TCVN 5642 1992

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
169
lượt xem
65
download

TCVN 5642 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5642 1992. Đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá khối khai thác từ đá mỏ nguyên khai thác, bằng phương pháp cơ giới, thủ công hoặc kết hợp cơ giới với thủ công, dùng để sản xuất đá ốp lát theo TCVN 4732: 1989.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5642 1992

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5642 : 1992 §¸ khèi thiªn nhiªn ®Ó s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t Natural stone blocks for manufacturing slabs Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho ®¸ khèi khai th¸c tõ ®¸ má nguyªn khai th¸c, b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ giíi, thñ c«ng hoÆc kÕt hîp c¬ giíi víi thñ c«ng, dïng ®Ó s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t theo TCVN 4732: 1989. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. §¸ nguyªn khai th¸c ®Ó s¶n xuÊt ®¸ khèi ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng theo quy ®Þnh ë phô lôc 1. 1.2. §¸ khèi cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt víi chiÒu réng vµ chiÒu cao tõ 0,2 ®Õn 2,0m vµ chiÒu dµi ®Õn 3m. 1.3. Theo thÓ tÝch, ®¸ khèi ®|îc ph©n ra 5 nhãm theo b¶ng 1. B¶ng 1 m3 Nhãm I II III IV V ThÓ tÝch ®¸ lín h¬n 4,5 lín h¬n 2,0 lín h¬n 1,0 lín h¬n 0,5 lín h¬n 0,1 ®Õn 0,5 khèi ®Õn 8,0 ®Õn 4,5 ®Õn 2,0 ®Õn 1,0 Chó thÝch: 1. Cho phÐp xÕp vµo nhãm 1 ®¸ khèi cã thÓ tÝch lín h¬n 8 m3 s¶n xuÊt theo tho¶ thuËn víi ng|êi tiªu thô; 2. Cho phÐp xÕp vµo nhãm II ®¸ khèi s¶n xuÊt tõ ®¸ cÈm th¹ch cã thÓ tÝch tõ 1,0 ®Õn 2,0 m3. 1.4. Sai lÖch kÝch th|íc vµ khuyÕt tËt cho phÐp trªn bÒ mÆt ®¸ ®|îc quy ®Þnh theo b¶ng 2. B¶ng 2 Tªn chØ tiªu Nhãm I, II III IV V 1 2 3 4 5 1. Sai lÖch gãc vu«ng cña hai mÆt kÒ nhau theo 1m dµi c¹nh, mm, kh«ng lín h¬n 110 80 50 20 2. §é b»ng ph¼ng cña bÒ mÆt ®¸, mm, kh«ng lín h¬n 100 70 40 20 3. Sè l|îng gãc vì, kh«ng lín h¬n 3 3 3 3 - Sè l|îng gãc vì nhiÒu nhÊt trªn mét mÆt khèi ®¸… 2 2 2 2 - Chu vi chç bÞ vì, mm, kh«ng lín h¬n 200 150 100 70 - ChiÒu s©u chç vì trªn c¹nh khèi ®¸, mm, kh«ng lín h¬n 150 120 80 20 4. Trong mét khèi ®¸ kh«ng cho phÐp cã qu¸ mét vÕt nøt cã chiÒu dµi ®Õn 1/3 chiÒu réng cña mÆt nhá nhÊt vµ ph©n bè trªn hai mÆt kÒ nhau.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5642 : 1992 2. Ph|¬ng ph¸p thö 2.1. X¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt cña ®¸ nguyªn khai theo phô lôc 1. 2.2. §¸ khèi ®|îc kiÓm tra kÝch th|íc vµ khuyÕt tËt trªn tõng viªn. 2.3. X¸c ®Þnh c¸c kÝch th|íc dµi, réng, cao cña khèi ®¸ b»ng th|íc cuén hoÆc th|íc th¼ng kim lo¹i, chÝnh x¸c ®Õn +1mm. KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña ba lÇn ®o. ThÓ tÝch khèi ®¸ (m3) ®|îc tÝnh b»ng thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt néi tiÕp khèi ®¸ ®ã. KÕt qu¶ ®|îc lÊy chÝnh x¸c ®Õn sè thø 2 sau dÉu phÈy. 2.4. Sai lÖch gãc vu«ng cña hai mÆt kÒ nhau ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ¸p ke vµo hai mÆt khèi ®¸, t¹i vÞ trÝ 1m dµi c¹nh ®o khe hë b»ng th|íc th¼ng kim lo¹i chÝnh x¸c ®Õn 1 cm. 2.5. §é b»ng ph¼ng trªn bÒ mÆt khèi ®¸ ®|îc tÝnh theo chiÒu cao chç låi vµ chiÒu s©u chç lâm trªn bÒ mÆt ®¸. §Æt th|íc th¼ng kim lo¹i cã chiÒu dµi 1m lªn bÒ mÆt khèi ®¸. §o khe hë lín nhÊt d|íi th|íc th¼ng, chÝnh x¸c ®Õn 1mm. Dïng th|íc d©y ®o chu vi gãc vì vµ ®o chiÒu s©u chç vì b»ng th|íc th¼ng kim lo¹i, chÝnh x¸c ®Õn 1mm. 2.6. X¸c ®Þnh vÕt nøt trªn bÒ mÆt ®¸ b»ng c¸ch quan s¸t trùc tiÕp. Dïng th|íc ®o th¼ng kim lo¹i cã ®é dµi vÕt nøt, chÝnh x¸c ®Õn 1mm. 3. Ghi nh·n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 3.1. Dïng s¬n kh«ng thÊm n|íc ghi lªn hai mÆt ngoµi cña khèi ®¸ néi dung sau: Tªn má khai th¸c (cã thÓ viÕt t¾t), tªn lo¹i ®¸, sè hiÖu s¶n phÈm nÕu cã; C¸c kÝch th|íc cña khèi ®¸, m; ThÓ tÝch khèi ®¸, m3. MÆt trªn vµ mÆt d|íi cña khèi ®¸ (lµ mÆt song song vµ cïng phÝa víi mÆt trªn vµ mÆt d|íi cña tÇng khai th¸c khèi ®¸ ®ã) ph¶i ®|îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ghi sè thø tù tõng viªn ®¸ theo thø tù cña qu¸ tr×nh khai th¸c. 3.2. §¸ khèi khi xuÊt x|ëng ph¶i cã giÊy giao nhËn, trong ®ã ghi râ: Tªn c¬ quan chu qu¶n xÝ nghiÖp, tªn vµ ®Þa chØ xÝ nghiÖp; Sè hiÖu s¶n phÈm, thêi gian s¶n xuÊt, thêi gian giao nhËn; Tªn lo¹i ®¸ vµ vÞ trÝ khai th¸c; KÝch th|íc vµ khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt ®¸; ChØ tiªu c¬ lÝ chñ yÕu cña ®¸ nguyªn khai: giíi h¹n bÒn nÐn, hÖ sè ho¸ mÒm; Sè hiÖu tiªu chuÈn nµy. 3.3. §¸ khèi ®|îc vËn chuyÓn kh«ng cã bao b×. Khi bèc dì vËn chuyÓn cÇn chó ý b¶o vÖ c¹nh vµ gãc cña ®¸ khèi tr¸nh søt, vì. 3.4. B¶o qu¶n ®¸ khèi ë n¬i s¶n xuÊt vµ tiªu thô ngoµi b·i lé thiªn hoÆc s©n cã m¸i che. NÒn kho, b·i ®¶m b¶o b»ng ph¼ng vµ tho¸t n|íc tèt. §¸ khèi kh«ng ®|îc phÐp xÕp chång lªn nhau qu¸ 2m.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5642 : 1992 Phô lôc 1 §¸nh gi¸ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®¸ nguyªn khai th¸c khi th¨m dß ®Þa chÊt 1. C¸c má khai th¸c ®¸ khèi lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t ph¶i cã tµi liÖu th¨m dß ®Þa chÊt ®|îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trong ®ã x¸c ®Þnh râ c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®¸ nguyªn khai. 1.1 TÝnh chÊt ®Þa chÊt, th¹ch häc: Tªn, nguån gèc vµ sù thµnh t¹o; Hµm l|îng c¸c kho¸ng vËt chñ yÕu; Sè hiÖu vÒ sù tån t¹i c¸c lo¹i ®¸ vµ kho¸ng vËt t¸c ®éng xÊu ®Õn tuæi thä vµ tÝnh trang trÝ cña ®¸ èp l¸t (nh| c¸c sunfÝt, sunfat, hidroxit s¾t, c¸c kho¸ng vËt thø sinh kh¸c kh«ng bÒn v÷ng trong ®iÒu kiÖn phong ho¸ ); §Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ cÊu tróc ®¸; Sù tån t¹i c¸c lo¹i ®¸ vµ kho¸ng vËt g©y trë ng¹i cho viÖc gia c«ng ®¸ (vÝ dô: ®¸ cã ®é cøng qu¸ cao so víi ®¸ khèi hoÆc c¸c kho¸ng vËt mÒm bë dÔ bÞ trãc vì khi gia c«ng ®¸ khèi thµnh tÊm); C¸c vÕt phong ho¸; X¸c ®Þnh ®é nguyªn khèi. 1.2 TÝnh chÊt c¬ lÝ C¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ c¬ b¶n cña ®¸ nguyªn khai gåm: khèi l|îng riªng, khèi l|îng thÓ tÝch, ®é xèp, ®é hót n|íc, ®é mµi mßn, giíi h¹n bÒn nÐn vµ hÖ sè ho¸ mÒm. §¸ nguyªn khai dïng ®Ó s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t ph¶i cã giíi h¹n bÒn nÐn vµ hÖ sè ho¸ mÒm kh«ng thÊp h¬n quy ®Þnh ë b¶ng sau: Tªn ®¸ Giíi h¹n bÒn HÖ sè ho¸ mÒm nÐn N/mm2 1. Nhãm ®¸ cã ®é bÒn cao: Granit, xienit, gabr«, dionit, bazan bÒn 70 0,8 ch¾c, qu¾czit 2. Nhãm ®¸ cã ®é bÒn trung b×nh: Diabaz, poocfirit, andªzit, g¬nai, 60 0,7 labradorit, §¸ hoa (cÈm th¹ch), k«nglomªrat, 50 0,7 d¨m kÕt, ®¸ v«i hoa ho¸ Nhãm ®¸ cã ®é bÒn thÊp: 40 0,7 Bazanxèp, sa th¹ch, 30 0,7 §¸ v«i, d«lomit, travectin 1.3 §é nhiÔm phãng x¹ cña ®¸ nguyªn khai ®Ó s¶n xuÊt ®¸ khèi kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh an toµn vÒ phãng x¹ ®èi víi con ng|êi vµ m«i tr|êng. 1.4 TÝnh chÊt trang trÝ cña ®¸: mµu s¾c, v©n hoa, kh¶ n¨ng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng sau khi ®¸nh bãng, sù thay ®æi tÝnh chÊt trang trÝ theo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña vØa ®¸.
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5642 : 1992 2. LÊy mÉu khi th¨m dß ®Þa chÊt 2.1 MÉu ®Ó x¸c ®inh c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña ®¸ ®|îc lÊy tõ hè khoan hoÆc hè ®µo. MÉu ban ®Çu lÊy tõ lç khoan cã d¹ng lâi khoan, ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 40 mm, chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 2 lÇn ®|êng kÝnh. Sè l|îng mÉu ban ®Çu ph¶i ®ñ ®Ó chuÈn bÞ 25 mÉu thÝ nghiÖm h×nh trô cã chiÒu cao b»ng ®|êng kÝnh . Chó thÝch: NÕu chiÒu dµy líp ®¸ ®ång nhÊt trong hè khoan kh«ng ®µm b¶o ®ñ chuÈn bÞ 25 mÉu thÝ nghiÖm th× cho phÐp lÊy mÉu tõ c¸c líp ®¸ t|¬ng tù cã trong lç khoan. MÉu lÊy tõ hè ®µo cã kÝch th|íc kh«ng nhá h¬n 20 x 20 x 20 cm vµ sè l|îng kh«ng Ýt h¬n 10 mÉu. 2.2 MÉu ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt trang trÝ cña ®¸ cã kÝch th|íc kh«ng nhá h¬n 20 x 20 x 20 cm vµ sè l|îng kh«ng Ýt h¬n 3 mÉu. 3. Ph|¬ng ph¸p thö 3.1 X¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®¸ nguyªn khai theo TCVN 1772:1987 3.2 §¸nh gi¸ tÝnh trang trÝ cña ®¸ b»ng c¸ch quan s¸t b»ng m¾t th|êng vµ so víi mÉu chuÈn.
Đồng bộ tài khoản