TCVN 5674 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1
635
lượt xem
226
download

TCVN 5674 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5674 1992: Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công nghiệm thu : Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho các công trình xây dựng nhà ở và nhà dân dụng, không áp dụng cho công trình thuộc nhà công nghiệp và công trình đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5674 1992

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  Nhãm H C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng -Thi c«ng nghiÖm thu Finised works in construction execution, check and acceptance Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhμ ë vμ nhμ d©n dông, kh«ng ¸p dông cho c«ng tr×nh thuéc nhμ c«ng nghiÖp vμ c«ng tr×nh ®Æc biÖt 1. Quy t¾c chung 1.1.Thi c«ng c«ng t¸c hoμn thiÖn nghiÖm thu c«ng tr×nh, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vμ an toμn lao ®éng, vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y còng nh tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan ®· ® îc nhμ n íc ban hμnh. 1.2.§èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÕ t¹o vμ gia c«ng s½n ë nhμ m¸y, c«ng t¸c hoμn thiÖn ® îc thùc hiÖn ngay trong qu¸ t×nh chÕ t¹o vμ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh riªng. 1.3.Tr íc khi thi c«ng hoμn thiÖn tõng phÇn hay toμn bé c«ng tr×nh ph¶i ® îc thùc hiÖn xong nh÷ng c«ng t¸c c¬ b¶n sau ®©y: - ChÌn kÝn nh÷ng mèi nèi gi÷a c¸c blèc hay c¸c panen l¾p ghÐp cña c«ng tr×nh, ®Æc biÖt chÌn bäc kÝn c¸c chi tiÕt thÐp nèi cña c¸c bé phËn cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp. - L¾p vμ chÌn c¸c khu«n cöa sæ, cöa ®i, nhÐt ®Çy v÷a vμo c¸c khe gi÷a khu«n cöa víi t êng. - Thi c«ng c¸c líp lãt d íi sμn nhμ; - Thi c«ng c¸c líp chèng thÊm cña m¸i vμ cña nhμ vÖ sinh xÝ, t¾m b¶o ®¶m kh«ng thÊm ít, kh«ng tho¸t mïi h«i qua c¸c khe chÌn èng vμ lç thu n íc. - L¾p ®Æt lan can vμ thi c«ng c¸c líp chèng thÊm ë c¸c khu vùc ban c«ng, l«gia vvv - L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp vμ thãat n íc, kiÓm tra c¸c liªn kÕt vμ ®Çu mèi cña hÖ thèng èng dÉn. - L¾p ®Æt d©y dÉn ngÇm cho hÖ thèng ®Ìn chiÕu sμng ®iÖn tho¹i, truyÒn thanh truyÒn c¸c æ c¾m ®iÖn ch«n ngÇm. - Trong tr êng hîp cÇn thiÕt pahØ tiÕn hμnh tr¸t l¸t, èp ë ngay nh÷ng n¬i sÏ ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, c¸p h¬i, cÊp nhiÖt tiªu n íc, 1.4.C«ng t¸c hoμn thiÖn c«ng tr×nh cÇn ® îc thùc hiÖn theo tr×nh tù nªu trong b¶ng 1, nÕu trong thiÕt kÕ kh«ng nªu râ tr×nh tù thùc hiÖn kh¸c. 1.5.Tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c hoμn thiÖn mçi c¨n phßng, mçi c«ng tr×nh ph¶i ® îc ghi râ trong b¶n vÏ thi c«ng. 1.6.§èi víi nh÷ng c«ng tr×nh d íi 5 tÇng, c«ng t¸c hoμn thiÖn nªn b¾t ®Çu tõ tÇng trªn trë xuèng, sau khi ®· kÕt thóc c¸c c«ng viÖc x©y l¾p trªn tõng phÇn hay toμn bé c«ng tr×nh, trõ nh÷ng tr êng hîp cã yªu cÇu riªng theo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t . §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh tõ 5 tÇng trë lªn, c«ng t¸c hoμn thiÖn nªn b¾t ®Çu tõ tÇng d íi trë lªn. Khi ®ã, Ýt nhÊt ph¶i cã hai tÇng cña c«ng tr×nh ®· hoμn thμnh xong c«ng t¸c l¾p ghÐp vμ nh÷ng c«ng viÖc quy ®Þnh trong ®iÒu 1.3. Trong thiÕt kÕ ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ an toμn cho ng êi vμ thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh hoμn thiÖn ë c¸c tÇng d íi vμ tr¸ch nhiÖm nh÷ng va ch¹m Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  chÊn ®éng g©y h háng bÒ mÆt hoμn thiÖn. Kh«ng ® îc ®ång thêi tiÕn hμnh c«ng t¸c l¾p ghÐp ë phÝa ngoμi trªn nh÷ng c¨n phßng vμ tÇng nhμ ®ang thi c«ng hoμn thiÖn. 1.7.Hoμn thiÖn bªn trong c«ng tr×nh.NÕu t êng, cét vμ c¸c kÕt cÊu kh¸c trong c«ng tr×nh x©y bõng vËt liÖu rêi dïng võa x©y tr¸t, cho phÐp tr¸t hoμn thiÖn ngay sau khi x©y xong tÇng nhμ ®ã. NÕu sö dông v÷a v«i, cho phÐp tiÕn hμnh tr¸t hoμn thiÖn sau khi ®· l¾p xong trÇn cña tÇng ®ã. 1.8.§èi víi nhμ mét tÇng vμ nh÷ng tÇng trªn cïng cña nhμ nhiÒu tÇng, c«ng t¸c hoμn thiÖn chØ ® îc b¾t ®Çu sau khi c«ng t¸c lîp m¸i xong. §èi víi t êng b»ng hÖ khung gç vμ v¸n ghÐp, cho phÐp tiÐn hμnh thi c«ng hoÆc hoμn thiÖn ngay sau khi l¾p ghÐp xong trÇn vμ lîp m¸i. 1.9.C«ng t¸c hoμn thiÖn trong c«ng tr×nh trªn c¸c líp v÷a tr¸t, s¬n èp l¸t ®Æc biÖt nh : Chèng thÊm, c¸ch ©m, chÞu nhiÖt. Chèng ch¸y, chÞu axÝt, chÞu kiÒm, c¶n tia phngs x¹ cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng chØ dÉn B¶ng 1 - Tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c hoμn thiÖn bªn trong c«ng tr×nh 1.10. VËt liÖu dïng cho c«ng t¸c hoμn thiÖn c«ng tr×nh:VËt liÖu vμ s¶n phÈm sö dông trong c«ng t¸c hoμn thiÖn ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn còng nh chØ dÉn riªng cña thiÕt kÕ ®· ® îc quy ®Þnh. 1.11. Trong tr êng hîp nh÷ng vËt liÖu vμ s¶n phÈm dïng cho c«ng t¸c hoμn thiÖn, ® a ®Õn c«ng tr×nh mμ kh«ng cã ký hiÖu trªn bao kiÖn hay trªn bao kiÖn kh«ng cßn nguyªn vÑn, cÇn ph¶i tiÕn hμnh thö nghiÖm vμ x¸c ®Þnh nh÷ng chØ tiªu ®Æc tr ng cho tÝnh chÊt c¬ lý cña lo¹i vËt liÖu ®ã. Kh«ng cho phÐp sö dông vËt liÖu hay s¶n phÈm ®· qu¸ h¹n. nÕu muèn sö dông tiÕp, ph¶i tiÕn hμnh thö nghiÖm, chÊt l îng ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu ghi trong thiÕt kÕ. 2. C«ng t¸c tr¸t 2.1. Líp tr¸t ®Ó che bäc c¸c mÆt kÕt cÊu g¹ch ®¸, kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp, kÕt cÊu Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  th¸p (khicÇn), kÕt cÊu tre, nøa gç, cÇn ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cho mçi lo¹i kÕt cÊu vμ lo¹i v÷a vμ chÊt l îng v÷a tr¸t, tr×nh tù thi c«ng, 2.2. Tr íc khi tr¸t, bÒ mÆt kÕt cÊu ph¶i ® îc lμm s¹ch, cä röa hÕt bôi bÈn, rªu b¸m, c¸c vÕt dÇu mì vμ t íi Èm: nh ng vÕt låi lâm vμ gå gÒ, vãn côc v«i, v÷a dÝnh trªn mÆt kÕt cÊu ph¶i ® îc ®¾p thªm hay ®Ïo tÈy cho ph¼ng. 2.3. NÕu bÒ mÆt kÕt cÊu kh«ng ®ñ ®é nh¸m cho líp v÷a b¸m dÝnh nh bÒ mÆt bª t«ng ®óc trong v¸n khu«n thÐp, mÆt kim lo¹i, mÆt gç d¸n, gç bμo nh½n tr íc khi tr¸t ph¶i gia c«ng t¹o nh¸m b»ng c¸ch phun c¸t hay gia c«ng v÷a xi m¨ng, vÈy c¸t lªn mÆt kÕt cÊu, hoÆc khÝa « qu¶ tr¸m. ph¶i tr¸t thö mét vμi chç ®Ó x¸c ®Þnh ®é dÝnh kÕt cÇn thiÕt 2.4. ë nh÷ng vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a hai kÕt cÊu b»ng vËt liÖu kh¸c nhau, tr íc khi tr¸t ph¶i g¾n tr¶i mét líp l íi thÐp phñ kÝn chiÒu dμy m¹ch gÐp vμ trïm vÒ hai bªn Ýt nhÊt mét ®o¹n tõ 15 ®Õn 20cm. KÝch thÝch cña « l íi kh«ng lín h¬n tõ 4 ®Õn 5cm. 2.5. ChiÒu dμy líp v÷a phô thuéc chÊt l îng mÆt tr¸t, lo¹i kÕt cÊu, lo¹i v÷a sö dông vμ c¸ch thi c«ng tr¸t. ChiÒu dμy líp tr¸t trÇn tõ 10 ®Õn 15mm; nÕu tr¸t dμy h¬n ph¶i cã biÖn ph¸p chèng lë b»ng c¸ch tr¸t lªn l íi thÐp hay thùc hiÖn tr¸t nhiÒu líp. ChiÒu dμy líp tr¸t ph¼ng ®èi víi kÕt cÊu t êng th«ng th êng kh«ng nªn qu¸ 12mm khi tr¸t chÊt l îng cao h¬n - kh«ng qu¸ 15mm vμ chÊt l îng ®Æc biÖt cao - kh«ng qu¸ 20mm. 2.6. Khi tr¸t dμy h¬n 8mm, ph¶i tr¸t lμm nhiÒu líp, mçi líp kh«ng dμy qu¸ 8mm vμ kh«ng máng h¬n 5mm(khi tr¸t b»ng v÷a v«i). LÊy mòi bay kÎ thμnh « tr¸m ®Ó t¨ng ®é b¸m dÝnh gi÷a c¸c líp. « tr¸m cã c¹nh kho¶ng 60mm, v¹ch s©u 2 ®Õn 3mm. Líp tr¸t ph¶i ph¼ng. khi líp tr¸t tr íc xe mÆt míi tr¸t tiÕp líp sau. NÕu líp tr íc ®· kh« mÆt th× ph¶i t íi n íc ®Ó tr¸t tiÕp. - NÕu tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng, chiÒu dμy mçi líp kh«ng ® îc qu¸ 5mm. Líp tr¸t t¹o ph¼ng mÆt, kh«ng dμy qu¸ 2mm. §èi víi tr¸t trang trÝ (tr¸t mμi, tr¸t röa, tr¸t b¨m ). Cho phÐp líp tr¸t cuèi cïng dμy 5mm. Líp tr¸t ngoμi còng ® îc thùc hiÖn khi c¸c líp lãt ®· ®ãng r¾n. 2.7. ë nh÷ng phßng th êng xuyªn Èm ít nh khu vÖ sÞnh, phßng t¾m röa, líp tr¸t ph¶i dïng v÷a xi m¨ng ®Ó chèng thÊm vμ t¨ng ®é bμm dÝnh gi÷a c¸c líp tr¸t. 2.8. V÷a dïng ®Ó tr¸t nh¸m mÆt c¸c líp lãt ph¶i läc qua l íi sμng 3 x3mm v÷a dïng cho líp hoμn thiÖn ph¶i nh¾n mÆt ngoμi, ph¶i läc qua l íi sμng 1,5 x 1,5mm. 2.9. §é sôt cña v÷a lóc b¾t ®Çu tr¸t lªn kÕt cÊu, phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn vμ ph ¬ng tiÖn thi c«ng ® îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2- §é sôt cña v÷a tr¸t Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  2.10.Tr¸t vÈy - khi t¹o mÆt tr¸t nh¸m (tr¸t gai) cã thÓ dïng b¬m phun v÷a b¸m vμo t êng hoÆc dïng chæi vÈy nhiÒu lÇn khi líp tr íc se kh« míi vÈy tiÕp líp sau. V÷a vÈy ph¶i b¸m ®Òu lªn mÆt tr¸t. 2.11.Tr¸t lé sái - mÆt tr¸t lé sái b»ng v÷a xi m¨ng cã lÉn sái bay ®¸ d¨m cã cì h¹t tõ 6 - 12mm. Khi v÷a®ßng r¾n sau lóc tr¸t kho¶ng tõ 4 - 5giê (phô thuéc vμo thêi gian vμ ®é Èm kh«ng khÝ ) th× tiÕn hμnh ®¸nh s¹ch líp v÷a ngoμi ®Ó lé sái hay ®¸. 2.12.Tr¸t mμi - Tr íc hÕt ph¶i lμm líp tr¸t lãt cho ph¼ng mÆt. ChiÒu dμi líp lãt tõ 10 - 15mm, b»ng v÷a xi m¨ng, c¸t vμng cã thμnh phÇn 1:4 (xi m¨ng; c¸t vang). V¹ch « tr¸m b»ng mòi bay lªn líp lãt nμy vμ chê cho líp lãt kh«. Líp tr¸t mÆt ngoμi gåm xi m¨ng tr¾ng, bét ®¸ mÞn, bét mμu vμ ®¸ h¹t cã kÝch cì tõ 5mm ®Õn 8mm. Tr×nh tù thao t¸c nh sau: trén bét ®¸ víi xi m¨ng tr¾ng råi trén tiÕp víi bét mμu. Khi ®· ng ý bét hçn hîp nμy th× cho ®¸ h¹t vμo trén ®Òu. Sau cïng cho n íc v÷a dÎo. Dïng bμn xoa x¸t m¹nh líp v÷a nμy lªn mÆt tr¸t vμ lμ cho ph¼ng mÆt. Sau khi m¹ng líp v÷a nμy ® îc 24 giê dïng ®¸ mμi th« mμi cho lé ®¸ vμ mÆt ph¼ng. Khi mμi ph¶i ®æ nhÑ n íc cho tr«i bét ®¸. Cμng mμi kÜ mÆt tr¸t sau nμy cμng ®Ñp. Trong khi mμi cã thÓ bÞ søt, lâm do bong, mét vμi h¹t ®¸. LÊy hèn hîp xi m¨ng tr¾ng, bét ®¸ vμ mμu xoa lªn mÆt võa mμi cho hÕt lâm. Chê 3 hoÆc 4 ngμy sau mμi l¹i b»ng ®¸ mμi mÞn. Ph¬i kh« mÆt ®¸ mμi mÞn, ®¸nh bãng b»ng xi kh«ng mμu cho líp xi thÊm s©u vμo líp tr¸t. 2.13.Tr¸t röa - c«ng viÖc tr¸t röa ban ®Çu còng tiÕn hμnh gièng nh tr¸t mμi. Khi v÷a tr¸t ®· ®ãng r¾n, b¶o ®¶m ®é b¸m ch¾c cña cèt liÖu víi v÷a vμ víi líp tr¸t bªn trong, kho¶ng 2giê sau th× tiÕn hμnh röa n íc b»ng chæi mÞn,mÆt tr¸t ph¶i s¹ch vμ lé ®Òu, kh«ng cã vÕt bÈn, v÷a b¸m côc bé. MÆt tr¸t ph¶i b¶o qu¶n cÈn thËn cho ®Õn khi thËt kh«. 2.14.Tr¸t b¨m - c«ng t¸c tr¸t còng thùc hiÖn nh tr¸t mμi, tr¸t röa vμ b»ng h«n hîp v÷a t ¬ng tù. Sau khi tr¸t kho¶ng tõ 6 ®Õn 7 ngμy, tiÕn hμnh b¨m. Tr íc khi b¨m cÇn kÎ c¸c ® êng viÒn gê, m¹ch tr¹ng trÝ theo thiÕt kÕ vμ b¨m trªn bÒ mÆt giíi h¹n bëi c¸c ® êng kÎ ®ã. Dông cô b¨m lμ bóa ®Çu nhän, chiÒu b¨m ph¶i vu«ng gãc víi mÆt tr¸t vμ thËt ®Òu tay, ®Ó lé c¸c h¹t ®¸ vμ ®ång nhÊt vÒ mμu s¾c. 2.15.Tr êng hîp cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l îng mÆt tr¸t nh ®é ph¼ng, ®é chÝnh x¸c c¸c ® êng cong th× tr íc khi tr¸t ph¶i g¾n c¸c ®iÓm lμm mèc ®Þnh vÞ hay khèng chÕ chiÒu dμy líp v÷a tr¸t v÷a lμm mèc chuÈn cho viÖc thi c«ng. 2.16.Khi líp v÷a tr¸t ch a cøng kh«ng ® îc va tr¹m hay rông ®éng, b¶o vÖ mÆt tr¸t kh«ng ®Ó n íc ch¶y qua h¹t, chÞu nãng, l¹nh ®ét ngét vμ côc bé. 2.17.§èi víi v÷a tr¸t bÒ mÆt bªn trong nhμ, kh«ng cho phÐp sö dông phô gia cã chøa Clo. 2.18. Khi nghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t, ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: - Líp v÷a tr¸t ph¶i b¸m dÝnh ch¾c víi kÕt cÊu, kh«ng bÞ bong, bép. KiÓm tra ®é b¸m dÝnh thùc hiÖn b»ng c¸ch gâ nhÑ lªn mÆt tr¸t. tÊt c¶ nh÷ng chç cã tiÕng bép ph¶i ph¸ ra tr¸t l¹i. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  - BÒ mÆt v÷a tr¸t kh«ng ® îc cã vÕt r¹n ch©n chim, kh«ng cã vÕt v÷a ch¶y, vÕt h»n cña dông cô tr¸t, vÕt låi lâm, gå ghÒ côc bé, còng nh c¸c khuyÕt tËt kh¸c ë gãc, c¹nh, gê ch©n t êng, gê ch©n cöa, chç tiÕp gi¸p víi c¸c vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn, vÖ sÞnh tho¸t n íc - C¸c ® êng gê c¹nh cña t êng ph¶i ph¼ng, s¾c nÐt. C¸c ® êng vu«ng gãc ph¶i kiÓm tra b»ng th íc kÓ vu«ng. C¸c c¹nh cña cöa sæ cöa ®i ph¶i song song nhau. MÆt trªn cña bªn cöa cã ®é dèc theo thiÕt kÕ. Líp v÷a tr¸t ph¶i chÐn s©u vμo d íi nÑp khu«n cöa Ýt nhÊt lμ 10mm 2.19.§é sai lÖch cho phÐp cña bÒ mÆt tr¸t kiÓm tra theo c¸c trÞ sè cho ë b¶ng 3. B¶ng 3- §é sai lÖch cho phÐp cña bÒ mÆt tr¸t hoμn thiÖn 3. C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng 3.1. C«ng t¸c l¸t 3.1.1. C«ng t¸c l¸t chØ ® îc b¾t ®Çu khi ®· hoμn thμnh c«ng viÖc ë phÇn kÕt cÊu bªn trªn vμ xung quanh, bao gåm: C«ng t¸c tr¸t trÇm hay líp ghÐp trÇm treo, c«ng t¸c tr¸t vμ èp t êng. MÆt l¸t ph¶i ph¼ng vμ ® îc lμm s¹ch. 3.1.2. VËt liÖu l¸t ph¶i ®óng chñng lo¹i vμ kÝch th íc, mμu s¾c vμ t¹o ® îc hoa v¨n thiÕt kÕ. C¸c tÊm l¸t hay g¹ch l¸t ph¶i vu«ng v¾n kh«ng cong vªnh, søt gãc, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt kh¸c trªn mÆt. Nh÷ng viªn g¹ch lÎ bÞ chÆt th× c¹nh chÆt ph¶i ph¼ng 3.1.3. MÆt l¸t ph¶i ph¼ng, kh«ng gå ghÒ, låi lâm côc bé. KiÓm tra b»ng th íc cã chiÒu dμi 2m. Khe hë gi÷a mÆt l¸t vμ th íc kh«ng qu¸ 3mm. §é dèc vμ ph ¬ng dèc cña mÆt l¸t ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. KiÓm tra ®é dèc ® îc thùc hiÖn b»ng niv«, ®æ n íc thö hay cho l¨n viªn bi thÐp ® êng kÝnh 10mm, nÕu cã chç lâm tao vòng ®äng n íc ph¶i bãc lªn l¸t l¹i. 3.1.4. Gi÷a c¸c viªn g¹ch l¸t vμ sμn ph¶i lãt ®Çy v÷a. ViÖc kiÓm tra ®é ch¾c ®Æc cña líp v÷a liªn kÕt b¼ng c¸ch gâ nhÑ lªn mÆt l¸t, nÕu cã chç nμo bÞ bép th× bãc lªn l¸t l¹i. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  3.1.5. ChiÒu dμy cña líp v÷a xi m¨ng lãt kh«ng ® îc qu¸ 15mm. M¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch kh«ng qu¸ 1,5mm vμ ® îc chÌn ®Çy xi m¨ng nguyªn chÊt hßa víi n íc d¹ng hå nh·o. Khi ch a chÌn m¹ch, kh«ng ® îc ®i l¹i hoÆc va ch¹m m¹nh lªn mÆt l¸t lμm bong g¹ch. M¹ch chÌn xong, röa ngay cho ® êng m¹ch s¾c gän, ®ång thêi lau s¹ch mÆt g¹ch l¸t kh«ng ®Ó xi m¨ng b¸m dÝnh. 3.1.6. ë nh÷ng vÞ trÝ cã yªu cÇu vÒ chèng thÊm, tr íc khi tr¸t ph¶i kiÓm tra chÊt l îng cña líp chèng thÊm vμ c¸c chi tiÕt kh¸c (nh m¹ch chÌn c¸c khe tiÕp gi¸p gi÷a c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp, m¹ch chÌn xung quanh hÖ thèng cÊp n ¬c ). ChiÒu dμyl íp bitum chèng thÊm kh«ng qu¸ 3mm. 3.1.7. PhÇn tiÕp gi¸p gi÷a c¸c m¹ch l¸t, còng nh gi÷a m¹ch l¸t vμ ch©n t êng, ph¶i chÌn ®Çy v÷a xi m¨n. 3.1.8. MÆt l¸t ph¶i ® îc thi c«ng theo ®ïng thiÕt kÕ vÒ mμu s¾c, hoa v¨n, ® êng viÒn trang trÝ. NÕu mÆt l¸t lμ c¸c viªn ®¸ thiªn nhiªn, ph¶i ch«n c¸c viªn kÒ nhau cã mμu s¾c vμ ® êng v©n hμi hßa, kh«ng t¹o nªn sù t ¬ng ph¶n râ rÖt. 3.1.9. Khi l¸t sμn b»ng ®¸ quý, c¸c viªn lÎ ph¶i ® îc gia c«ng s½n tõ xÝ nghiÖp. Khi l¸t g¹ch men kÝnh, c¸c viªn lÎ nªn gia c«ng c¾t t¹i chç. ViÖc c¾t vμ mμi c¸c c¹nh ph¶i b¶o ®¶m ® êng c¾t gän vμ m¹ch ghÐp b»ng, 3.1.10. Khi l¸t sμn gç, c¸c thanh mÆt sμn ph¶i ®ãng lªn hÖ khung gç ch¾c ch¾n. KÝch th íc cña kÕt cÊu khung phô thuéc vμo chiÒu dμi vμ tiÕt diÖn cña thanh v¸n ghÐp sμn. Gi÷a khung ®ì sμn vμ mÆt nÒn nhμ ph¶i kª ®Öm thËt çn ®Þnh. Sau khi ghÐp xong mÆt sμn gç ph¶i bμo ph¼ng nh½n sau ®ã ®¸nh giÊy nh¸p tõ th« ®Õn mÞn vμ cuèi cïng ®¸nh xi bãng. 3.1.11. Khi l¸t sμn b»ng tÊm nhùa tæng hîp, nÒn lãt lμ v¸n gç th× toμn bé chu vi tÊm ph¶i ® îc ghim ®inh m¹ ®ång hay m¹ kÏm, ®inh ®ãng c¸ch nhau kh«ng qu¸ 200mm vμ c¸ch mÐp tÊm kh«ng qu¸ 20mm, cßn ë gi÷a tÊm ®ãng ®inh theo « c¸ch nhau tõ 35 -40cm. Gi÷a hai mÐp tÊm nhùa l¸t sμn ®Æt kÒ nhau ph¶i cã ®o¹n ghÐp chång Ýt nhÊt 40mm. T¹i mÐp gê ch©n t êng, tÊm nhùa ® îc ghim b»ng nÑp gç. NÕu nÒn sμn lμ bª t«ng th× t¹i c¸c vÞ trÝ ®ãng ghim ph¶i ch«n s½n c¸c chi tiÕt b»ng gç. NÕu dïng keo d¸n ®Ó d¸n c¸c tÊm nhùa th× mÆt d¸n ph¶i ® îc mμi ph¼ng vμ quÐt s¹ch bôi tr íc khi phÕt líp keo d¸n. Keo d¸n phÕt lªn nÒn theo chiÒu ngang cña cuén nhùa l¸t. ViÖc d¸n thùc hiÖn tõng ®o¹n mét, dμi tõ 30 - 40mm. Ph¶i dïng ph ¬ng tiÖn Ðp m¹nh lªn chç võa d¸n cho tÊm nhùa dÝnh tr¾c víi nÒn l¸t. khi dïng keo d¸n kh«ng ph¶i ghim ®inh. NÕu hai tÊm nhùa d¸n kÒ nhau ph¶i thËt song song vμ ghÐp kÝn, kh«ng cho phÐp d¸n c¸c mÐp tÊm kÒ lªn nhau. 3.1.12. Kh«ng dïng mÆt sμn gç cho c¸c phßng th êng xuyªn Èm ít, c¸c phßng dÔ ch¸y vμ nhiÖt ®é cao, kh«ng dïng tÊm nhùa l¸t cho mÆt sμn. 3.1.13. MÆt l¸t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é cao, ®é ph¼ng, ®é dèc, ®é dÝnh kÕt víi mÆt nÒn l¸t. ChiÒu dμy líp v÷a lãt, chiÒu dμy m¹ch v÷a, mμu s¾c, h×nh d¸ng trang trÝ ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. 3.2. C«ng t¸c l¸ng 3.2.1. Líp l¸ng thùc hiÖn trªn nÒn g¹ch, bª t«ng c¸c lo¹i hay bª t«ng cèt thÐp: tr íc khi l¸ng, kÕt cÊu nÒn ph¶i æn ®Þnh vμ ph¼ng, cä s¹ch c¸c vÕt dÇu, rªu vμ bôi bÈn. 3.2.2. §é ®Ó b¶o ®¶m ®é b¸m dÝnh tèt gi÷a líp v÷a l¸ng vμ nÒn nÕu mÆt nÒn kh« ph¶i t íi n íc Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  vμ b¨m nh¸m bÒ mÆt. NÕu cã líp lãt th× mÆt ph¶i khÝa « cã c¹nh tõ 10 ®Õn 15cm. 3.2.3. Líp l¸ng cuèi cïng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t víi kÝch th íc h¹t cèt liÖu lín nhÊt kh«ng qu¸ 2mm, xoa ph¼ng mÆt theo ®é dèc thiÕt kÕ. Tïy thuéc vμo thêi tiÕt, ®é Èm vμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ Sau khi l¸ng xong líp v÷a cuèi cïng kho¶ng tõ 4 ®Õn 6 giê míi cã thÓ tiÕn hμnh ®¸nh bãng bÒ mÆt l¸ng b»ng c¸ch r¶i ®Òu mét líp bét xi m¨ng hay líp máng hçi m¨ng. 3.2.4. MÆt l¸ng ph¶i b¶o ®¶m ®é bãng theo thiÕt kÕ. Qu¸ tr×nh mμi bãng ® îc tiÕn hμnh ®ång thêi víi viÖc v¸ c¸c vÕt lâm côc bé vμ c¸c vÕt x íc gîn trªn bÒ mÆt. 3.2.5. C«ng viÖc kÎ chØ thùc hiÖn ngay sau khi võa ®¸nh mμu xong. § êng kÎ chØ cÇn ®Òu vÒ chiÒu réng, chiÒu s©u vμ s¾c nÐt. NÕu dïng qu¶ l¨n cã h¹t chèng tr¬n còng l¨n ngay khi líp xi m¨ng mμu ch a r¾n. 3.2.6. L¸ng hÌ dμi hoÆc mÆt lèi ®i dμi, cø mçi ®o¹n dμi 3 -4m l¹i lμm mét khe co d·n ë líp l¸ng b»ng c¸ch c¾t ®øt ngang líp l¸ng. ChiÒu réng khe co d·n lμ 20mm ® îc chÌn b»ng nhùa bitum sè 3. 3.2.7. §èi víi nh÷ng diÖn tÝch vμ khu vùc cã yªu cÇu chèng thÊm cao nh khu vÖ sinh, bÓ chøa n íc, m¸ng dÉn n íc vμ tho¸t n íc ngoμi viÖc tr¸t l¸ng th«ng th êng, tr íc ®ã ph¶i thùc hiÖn c¸c líp chèng thÊm theo thiÕt kÕ. 3.2.8. ChÊt l îng mÆt l¸ng ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ ®é ph¼ng, ®é dèc vμ nh÷ng yªu cÇu kh¸c gièng nh ®èi víi bÒ mÆt tr¸t. 4. C«ng t¸c èp 4.1. C«ng t¸c èp b¶o vÖ vμ èp trang trÝ c«ng tr×nh cã thÓ tiÕn hμnh tr íc khi l¾p ghÐp kÕt cÊu vμ phô thuéc vμo ®Æc ®iÓm cña lo¹i vËt liÖu èp, quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o kÕt cÊu vμ tr×nh tù c«ng viÖc ghi trong thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh. 4.2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y b»ng g¹ch vμ vËt liÖu èp b»ng g¹ch nung, g¹ch gèm hay c¸c tÊm ®¸ thiªn nhiªn, c«ng t¸c èp bÒ mÆt c«ng tr×nh cã thÓ tiÕn hμnh ®ång thêi víi c«ng t¸c x©y t êng. 4.3. Nh÷ng kÕt cÊu l¾p ghÐp, chÕ t¹o s½n trong nhμ m¸y c«ng t¸c èp ® îc thùc hiÖn ngay trong khi ®óc cÊu 4.4. Khi èp trang trÝ bªn ngoμi vμ bªn trong c«ng tr×nh b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu gç, g¹ch gèm, tÊm sø, tÊm ®¸ thiªn nhiªn hay nh©n t¹o, tÊm nhùa th«ng tæng hîp th êng ® îc tiÕn hμnh sau khi c«ngt¸c x©y l¾p kÕt cÊu ®· hoμn thμnh. 4.5. BÒ mÆt cña kÕt cÊu ® îc èp trang trÝ hay èp b¶o vÖ theo ph ¬ng th¼ng ®øng kh«ng ® îc nghiªng lÖch v ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp quy ®Þnh ®èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vμ kÕt cÊu g¹ch ®¸. 4.6. Tr íc khi tiÕn hμnh èp bÒ mÆt bªn trong vμ bªn ngoμi c«ng tr×nh cÇn ph¶i kÕt thóc c«ng viÖc cã liªn quan ®Ó tr¸nh va ch¹m lμm h háng hay ¶nh h ëng ®Õn chÊt l îng bÒ mÆt èp. 4.7. Tr íc khi èp lªn mÆt kÕt cÊu bª t«ng hay g¹ch ®¸ b»ng c¸c viªn g¹ch tr¸ng men, phiÕn ®¸ thiªn nhiªn, trªn bÒ mÆt nÒn èp ph¶i ® îc kÎ « ®Þnh vÞ. NÕu mÆt èp lμ hoa v¨n trang trÝ th× mçi « ph¶i x¸c ®Þnh täa ®é t ¬ng øng víi chi tiÕt cña hoa Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  v¨n theo thiÕt kÕ. KÝch th íc c¸c « phô thuéc vμo ®é phøc t¹p cña hoa v¨n. 4.8. Khi èp nh÷ng tÊm vËt liÖu cã kÝch thøoc lín cÇn ph¶i dïng c¸c ph ¬ng tiªn c¬ giíi. HÖ thèng dμn gi¸o ®Ó thi c«ng ph¶i thËt ch¾c ch¾n vμ kh«ng ¶nh h ëng ®Õn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ khi èp. 4.9. Nh÷ng phiÕn vËt liÖu vμ s¶n phÈm cã träng l îng lín h¬n 50kg, khi chuyÓn vμo vÞ trÝ mÆt èp kh«ng nªn dïng tay mμ nªn dïng c¸c ph ¬ng tiÖn lu©n chuyÓn c¬ giíi hay b¸n c¬ giíi. 4.10.VËt liÖu èp tù nhiªn hay nh©n t¹o khi ® a ®Õn hiÖn tr êng ph¶i ® îc bao gãi theo ®óng quy c¸ch, cã d¸n nh·n, ghi râ kÝch th íc, trñng, lo¹i, mμu s¨c 4.11.§Ó b¶o ®¶m ®é b¸m dÝnh tèt gi÷a tÊm èp vμ kÕt cÊu, mÆt sau cña tÊm èp ph¶i ® îc lμm s¹ch. Tr íc khi èp ph¶i t¹o sau bÒ mÆt èp (hay l¸ng nhanh qua mÆt n íc) sau ®ã míi phÕt líp v÷a g¾n kÕt. 4.12.Nh÷ng chi tiÕt èp b»ng ®¸ thiªn nhiªn khi thi c«ng ph¶i chän vμ s¾p xÕp c¸c tÊm kÒ nhau, sao cho phï hîp vÒ mμu s¾c, ®é bãng, hμi hßa vÒ ® êng v©n, theo h íng dÉn cña kiÕn chóc s thiÕt kÕ. 4.13.Khi èp nh÷ng tÊm ®¸ thiªn nhiªn hay nh©n t¹o cã kÝch th íc lín vμ cã träng l îng trªn 5kg, viÖc g¾n chÆt vμo kÕt cÊu ph¶i dïng c¸c mãc b»ng kim lo¹i hay hÖ ®Þnh vÝt, bul«ng ®iÒu chØnh. KÝch th íc m¹ch v÷a ® îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c nÑp vμ nÖm gç. Kho¶ng trèng gi÷a kÕt cÊu vμ tÊm èp ® îc ®æ ®Æc v÷a xi m¨ng c¸t. M¹ch gi÷a c¸c tÊm ph¶i chÝt ®Çy b»ng v÷a xi m¨ng. 4.14.khi èp c¸c kÕt cÊu cã diÖn tÝch lín, viÖc ®Þnh vÞ täa ®é c¸c tÊm èp ph¶i dùa vμo kÕt cÊu chÞu lùc. Trªn khung thÐp cã ®Æt c¸c mãc hay bul«ng liªn kÕt vμ ®iÒu chØnh cho mçi tÊm èp. ViÖc chÌn v÷a vμo kho¶ng trãng gi÷a kÕt cÊu vμ tÊm èp ph¶i lμm ngay víi tõng hμng èp. 4.15.Khi èp tr¹ng trÝ bªn trong c«ng tr×nh b»ng vËt liÖu gç tÊm hay gç thanh ph¶i bè trÝ bÖ khung gç lμm gi¸ liªn kÕt vμ ®Þnh vÞ cho mÆt èp. HÖ khung nμy liªn hÖ chÆt chÏ víi kÕt cÊu chÞu lùc bª t«ng cèt thÐp hay g¹ch ®¸ nhê chi tiÕt ®Æt s½n. C¸c thanh vμ tÊm gç èp ® îc phÐp b»ng ®Þnh ®ãng hoÆc ®Þnh vÝt gç. 4.16.Tr íc khi thi c«ng èp, ph¶i kiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt èp. NÕu mÆt èp cã ®é låi lâm lín h¬n 15mm cÇn ph¶i tr¸t ph¼ng b»ng v÷a xi m¨ng. Tr êng hîp sö dông m¸t tÝt lμm vËt liÖu g¾n (c¸c tÊm thñy tinh, tÊm nhùa tæng hîp) ph¶i dïng th íc 1m kiÓm tra, lóc ®ã khe hë gi÷a th íc vμ bÒ mÆt èp kh«ng qu¸ 3mm. 4.17.Tr íc khi g¾n c¸c tÊm èp vμo mÆt ngoμi cña c¸c ® êng èng kÜ thuËt nh èng th«ng h¬i, th«ng giã, th«ng khãi, kªnh m¸ng cho thiÕt bÞ lμm l¹nh vμ ë nh÷ng n¬i nhiÖt ®é thay ®æi th êng xuyªn, cÇn ph¶i bäc quanh mÆt èp cña kÕt cÊu mét líp l íi thÐp. §o¹n l íi bäc ph¶i phï hîp qu¸ ra ngoμi ph¹m vi c¸c ® êng èng kÜ thuËt Ýt nhÊt 15cm. Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o ®Æc biÖt kh¸c cÇn ® îc ®Ò cËp vμ cã chØ dÉn cô thÓ trong b¶n vÏ thi c«ng. 2 4.18.V÷a dïng cho c«ng t¸c èp, kh«ng sö dông xi m¨ng m¸c thÊp h¬n 30N/mm . ®Ó b¶o ®¶m chÊt l îng v÷a èp vÒ c êng ®é vμ thêi gian thao t¸c, v÷a xi m¨ng ph¶i cã tØ lÖ n íc/xi m¨ng thÊp vμ sö dông thªm phô gia hãa dÎo. 4.19. §é dÎo cña v÷a xi m¨ng c¸t ®Ó dïng cho c«ng t¸c èp ph¶i ®¹t tõ 5 - 6cm. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  §èi víi v÷a xi m¨ng c¸t dïng ®Ó l¸t c¸c tÊm ®¸ thiªn nhiªn cÇn cã ®é sôt tõ 6 -8cm. V÷a dïng ®Ó chÌn m¹ch vμ kho¶ng trèng gi÷a kÕt cÊu vμ tÊm èp cÇn cã ®é sôt tõ 8 -10cm. 4.20.Khi tiÕn hμnh c«ng t¸c èp cÇn ph¶i b¶o qu¶n v÷a vμ ®é dÝnh kÕt cña v÷a trong suèt thêi gian èp. V÷a xi m¨ng ®· nhμo trén xong cÇn ph¶i sö dông ngay trong vßng mét giê, tr êng hîp v÷a chÕ t¹o ë n¬i kh¸c ® a ®Õn hiÖn tr êng tr íc khi sö dông ph¶i nhμo trén l¹i vμ ph¶i ®¹t ®é dÎo cÇn thiÕt. 4.21.Khi x©y t êng bao che b»ng g¹ch, nÕu èp b»ng g¹ch men hay g¹ch gèm, sø cÇn ph¶i l u ý ®Õn sù kh¸c nhau vÒ sù truyÒn t¶i träng lªn kÕt cÊu vμ phÇn èp, gi÷a m¹ch x©y ®¸ vμ m¹ch èp kh«ng gièng nhau vÒ trÞ sè biÕn d¹ng do co ngãt cña v÷a. C¸c m¹ch èp ngang cÇn ph¶i chÝt no v÷a ngay trong qu¸ tr×nh èp vμ x©y, ë ph¹m vi chiÒu cao t êng cho phÐp kh«ng qu¸ 10m. Trong tr êng hîp chiÒu cao t êng èp v ît qu¸ 10m, nh÷ng hμng m¹ch v÷a bªn d íi ph¶i ®Ó khuyÕt, ®îi ®Õn khi t¶i träng cña c«ng tr×nh truyÒn lªn t êng ®¹t 85% lóc ®ã míi chÝt ®Çy v÷a ë c¸c m¹ch ®ã. Nh÷ng m¹ch ®øng cña m¹ch èp lªn chÝt no v÷a ngay trong qu¸ tr×nh x©y dùng. 4.22. §é ph¼ng cña mÆt èp hoμn thiÖn kh«ng ® îc sai lÖch v ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 4 4.23.Khi èp xong tõng phÇn hay toμn bé bÒ mÆt kÕt cÊu ph¶i lμm s¹ch c¸c vÕt bÈn è, v÷a trªn bÒ mÆt èp. ViÖc lμm s¹ch bÒ mÆt èp chØ nªn tiÕn hμnh sau khi v÷a g¾n m¹ch èp ®· ®ãng r¾n, tr¸nh v«i v÷a long m¹ch èp trong qu¸ tr×nh vÖ sinh. 4.24.§Ó tr¸nh hiÖn t îng n íc m a lμm è m¹ch, ®ßi hái c¸c c¹nh gê cña chi tiÕt m¸i, ® êng viÒn sªno ph¶i cã ®é dèc h íng ra ngoμi c«ng tr×nh. 4.25.Ngay sau khi kÕt thóc c«ng t¸c èp, ngoμi viÖc lμm s¹ch bÒ mÆt c«ng tr×nh, cÇn ph¶i tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc hoμn thiÖn kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt l îng bÒ mÆt èp nh c«ng t¸c mμi, ®¸nh bãng 4.26.Nh÷ng khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt èp, cã thÓ söa b»ng c¸ch tr¸t m¸i tÝt hay v÷a xi m¨ng, cÇn pha trén mμu v÷a cho phï hîp víi mμu s¾c cña nÓn èp. 4.27.C«ng t¸c èp t êng mÆt trong c«ng tr×nh b»ng g¹ch men kÝnh, g¹ch gèm, sø, g¹ch thñy tinh, tÊm nhùa, tÊm ®¸ c¸c lo¹i ® îc phÐp tiÕn hμnh sau khi t¶i träng cña c«ng tr×nh truyÒn lªn t êng ®¹t 65% t¶i träng thiÕt kÕ. 4.28.Khi g¾n c¸c tÊm èp lμ g¹ch men kÝnh, g¹ch thñy tinh, g¹ch sø b»ng v÷a xi m¨ng c¸t, trªn kÕt cÊu tr¸t mét líp v÷a máng, ®ång thêi mÆt sau tÊm èp phÕt líp v÷a dÇy kh«ng qu¸ 3mm. TiÕp theo èp tÊm vμo kÕt cÊu b»ng c¸ch Ên hay vç nhÑ tay ® a tÊm èp vÒ vÞ trÝ ®· ® îc ®Þnh vÞ theo « l íi kÎ s½n. 4.29.Khi dïng mattÝt ®Ó g¾n c¸c tÊm èp b»ng sø, thñy tinh hay nhùa tæng hîp, bÒ mÆt kªt cÊu ph¶i gia c«ng ph¼ng. kh«ng ® îc xoa nh½n mÆt líp tr¸t mμu mμ ph¶i khÝa thμnh « l íi qu¶ tr¸m. kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt khÝa kh«ng qu¸ 5cm vμ kh«ng lín h¬n kÝch th íc cña tÊm èp. §é dÇy líp mattÝt g¾n tÊm èp kh«ng ® îc qu¸ 3mm. 4.30.BÒ dÇy líp v÷a g¾n c¸c viªn g¹ch sø vμ c¸c tÊm èp t ¬ng tù kh«ng ® îc lín h¬n 15cm vμ Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  kh«ng nhá h¬n 7mm. 4.31.Khi tiÕn hμnh èp mÆt trong c«ng tr×nh b»ng c¸c tÊm ®¸ thiªn nhiªn, nÕu chiÒu dμi tÊm nhá h¬n 10mm th× chØ cÇn g¾n b»ng v÷a xi m¨ng c¸t cã ®é sôt tõ 9 ®Õn 10cm. ViÖc èp thùc hiÖn theo hμng ngang. NÕu chiÒu dμy tÊm lín h¬n 10cm th× cÇn bè trÝ c¸c mãc ®ì b»ng tÊm kim lo¹i. 4.32.Tr íc khi èp mÆt c«ng tr×nh, ph¶i hoμn thμnh c«ng t¸c lîp m¸i vμ c«ng viÖc chèng thÊm cho c¸c kÕt cÊu bao che phÝa trªn diÖn tÝch èp, c«ng t¸c l¾p c¸c khu«n cöa sæ, cöa ra vμo còng nh c¸c c«ng viÖc kh¸c ë chç khuÊt, sau khi ®· èp mÆt t êng. C«ng t¸c èp ph¶i hoμn thμnh xong tr íc khi tiÕn hμnh l¸ng mμu. 4.33.Sau khi thi c«ng xong, mÆt èp ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: - Tæng thÓ mÆt èp ph¶i ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng vμ kÝch th íc h×nh häc. - VËt liÖu èp (g¹ch tÊm c¸c lo¹i) ph¶i ®óng quy c¸ch vÒ kÝch th íc vμ mμu s¾c, kh«ng cong vªnh, søt mÎ, kÝch th íc khuyÕt tËt trªn mÆt èp kh«ng ® îc v ît qu¸ c¸c trÞ sè cho phÐp trong tiªu chuÈn hay quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. - Nh÷ng h×nh èp, ® êng nÐt hoa v¨n trªn bÒ mÆt èp ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ. - Mμu s¾c cña mÆt èp b»ng vËt liÖu nh©n t¹o ph¶i ®ång nhÊt. MÆt èp b»ng vËt liÖu thiªn nhiªn còng ph¶i ®ång nhÊt vμ s¾p xÕp c¸c tÊm sao cho hμi hßa vÒ mμu s¾c vμ ® êng v©n. - C¸c m¹ch v÷a ngang vμ däc ph¶i s¾c nÐt, th¼ng, ®Òu ®Æn vμ ®Òu v÷a. V÷a ®Öm gi÷a kÕt cÊu vμ tÊm èp ph¶i ch¾c ®Æc. Khi vç trªn mÆt èp kh«ng cã tiÕng béc. Nh÷ng viªn bÞ bép ph¶i èp l¹i. - Trªn mÆt èp kh«ng ® îc cã vÕt nøt, vÕt è cña s¬n hay v«i, v÷a, vÕt nøt ë c¸c gèc c¹nh tÊm èp kh«ng lín h¬n 1mm. - Khi kiÓm tra b»ng th íc dμi 2m ®Æt ¸p vμo mÆt èp, khe hë gi÷a th íc vμ mÆt èp kh«ng ® îc qu¸ 2 mm. - Gi¸ trÞ cña sai sè cho phÐp ®èi víi bÒ mÆt èp khi kiÓm tra nghiÖm thu c«ng tr×nh cho trong b¶ng 4. 5. C«ng t¸c ®¾p næi 5.1. Nh÷ng s¶n phÈm vμ chi tiÕt chÕ t¹o h×nh ®¾p næi ® îc ® a ®Õn hiÖn tr êng ®Ó g¾n vμo c«ng tr×nh ph¶i ë tr¹ng th¸i hoμn chØnh, kh«ng ph¶i gia c«ng l¹i. Trªn bÒ mÆt c¸c s¶n phÈm vμ chi tiÕt t¹o h×nh kh«ng ® îc cã khuyÕt tËt, nÕp gÉy, vÕt nøt vμ vãn côc v÷a, sÇn sïi. H×nh d¸ng vμ ® êng nÐt ph¶i s¾c gän. 5.2. §Ó trang trÝ bÒ mÆt bªn ngoμi c«ng tr×nh, c¸c s¶n phÈm ®¸p næi th êng ® îc chÕ t¹o b»ng v÷a xi m¨ng. tr êng hîp ®Æc biÖt chi tiÕt ®¾p næi cã thÓ chÕ t¹o tõ th¹ch cao, khi ®ã ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n vμ b¶o vÖ ®Ó tr¸nh t¸c dông cña n íc m a. 5.3. §Ó trang trÝ bÒ mÆt bªn trong c«ng tr×nh, c¸c chi tiÕt ®¾p næi cã thÓ chÕ t¹o b»ng v÷a xi m¨ng, v÷a th¹ch cao, v÷a v«i hay bét giÊy nghiÒn. NÕu ®é Èm kh«ng khÝ bªn trong c«ng tr×nh v ît qu¸ 60% th× kh«ng ® îc dïng c¸c chi tiÕt ®¾p næi b»ng th¹ch cao. 5.4. Tr íc khi g¾n chi tiÕt ®¾p næi ph¶i hoμn thμnh thi c«ng bé ®Õ vμ nÒn g¾n. vÞ trÝ cña c¸c chi tiÕt ®¾p næi ph¶i ® îc kiÓm tra theo thiÕt kÕ vμ ®¸nh dÊu trªn bÒ mÆt g¾n cña c«ng tr×nh hoÆc gia c«ng s½n c¸c chi tiÕt g¸ ghÐp c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  5.5. ChÊt l îng bÒ mÆt g¾n cña s¶n phÈm t¹o h×nh ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu gièng nh ®èi víi c«ng t¸c 5.6. ViÖc g¾n c¸c chi tiÕt ®¾p næi ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ vμ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu sau: a) Chi tiÕt b»ng v÷a bét giÊy ® îc g¾n m¸t tÝt. b) Nh÷ng chi tiÕt hay ® êng nÐt nhá nhÑ, träng l îng d íi 1 kg chÕ t¹o tõ v÷a th¹ch cao vμ cã chiÒu cao d íi 10cm ® îc g¾n b»ng v÷a xi m¨ng, nÕu chiÒu cao th¹ch cao vμ cã chiÒu cao d íi 10cm ® îc g¾n b»ng v÷a th¹ch cao hay v÷a xi m¨ng. c) Nh÷ng chi tiÕt cã khèi l îng trung b×nh tõ 1 kg ®Õn 5 kg chÕ t¹o tõ th¹ch cao cã chiÒu cao kh«ng qu¸ 10cm ® îc g¾n v÷a xi m¨ng, nÕu chiÒu cao d íi 5cm th× ® îc g¾n v÷a xi m¨ng hay th¹ch cao kÕt hîp víi ®inh mãc, bu l«ng g¸ ®inh vÞ. d) Nh÷ng chi tiÕt cã khèi l îng trªn 5 kg, chÕ t¹o cã cèt thÐp th× khi g¾n s¶n phÈm víi c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn gia c«ng cèt thÐp cña chi tiÕt víi kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh. e) Nh÷ng chi tiÕt liªn kÕt b»ng thÐp cÇn ph¶i ® îc b¶o vÖ b»ng s¬n chång rØ hoÆc m¹ kÏm. f) Nh÷ng h×nh trang trÝ ®¾p næi cña mÆt chÝnh c«ng tr×nh x©y dùng b»ng g¹ch cÇn g¾n vμo c«ng tr×nh ®ång th× víi viÖc x©y t êng. g) Kh«ng cho phÐp g¾n c¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ th¹ch cao nb»ng m¾t tÝt vμo bÒ mÆt c«ng tr×nh mμ líp nÒn lμ xi m¨ng. 5.7. Khi nghiÖm thu c«ng t¸c ®¾p næi ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu sau: a) §é sai lÖch vÞ trÝ cña c¸c chi tiÕt so víi thiÕt kÕ kh«ng ® îc qu¸ 1mm trªn chiÒu dμi 1m t êng hay c¹nh ®¾p næi. b) §é sai lÖch cña trôc c¸c chi tiÕt ®øng riªng biÖt so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ kh«ng ® îc qu¸ 10mm. c) Nh÷ng chi tiÕt cña mét h×nh ph¶i n¾m trong cïng mét mÆt ph¶ng ® îc x¸c ®Þnh theo vÞ trÝ thiÕt kÕ. d) Nh÷ng m¹ch ghÐp c¸c chi tiÕt kh«ng ® îc lμm ¶nh h ëng ®Õn ® êng nÐt liªn tôc vμ t¹o ® îc h×nh næi trªn mÆt c«ng tr×nh. B¶ng 4 - Sai sè cho phÐp cña mÆt ph¼ng èp b»ng c¸c vËt liÖu ®¸ thiªn nhiªn vμ nh©n t¹o (mm) Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  6. C«ng t¸c kÝnh 6.1. Nh÷ng khung cöa sæ, cöa ®i vμ c¸c kÕt cÇu kh¸c tr íc khi g¾n kÝnh cÇn ph¶i tiÕn hμnh s¬n lãt vμ tr¹m m¸t tÝt nh÷ng chç cã khuyÕt tËt vμ låi lâm côc bé. Nh÷ng ® êng soi r·nh ®Ó l¾p kÝnh cÇn ph¶i ®¸nh s¹ch s¬n vμ sÊy kh«. 6.2. Chñng lo¹i kÝnh vμ chi tiÕt ®Öm nÑp kÝnh ph¶i tháa m·n yªu cÇu cña thiÕt kÕ, nh÷ng chi tiÕt b»ng thÐpph¶i ® îc s¬n chèng rØ. Nh÷ng chi tiÕt chuyÓn ®éng (nh b¶n lÒ, chèt, khãa c¸c lo¹i v.v ) kh«ng ® îc ®Ó t×o lªn kÝnh vμ lªn kÕt cÊu khung l¾p kÝnh. 6.3. M¸t tÝt l¸p kÝnh ph¶i ®ñ ®é dÎo, cho phÐp chÌn kÝnh vμ lÊp chÆt c¸c khe hë gi÷a kÝnh vμ khung. Sau khig¾n vμo vÞ trÝ khung, bÒ mÆt m¸t tÝt kh«ng ® îc cã vÕt nøt r¹n. khi chÌn m¸t tÝt kh«ng cÇn ph¶i Ên m¹nh. §é dÎo vμ ®é mÞn cña m¸t tÝt ph¶i dÔ miÕt ph¼ng vμ nh½n t¹o ® êng m¹ch liªn tôc kh«ng gå ghÒ, kh«ng dÝnh bÑt vμo kÝnh hay khung vμ khi miÕt kh«ng bÞ tr ît lªn mÆt kÕt cÊu. Khi kiÓm tra ®é dÎo cña m¸t tÝt víi líp miÕt dμy 0,5mm dμn trªn b¶n s¾t t©y, kh«ng ® îc nhá h¬n 20mm. DÇu pha m¸t tÝt ph¶i chän phï hîp víi chÊt l îng cña lo¹i m¸t tÝt sö dông. ChÊt l îng m¸t tÝt g¾n kÝnh cÇn ph¶i kiÓm tra trong phßng thÝ nghiÖm. M¸t tÝt ® îc chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o chÊt l îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn quy ®Þnh. 6.4. M¸t tÝt g¾n kÝnh ®Ó sö dông vμo c«ng tr×nh ph¶i ® îc bao gãi kÝn vμ cã nh½n hiÖu cña n¬i s¶n xuÊt. 6.5. S¶n phÈm kÝnh ® a ®Õn c«ng tr×nh ph¶i ® îc gia c«ng s½n theo ®óng kÝch th íc ®Æt hμng hoÆc theo thiÕt kÕ. KÌm theo s¶n phÈm kÝnh ph¶i cã c¸c lo¹i ®Öm nÑp vμ ®inh ®Þnh vÞ. ViÖc c¾t kÝnh ph¶i do thî c¾t kÝnh chuyªn m«n thùc hiÖn. Nh÷ng s¶n phÈm kÝnh sau khi c¾t ph¶i ® îc dèng kiÖn theo tõng lo¹i kÝch th íc vμ xÕp thμnh tõng bé cho mçi phßng, mçi c¨n hé hay mét c«ng tr×nh. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  6.6. KÝnh ph¶i ® îc g¾n s©u vμo ® êng r·nh cña khung mét ®o¹n b»ng 3/4 chiÒu réng cña r·nh. Gi÷a mÆt kÝnh vμ s ên cña r·nh lång kÝnh ph¶i cã mét kho¶ng hë Ýt nhÊt lμ 2mm ®Ó chÌn m¸t tÝt. Líp m¸t tÝt ®Ó chÌn c¸c kho¶ng hë nãi trªn ph¶i liªn tôc kh«ng bÞ ®øt ®o¹n, miÕt ph¼ng nh½n vμ kh«ng cã vÕt låi lâm. 6.7. C¸c lo¹i kÝnh ph¼ng, kÝnh co hoa v¨n trang trÝ, kÝnh mê, kÝnh cã cèt Ngoμi c¸c quy ®Þnh trong thiÕtkÕ cÇn ph¶i ® îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n b»ng c¸c chi tiÕt phï hîp víi vËt liÖu vμ kÕt cÊu cña khung kÝnh nh a) Khung gç - kÝnh ® îc ®Þnh vÞ b»ng ®Þnh ghim, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®inh ®ãng kh«ng qu¸ 300mm. Trªn mçi c¹nh kÝnh sè ®inh ®Þnh vÞ Ýt nhÊt lμ 2. NÕu sö dông nÑp thÐp, gi÷a kÝnh vμ nÑp ph¶i cã ®Öm nÑp b»ng cao su vμ dïng ®inh vÝt ®Þnh vÞ víi gãc xiªn 45O so víi mÆt ph¼ng kÝnh. b) Khung thÐp - khung hîp kim nh«m - kÝnh ® îc ®Þnh vÞ b»ng nÑp ®Öm cao su cã nÑp thÐp m¹ kÏm. Liªn kÕt gi÷a nÑp vμ khung nhê c¸c ®inh vÝt b¾t vμo nh÷ng lç ®· ® îc gia c«ng s½n. §èi víi mét sè lo¹i khung thÐp hay khung hîp kim nh«m ®Ó ®Þnh vÞ kÝnh cã thÓ sö dông nÑp ®Þnh h×nh cã ®Öm cao su kÌm theo. c) Khung b»ng chÊt dÎo - kÝnh ® îc ®Þnh vÞ b»ng nÑp chÊt dÎo cã b¾t vÝt vμ g¾n m¸ttÝt ë hai phÝa. d) Khung bª t«ng cèt thÐp - kÝnh ® îc ®Þnh vÞ b»ng c¸c chi tiÕt gê thÐp ch«n ngÇm vμo bª t«ng vμ c¸c nÑp thÐp cã ®Öm b»ng chÊt dÎo hay ®Öm cao su. 1. 6.9. Trong c«ng tr×nh nhμ ë vμ c¸c c«ng tr×nh d©n dông kh¸c kh«ng cho phÐp l¾p ghÐp kÝnh cã mèi nèighÐp (trong mét kho¶ng kÝnh) kÝnh cã vÕt d¹n nøt dμi qu¸ 10mm, c¸c vÕt è kh«ng thÓ lau röa s¹ch kÝnh cã c¸c dÞ vËt vμ khuyÕt tËt kh¸c Tr êng hîp khoang kÝnh l¾p cã nèi ghÐp ph¶i tháa thuËn víi c¸n bé thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Khi ®ã trong mét khoang kÝnh cã thÓ ® îc ghÐp b»ng hai m¶nh vμ ®Æt ghÐp chång lªn nhau mét ®o¹n 20mm. Hai phÝa cña miÕng kÝnh nèi ph¶i ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n b»ng nÑp víi sè vÝt hay ®inh ®ãng Ýt nhÊt lμ 2, sau ®ã chÝt m¹ch c¶ hai phÝa b»ng m¸ttÝt. 1. 2. 6.10. KÝnh l¾p khung thuéc kÕt cÊu bao che lÊy ¸nh s¸ng tõ bªn ngoμi vμo, ngoμi viÖc b¶o ®¶m ®Þnh vÞ ch¾cch¾n vμ liªn kÕt chÆt gi÷a kÝnh víi khung, cßn ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cho n íc ch¶y hay thÊm qua c¸c m¹ch ghÐp gi÷a kÝnh vμ khung. C¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng thÐp ph¶i cã biÖn ph¸p chèng rØ b»ng s¬n hay m¹ kÏm. M¸ttÝt ph¶i sö dông lo¹i chÞu ® îc t¸c dông cña m a n¾ng th êng xuyªn. 3. 4. 6.11. KÝnh nhiÒu líp ® îc l¾p ghÐp vμo khung gç, khung thÐp hay khung bª t«ng cèt thÐp còng ph¶i ® îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n b»ng ®Öm cao su, ®Öm chÊt dÎo víi nÑp thÐp hay b»ng vÝt vμ g¾n m¸t tÝt. 5. 6. 6.12. Trong nh÷ng c«ng tr×nh cã kÕt cÊu khung kÝnh vμ cöa chiÕu s¸ng, nÕu khi sö dông cã x¶y ra biÕn ®æi nhiÖt th× kÝnh thu nhiÖt bè trÝ trong khung ph¶i ë tr¹ng th¸i tù do. V× vËy ®Ó ®Þnh vÞ kÝnh, cÇn ph¶i chän lo¹i m¸t tÝt cã tÝnh dÎo lín trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. ®èi víi khung kÝnh cã kÝch th íc v ît qu¸ 150 x 80cm ph¶i dïng ®Öm b»ng cao su. 7. 8. 6.13. KÝnh c êng ®é cao dïng trong c¸c kÕt cÊu nh buång thang m¸y, cÇu thang, ban c«ng cÇn ® îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n b»ng bu l«ng. ë nh÷ng vÞ trÝ nÑp kÝnh trong khung thÐp hay gç ph¶i cã ®Öm b»ng chÊt dÎo hay cao su ®μn håi 9. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  10. 6.14. ViÖc di chuyÓn vμ l¾p ®Æt kÝnh cã kÝch th íc lín h¬n 1 x 1,5m còng nh viÖc l¾p c¸c cÊu kiÖn ®· g¾n kÝnh s½n ph¶i ® îc lμm mét c¸ch nhÑ nhμng vμ cËn thËn b»ng tay hay thiÕt bÞ cã b¬m h¬i. Khi thi c«ng kÝnh ph¶i ®Æc biÖt chó ý tu©n theo quy ®Þnh vÒ an toμn lao ®éng. Trong tr êng hîp cÇn thiÕt, c«ng t¸c tr¸t m¸t tÝt ph¶i cã thiÕt bÞ b¬m nhåi vμ c«ng t¸c ®ãng ®inh thùc hiÖn b»ng sóng b¾n chuyªn dïng. 11. 12. 6.15. Vμo mïa ®«ng c«ng t¸c l¾p kÝnh cho nh÷ng c¨n phßng cã thiÕt bÞ s ëi Êm, nÕu 0 nhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp d íi 10 C chØ cho phÐp tiÕn hμnh ®èi víi nh÷ng khung cöa hay kÕt cÊu cung cè ®Þnh kh«ng th¸o rêi ® îc (nh cöa trêi, khung kÝnh lÊy ¸nh s¸ng, khung cöa trang trÝ 0 v.v ). trong tr êng hîp nμy m¸t tÝt g¾n kÝnh ph¶i sÊy nãng ®Õn nhiÖt ®é +20 C. 13. 14. 6.16. ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c kÝnh chØ ® îc tiÕn hμnh sau khi ®· hoμn thμnh c¸c c«ng viÖc ®Þnh vÞ kÝnh, m¸t tÝt ®· kh« vμ khung kÝnh ® îc s¬n xong. 6.17. Khi nghiÖm thu c«ng t¸c kÝnh ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau; a) R·nh ®Ó l¾p kÝnh ph¶i b¶o ®¶m kÝch th íc theo thiÕt kÕ. b) ChÊt l îng m¹ch g¾n m¸t tÝt ph¶i ph¼ng nh½n, mÞn mÆt, kh«ng cã vÕt nøt, kh«ng cã vÕt long khái kÝnh vμ kh«ng cã khe hë. Trong tr êng hîp cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra chÊt l îng m¹ch g¾n m¸t tÝt, m¹ch m¸t tÝt ph¶i ch¾c ®Æc, kh«ng cã khuyªt tËt. c) § êng viÒn x¸p cña m¹ch m¸t tÝt tiÕp giapã víi kÝnh ph¶i ph¼ng, song song víi gê r·nh, trªn bÒ m¹t kÝnh cña m¹ch g¾n, kh«ng thÊy cã phoi m¸t tÝt vôn lë long ra. d) Mò ®Ýnh vÝt hay n®inh ghim ph¶i ®ãng Ðp vμo mÆt nÐp kÝnh vμ kh«ng ® îc nh« ra ngoμi mÆt khung vμ lâm s©u vμo trong khung. Liªn kÕt gi÷a ®inh vÝt khung ph¶i ch¾cch¾n. nÑp cao su hay chÊt dÎo ph¶i Ðp s¸t vμo kÝnh vμ vμo gê cua khung cöa. e) C¸c ®Öm cao su ph¶i Ðp s¸t vμ gi÷ chÆt kÝnh ë phÝa trong, cßn phÝa ngoμi ®Öm ® îc Ðp chÆt vμo r·nh cña khung, kh«ng ® îc cã khe hë gi÷a ®Öm víi khung cöa. f) Trªn bÒ mawtj kÝnh sau khi l¾p xong kh«ng ® îc cã c¸c vÕt nøt, vÕt r¹n vμ c¸c khuyÕt tËt kh¸c. g) Trªn kÕt cÊu còng nh trªn mÆt kÝnh sau khi l¾p ph¶i lμm s¹ch, kh«ng cã vÕt dÝnh bïn, m¸t tÝt hay s¬n, vÕt v÷a vμ c¸c vÕt bÈn dÇu mì. 7. C«ng t¸c l¾p ghÐp trÇn treo 7.1. Tr íc khi l¾p ghÐp trÇn treo cÇn ph¶i hoμn thiÖn tÊt c¶ mäi c«ng tho¶ thuËn¸c hoμn thiÖn kh¸c bªn trong c«ng tr×nh trõ c«ng t¸c s¬n vμ b«i d¸n trang trÝ. 7.2. TrÇn treo b»ng c¸c tÊm vËt liÖu trang trÝ hay c¸c tÊm kÕt hîp võa trang trÝ võa c¸ch ©m, cÇn ph¶i ® îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh. Nh÷ng dÇm trÇn nhμ b»ng thÐp hay gç, ph¶i liªn kÕt ch¾c ch¾n víi tÇm trÇn treo b»ng c¸c mãc theo thiÕt kÕ. 7.3. VÞ trÝ trÇn treo do hÖ khung vμ hÖ dÇm trÇn quyÕt ®Þnh.VÞ trÝ cña kung vμ dÇm trÇn ph¶i b¶o ®¶m chÝnh x¸c nhê viÖc ®iÒu chØnh chiÒu dμi thanh mãc treo theo ph ¬ng th¼ng ®øng. Nh÷ng cÊu kiÖn chÞu lùc cña trÇn treo, kÓ c¶ mãc treo ph¶i ® îc s¬n chèng rØ. §èi víi nh÷ng thanh b»ng gç ph¶i qua xö lÝ chèng mèi mät. 7.4. Trong mét phßng, nh÷ng tÊm trÇn treo l¾p ghÐp ph¶i cã cu×ng mét kÝch th íc bao gåm chiÒu dμi, chiÒu réng vμ chiÒu dÇy. C¸c tÊm ph¶i cã cïng mét mμu s¾c. BÒ mÆt c¸c tÊm ph¶i ph¼ng, kh«ng cã vÕt nøt, vÕt gÉy, gÉy gãc, è bÈn v.v kÝch th íc cña tÊm ph¶i ® îc kiÓm tra b»ng khu«n d ìng chuÈn. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  Nh÷ng tÊm trÇn cã kÝch th íc kh«ng theo tiªu chuÈn th× ®é sai lÖch kh«ng ® îc qu¸ c¸c gi¸ trÞ ghi trong thiÕt kÕ. 4.1. Tr íc khi l¾p ghÐp, c¸c tÊm trÇn ph¶i ® îc c¾t vμ gia c«ng s½n nh÷ng chi tiÕt liªn kÕt hay khoan s½n c¸c lç dïng ®Ó b¾t vÝt vμ bu l«ng. gia c«ng s½n c¸c vÞ trÝ cho l íi th«ng giã vμ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®i qua Nh÷ng vÞ trÝ khoÐt lç ®ã ph¶i ® îc s¬n b¶o vÖ tr íc khi l¾p ghÐp. 7.5. Khi b¾t ®Çu thi c«ng trÇn treo, trªn t êng vμ cét ph¶i ® îc ®¸nh dÇu ®é cao cña mÆt d íi trÇn. Trªn t êng ph¶i ke c¸c trô ®Ýnh vÞ trÝ t ¬ng øng víi vÞ trÝ c¸c tÊm viÒn trÇn s¸t t êng. 7.6. ViÖc l¾p ghÐp c¸c trÇn cã soi r·nh ghÐp, nªn thi c«ng ghÐp tõng cÆp hai tÊm kÒ nhau, dïng ®inh méng liªn kÕt chèng tr ît gi÷a c¸c tÊm víi nhau. § êng ghÐp c¸c tÊm kÒ nhau ph¶i th¼ng hμng. ChiÒu réng cña nèi ghÐp gi÷a c¸c tÊm trÇn ph¶i theo thiÕt kÕ. 7.7. Khi l¾p ghÐp c¸c tÊm trÇn treo lªn hÖ khung gç, ph¶i khoan s½n c¸c lç ®Ó b¾t vÝt hoÆc bu l«ng. trong t êng hîp cÇn thiÕt c¸c tÊm trÇn b»ng thÐp ph¶i ® îc gia c«ng s½n c¸c gê r·nh ghÐp chång vμ liªn kÕt chÆt gi÷a chóng b»ng ®inh vÝt hay ®inh cã mò. 7.8. Tr×nh tù ghÐp tÊm trÇn nªn thùc hiÖn tõ gi÷a phßng trë ra ria t êng. KÝch th íc vμ sè l îng èc vÝt ® îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ vμ phô thuéc vμo kÝch th íc cña tÊm. Khi diÖn tÝch trÇn kh«ng cho phÐp ghÐp kÝn b»ng sè tr½n tÊm cÇn ph¶i ph©n chia sao cho c¸c tÊm trÇn ®èi xøng nhau. TÊm trÇn ghÐp cuèi cïng ® îc liªn kÕt ch¾c ch¾n b»ng nÑp luån qua c¸c r·nh soi s½n. 7.9. kiÓm tra ®é ph¼ng cña trÇn treo ph¶i theo hai ph ¬ng däc vμ ngang phßng, ph¶i ®¶m báa yªu cÇu ngang b»ng theo mäi h íng. NÕu thiÕt kÕ yªu cÇu c¸c tÊm trÇn cã ®é nghiªng h¾t ©m cÇn lμm nh÷ng dông cô kiÓm tra nh÷ng gãc nghiªng, mét c¹nh n»m ngang g¾n ni -v« bät n íc. Sai sè cho phÐp theo ph ¬ng th¼ng ®øng so víi ®é cao thiÕt kÕ khi l¾p ghÐp trÇn treo lμ 2mm. §é sai lÖch trong mçi hμng tÊm so víi trôc ghÐp kh«ng qu¸ 1mm. ChiÒu réng cña c¸c ® êng ghÐp tÊm ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ. C¸c mèi ghÐp, kÝch th íc ph¶i ®Òu vμ ph¼ng. 7.10.Nh÷ng khoang cña tÊm cã bè trÝ hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng hay l íi th«ng giã ph¶i ®¶m b¶o ®óng vÞ trÝ vμ kÝch th íc theo thiÕt kÕ. 8. C«ng t¸c s¬n phñ bÒ mÆt. 8.1. C«ng t¸c s¬n phñ bÒ mÆt bao gåm quÐt dung dÞch v«i, v«i xi m¨ng vμ s¬n dÇu c¸c lo¹i. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu hay c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ chÊt l îng c«ng t¸c s¬n phñ sÏ ® îc thùc hiÖn theo chØ dÉn riªng hay theo chØ dÉn thiÕt kÕ. 8.2. Tr íc khi tiÕn hμnh s¬n hay quÐt v«i bÒ mÆt bªn trong vμ bªn ngoμi c«ng tr×nh, cÇn hoμn thμnh nh÷ng c«ng viÖc sau: - Líp xong m¸i, m¸i ®ua, thi c«ng xong ban c«ng, l« gia, lan can, sμn, c¸c líp chèng thÊm, hÖ thèng thiÕt bÞ kÜ thuËt trong nhμ nh èng dÉn vμ tho¸t n íc èng th«ng h¬i ® êng dÉn ®iÖn tho¹i, ®iÖn chiÕu s¸ng, vËt ch«n ngÇm - L¾p xong c¸c cöa sæ, cöa ®i. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  - Hoμn thiÖn c«ng t¸c tr¸t l¸t, èp, l¾p kÝnh, l¾p vμ tr¸t trÇn, l¾p thang phßng háa - KiÓm tra vμ söa ch÷a nh÷ng chç cã khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt kÕt cÊu cÇn s¬n, quÐt v«i. 8.3. Tr êng hîp s¬n, quÐt v«i l¹i c«ng tr×nh cò ®Ó b¶o d ìng hay c¶i t¹o ph¶i c¹o vμ ®¸nh s¹ch líp v«i cò, tr¸t ph¼ng c¸c vÕt láng lë, låi lâm vμ nh÷ng khuyÕt tËt kh¸c. 8.4. Kh«ng cho phÐp tiÕn hμnh c«ng t¸c s¬n mÆt ngoμi c«ng tr×nh trong thêi tiÕt cã m a vμ kÕt cÊu cßn ít, khi cã giã víi tèc ®é lín h¬n 10m/gi©y. mμu s¬n v«i ë mÆt ngoμi c«ng tr×nh ph¶i bÒn, chÞu ® îc thay ®æi thêi tiÕt vμ kh«ng biÕn mμu. 8.5. Trong thiÕt kÕ cÇn quy ®Þnh vÞ trÝ cÇn s¬n hoÆc quÐt v«i vμ mμu cô thÓ. Khi thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn th× viÖc chän lo¹i s¬n v«i vμ mμu ® îc tháa thuËn gi÷a bªn A vμ bªn B theo c¸c mÉu hiÖn cã hoÆc theo c¸c c«ng tr×nh t ¬ng tù. 8.6. Tïy theo dung m«i hßa tan, bét mμu ph¶i hßa tan ® îc hoμn toμn, ph¶i ®óng tû lÖ. Bét mμu kh«ng ® îc biÕn mμu khi hßa tan trong dung m«i. 8.7. TÊt c¶ c¸c lo¹i bét mμu, dung dÞch mμu, dÇu pha s¬n, v«i, c¸c lo¹i s¬n còng nh c¸c b¸n thμnh phÈm kh¸c cña s¬n (kÓ c¶ s¬n v«i, s¬n tæng hîp ) ®Òu ph¶i ® îc bao gãi cÈn thËn cã kÌm theo nh·n hiÖu vμ h íng dÉn sö dông. Khi bao gãi bÞ h háng, mÊt nh·n vμ co ghi ngê vÒ chÊt l îng cÇn ph¶i ®em kiÓm tra tr íc khi sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ®é dÎo, ®é dÝnh b¸m, ®é sÖt vμ c¸c tÝnh chÊt kh¸c cña s¬n. 8.8. TÊt c¶ c¸c lo¹i s¬n v«i, s¬n v«i -xi m¨ng nhÊt thiÕt ph¶i ® îc läc qua c¸c m¾t l íi tiªu chuÈn tr íc khi s¬n lªn kÕt cÊu. Nªn sö dông c¸c kÕt cÊu chuyªn dïng ®Ó khuÊy läc dung dÞch v«i t¹i hiÖn tr êng. 8.9. ViÖc sö dông s¬n dÇu, s¬n tæng hîp vμ c¸c b¸n thμnh phÈm dÇu pha s¬n ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh pha chÕ vμ tû lÖ theo h íng dÉn ghi trªn nh·n bao gãi hay h íng dÉn riªng cho tõng lo¹i s¬n. 8.10.BÒ mÆt cÊu tróc tr íc khi s¬n, quÐt v«i ph¶i lμm s¹ch bôi bÈn, c¸c vÕt dÇu mì, v«i v÷a. nh÷ng vÞ trÝ cã vÕt è kh«ng thÓ t©y s¹ch cã thÓ dïng s¬n lãt silicat hay dung dÞch thñy tinh kali (tû lÖ 1/3) hßa víi bét silicat mμu tr¾ng. víi mÆt gç cÇn s¬n cã chÊt l îng cao, mÆt gç ph¶i ®¸nh giÊy nh½n cho nh½n, nh÷ng kÎ nøt hay vÕt lâm khuyÕt tËt ph¶i tr¸t m¸t tÝt tr íc khi ®¸nh giÊy nh¸m. khi mÆt gç kh« míi ® îc s¬n. 8.11.nh÷ng chç tiÕp gi¸p gi÷a t êng ng¨n vμ cöa ®i, tñ t êng vμ t êng chÞu lùc, trÇn, chç tiÕp gi¸p gi÷a c¸c kÕt cÊu b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau cÇn ph¶i g¾n b»ng lo¹i m¸t tÝt kh«ng cã lãt. Trong mét sè tr êng hîp ë nh÷ng chç m¹ch nèi tiÕp gi¸p cã thÓ dïng nÑp phô, ghim tù do vμo t êng ®Ó khi c«ng tr×nh cã biÕn d¹ng lón c¸c vÕt nøt xuÊt hiÖn sÏ ® îc nÑp che kÝn. 8.12.bÒ mÆt gå ghÒ cña kÕt cÊu ph¶i ® îc gia c«ng b»ng ph¼ng b»ng c¸ch tr¸t v÷a hay m¸t tÝt. Nh÷ng vÕt nøt cho phÐp trªn kÕt cÊu ph¶i ® îc tr¸t m¸t tÝt víi ®é s©u kh«ng lín h¬n 20mm. Tïy thuéc vμo chÊt l îng vμ ®é b»ng ph¼ng, ®é nh½n cña kÕt cÊu cÇn s¬n, cã thÓ chia ra lμm 4 nhãm sau: Nhãm I: BÒ mÆt cña ®é ph¼ng, nh·n ®¹t tiªu chuÈn, kh«ng cÇn gia c«ng tr íc khi s¬n; Nhãm II: BÒ mÆt ph¶i gia c«ng c¸c vÕt låi lâm vμ tr¸t kÝn m¸ttÝt c¸c vÕt nøt chiÕm 15% diÖn tÝch s¬n; Nhãm III: BÒ mÆt ph¶i gia c«ng c¸c vÕt låi lâm vμ tr¸t kÝn m¸ttÝt c¸c vÕt nøt chiÕm 15% diÖn tÝch s¬n; Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  Nhãm IV: bÒ mÆt tr íc khi s¬n ph¶i gia c«ng toμn bé 100% diÖn tÝch s¬n b»ng tr¸t phñ c¸c vÕt låi lâm vμ c¸c vÕt nøt b»ng v÷a hay m¸ttÝt. BÒ mÆt kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp chÕ t¹o t¹i nhμ m¸y ph¶i cã ®é ph¼ng nh½n ®¹t yªu cÇu, kh«ng cÇn gia c«ng l¹i tr íc khi s¬n. 8.13.Khi tiÕn hμnh s¬n trong c¸c phßng ë, phßng lμm viÖc NÕu hçn hîp s¬n cã tÝnh ®éc h¹i vμ h¬i ®éc th¶i ra cã h¹i cho søc kháe cña con ng êi, ph¶i cã trang bÞ b¶o hiÓm vμ chØ sau khi s¬n kh«, qu¸ tr×nh th¶i h¬i ®éc kÕt thóc, míi cho phÐp ng êi vμo sö dông phßng ®ã. 8.14.Khi tiÕn hμnh c«ng t¸c s¬n cÇn tu©n theo quy tr×nh s¬n c¸c líp, thêi gian ngõng gi÷a c¸c líp s¬n trung gian vμ líp s¬n ngoμi cïng b¶o ®¶m thêi gian cho kh« s¬n, t¨ng ®é bãng bÒ mÆt vμ ®é b¸m dÝnh cña s¬n vμo kÕt cÊu. Mçi líp s¬n sau chØ ® îc tiÕt hμnh sau khi líp tr íc ®· kh« vμ ®ãng r¾n. tr×nh tù s¬n ®èi víi c«ng tr×nh chÞu t¸c dông cña m«i tr êng ¨n mßn ® îc tiÕn hμnh theo tμi liÖu h íng dÉn riªng. 8.15.Tr íc khi s¬n cÇn x©y dùng ®é Èm cña bÒ mÆt kÕt cÊu. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vμ th¹ch cao, ®é Èm ® îc qu¸ 8%, kÕt cÊu gç -kh«ng qu¸ 12% nÕu dïng c¸c lo¹i s¬n dÇu. Khi dïng c¸c lo¹i s¬n v«i, v«i xi m¨ng vμ mét sè lo¹i s¬n tæng hîp kh¸c, cho phÐp ®é Èm cña bÒ mÆt kÕt cÊu cao h¬n vμ tu©n theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 8.16.C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, ® êng èng c¸c lo¹i, lß s ëi vμ c¸c kÕt cÊu bao che cÇn ph¶i s¬n theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ b»ng c¸c lo¹i s¬n chèng rØ vμ s¬n dÇu. Khi s¬n c¸c ® êng èng dÉn vμ tho¸t n íc, hÖ thèng lß s ëi cÇn ph¶i x¶ n íc vμ h¬i n íc ra khái hÖ thèng ® êng èng. Mμu s¬n c¸c èng kÜ thuËt ph¶i theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ. NÕu hÖ thèng ® êng èng cã bäc b¶o «n, tr íc khi b¶o «n ph¶i s¬n chèng rØ, mμu s¬n phñ líp ngoμi b¶o «n ph¶i ® îc s¬n ®óng mμu quy ®Þnh. Líp s¬n ngoμi cïng líp b¶o «n ph¶i b¶o ®¶m chèng thÊm kh«ng cho n íc lμm gi¶m t¸c dông cña líp b¶o «n. 8.17.Khi ®¸nh bãng sμn gç b»ng vÐcni ph¶i tiÕn hμnh Ýt nhÊt lμ 2 líp. Tr íc vμ sau khi ®¸nh bãng mçi líp cÇn ph¶i ®¸nh sμn s¹ch sÏ vμ bãng. 8.18.ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c s¬n chØ tiÕn hμnh sau khi bÒ mÆt s¬n ®· kh« hoμn toμn vμ ®ãng r¾n. 8.19.ChÊt l îng c«ng t¸c s¬n sau khi nghiÖm thu c«ng tr×nh ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu sau: - BÒ mÆt s¬n ph¶i cïng mμu, kh«ng cã vÕt è, ® êng danh giíi gi÷a c¸c diÖn tÝch s¬n kh«ng cã vÕt tô s¬n, ch¶y s¬n hoÆc vãn côc. Trªn mÆt kÕt cÊu, kh«ng cã nh÷ng vÕt loang læ lμm ¶nh h ëng ®Õn mμu s¾c vμ ®é bãng c«ng tr×nh. Nh÷ng vÕt hay ® êng hμn do chæi quÐt s¬n t¹o nªn chØ cho phÐp ®èi víi nh÷ng kÕt cÊu cã yªu cÇu s¬n th« nh ng kh«ng ® îc lé râ khi ®øng nh×n ë vÞ trÝ c¸ch bÒ mÆt s¬n lμ 3m. Tr êng hîp nμy chØ cho phÐp ®èi víi mÆt quÐt v«i hoÆc n íc v«i xi m¨ng. - BÒ mÆt s¬n dÇu, s¬n tæng hîp vμ vÐc ni ph¶i mÞn bãng vμ ®ång mμu, kh«ng cho phÐp lé mμu cña líp s¬n lãt phÝa d íi, kh«ng ® îc cã vÕt è, vÕt ch¶y, tô s¬n hay ®øt ®o¹n vÒ mμu s¾c, ®é dμy máng vμ vÕt chæi s¬n - C¸c ® êng ranh giíi gi÷a hai diÖn tÝch s¬n cã mμu kh¸c nhau ph¶i s¾c gän, theo ®óng thiÕt kÕ vÒ mμu s¾c, vÞ trÝ vμ h×nh vÏ. §é sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th íc kh«ng ® îc qu¸ 5mm khi s¬n th«; 2mm -khi s¬n chÊt l îng cao. - Nh÷ng ® êng viÒn bao mμu s¬n, ® êng viÒn khung cöa hay c¸c h×nh vÏ trang trÝ ph¶i cã cïng chiÒu réng, ®ång mμu trªn suèt chiÒu dμi, kh«ng cã vÕt ®øt ®o¹n, kh«ng lé râ nÐt gÉy vμ loang læ. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5674 : 1992  - Khi s¬n b»ng ph ¬ng ph¸p s¬n vÈy, s¬n l¨n t¹o h×nh hoa v¨n trang trÝ ph¶i t¹o lªn c¸c h×nh ®ång ®Òu vÒ mμu s¾c vμ kÝch th íc, kh«ng cho phÐp hoa v¨n bÞ ®øt ®o¹n, cã vÕt è vμ vÕt ch¶y côc cña con n¨n qua nh÷ng vÞ trÝ tiÕp gi¸p hay mèi nèi gi÷a c¸c kÕt cÊu. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 18 
Đồng bộ tài khoản