TCVN 5673 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
212
lượt xem
120
download

TCVN 5673 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5673 1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công: Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình lĩnh vực xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5673 1992

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng - CÊp tho¸t n−íc bªn trong - Hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng System of documents for building design - Internal water supply and drainage - Working drawings - Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh néi dung vμ c¸ch tr×nh bμy hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhμ vμ c«ng tr×nh lÜnh vùc x©y dùng. - Tiªu chuÈn nμy kh«ng quy ®Þnh c¸ch tr×nh bμy b¶n vÏ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh xö lÝ n−íc cÊp vμ n−íc th¶i, m¹ng l−íi ®−êng èng bªn ngoμi c«ng tr×nh. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che nhiÒu líp R0 ,tÝnh b»ng (m2.h 0C)/kcal, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Khi lËp b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn kh¸c thuéc hÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. 1.2. Thμnh phÇn hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong gåm cã : - C¸c sè liÖu chung (nguån n−íc, c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt, t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¹ng l−íi hiÖn cã...); - Toμn bé b¶n vÏ chÝnh cña hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong (mÆt b»ng, mÆt c¾t, s¬ ®å); - B¶n vÏ c¸c thiÕt bÞ kh«ng tiªu chuÈn ho¸ hoÆc kh«ng ®iÓn h×nh ho¸ (mÆt b»ng, mÆt c¾t, s¬ ®å); - B¶ng thèng kªthiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu vμ thuyÕt minh; - C¸c b¶n vÏ kh¸c cã liªn quan; 1.3. ViÖc thÓ hiÖn c¸c kÝ hiÖu quy −íc trªn b¶n vÏ cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4036: 1985 vμ TCVN 4615: 1988. Trªn ®−êng èng hay thiÕt bÞ ®−îc thÓ hiÖn cÇn ph¶i ghi ®Çy ®ñ sè l−îng, kÝ hiÖu vμ sè thø tù cña ®−êng èng hay thiÕt bÞ ®ã. VÝ dô: lC1 ; 2T1: lCl- l ; CTl-2; Con sè ®Çu tiªn chØ sè l−îng (nÕu mét èng, th× cho phÐp kh«ng cÇn ghi sè); C1: §−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t (theo TCVN 4036- 85); T1: §−êng èng tho¸t n−íc sinh ho¹t (theo TCVN 4036- 85); Tl-2: §−êng èng tho¸t n−íc sinh ho¹t thø 2 trong hÖ thèng èng ®øng ®−îc kÝ hiÖu lμ: O® + Trong hÖ thèng cÊp n−íc: O® C Trong hÖ thèng tho¸t n−íc: O®T §èi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh : + ChËu xÝ: Xl, X2... + ChËu röa: R1, R2... + ChËu tiÓu: Ti1, Ti2... - §−êng kÝnh èng ®−îc ghi vμo chç ng¾t cña ®−êng èng hoÆc ghi trªn ®−êng dãng. - Tr−êng hîp trªn ®−êng dãng cã ghi kÝ hiÖu èng th× ®−êng kÝnh èng ®−îc ghi bªn d−íi ®−êng dãng (xem h×nh l)   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 2. C¸c sè liÖu chung 2.1. Trong phÇn sè liÖu chung cña b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong gåm: - Môc lôc hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng (xem mÉu sè l); - B¶ng thèng kª c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m cã liªn quan, b¶n thuyÕt minh, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÓn h×nh ¸p dông cho c«ng tr×nh, c¸c tμi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn hå s¬ thi c«ng; - C¸c chØ dÉn chung; - B¶ng thèng kª thiÕt bÞ vμ nguyªn vËt liÖu; - C¸c kÝ hiÖu quy −íc cã trong thiÕt kÕ; - Sè liÖu vÒ n−íc cÊp, n−íc th¶i vμ n−íc m−a; - §Æc ®iÓm cña hÖ thèng; - B¶ng nhËt kÝ c«ng tr×nh ghi chÐp néi dung thay ®æi, söa ch÷a b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh; 2.2. Sè liÖu cÊp tho¸t n−íc ®−îc tr×nh bμy theo mÉu sè 2. Khi tr×nh bμy theo mÉu cÇn chó ý: - Tr×nh bμy theo tõng hÖ thèng: cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc; - CÇn ghi râ nhu cÇu cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc cho tõng ®èi t−îng; VÝ dô: "Nhu cÇu dïng n−íc cho ¨n uèng" ; "Nhu cÇu dïng n−íc cho s¶n xuÊt"... -Tr−êng hîp cô thÓ cã thÓ lÊy theo thiÕt kÕ; 2.3. Trong phÇn sè liÖu chung cña hå s¬ thi c«ng cÇn tr×nh bμy theo c¸c néi dung sau: - Sè liÖu vμ c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó lËp hå s¬ thi c«ng (xem mÉu sè 3); - §é cao thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh; - C¸c ®Æc tr−ng kÜ thuËt cña thiÕt bÞ; - Yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi c«ng t¸c chÕ t¹o, l¾p ®Æt, s¬n vμ c¸ch ly ®−êng èng; - Yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi c¸c thiÕt bÞ g©y ch¸y næ, chÞu axÝt... 2.4. B¶ng thèng kª c¸c thiÕt bÞ vμ nguyªn vËt liÖu cña hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc ®−îc lËp theo mÉu sè 4. B¶ng nμy ®−îc lËp theo tõng hÖ thèng: cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc; Trong tõng hÖ thèng cÇn ghi theo thø tù sau: - ThiÕt bÞ; - Dông cô vÖ sinh; - Phô tïng; - §−êng kÝnh; - VËt liÖu; Cho phÐp lËp b¶ng thèng kª tõng phÇn theo ®é cao khu ®Êt, tÇng nhμ vμ theo môc (nh− d−íi ®é cao 0,000 ; trªn ®é cao 0,000). Trong b¶ng thèng kª thiÕt bÞ vμ nguyªn vËt liÖu dïng hÖ ®¬n vÞ ®o l−êng hîp ph¸p cña ViÖt Nam. - ChiÒu dμi ®−êng èng m - Chi tiÕt, cÊu kiÖn C¸i, chiÕc - §−êng kÝnh èng mm - VËt liÖu chèng thÊm m3, m2, hoÆc kg - VËt liÖu phñ vμ b¶o vÖ m2 - C¸c vËt liÖu kh¸c kg   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 3. B¶n vÏ cña hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc 3.1. B¶n vª mÆt b»ng 3.1.1. B¶n vÏ mÆt b»ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong ®−îc thÓ hiÖn nh− quy ®Þnh ë b¶ng l. B¶ng 1 Lo¹i b¶n vÏ TØ lÖ - MÆt b»ng l: 100 ; l: 200 ; l: 500 - MÆt b»ng c¸c c«ng tr×nh ®¬n gi¶n l: 50 ; l: l00 - MÆt b»ng c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn l: 50 ; l: l00 - Nót m¹ng l−íi l: 20 ; 1: 50 - Chi tiÕt cÊu t¹o thiÕt bÞ 1: 2 ; l: 5 ; 1: 10 3.1.2. MÆt b»ng hÖ thèng cÊp n−íc vμ mÆt b»ng hÖ thèng tho¸t n−íc bªn trong ®−îc hiÖn trªn tõng b¶n vÏ riªng biÖt hoÆc trªn cïng mét b¶n vÏ (®èi víi c«ng tr×nh ®¬n gi¶n). 3.1.3. NÕu trªn h×nh khai triÓn, c¸c ®−êng èng ®−îc bè trÝ èng nμy trªn èng kia th× trªn mÆt b»ng chóng ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸c ®−êng nÐt song song. èng cÊp n−íc ghi ë trong, èng tho¸t n−íc ghi ë ngoμi . 3.1.4. C¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng (m¸y b¬m, kÐt n−íc) trªn mÆt b»ng ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng s¬ ®å ®¬n gi¶n, cßn c¸c bé phËn kh¸c ®−îc thÓ hiÖn theo kÝ hiÖu quy −íc trong TCVN 4615: 88. 3.1.5. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng cÇn thÓ hiÖn: - Trôc c¸c bé phËn ng«i nhμ (c«ng tr×nh), kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhμ (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®¬n nguyªn, h¹ng môc); - C¸c kÕt cÊu vμ thiÕt bÞ cã l¾p ®Æt ®−êng èng cÊp vμ tho¸t n−íc cã ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c thi c«ng; - §é cao sμn nhμ vμ khu vÖ sinh; - KÝch th−íc liªn kÕt c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng ®−êng èng dÉn n−íc vμo, èng x¶ n−íc th¶i, c¸c ®−êng èng chÝnh, èng ®øng, dông cô vÖ sinh, häng ch÷a ch¸y, m¸ng r·nh tho¸t n−íc víi hÖ trôc to¹ ®é hoÆc c¸c bé phËn kÕt cÊu; - §−êng kÝnh èng cÊp vμ èng tho¸t; - KÝ hiÖu èng ®øng; Trªn mÆt b»ng cÇn ghi râ tªn c¸c phßng, thiÕt bÞ an toμn phßng ch¸y, næ. C¸c bé phËn ng«i nhμ hay c«ng tr×nh ®−îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh; 3.1.6. Trªn c¸c b¶n vÏ ph¶i cã tiªu ®Ò VÝ dô: mÆt b»ng tÇng 1; Khi thÓ hiÖn mét bé phËn mÆt b»ng vμ mÆt c¾t trong tiªu ®Ò cña b¶n vÏ cÇn ph¶i nªu trôc giíi h¹n cña bé phËn ®ã (xem mÉu sè 5); VÝ dô: mÆt b»ng tÇng l trôc 1- 5 Chó thÝch: Tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cã b¶n vÏ mÆt b»ng tÇng kÜ thuËt. 3.2. S¬ ®å kh«ng gian hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc 3.2.1. S¬ ®å hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc ®−îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å kh«ng gian (h×nh chiÕu trôc ®o ®øng ®Òu) vμ theo tØ lÖ nh− quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 Lo¹i b¶n vÏ TØ lÖ - S¬ ®å toμn hÖ thèng l: 50 ; l: l00 ; l: 200 - S¬ ®å nót, côm m¹ng l−íi 1: 10 ; l: 20 ; 1: 50 - §èi víi c«ng tr×nh ®¬n gi¶n l: 50; - S¬ ®å khai triÓn 1: 50 ; l: l00 Chó thÝch: S¬ ®å cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc ®−îc thÓ hiÖn riªng biÖt. §èi víi nhμ vμ c«ng tr×nh ®¬n gi¶n cã hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc kh«ng phøc t¹p cho phÐp vÏ mÆt c¾t thay cho s¬ ®å. 3.2.2. §èi víi m¹ng l−íi ®−êng èng qu¸ dμi vμ do diÖn tÝch giÊy vÏ h¹n chÕ cho phÐp thÓ hiÖn ®−êng èng b»ng c¸c ®−êng th¼ng ng¾t qu·ng. Chç c¸c ®−êng èng bÞ ng¾t qu·ng cã ghi c¸c ch÷ c¸i th−êng ®Ó kÝ hiÖu chç tiÕp nèi. 3.2.3. Trªn s¬ ®å cÊp n−íc cÇn thÓ hiÖn: - §−êng èng dÉn n−íc vμo cã ghi ®−êng kÝnh èng vμ ®é cao èng ë chç giao nhau víi trôc t−êng ngoμi nhμ (hoÆc c«ng tr×nh); - §é cao trôc èng; - H−íng vμ ®é dèc ®−êng èng; - §−êng èng vμ ®−êng kÝnh èng; - ChiÒu dμi c¸c ®−êng èng bÞ ng¾t qu·ng; - C¸c chi tiÕt gia cè; - C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh, van kho¸, häng ch÷a ch¸y, vßi t−íi; - HÖ thèng èng ®øng vμ kÝ hiÖu; - ThiÕt bÞ dông cô ®o, kiÓm tra vμ c¸c bé phËn kh¸c; 3.2.4. Trªn s¬ ®å tho¸t n−íc cÇn thÓ hiÖn: èng x¶ cã ghi ®−êng kÝnh, ®é dèc, chiÒu dμi èng, ®é cao ®¸y èng ë n¬i ®−êng giao nhau víi trôc t−êng ngoμi nhμ (c«ng tr×nh); - èng nh¸nh tho¸t n−íc vμ ®−êng kÝnh èng; - §é cao ®¸y èng; - H−íng vμ ®é dèc èng; - ChiÒu dμi cña c¸c ®−êng èng bÞ ng¾t qu·ng; - C¸c chi tiÕt gia cè; - èng ®øng vμ kÝ hiÖu; - C¸c dông cô vÖ sinh, phÔu thu n−íc m−a, giÕng th¨m, giÕng kiÓm tra, th«ng t¾c vμ   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 c¸c bé phËn kh¸c (xem vÝ dô ë c¸c h×nh 3, 4 vμ 5); H×nh 3. MÆt b»ng cÊp tho¸t n−íc H×nh 4. H×nh chiÕu trôc ®o khu vÖ sinh sè 6 Khu vÖ sinh sè 6(tÇng 2,3,4,5) 4. Chi tiÕt cÊu t¹o thiÕt bÞ 4.1. MÆt b»ng, mÆt c¾t vμ s¬ ®å chi tiÕt cÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ ®−îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ quy ®Þnh nh− trong b¶ng 3 cña tiªu chuÈn nμy vμ ®−îc vÏ theo d¹ng s¬ ®å ®¬n gi¶n. B¶ng 3 Lo¹i b¶n vÏ TØ lÖ - MÆt b»ng, mÆt c¾t l: 50 ; 1: l00 - Nót (côm) thiÕt bÞ l: 20 - B¶n vÏ chi tiÕt l: 2 ; 1: 5 ; l: l0 Chó thÝch: Tr−êng hîp cÇn thiÕt trªn b¶n vÏ cÇn cã chØ dÉn vÒ biÖn ph¸p gia cè, ®Þnh vÞ vμ l¾p nèi thiÕt bÞ. 4.2. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng vμ mÆt c¾t chi tiÕt cÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ cÇn thÓ hiÖn : - HÖ trôc c¸c bé phËn ng«i nhμ (c«ng tr×nh) vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c h¹ng môc; - C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n, ®é cao, kÝch th−íc liªn kÕt cña thiÕt bÞ víi trôc cña nhμ (c«ng tr×nh); 4.3. §−êng èng trªn b¶n vÏ mÆt b»ng vμ mÆt c¾t thiÕt bÞ ®−îc thÓ hiÖn b»ng mét ®−êng th¼ng khi ®−êng kÝnh èng nhá h¬n hoÆc b»ng l00mm ; b»ng hai ®−êng th¼ng khi ®−êng kÝnh èng lín h¬n l00mm. 4.4. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng vμ mÆt c¾t ngoμi viÖc thÓ hiÖn chi tiÕt cÊu t¹o cña thiÕt bÞ cßn cÇn ph¶i thÓ hiÖn c¸c kÕt cÊu x©y dùng vμ vÞ trÝ ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®ã vμ kiÓm tra. 4.5. Chi tiÕt c¸c thiÕt bÞ trªn b¶n vÏ ®−îc thÓ hiÖn nh− quy ®Þnh ë ®iÒu l.4 cña tiªu chuÈn nμy vμ cã ®¸nh sè thø tù cho tõng thiÕt bÞ.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 4.6. B¶ng thèng kª thiÕt bÞ vμ nguyªn vËt liÖu ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ vμ ®−îc lËp theo b¶n vÏ mÆt b»ng. Chó thÝch : Nªó trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng cÊp tho¸t n−íc cã sö dông c¸c tiªu chuÈn vμ thiÕt kÕ ®iÓn h×nh cã liªn quan th× ph¶i cã trÝch dÉn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. MÉu sè 1 Môc lôc hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong Sè tê Tªn b¶n vÏ KÝ hiÖu b¶n vÏ Néi dung b¶n vÏ 1 MÆt b»ng cÊp n−íc tÇng 1 N01/TSBV - MÆt b»ng - S¬ ®å kh«ng gian cÊp n−íc - B¶ng thèng kª thiÕt bÞ vμ nguyªn vËt liÖu - MÆt b»ng tho¸t n−íc tÇng 1 - S¬ ®å kh«ng gian tho¸t n−íc - B¶ng thèng kª thiÕt bÞ vμ 2 MÆt b»ng tho¸t n−íc N02/TSBV nguyªn vËt liÖu Chó thÝch: TSBV - Tæng sè b¶n vÏ MÉu sè 2 Sè liÖu dïng cho nhu cÇu cÊp vμ tho¸t n−íc Nhu cÇu cÊp n−íc ¸p lùc L−u LÊy tõ nhu cÇu LÊy tõ nhu cÇu Sè giê yªu l−îng n−íc dïng cho sinh n−íc dïng cho s¶n lμm cÇu n−íc ho¹t xuÊt Tªn viÖc Yªu cña ChÕ tÝnh m3/ng® m3/h 1/s m3/ng® m3/h 1/s ®èi trong cÇu c¸c ®é cho 1 Sè t−îng Khèi 1 chÊt ®èi tiªu ®èi TT dïng l−îng ngμy l−îng t−îng thô t−îng n−íc ®ªm nø¬c dïng n−íc dïng n−íc n−íc m3/h Nhu cÇu tho¸t n−íc   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 Tho¸t n−íc sinh ho¹t Tho¸t n−íc s¶n xuÊt Nång TÝnh ®é c¸c chÊt cña chÊt ChÕ nø¬c nhiÔm ®é dßng m3/ng® m3/h 1/s m3/ng® m3/h 1/s th¶i bÈn ch¶y Ghi chó (mg/1) MÉu sè 3 C¸c chi tiÕt c¬ b¶n trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng cÊp tho¸t n−íc L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n Tªn hÖ ¸p lùc yªu C«ng suÊt thiÕt thèng cÊp cÇu m cét bÞ vμ c«ng suÊt tho¸t n−íc m3/ng® m3/h Khi cã ®éng c¬ n−íc 1/s ch¸y 1/s ®iÖn Ghi chó MÉu sè 4 Sè TT Tªn vËt liÖu §¬n vÞ Sè l−îng Ghi chó   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5673 : 1992 H×nh 5   Page 8 
Đồng bộ tài khoản