÆt tùa cña mçi tÇng 12 + 2n trong ph¹m vi ®o¹n ®· ®|îc kiÓm tra hiÖu chØnh (n - sè thø tù cña tÇng) 4.4. S¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp t|êng 4.4.1. C¸c sai sè cho phÐp so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ cña tÊm t|êng, v¸ch ng¨n, tÊm sµn ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 18. B¶ng 18 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. C¸c sai sè cña tÊm ®óc s½n khi chiÒu dµi toµn bé cña tÊm tõ 6m trë xuèng: - Theo chiÒu dµi H10 - Theo chiÒu réng H8 - Theo chiÒu dµy H4 3. C¸c sai sè cña tÊm ®óc s½n khi chiÒu dµi lín h¬n 6m:
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 - Theo chiÒu dµi H15 - Theo chiÒu réng H10 - Theo chiÒu dµy H4 4.4.2. Sai sè cho phÐp khi l¾p ghÐp tÊm t|êng vµ v¸ch ng¨n cña nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng qui ®Þnh trong b¶ng 19. B¶ng 19 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai lÖch trôc c¸c tÊm t|êng vµ v¸ch ng¨n ë tiÕt diÖn d|íi so víi trôc H5 ®Þnh vÞ 2. Sai sè mÆt ph¼ng cña tÊm t|êng hoÆc v¸ch ng¨n so víi ph|¬ng th¼ng H5 ®øng (ë tiÕt diÖn trªn) 3. Chªnh lÖch cao tr×nh cña mÆt tùa cña tÊm trong ph¹m vi cña phÇn ®· H10 ®|îc hiÖu chØnh 4.2.3. Sai sè cho phÐp khi s¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp c¸c dÇm, dµn qui ®Þnh trong b¶ng 20. B¶ng 20 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai sè cho phÐp so víi thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt dµn co nhÞp tõ 18m trë xuèng - ChiÒu dµi H10 - ChiÒu réng H5 - ChiÒu cao H5 2. Nh| trªn, khi nhÞp dÇm dµi h¬n 18m - ChiÒu dµi H20 - ChiÒu réng H5 - ChiÒu cao H5 3. Sai sè so víi thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt dÇm nhÞp tõ 6m trë xuèng: - ChiÒu dµi H10 - ChiÒu réng H10 - ChiÒu cao H5 4. Nh| trªn, khi nhÞp dÇm lín h¬n 6m - ChiÒu dµi H10 - ChiÒu réng H10 - ChiÒu cao H5
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 5. C«ng t¸c x©y 5.1. Khèi x©y ®¸ héc vµ bªt«ng ®¸ héc C¸c sai sè cho phÐp so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ khèi x©y mãng, t|êng, cét b»ng ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc qui ®Þnh trong b¶ng 21. B¶ng 21 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp Mãng T|êng Cét 1. Sai sè kÝch th|íc theo: - ChiÒu dµy +30 -10,+20 -10,+20 - Cao tr×nh cña tÇng (®Ønh khèi x©y) -25 -15 -15 - ChiÒu réng m¶ng t|êng gi÷a c¸c cöa - -20 - - ChiÒu réng c¸c lç cöa - +20 - - §é lÖch trôc c¸c cöa sæ c¹nh nhau - H20 - - §é lÖch trôc cña kÕt cÊu H20 H15 H10 2. Sai sè mÆt ph¼ng vµ gãc khèi x©y so víi ph|¬ng th¼ng ®øng: - TÝnh cho 1 tÇng - 20 15 - TÝnh cho toµn nhµ 20 30 30 3. Sai lÖch ®é ngang b»ng trªn ®o¹n dµi 10m khèi x©y 30 20 - 4. §é gå ghÒ trªn bÒ mÆt th¼ng ®øng cña khèi x©y khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m: - Trªn bÒ mÆt sÏ tr¸t v÷a - 15 15 - Trªn bÒ mÆt kh«ng tr¸t v÷a 20 15 15 Chó thÝch: Ph|¬ng ®øng vµ ph|¬ng ngang cña mét khèi x©y ph¶i ®|îc kiÓm tra t¹i 2 vÞ trÝ trªn 1m chiÒu cao. KÕt qu¶ lÊy b×nh qu©n c¸c sai sè cña 2 lÇn kiÓm tra . 5.2. Khèi x©y ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu Sai sè cho phÐp ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 22. B¶ng 22 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp Mãng T|êng Cét 1. Sai sè kÝch th|íc theo chiÒu dµy +15 +15 +10 2. §é gå ghÒ trªn mÆt khèi ®¸ x©y kh«ng tr¸t kiÓm tra b»ng H5 H5 H5 c¸ch ¸p mét th|íc dµi 2m vµo bÒ mÆt kh«Ý x©y
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 5.3. Khèi x©y g¹ch nung vµ g¹ch kh«ng nung cã kÝch th|íc ®Þnh h×nh. Sai sè cho phÐp qui ®Þnh trong b¶ng 23 B¶ng 23 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp Mãng T|êng Cét 1. Sai sè kÝch th|íc: - ChiÒu dµy 15 +15 H15 -10 - Cao tr×nh ®Ønh khèi x©y vµ c¸c tÇng -15 -15 -15 - ChiÒu réng m¶ng t|êng c¹nh cöa - -20 - - ChiÒu réng c¸c « cöa - +20 - - §é lÖch trôc cña c¸c « cöa sæ c¹nh nhau - 20 - - §é lÖch trôc cña kÕt cÊu H10 H10 H10 2. Sai sè mÆt ph¼ng vµ gãc cña khèi x©y víi ph|¬ng th¼ng ®øng: - Trong ph¹m vi 1 tÇng - 10 10 - Trªn toµn nhµ 10 30 30 3. Sai sè c¸c hµng theo ph|¬ng ngang cña khèi x©y trªn 20 20 - ®o¹n dµi 10m 4. §é gå ghÒ trªn bÒ m¨t ph¼ng ®øng cña khèi x©y khi kiÓm tra b»ng th|íc dµi 2m - Trªn bÒ mÆt sÏ tr¸t v÷a - 10 5 - Trªn bÒ mÆt kh«ng tr¸t 5 5 5 Chó thÝch: 1. §é th¾ng ®øng cña mÆt vµ gãc khèi x©y, ®é ngang b»ng cña c¸c hµng x©y ph¶i kiÓm tra qua tõng m chiÒu cao khèi x©y vµ lÊy b×nh qu©n cac sai sè. Nªu c¸c sai sè cña trôc kÕt cÊu lín h¬n nh÷ng qui ®Þnh cña b¶ng 23 th× ph¶i ®iÒu chØnh ngay t¹i cao tr×nh c¸c sµn vµ c¸c tÇng tiÕp theo. 2. Sai sè vÞ trÝ c¸c gèi tùa d|íi dµn trong mÆt b»ng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ kh«ng v|ît qu¸ 20mm 5.4. Khèi x©y vá - Vßm b»ng g¹ch nung Sai sè kÝch th|íc v¸n khu«n khi x©y vá cong hai chiÒu so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh trong b¶ng 24. B¶ng 24 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. §èi víi mòi tªn vång t¹i 1 ®iÓm bÊt k× cña nã 1/200 trÞ sè ®é vång
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 2. Sai lÖch cña v¸n khuuon ë tiÕt diÖn gi÷a so víi mÆt th¼ng ®øng 1/200 mòi tªn vång cña vá 3. ChiÒu réng nhÞp vá 10mm Chó thÝch: Nh÷ng sai sè nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i khu«n di ®éng khi x©y c¸c vá l|în sãng. 5.5. Khèi x©y blèc bªt«ng, blèc silic¸t vµ ®¸ phiÕn gia c«ng Sai sè cho phÐp ®èi víi khèi x©y mãng, t|êg, cét qui ®Þnh trong b¶ng 25. B¶ng 25 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp Mãng T|êng Cét 1. Sai sè so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ: - ChiÒu dµy 20 H20 H10 - Cao tr×nh ®Ønh c¸c khèi x©y vµ c¸c tÇng -20 -20 -20 - ChiÒu réng c¸c « cöa - Sai lÖch trôc cña c¸c kÕt cÊu +20 10 -10 10 2. Sai sè cña mÆt ph¼ng vµ nãc khèi x©y so víi ph|¬ng th¼ng ®øng: - TÝnh cho 1 tÇng 20 20 - TÝnh cho toµn nhµ 30 30 30 3. Sai sè c¸c hµng x©y ngang trªn ®o¹n dµi 10m 20 20 4. §é gå ghÒ trªn mÆt theo ph|¬ng th¼ng ®øng cña khèi x©y khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m; - Trªn mÆt sÏ tr¸t v÷a - 20 15 - Trªn mÆt kh«ng tr¸t 10 10 10 Chó thÝch: Ph|¬ng th¼ng ®øng cña mÆt vµ gãc khèi x©y ®|îc kiÓm tra qua tõng mÐt chiÒu cao khèi x©y vµ lÊy b×nh qu©n sai sè trªn. C¸c sai sè cña tõng kÕt cÊu v|ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña b¶ng th× ph¶i ®iÒu chØnh ngay t¹i cao tr×nh c¸c sµn tÇng vµ t¹i c¸c tÇng tiÕp theo. 6. Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh thÐp 6.1. Gia c«ng c¸c c«ng tr×nh thÐp 6.1.1. Sai lÖch cho phÐp vÒ ®|êng kÝnh lç bul«ng cã ®é chÝnh x¸c cao qui ®Þnh trong b¶ng 26 B¶ng 26 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp PhÝa trªn PhÝa d|íi
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 Lín h¬n 12 ®Õn 18 +0,24 0 Lín h¬n 18 ®Õn 30 +0,28 0 Lín h¬n 30 ®Õn 39 +0,34 0 Chó thÝch: §|êng kÝnh th©n bul«ng cã ®é chÝnh x¸c cao ®|îc qui ®Þnh b»ng ®|êng kÝnh lç bu l«ng, sai sè còng qui ®Þnh nh| nhau. 6.1.2. Sai sè cho phÐp vÒ lç ®inh t¸n vµ lç bu l«ng cã ®é chÝnh x¸c thÊp, trung b×nh vµ lç bu l«ng c|êng ®é cao qui ®Þnh trong b¶ng 27. B¶ng 27 mm Sai sè Sai sè cho phÐp mçi 1 nhãm lç §|êng cho phÐp §èi víi Víi thÐp, thÐp hîp kim Tªn sai sè kÝnh lç (mm) thÐp (mm) c¸cbon §inh t¸n Bu l«ng 1. Sai lÖch ®|êng kÝnh c¸c lç 17 0;+1 Khong h¹n dïng ®Ó t¸n ®inh vµ ®Æt bul«ng chÕ 2. LÖch «van (chªnh lÖch gi÷a 17 trë 0;+1 Kh«ng giíi ®|êng kÝnh nhá) xuèng h¹n 3. Cuén mÐp låi qó kÝch th|íc - - Kh«ng cho 1mm vµ nøt ë mÐp lç phÐp 4.§é kh«ng trïng khíp gi÷a c¸c lç trong tõng chi tiÕt cña bã ghÐp - Tõ 1mm trë xu«ng - - 50% 10% 50% - Tõ 1mm ®Õn 1,5mm - - 10% Kh«ng cho 10% phÐp 5. §é lÖch trôc d|íi 3% bÒ dµy Kh«ng D|íi 20% Kh«ng giíi cña bã ghÐp nh|ng kh«ng giíi h¹n h¹n lín h¬n 2mm khi t¸n b»ng m¸y vµ kh«ng lín h¬n 3mm khi t¸n thñ c«ng 6. Lín h¬n, c¸c trÞ sè ®· nªu ë Kh«ng Kh«ng cho trªn cho phÐp phÐp 6.1.3. Sai lÖch cho phÐp cña ®inh t¸n qui ®Þnh trong b¶ng 28 B¶ng 28 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Sai sè ®|êng trôc cña mò ®inh vµ th©n ®inh t¸n 1/10 ®|êng kÝnh th©n ®inh 2. §|êng kÝnh mò ®inh so víi thiÕt kÕ kh«ng ®|îc nhá h¬n 1/10 ®|êng kÝnh th©n ®inh
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 3. §é s©u c¾m mÐp (do t¸n mò ®inh g©y ra lµm háng thÐp c¬ 1,1 b¶n xung quanh ch©n mò ®inh t¸n) kh«ng v|ät qu¸ 4. §é nghiªng cña trôc ®inh t¸n so víi trôc th¼ng gãc víi mÆt 30 bÒ dµy cÊu kiÖn ë chç ghÐp vµ ph¼ng cÊu kiÖn kh«ng qu¸ 3mm 5. ViÒn hoa cña mò ®inh t¸n kh«ng qu¸: a) BÒ dµy 3 b) BÒ réng 1,5; -3 6. Sai sè kÝch th|íc th©n ®Þnh khi ®|êng kÝnh ®inh - Nhá h¬n hoÆc b»ng 17mm - Lín h¬n 17mm + 0,4: - 0,3 +0,5: -0,4 7. Rung hoÆc dÞch ®Çu ®inh khi dïng bóa gâ kiÓm tra Kh«ng cho phÐp 8. §Çu ®inh t¸n kh«ng khÝt vµo bã ghÐp Que dß dµy 0,2mm kh«ng ®|a ®|îc s©u qu¸ 2mm d|íi ®Çu ®inh 9. C¸c vÕt nøt hoÆc vì ®Çu ®inh Kh«ng cho phÐp 6.1.4. C¸c sai sè cho phÐp khi hµn qui ®Þnh trong b¶ng 29 B¶ng 29 mm Tªn sai sè Sai sè cho phÐp 1. Khi hµn ®èi ®Çu (xem h×nh 1) trÞ sè lín nhÊt khe hë (a)(mm) - Kh«ng qu¸ +2 - MÐp nµy cao h¬n mÐp kia (b) kh«ng qu¸ -1; +2 2. Khi hµn chèng nèi (xem h×nh 1) - Sai lÖch vÒ trÞ sè cña (c) kh«ng qu¸ 5 - TrÞ sè lín nhÊt cña khe hë (d) kh«ng qu¸ 2 3. Khi hµn tiÕp gãc - TrÞ sè lín nhÊt cña khe hë (c) kh«ng qu¸ 2 4. Sai lÖch cña tiÕt diÖn mèi hµn ®èi ®Çu so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ: a) TÝnh theo chiÒu cao ®|êng hµn - Khi chiÒu dµy thÐp 4-20mm, kh«ng qu¸ 1 - Khi chiÒu dµy thÐp lín h¬n 20mm, kh«ng qu¸ 2 b) TÝnh theo chiÒu réng ®|êng hµn - Khi chiÒu dµy thÐp 4-6mm, kh«ng qu¸ - Khi chiÒu dµy thÐp 8-10mm, kh«ng qu¸ 1 - Khi chiÒu dµy thÐp 12-20mm, kh«ng qu¸ 2 - Khi chiÒu dµy thÐp lín h¬n 20mm, kh«ng qu¸ 2,5 3,0
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 5. Sai lÖch chiÒu cao ®|êng hµn gãc khi hµn chång nèi hay hµn nèi ch÷ T: - Khi c¹nh ®|êng hµn 4-6mm, kh«ng qu¸ 1 - Khi c¹nh ®|êng hµn 10-12mm, kh«ng qu¸ 1,5 - Khi c¹nh ®|êng hµn 14-18mm, kh«ng qu¸ - Khi c¹nh ®|êng hµn 20mm, kh«ng qu¸ +2; -1 +3; -1 6.1.5. Sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th|íc cña chi tiÕt kÕt cÊu so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh ë trong b¶ng 30 B¶ng 30 mm C¸c kÝch th|íc vµ c«ng Sai sè cho phÐp nghÖ thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n C¸c kho¶ng c¸ch kÝch th|íc d|íi 1,5- 2,5- 4,5- 9-15 15-21 21-27 lín h¬n 1,5 2,5 4,5 9 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 I. C¸c chi tiÕt l¾p r¸p: 1. ChiÒu dµi vµ chiÒu réng c¸c chi tiÕt: a) C¾t thñ c«ng b»ng 2,5 3 3,5 4 4,5 5 - - «xy theo ®|êng kÎ b) C¾t nöa tù ®éng vµ tù ®éng b»ng «xy theo 1,5 2 2,5 3 3,5 4 - - khu«n mÉu hoÆc b»ng m¸y c¾t theo ®|êng kÎ c) C¾t b»ng m¸y trªn bÖ 1 1,5 2 2,5 3 3,5 - - hoÆc trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt d) C¾t b»ng bµo hoÆc 0,5 1 1,5 2 2,5 3 - - phay 2. HiÖu sè chiÒu dµi c¸c ®|êng chÐo cña tÊm thÐp hµn: a) Hµn gi¸p mÐp - - 4 5 6 - - - b) Hµn chång - - 6 8 70 - - - 3. Kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c lç: a) Theo v¹ch dÊu: - C¸c lç biªn 2 2,5 2,5 3 3,5 4 - - - c¸c lç kÒ nhau 1,5 - - - - - - - b) Theo trôc ®|êng hoÆc gia c«ng trong s¶n xuÊt d©y chuyÒn: - C¸c lç biªn 1 1 1,5 2 2,5 4 - - - C¸c lç kÒ nhau 0,7 - - - - - - - II. KÝch th|íc c¸c phÇn tö kÕt cÊu xuÊt x|ëng: 1. §|îc tæ hîp trªn bÖ theo kÝch th|íc bul«ng 2. §|îc tæ hîp trªn bÖ g¸ 2 2 3 5 7 8 9 10 trªn dông cô g¸ cã chèt ®Þnh vÞ vµ trªn gi¸ sao chÐp cã chèt ®inh vÞ 3. KÝch th|íc (dµi réng) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 gi÷a c¸c bÒ mÆt phay
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991 4. BÒ réng c¸c tÊm ®¸y gia c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p cuén vµ ®|îc hµn khi l¾p r¸p: - Gi¸p mÐp - - - 7 10 12 - - - - - 11 13 19 - - - C¬i chèng III. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhãm lç: 1. Khi gia c«ng ®¬n 3 4 5 7 10 12 14 15 chiÕc vµ ®|îc tæ hîp theo ®|êng kÎ ®· v¹ch 2. Khi gia c«ng ®¬n chiÕ 2 2 3 5 7 8 9 10 vµ tæ hîp theo c¸c chèt ®Þnh vÞ 3. Khi khoan theo d|ìng 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 khoan Chó thÝch: 1. KÝch th|íc ë môc 1.1.c,d; 1.2.a; II.5.a; III ph¶i ®o b»ng th|íc cuén cã ®é chÝnh x¸c cÊp 2. KÝch th|íc ë môc kh¸c ph¶i ®o b»ng th|íc cuén cã ®é chÝnh x¸c cÊp 3. 2. §èi víi c¸c mÐp ë trong môc I.1.a,d, cho phÐp sai lÖch kÝch th|íc +5mm. 6.2. L¾p r¸p kÕt cÊu thÐp 6.2.1. Sai lÖch cho phÐp trôc®Þnh vÞ mãng vµ trô ®ì qui ®Þnh trong b¶ng 31 B¶ng 31 mm KÝch th|íc gi÷a c¸c trôc,m Sai sè cho phÐp Tæ hîp trªn bÖ theo kÝch th|íc §|îc phay ë mÆt gèi bul«ng hoÆc trªn bé g¸ cã chèt tùa ®Þnh vÞ Nhá h¬n 9 3 2,5 Tõ 9 ®Õn 15 4 3 Trªn 15 ®Õn 21 5 3,5 Trªn 21 ®Õn 27 6 4 Trªn 27 ®Õn 33 7 4,5 Lín h¬n 33 5,5an 4an Chó thÝch: n - sè lÇn ®o b»ng th|íc d©y dµi 20m, n = 1/20 l - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc
Đồng bộ tài khoản