TCVN 5640 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
236
lượt xem
134
download

TCVN 5640 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5640 1991: Bàn giao công trình xây dựng-nguyên tắc cơ bản, nội dụng và trình tự tiến hành công tác bàn giao công trình xây dựng đã hoàn thành xây lắp đưa vào sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5640 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5640 : 1991  Bμn giao c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n Hand over of building - Basic principles 1. Quy ®Þnh chung 1.1.Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nguyªn t¾c, néi dung vμ tr×nh tù tiÕn hμnh c«ng t¸c bμn giao c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh x©y l¾p ® a vμo sö dông. §èi víi c«ng tr×nh do tæ chøc x©y dùng trong n íc liªn doanh víi n íc ngoμi x©y l¾p (hoÆc do tæ chøc n íc ngoμi x©y l¾p) khi ¸p dông tiªu chuÈn nμy nÕu cÇn cã quy ®Þnh bæ sung cho phï hîp th× chñ ®Çu t lμm v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé tr ëng Bé x©y dùng quyÕt ®Þnh. 1.2.Bμn giao c«ng tr×nh lμ bªn nhËn thÇu x©y l¾p giao toμn bé c«ng tr×nh hoÆc tõng tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé ®· x©y l¾p cho bªn giao thÇu sö dông vμ b¶o qu¶n. C«ng tr×nh hoÆc tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé ®· hoμn thμnh x©yl ¾p ®Ó bμn giao ® a vμo sö dông lμ tËp hîp tÊt c¶ c¸c h¹ng môc, bé phËn hoÆc c«ng ®o¹n ®ång bé theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ ® îc duyÖt phï hîp ®Çy ®ñ c«ng n¨ng, c«ng suÊt thiÕt kÕ. ChØ ® îc phÐp bμn giao c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé sau khi ®· tiÕn hμnh xong c«ng t¸c nghiÖm thu kÜ thuËt theo tiªu chuÈn "nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng" (TCVN 4091 :1985) vμ ®· söa ch÷a xong c¸c tån t¹i ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu. 1.3.C¸c h×nh thøc bμn giao toμn bé c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé ph¶i ® îc ghi trong Hîp ®ång kinh tÕ, phï hîp víi c¸c quy chÕ giao nhËn thÇu x©y dùng hiÖu hμnh cña Nhμ n íc vμ nh÷ng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Trong mäi tr êng hîp chñ ®Çu t chØ nhËn bμn giao tõ Tæng thÇu x©y dùng hoÆc tõ tæ chøc nhËn thÇu trùc tiÕp. C¸c tæ chøc nhËn thÇu l¹i cã tr¸ch nhiÖm bμn giao phÇn c«ng tr×nh m×nh phô tr¸ch ®· x©y l¾p xong cho tæ chøc nhËn thÇu trùc tiÕp hay tæng thÇu vμ tham gia trong viÖc bμn giao cho chñ ®Çu t . 1.4.Thêi h¹n bμn giao c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé do chñ ®Çu t tho¶ thuËn víi phÝa nhËn thÇu theo tæng tiÕn ®é quy ®Þnh. 1.5.Tr êng hîp trong mét c«ng tr×nh cã mét sè h¹ng môc d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· x©y l¾p xong vμ ®· ® îc nghiÖm thu kÜ thuËt, viÖc sö dông chóng kh«ng ¶nh h ëng ®Õn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c vμ an toμn c«ng tr×nh, nÕu chñ ®Çu t cã nhu cÇu ® a vμo sö dông sím cã thÓ ®Ò nghÞ tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p bμn giao ® a vμo sö dông côc bé tõng phÇn nh ng ph¶i ® îc tæ chøc thiÕt kÕ ®ång ý. Trong thêi gian sö dông tõng phÇn nÕu cã nh÷gn h háng, c¸c bªn h÷u quan cïng nhau x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vμ söa ch÷a hoμn thiÖn tr íc thêi h¹n bμn giao toμn bé c«ng tr×nh. 2. Néi dung c«ng t¸c bμn giao c«ng tr×nh 2.1. Sau khi c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé ® îc nghiÖm thu kÜ thuËt, chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc bμn giao. Thμnh phÇn tham gia bμn giao gåm cã: - §¹i diÖn tæ chøc ®Çu t (bªn A) chñ tr×. - §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p (bªn B). - §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu thiÕt kÕ. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5640 : 1991  - §¹i diÖn c¸c tæ chøc nhËn thÇu phô thiÕt kÕ, x©y l¾p. - §¹i diÖn tæ chøc sö dông c«ng tr×nh.Tr êng hîp c¸c c«ng tr×nh hîp t¸c víi n íc ngoμi x©y dùng cã tæ chøc bμn giao gi÷a hai Nhμ n íc, thμnh phÇn tham gia bμn giao do thñ t íng ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2.2. Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn trong bμn giao c«ng tr×nh: - Thèng nhÊt tiÕn ®é bμn giao (theo tõng h¹ng môc) - KiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu kÜ thuËt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - KiÓm tra viÖc söa ch÷a c¸c tån t¹i ®· ghi trong phô lôc nghiÖm thu kÜ thuËt c«ng tr×nh. Nh÷ng h háng ch a® îc sö© ch÷a ph¶i Ên ®Þnh thêi gian söa ch÷a hoÆc thèng nhÊt dù to¸n kinh phÝ ®Ó chñ ®Çu t söa ch÷a; - Thèng kª c¸c sai sãt vÒ chÊt l îng míi ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra bμn giao vμ quy tr¸ch nhiÖm cho c¸c bªn h÷u quan gi¶i quyÕt; - LËp biªn b¶n bμn giao c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp h¹ng môc c«ng tr×nh ®ång bé (theo phô lôc). 2.3. Khi tiÕn hμnh bμn giao, bªn giao thÇu ph¶i giao cho chñ ®Çu t c¸c tμi liÖu sau: - Danh s¸ch c¸c c¬ quan ®· tham gia x©y dùng c«ng tr×nh; - Catal« vμ h íng dÉn vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt; - Biªn b¶n vËn hμnh thö thiÕt bÞ kh«ng t¶i, cã t¶i, trong ®ã quy ®Þnh chÕ ®é vËn hμnh. - B¶n vÏ hoμn thμnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh; - C¸c tμi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc thay ®æi thiÕt kª; - Tμi liÖu nghiÖm thu tõng bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh; - Chøng chØ chÊt l îng, tμi liÖu thÝ nghiÖm, nhËt kÝ c«ng tr×nh; - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Danh môc c¸c thiÕt bÞ phô tïng, vËt t dù tr÷ ch a l¾p ®Æt hoÆc sö dông. 2.4. Chñ ®Çu t cã quyÒn sö dông vμ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n c«ng tr×nh hoÆc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh sau khi ®· kÝ biªn b¶n bμn giao. 2.5. Tr êng hîp mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh, d©y chuyÒn c«ng nghÖ sau khi x©y l¾p xong ®· nghiÖm thu kÜ thuËt, bªn nhËn thÇu ® îc phÐp sö dông ®Ó phôc vô thi c«ng (theo quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ) th× tr íc khi bμn giao, bªn nhËn thÇu ph¶i söa ch÷a nh÷ng h háng trong qóa tr×nh sö dông vμ bμn giao cho chñ ®Çu t ®óng thêi gian quy ®Þnh. 2.6. §èi víi c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh bμn giao chËm so víi thêi gian quy ®Þnh ¶nh h ëng ®Õn kÕ ho¹ch sö dông cña chñ ®Çu t th× Héi nghÞ bμn giao ph¶i kÕt luËn tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn hòu quan theo c¸c luËt lÖ hiÖn hμnh vμ ® îc xö lÝ theo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. 2.7. Tr êng hîp c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®ñ ®iòu kiÖn bμn giao nh ng chñ ®Çu t ch a thÓ nhËn bμn giao theo quy ®Þnh th× chñ ®Çu t ph¶i kÝ hîp ®ång víi bªn nhËn thÇu ®Ó b¶o vÖ vμ b¶o d ìng c«ng tr×nh cho ®Õn khi tiÕp nhËn bμn giao. 2.8. Sau khi bμn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p ph¶i giao l¹i cho chñ ®Çu t c¸c thiÕt bÞ, phô tïng, vËt t dù tr÷ ® îc cÊp nh ng ch a sö dông trong x©y l¾p. 2.9. ViÖc tho¶ thuËn gi÷a chñ ®Çu t vμ c¸c bªn nhËn thÇu vÒ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hμnh ®ång thêi víi viÖc bμn giao c«ng tr×nh. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5640 : 1991  2.10. Toμn bé hå s¬ cã liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i ® îc thèng kª b¶o qu¶n theo tiªu chuÈn "HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng -Quy t¾c thèng kª vμ b¶o qu¶n b¶n chÝnh hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng" (TCVN 3990 : 1985) vμ c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ c«ng t¸c l u tr÷ cña nhμ n íc. 3. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan cã liªn quan 3.1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n sau: - LËp tiÕn ®é bμn giao c«ng tr×nh; - Tæ chøc c¸c cuéc häp bμn giao c«ng tr×nh; - NhËn bμn giao c«ng tr×nh vμ toμn bé hå s¬ cã liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh; - TiÕp nhËn vËt t , thiÕt bÞ kÜ thuËt dù tr÷ ®· cung cÊp cho c«ng tr êng nh ng ch a ph¶i sö dông; - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iòu kiÖn nh©n vËt lùc ®Ó tiÕp nhËn ® a vμo sö dông vμ b¶o qu¶n c«ng tr×nh; - Thèng kª, b¶o qu¶n hå s¬ thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh nh quy ®Þnh ë môc 2.10; - Kh«ng nhËn bμn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh khi cã c¸c bé phËn ch a nghiÖm thu kÜ thuËt hoÆc bªn nhËn thÇu ch a söa ch÷a c¸c tån t¹i ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu kÜ thuËt; - KhiÕu n¹i víi cÊp trªn cña c¸c tæ chøc nhËn thÇu hoÆc c¸c c¬ quan träng tμi kinh tÕ Nhμ n íc khi bªn nhËn thÇu kh«ng ®¶m b¶o thêi h¹n bμn giao hoÆc kh«ng chÞu söa ch÷a c¸c tån t¹i ®· ph¸t hiÖn. Chó thÝch: Tr êng hîp chñ ®Çu t cã lËp Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh th× Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc bμn giao, c¬ quan sÏ sö dông chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn c«ng tr×nh. 3.2. Tæng thÇu x©y dùng hoÆc tæ chøc nhËn thÇu trùc tiÕp cã tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n: - Bμn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (kÓ c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· giao thÇu l¹i) cïng víi toμn bé hå s¬ cã liªn quan nh quy ®Þnh ë ®iÒu 2.3 cho chñ ®Çu t ®óng thêi h¹n; - Söa ch÷a c¸c tån t¹i theo ®óng tiÕn ®é nh ®· ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu kÜ thuËt vμ biªn b¶n bμn giao c«ng tr×nh; - Bμn giao l¹i c¸c vËt t , thiÕt bÞ dù tr÷ do chñ ®Çu t cÊp ch a sö dông, trong ®ã nh÷ng h háng mÊt m¸t ph¶i båi th êng. - Bμn giao catal« vμ h íng dÉn vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt; - Lμm quyÕt to¸n c«ng tr×nh;-KhiÕu n¹i víi c¸c c¬ quan gi¸m ®Þnh chÊt l îng hoÆc träng tμi kinh tÕ vÒ tr êng hîp c«ng tr×nh ®· ®¶m b¶o chÊt l îng nh ng chñ ®Çu t kh«ng chÊp nhËn hoÆc chñ ®Çu t kh«ng tæ chøc bμn giao ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 3.3. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc nhËn thÇu l¹i: - Bμn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· nghiÖm thu kÜ thuËt vμ söa ch÷a xong c¸c tån t¹i cho tæng thÇu vμ tham gia víi tæng thÇu bμn giao c¸c c«ng tr×nh, b¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho chñ ®Çu t . - Bμn giao c¸c hå s¬ thi c«ng, c¸c vËt t phô tïng dù tr÷ ch a sö dông; c¸c catal« thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt cho tæng thÇu; - Söa ch÷a c¸c tån t¹i vÒ chÊt l îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é ®· Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5640 : 1991  ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu kÜ thuËt vμ biªn b¶n bμn giao c«ng tr×nh. 3.4. Tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n cña tæ chøc nhËn thÇu thiÕt kÕ: - Tham gia trong thμnh phÇn bμn giao c«ng tr×nh - ChÞu kinh phÝ söa ch÷a nh÷ng phÇn viÖc h háng do thiÕt kÕ g©y ra; - Kh«ng kÝ biªn b¶n bμn giao c«ng tr×nh nÕu thi c«ng kh«ng ®óng thiÕt kÕ; - §ång ý (hoÆc kh«ng ®ång ý) bμn giao t¹m c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó ® a vμo sö dông tr íc thêi h¹n bμn giao toμn bé. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5640 : 1991  Phô lôc Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -----------oOo----------... ....., Ngμy ... ..... th¸ng ... ...n¨m Biªn b¶n bμn giao c«ng tr×nh hoμn thμnh Tªn c«ng tr×nh: .................................................................................................................................. Ph¹m vi bμn giao:(toμn bé hay bé phËn)............................................................................................ §Þa ®iÓm x©y dùng:............................................................................................................................ Chñ ®Çu t : ........................................................................................................................................ C¬ quan nhËn thÇu x©y l¾p:................................................................................................................ C¬ quan nhËn thÇu thiÕt kÕ:............................................................................................................... Tæng dù to¸n:..................................................................................................................................... Ph©n ra x©y l¾p:.................................................................................................................................. ThiÕt bÞ:.............................................................................................................................................. XDCB kh¸c:....................................................................................................................................... Thêi gian khëi c«ng:.......................................................................................................................... 1. Thμnh phÇn tham gia bμn giao:.................................................................................................. -§¹i diÖn chñ ®Çu t (hä tªn, chøc vô):.............................................................................................. -§¹i diÖn tæng thÇu (hä tªn, chøc vô):............................................................................................... vμ c¸c tæ chøc thÇu phô (hä tªn, chøc vô):......................................................................................... -§¹i diÖn tæ chøc thiÕt kÕ (hä tªn, chøc vô):...................................................................................... -§¹i diÖn tæ chøc sö dông c«ng tr×nh (nÕu cã):.................................................................................. 2. KÕt qu¶ xem xÐt hå s¬ vμ hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh. - Hå s¬ bμn giao c«ng tr×nh (theo danh môc ®iÓm 2) - C¸c hå s¬ thiÕu (danh môc, lÝ do?) - C¸c bé phËn c«ng tr×nh ch a ® îc nghiÖm thu (ghi râ tõng bé phËn) - C¸c tån t¹i ®· ph¸t hiÖn trong nghiÖm thu: Tæng sè: §· söa ch÷a: Sè cßn l¹i (ghi tõng bé phËn, lÝ do?) 3. KÕt luËn - ChÊt l îng c«ng tr×nh (®¸nh gi¸ theo kÕt qu¶ nghiÖm thu kÜ thuËt vμ viÖc söa ch÷a c¸c tån t¹i) - C«ng tr×nh ® îc bμn giao ®óng hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n (nªu lÝ do tr¸ch nhiÖm). - Thêi h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn h÷u quan trong viÖc söa ch÷a c¸c tån t¹i míi ph¸t hiÖn nÕu cã - Thêi h¹n tiÕp nhËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh .......................................... - Thêi h¹n bμn giao c¸c vËt t thiÕt bÞ dù tr÷ ch a sö dông vμ kÝ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. §¹i diÖn Chñ ®Çu t− §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5640 : 1991  (KÝ tªn, ®ãng dÊu) (KÝ tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn tæ chøc thiÕt kÕ c«ng tr×nh §¹i diÖn tæ chøc sö dông c«ng tr×nh (KÝ tªn, ®ãng dÊu) (KÝ tªn, ®ãng dÊu) Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 6 
Đồng bộ tài khoản